Parlamentul României

Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfășurate de autoritățile și instituțiile publice, centrale și locale.

Art. 2. -

Prezenta lege stabilește ordinea de precădere a participanților la ceremoniile oficiale, prevede regulile generale privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor oficiale și reglementează atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în această materie.

Art. 3. -

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) ceremonie oficială - manifestare sau acțiune organizată de o autoritate sau instituție publică, centrală ori locală, dedicată unui anumit eveniment;

b) ordine de precădere - ansamblu de criterii cu privire la așezarea și locul participanților în cadrul ceremoniilor oficiale;

c) precădere - prioritatea acordată unui participant la o ceremonie oficială față de un alt participant;

d) protocol național - totalitatea activităților și regulilor de etichetă, curtoazie și ceremonial desfășurate de autoritățile și instituțiile publice în cadrul ceremoniilor oficiale.

CAPITOLUL II Precăderea

Art. 4. -

(1) Precăderea nu poate fi delegată.

(2) Persoana care ocupă o demnitate sau funcție publică în calitate de interimar ocupă în ordinea de precădere locul titularului demnității sau funcției publice.

(3) Precăderea nu are semnificația conferirii de onoruri sau ierarhii și nu modifică atribuțiile autorităților sau instituțiilor publice ori a reprezentanților acestora, astfel cum sunt acestea stabilite prin lege.

Art. 5. -

(1) Ordinea de precădere se stabilește după cum autoritățile sau instituțiile publice sunt alese, direct ori indirect, sau numite de o altă autoritate sau instituție publică. Președintele României este primul în ordinea de precădere.

(2) Pentru autoritățile sau instituțiile publice aflate în relații funcționale, ordinea de precădere se stabilește în raport cu natura relațiilor funcționale dintre acestea: autorități aflate sub controlul, coordonarea sau subordonarea unei alte instituții sau autorități publice.

(3) În cazul în care ordinea de precădere nu poate fi stabilită pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1) și (2), în stabilirea acesteia se va utiliza criteriul vechimii conducătorului autorității sau instituției publice și, în subsidiar, criteriul alfabetic aplicat la denumirea autorităților și instituțiilor publice.

Art. 6. -

(1) În aplicarea dispozițiilor art. 5 ordinea de precădere în cadrul ceremoniilor oficiale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. Locul reprezentantului autorității publice sau instituției publice organizatoare în cadrul ceremoniei oficiale se stabilește de comun acord cu instituția participantă cu rangul cel mai înalt.

(2) Ordinea de precădere a demnităților și a funcțiilor publice din cadrul aceleiași autorități sau instituții publice este stabilită de către conducătorul respectivei entități.

Art. 7. -

În cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local ordinea de precădere este următoarea:

a) pozițiile 1-4 din anexă, dacă reprezentanții autorităților sau ai instituțiilor publice respective participă la ceremonie;

b) primarul localității unde se desfășoară ceremonia;

c) președintele consiliului județean al județului unde se desfășoară ceremonia;

d) prefectul județului unde se desfășoară ceremonia;

e) reprezentanții altor autorități sau instituții publice conform ordinii de precădere stabilite potrivit art. 5 și 6.

Art. 8. -

Șefii cultelor recunoscute în România, reprezentanții altor instituții de interes public, precum și alte personalități române sau străine invitate la ceremonii oficiale ocupă un loc special, stabilit de instituția organizatoare, având în vedere natura și scopul ceremoniei.

Art. 9. -

Șefii misiunilor diplomatice, ai reprezentanțelor organizațiilor internaționale și ai organizațiilor internaționale acreditate în România, invitați la o ceremonie oficială, ocupă loc imediat după reprezentanții Guvernului sau ai autorităților prezente cu rang de ministru.

CAPITOLUL III Organizarea și desfășurarea ceremoniilor oficiale

Art. 10. -

(1) Organizatorul ceremoniei oficiale stabilește lista participanților, locul și poziția acestora, data, locația și desfășurătorul ceremoniei.

(2) Desfășurătorul ceremoniei oficiale și lista de invitați vor fi stabilite de către autoritatea sau instituția organizatoare împreună cu instituția publică participantă cu rangul cel mai înalt.

Art. 11. -

Invitarea la o ceremonie oficială se poate face în una dintre următoarele modalități:

a) scrisoare oficială, în situația în care cel invitat are rang superior celui care invită;

b) invitație formală, în situația în care cel invitat are rang inferior celui care invită.

Art. 12. -

Ceremonia oficială începe atunci când sosește șeful instituției participante cu rangul cel mai înalt. În cazul în care ceremonia cuprinde alocuțiuni, acestea vor fi rostite în ordinea de precădere sau în ordinea inversă a precăderii, conform desfășurătorului ceremoniei.

Art. 13. -

(1) În cazul în care la ceremoniile oficiale sunt invitați demnitari străini, cu rang de ministru sau mai înalt, instituția organizatoare are obligația de a transmite lista invitaților către Ministerul Afacerilor Externe, care informează Guvernul României și Administrația Prezidențială.

(2) Un demnitar străin invitat la o ceremonie oficială în România ocupă locul echivalent omologului român.

Art. 14. -

În cadrul ceremoniilor oficiale serviciul religios este facultativ. Momentul și durata acestuia vor fi stabilite și prevăzute în desfășurătorul ceremoniei, cu respectarea normelor, cutumelor și tradițiilor cultului religios care efectuează serviciul.

Art. 15. -

În cadrul ceremoniilor oficiale se poate acorda onorul militar, potrivit prevederilor Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, aprobat prin ordin al ministrului apărării naționale. Pe timpul unei ceremonii oficiale onorul militar se prezintă o singură dată persoanei cu rangul cel mai înalt.

Art. 16. -

(1) Ceremonia oficială a depunerii coroanelor de flori este organizată în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale și/sau cu Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Depunerea coroanelor de flori se desfășoară cu respectarea ordinii de precădere.

(3) În cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o singură coroană din partea următoarelor entități prezente:

a) Președintele României/Administrația Prezidențială;

b) Parlamentul României;

c) Guvernul României/prefectul;

d) primarul localității unde are loc ceremonia;

e) președintele consiliului județean;

f) corp diplomatic;

g) entitatea organizatoare.

(4) După încheierea ceremoniei oficiale pot fi depuse coroane și din partea altor entități sau persoane.

Art. 17. -

(1) Funeraliile de stat sunt ceremonii oficiale organizate de Guvern în cazul decesului Președintelui României și al foștilor șefi de stat ai României.

(2) Funeraliile de stat includ și onoruri militare.

Art. 18. -

Funeralii cu onoruri militare, stabilite potrivit legii, se pot organiza și pentru președinții și foștii președinți ai celor două Camere ale Parlamentului, precum și pentru prim-ministrul și foștii prim-miniștri.

Art. 19. -

În funcție de natura și de scopul lor, ceremoniile oficiale se desfășoară și cu respectarea reglementărilor în vigoare privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, respectiv cu respectarea celor privind stema țării și sigiliul statului, precum și cu cele ale Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare.

CAPITOLUL IV Consiliul Protocolului Național

Art. 20. -

Se înființează Consiliul Protocolului Național ca organism interinstituțional, fără personalitate juridică, ce are drept scop îndrumarea activităților de protocol desfășurate de autoritățile și instituțiile publice, în cadrul ceremoniilor oficiale.

Art. 21. -

(1) Consiliul Protocolului Național este format din coordonatorii structurilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea acțiunilor de protocol din următoarele autorități și instituții publice:

a) Administrația Prezidențială;

b) Senatul României;

c) Camera Deputaților;

d) Guvernul României;

e) Ministerul Afacerilor Externe;

f) Ministerul Apărării Naționale;

g) Ministerul Afacerilor Interne;

h) Secretariatul de Stat pentru Culte.

(2) În funcție de problemele dezbătute, la ședințele Consiliului Protocolului Național pot fi invitați și responsabili cu activitatea de protocol ai altor autorități și instituții publice.

(3) Consiliul Protocolului Național este coordonat de șeful structurii de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale.

(4) În sprijinul activității Consiliului Protocolului Național se organizează un secretariat, care va funcționa în cadrul Administrației Prezidențiale.

Art. 22. -

Pentru realizarea scopului său Consiliul Protocolului Național are următoarele atribuții:

a) elaborează Ghidul Protocolului Național și, după caz, alte reguli și norme specifice de protocol, ceremonial, precădere, etichetă și curtoazie pentru ceremoniile oficiale;

b) actualizează lista șefilor de stat și de guvern;

c) întocmește materiale privind reguli, obiceiuri și uzanțe protocolare din diferite state;

d) participă la reuniuni de profil organizate în țară sau în străinătate;

e) colaborează cu structuri similare din alte țări.

Art. 23. -

În exercitarea atribuțiilor, Consiliul Protocolului Național emite hotărâri, adoptate cu votul majorității membrilor săi. Hotărârile se publică pe pagina proprie de internet.

Art. 24. -

Consiliul Protocolului Național se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Membrii consiliului sunt convocați de șeful structurii de specialitate din cadrul Administrației Prezidențiale.

Art. 25. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...