Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (7), Referințe (6), Reviste (10), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că transpunerea și implementarea în legislația națională a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie realizată până la data de 11 iunie 2010, adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligațiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieței interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Ținând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate a contractelor de credit pentru consumatori aceștia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european și că s-ar crea o denaturare a concurenței,

luând în considerare faptul că actul normativ încurajează mobilitatea consumatorilor în sensul de a li se permite acestora mutarea creditelor de la un creditor la altul în condiții contractuale mai avantajoase, posibilitatea consumatorilor de a rambursa anticipat sumele contractate fără a plăti penalități excesive, în condițiile generate de criza economico-financiară cu impact asupra veniturilor per familie, actul normativ creează cadrul necesar pentru relansarea acordării de credite în condiții de transparentă și liberă concurență, instituindu-se astfel mecanisme care să mențină un grad suficient de solvabilitate atât debitorilor, cât și creditorilor,

pentru a se evita posibilitatea declanșării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,

ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Obiect, domeniu de aplicare și definiții Reviste (1)

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență reglementează drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește contractele de credit pentru consumatori.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, cât și contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creșterea valorii unui bun imobil, indiferent de valoarea totală a creditului.

(2) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică următoarelor contracte:

a) contracte de închiriere sau de leasing, în cazul în care obligația de cumpărare sau opțiunea de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;

b) contracte de credit sub forma "descoperitului de cont", pe baza cărora creditul trebuie rambursat în termen de o lună;

c) contracte de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă și fără alte costuri, precum și contracte de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de 3 luni și pentru care sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se înțelege costuri de până la 0,5% din valoarea contractului de credit;

d) contracte de credit acordate de către un angajator angajaților săi cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru aceștia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată pe piață și care nu se oferă în general publicului;

e) contracte de credit încheiate cu firmele de investiții, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) și x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, sau cu instituțiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzacție referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci când societatea de investiții sau instituția de credit care acordă creditul este implicată într-o astfel de tranzacție;

f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronunțate de o instanță sau de o altă autoritate instituită conform prevederilor legale;

g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plății unei datorii existente, neînțelegându-se prin acestea contractele de restructurare, reeșalonare etc.;

h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispoziția creditorului un bun mobil, cu titlu de garanție, și în cazul cărora răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garanție. Nu se înțeleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garanție este însuși bunul finanțat;

i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza unei dispoziții legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pe piață sau fără dobândă ori în condiții care sunt mai avantajoase pentru consumator decât cele obișnuite de pe piață și cu dobânzi mai mici decât cele practicate în mod normal pe piață.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont", potrivit cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, se aplică numai art. 1 -8, art. 9 alin. (1) lit. a) -c) și alin. (2), art. 10, art. 21-45, art. 48, 49, 52, 53, art. 63-65 și art. 70-96.

Art. 4. -

În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont cu aprobare tacită" se aplică numai art. 1-7, art. 35-44, art. 56, 57 și art. 79-96.

Art. 5. -

Se aplică numai art. 1-10, art. 21-29, art. 31-45 și art. 46 alin. (1) lit. a)-i) și lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57 și art. 66-96 contractelor de credit încheiate de o organizație care îndeplinește următoarele condiții: Modificări (1)

a) este constituită în avantajul reciproc al membrilor săi;

b) nu obține profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii săi;

c) îndeplinește un rol social conform legislației;

d) primește și gestionează numai contribuții ale membrilor săi și le oferă surse de creditare numai acestora;

e) acordă credit cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obișnuit pe piață sau în limitele unui plafon prevăzut de legislație;

f) componența acesteia este limitată la persoane care își au reședința sau locul de muncă într-o anumită regiune sau la angajați și pensionari ai unui anumit angajator ori la persoane care îndeplinesc alte cerințe prevăzute de legislație, cerințe care reprezintă baza pe care se întemeiază o legătură comună între membri.

Art. 6. -

(1) Se aplică numai art. 1- 10, art. 21-29, art. 31-45 și art. 46 alin. (1) lit. a) -j), lit. m) și lit. s), art. 47 alin. (2) - (4), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-69 și art. 72-96 în cazul contractelor de credit care prevăd punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalități cu privire la metodele de amânare la plată sau de rambursare, în cazul în care:

a) consumatorul și-a încălcat deja obligațiile cuprinse în contractul de credit inițial;

b) astfel de formalități ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor acțiuni în instanță în legătură cu respectiva încălcare;

c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale mai puțin favorabile decât cele din contractul de credit inițial.

(2) În cazul în care contractul de credit se înscrie în domeniul de aplicare al art. 3 se aplică numai prevederile respectivului articol.

Art. 7. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: Jurisprudență (1)

1. consumator - persoana fizică ce acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale;

2. contract de credit - contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare, cu excepția contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor; Reviste (1)

3. contract de credit legat - un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) creditul în cauză servește exclusiv finanțării unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;

b) contractul de credit și contractul de achiziție de bunuri sau servicii formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială; Jurisprudență (1)

4. costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către creditor, cu excepția taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obținerea creditului însuși sau pentru obținerea acestuia în concordanță cu clauzele și condițiile prezentate; Jurisprudență (1)

5. creditor - persoana juridică, inclusiv sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate, care desfășoară activitate pe teritoriul României și care acordă sau se angajează să acorde credite în exercițiul activității sale comerciale ori profesionale; Jurisprudență (2)

6. dobânda anuală efectivă - costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73, după caz;

7. descoperit de cont - contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispoziția unui consumator fonduri care depășesc soldul curent al contului curent al consumatorului;

8. descoperit de cont cu aprobare tacită - "descoperit de cont", acceptat în mod tacit, prin care un creditor pune la dispoziția unui consumator fonduri care depășesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau "descoperitul de cont" convenit;

9. intermediar de credit - persoană fizică sau juridică ce nu acționează în calitate de creditor și care, în cursul exercitării activității sale comerciale ori profesionale, în schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfășoară cel puțin una din următoarele activități: Jurisprudență (1)

a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;

b) oferă asistență consumatorilor prin organizarea de activități pregătitoare privind contractele de credit, altele decât cele de la lit. a);

c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;

10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activității sale principale;

11. rata dobânzii aferente creditului - rata dobânzii, exprimată ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;

12. rata fixă a dobânzii aferente creditului - convenirea de către părți în contractul de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene parțiale aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termenele parțiale pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;

13. valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziție pe baza unui contract de credit;

14. valoarea totală plătibilă de către consumator - suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului pentru consumator;

15. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, în așa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informațiilor, și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;

16. unitate comercială - se consideră că există unitate comercială în una dintre următoarele situații:

a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanțează el însuși creditul pentru consumator;

b) creditul este finanțat de un terț, iar creditorul folosește serviciile furnizorului sau ale prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregătirea acestuia;

c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres în contractul de credit.

CAPITOLUL II Informații și practici preliminare încheierii contractului de credit

SECȚIUNEA 1 Informații standard care trebuie incluse în publicitate

Art. 8. - Reviste (2)

Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informații potrivit prevederilor prezentei secțiuni.

Art. 9. -

(1) Informațiile standard specifică, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:

a) rata dobânzii aferente creditului, fixă și/sau variabilă, împreună cu informații privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;

b) valoarea totală a creditului;

c) dobânda anuală efectivă;

d) durata contractului de credit;

e) în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, prețul de achiziție și valoarea oricărei plăți în avans;

f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator și valoarea ratelor.

(2) În orice formă de publicitate, informațiile prevăzute la alin. (1) sunt scrise în mod clar, concis, vizibil și ușor de citit, în același câmp vizual și cu caractere de aceeași mărime.

(3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, în special o asigurare, este obligatorie pentru obținerea creditului însuși sau pentru obținerea acestuia în concordanță cu clauzele și condițiile prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligația de a încheia un asemenea contract este, de asemenea, menționată în mod clar, concis și vizibil, împreună cu dobânda anuală efectivă.

Art. 10. -

Prezenta secțiune se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.

SECȚIUNEA a 2-a Informații precontractuale

Art. 11. - Jurisprudență (1), Reviste (2)

(1) Creditorul și, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor și a condițiilor de creditare oferite de către creditor, precum și, după caz, a preferințelor exprimate și a informațiilor furnizate de către consumator, informațiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

(2) Informațiile sunt furnizate:

a) cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puțin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;

b) pe hârtie sau pe alt suport durabil; Modificări (1), Reviste (1)

c) prin intermediul formularului "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

(4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat cerințele de informare prevăzute de prezentul articol și la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Reviste (1)

Orice informații suplimentare pe care creditorul ar putea să i le furnizeze consumatorului trebuie oferite într-un document separat, care poate fi anexat la formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori".

Art. 13. -

(1) În plus față de formularul "Informațiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, consumatorului i se furnizează, la cerere și gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne. Reviste (1)

(2) În cazul creditelor garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum și al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creșterea valorii unui bun imobil, în plus față de formularul "Informațiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, creditorul are obligația să furnizeze, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b), un exemplar al proiectului de contract de credit, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) teza a doua. Acțiuni respinse (7), Reviste (1)

Art. 14. -

(1) Informațiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele:

a) tipul de credit;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...