Act Internațional

Convenția privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare din 12.09.1997 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 ianuarie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile contractante,

recunoscând importanța măsurilor prevăzute în Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare și în Convenția de la Paris privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare, precum și în legislațiile naționale privind compensarea pentru daune nucleare, consecventă cu principiile acestor convenții,

dorind să stabilească un regim al răspunderii în întreaga, lume pentru a suplimenta și a intrări aceste măsuri, în scopul creșterii sumei acordate drept compensație pentru daune nucleare,

recunoscând, în plus, că un asemenea regim al răspunderii în întreaga lume încurajează cooperarea regională și globală pentru promovarea unui înalt nivel al securității nucleare, în acord cu principiile de parteneriat internațional și de solidaritate,

au căzut de acord asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I Prevederi generale

ARTICOLUL I Definiții

În sensul acestei convenții:

a) ~Convenția de la Viena~ înseamnă Convenția de la Viena privind răspunderea civilă pentru daune nucleare din data de 21 mai 1963 și orice amendament care a urmat și care este în vigoare pentru o parte contractantă la această convenție;

b) Convenția de la Paris înseamnă Convenția de la Paris privind răspunderea civilă în domeniul energiei nucleare din data de 29 iulie 1960 și orice amendament ulterior care este în vigoare pentru o parte contractantă la această convenție;

c) drepturi speciale de tragere, numite în continuare DST, înseamnă unități de contabilitate definite de Fondul Monetar Internațional și folosite de acesta pentru propriile operațiuni și tranzacții;

d) reactor nuclear înseamnă orice structură conținând combustibil nuclear, dispus astfel încât să se poată produce o reacție în lanț de fisiune nucleară fără altă sursă de neutroni;

e) statul pe teritoriul căruia se află instalația, în ceea ce privește o instalație nucleară, înseamnă partea contractantă pe al cărei teritoriu este situată acea instalație sau, dacă aceasta nu este situată pe teritoriul nici unui stat, partea contractantă care operează sau sub a cărei autoritate este operată instalația nucleară;

f) daună nucleară înseamnă:

(i) decesul sau orice daună personală;
(ii) orice pierdere de bunuri sau orice daună privind bunurile; şi fiecare dintre următoarele categorii, în limita stabilită de legea instanţei competente;
(iii) orice pierdere economică care rezultă dintr-o pierdere sau dintr-o daună la care s-a făcut referire la pct. (i) sau (ii), neinclusă până acum în aceste alineate, suferită de o persoană îndreptăţită să ceară reparaţie cu privire la acea pierdere sau distrugere;
(iv) costurile măsurilor de refacere a mediului înconjurător degradat, dacă astfel de măsuri sunt sau vor fi luate, cu excepţia cazului în care degradarea este nesemnificativă, şi nu sunt incluse la pct. (ii);
(v) orice pierdere a veniturilor care derivă dintr-un interes economic în orice folosire a mediului înconjurător, suferită ca rezultat al unei degradări semnificative a mediului, neinclusă la pct. (ii);
(vi) costurile măsurilor preventive şi orice pierdere sau daună cauzată de astfel de măsuri;
(vii) orice altă daună economică, alta decât cea cauzată de degradarea mediului, dacă este admisă de legislaţia privind răspunderea civilă a instanţei competente, în cazul pct. (i)-(v) şi (vii) de mai sus, în măsura în care pierderea sau dauna ia naştere ca rezultat al radiaţiei ionizante, emisă de orice sursă de radiaţie care se află într-o instalaţie nucleară sau emisă de combustibilul nuclear, de produşii radioactivi sau de deşeurile radioactive dintr-o instalaţie nucleară ori de materialul nuclear venit dinspre, provenind din sau trimis spre o instalaţie nucleară, dacă pierderea sau dauna este rezultatul proprietăţilor radioactive ale unui astfel de material ori ale unei combinaţii de proprietăţi radioactive cu proprietăţi toxice, explozive sau cu alte proprietăţi, periculoase ale unui astfel de material;

g) măsuri de restaurare înseamnă orice măsuri rezonabile care au fost aprobate de autoritățile competente ale statului pe teritoriul căruia aceste măsuri au fost luate și care au ca obiectiv refacerea sau reabilitarea componentelor mediului, distruse sau afectate, ori introducerea, acolo unde este rezonabil, a echivalentului acestor componente în mediu. Legea statului pe teritoriul căruia a fost suferită dauna va stabili cine este abilitat să ia astfel de măsuri;

h) măsuri preventive înseamnă orice măsuri rezonabile luate de orice persoană după ce un incident nuclear s-a produs, pentru a preveni sau a reduce la minimum dauna la care s-a făcut referire la lit. f) pct. (i)-(v) sau (vii), care fac obiectul aprobării din partea autorității competente, cerută conform legii statului în care s-au luat aceste măsuri;

i) accident nuclear înseamnă orice fapt sau orice succesiune de fapte având aceeași origine, care cauzează o daună nucleară sau, în ceea ce privește măsurile preventive, creează o gravă și iminentă amenințare de a cauza daune de această natură;

j) capacitate nucleară instalată înseamnă, pentru fiecare parte contractantă, numărul total al unităților stabilit prin formula dată la art. IV alin. 2, iar putere termică înseamnă puterea maximă termică autorizată de autoritatea competentă națională;

k) legea instanței competente înseamnă legea instanței care are competența jurisdicțională în temeiul prezentei convenții, inclusiv orice norme ale unei asemenea legi referitoare la conflictul legislativ;

l) măsuri rezonabile înseamnă orice măsuri care sunt considerate de către legea instanței competente ca fiind corespunzătoare și proporționale cu privire la toate circumstanțele, ca de exemplu:

(i) natura şi amploarea daunei suferite sau, în cazul măsurilor preventive, natura şi amploarea riscului acelei daune;
(ii) probabilitatea, la momentul în care sunt luate, ca aceste măsuri să fie efective; şi
(iii) expertiza ştiinţifică şi tehnică relevantă.

ARTICOLUL II Scopul și aplicarea

1. Scopul acestei convenții este să suplimenteze sistemul compensațiilor prevăzute conform legislației naționale, care:

a) implementează unul dintre instrumentele la care se face referire la art. I lit. a) și b); sau

b) este în acord cu prevederile anexei la prezenta convenție.

2. Sistemul acestei convenții se va aplica daunelor nucleare pentru care un operator al unei instalații nucleare, utilizată în scopuri pașnice, situată pe teritoriul unei părți contractante, este răspunzător fie conform prevederilor uneia dintre cele două convenții la care se face referire la art. I, fie conform legislației naționale menționate la alin. 1 lit. b) din prezentul articol.

3. Anexa la care se face referire la alin. 1 lit. b) va constitui parte integrantă a acestei convenții.

CAPITOLUL II Compensația

ARTICOLUL III Angajamente

1. Compensația, în ceea ce privește daunele nucleare, pe accident nuclear, va fi asigurată după cum urmează:

a)

(i) statul pe teritoriul căruia se află instalația va asigura disponibilitatea sumei de 300 milioane DST sau a unei sume mai mari, care va fi notificată depozitarului oricând înaintea accidentului nuclear, ori a unei sume temporare, conform pct. (ii);

(ii) o parte contractantă poate stabili, pentru un interval de maximum 10 ani de la data deschiderii spre semnare a acestei convenții, o sumă temporară de cel puțin 150 milioane DST, în cazul unui accident nuclear care se produce în această perioadă;

b) în afară de suma disponibilizată conform lit. a), părțile contractante vor disponibiliza și fonduri publice, conform formulei specificate la art. IV.

2.

a) Reparația unei daune nucleare, conform alin. 1 lit. a), va fi repartizată echitabil, fără discriminare din punct de vedere al naționalității, al domiciliului sau al rezidenței, fiind înțeles faptul că legea statului pe teritoriul căruia se află instalația poate exclude daunele nucleare suferite într-un stat necontractant, sub rezerva obligațiilor asumate de acel stat în baza altor convenții privind răspunderea în caz de daune nucleare;

b) reparația unei daune nucleare în acord cu prevederile alin. 1 lit. b) este repartizată în mod echitabil, fără discriminare din punct de vedere al naționalității, al domiciliului sau al rezidenței, sub rezerva prevederilor art. V și XI alin. 1 lit. b).

3. Dacă dauna nucleară care trebuie compensată nu necesită întreaga sumă prevăzută la alin. 1 lit. b), contribuțiile vor fi reduse proporțional.

4. Dobânzile și costurile hotărâte de o instanță în acțiunile intentate pentru compensarea daunelor nucleare sunt plătibile în plus față de sumele acordate conform alin. 1 lit. a) și b) și vor fi proporționate în funcție de contribuțiile făcute, conform alin. 1 lit. a) și, respectiv lit. b), de către operatorul răspunzător, de partea contractantă pe al cărei teritoriu este situată instalația nucleară a acelui operator și de către părțile contractante, împreună.

ARTICOLUL IV Calcularea contribuțiilor

1. Formula pentru calcularea contribuțiilor, în acord cu care părțile contractante vor disponibiliza fondurile publice la care se face referire la art. III alin. 1 lit. b), va fi determinată astfel:

a)

(i) suma corespunzătoare produsului capacității nucleare instalate a acelei părți contractante, multiplicată cu 300 DST pe unitate de capacitate instalată; și

(ii) suma obținută pe baza raportului dintre rata de evaluare fixată de Organizația Națiunilor Unite pentru acea parte contractantă în anul precedent celui în care accidentul nuclear s-a produs și totalul unor astfel de rate, stabilite pentru toate părțile contractante conform pct. (i);

b) sub rezerva prevederilor lit. c), contribuția fiecărei părți contractante va fi constituită din totalul sumelor la care se face referire la lit. a) pct. (i) și (ii), cu rezerva ca statele care au cea mai scăzută rată de evaluare calculată de Organizația Națiunilor Unite și care nu posedă reactoare nucleare să fie exceptate de a face contribuții;

c) contribuția maximă care poate fi solicitată pentru un accident nuclear oricărei părți contractante, alta decât statul pe teritoriul căruia se află instalația, conform lit. b) de mai sus, nu va depăși procentajul său specificat din totalul contribuțiilor tuturor părților contractante, determinate în acord cu lit. b). Pentru o parte contractantă dată, procentajul său specificat corespunde ratei sale de evaluare, calculată de Organizația Națiunilor Unite, exprimată ca procentaj și majorată cu 8 %. Dacă, în momentul producerii unui accident nuclear, puterea instalată totală a părților contractante la prezenta convenție este egală sau mai mare de 625.000 unități, acest procentaj va fi majorat cu 1 %. Va fi majorat suplimentar cu 1 % pentru fiecare creștere de putere de 75.000 de unități peste puterea de 625.000 de unități.

2. Formula se aplică pentru fiecare reactor nuclear situat pe teritoriul unei părți contractante, o unitate pentru fiecare MW de putere termică. Formula va fi calculată pe baza puterii termice a reactoarelor nucleare înregistrate, la data accidentului nuclear, în lista stabilită și ținută la zi conform prevederilor art. VIII.

3. În scopul calculării contribuțiilor, un reactor nuclear va fi luat în considerare de la data la care elementele combustibile au fost pentru prima oară încărcate în reactorul nuclear. Un reactor nuclear va fi exclus din calcul în cazul în care toate elementele combustibile au fost retrase definitiv din miezul reactorului și au fost depozitate în siguranță, în conformitate cu procedurile aprobate.

ARTICOLUL V Domeniul geografic de acțiune a prezentei convenții

1. Fondurile prevăzute la art. III alin. 1 lit. b) sunt aplicabile daunelor nucleare care sunt suferite:

a) pe teritoriul unei părți contractante; sau

b) în zonele maritime situate dincolo de apele maritime teritoriale ale unei părți contractante sau deasupra unor astfel de zone:

(i) la bordul sau de către o navă aflată sub pavilionul unei părţi contractante, la bordul sau de către o aeronavă înmatriculată pe teritoriul unei părţi contractante, pe teritoriul sau de către o insulă artificială, de o instalaţie sau de o structură aflată sub jurisdicţia unei părţi contractante; sau
(ii) de către orice cetăţean al unei părţi contractante, excluzând o daună suferită în sau deasupra apelor maritime teritoriale ale unui stat care nu este parte la prezenta convenţie; sau

c) în sau deasupra unei zone economice exclusive a unei părți contractante sau pe platforma continentală a unei părți contractante, în ceea ce privește exploatarea sau explorarea resurselor naturale ale acelei zone economice exclusive sau ale acelui platou continental,

cu condiția ca instanțele părților contractante să aibă jurisdicție, conform art. XIII.

2. În momentul semnării sau aderării la prezenta convenție sau în momentul depunerii instrumentelor sale de ratificare, oricare stat semnatar sau oricare stat care aderă poate declara, în scopul aplicării prevederilor alin. 1 lit. b) pct. (ii), că asimilează, în sensul legislației sale, cu propriii săi cetățeni, persoanele fizice sau anumite categorii dintre acestea, care au rezidența obișnuită pe teritoriul său.

3. În sensul prezentului articol, expresia un cetățean al unei părți contractante va include o parte contractantă sau orice subdiviziune constitutivă a acesteia ori o asociație de persoane sau orice entitate publică ori privată, cu sau fără personalitate juridică, stabilită pe teritoriul unei părți contractante.

CAPITOLUL III Organizarea finanțării suplimentare

ARTICOLUL VI Notificarea unei daune nucleare

Fără a aduce prejudicii obligațiilor pe care părțile contractante le pot avea în virtutea altor acorduri internaționale, partea contractantă a cărei instanță este competentă notifică celorlalte părți contractante un accident nuclear imediat ce rezultă că dauna cauzată de un astfel de accident depășește sau riscă să depășească cantitatea disponibilă, conform art. III alin. 1 lit. a) și, în consecință, contribuțiile prevăzute la art. III alin. 1. lit. b) pot fi solicitate. Părțile contractante vor dispune fără întârziere toate măsurile necesare pentru a stabili proceduri referitoare la relațiile lor în ceea ce privește acest subiect.

ARTICOLUL VII Solicitarea fondurilor

1. Urmând notificarea la care se face referire la art. VI și sub rezerva prevederilor art. X, alin. 3 partea contractantă ale cărei instanțe sunt competente va solicita celorlalte părți contractante să aloce fondurile publice, conform art. III alin. 1 lit. b), în măsura și în momentul în care aceste fonduri sunt efectiv necesare, și va avea competență exclusivă în atribuirea acestor fonduri.

2. Independent de reglementările deja existente sau viitoare privind mijloacele de plată sau transferurile, părțile contractante vor autoriza transferul și plata oricărei contribuții prevăzute în aplicarea prevederilor art. III alin. 1 lit. b), fără nici o restricție.

ARTICOLUL VIII Lista cuprinzând instalațiile nucleare

1. În momentul când depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fiecare stat contractant va comunica depozitarului o listă completă cuprinzând toate instalațiile nucleare la care se face referire la art. IV alin. 3. Lista va conține informațiile necesare, în scopul calculării contribuțiilor.

2. Fiecare parte contractantă va comunica prompt depozitarului toate modificările care sunt efectuate în listă. În cazul în care astfel de modificări includ adăugarea unei instalații nucleare, comunicarea trebuie făcută cu cel puțin 3 luni înainte de data când este de așteptat ca materialul nuclear să fie introdus în instalație.

3. Dacă o parte contractantă este de părere că informațiile sau o modificare făcută în lista comunicată de către un stat contractant, conform alin. 1 și 2, nu sunt conforme cu dispozițiile prezentului articol, acea parte contractantă poate ridica obiecții în această privință, adresându-le depozitarului în termen de 3 luni de la data la care a primit o notificare conform alin. 5. Depozitarul va comunica imediat aceste obiecții statului la ale cărui informații au fost ridicate obiecții. Orice diferend nesoluționat va fi rezolvat în acord cu procedura de reglementare a diferendelor, enunțată la art. XVI.

4. Depozitarul va păstra, va aduce la zi și va comunica, anual, tuturor statelor contractante lista cuprinzând instalațiile nucleare, stabilită conform prezentului articol. Această listă cuprinde toate, informațiile și modificările la care se face referire în prezentul articol, fiind înțeles faptul că obiecțiile prezentate în termenii prezentului articol au un efect retroactiv începând cu data la care aceste obiecții au fost ridicate, dacă au fost admise.

5. Depozitarul va notifica cât mai curând posibil fiecărei părți contractante comunicările și obiecțiile care au fost primite conform prezentului articol.

ARTICOLUL IX Drepturi de recurs

1. Fiecare parte contractantă va adopta o legislație care să permită atât părții contractante pe al cărei teritoriu este situată instalația nucleară a operatorului responsabil, cât și altor părți contractante care au vărsat contribuțiile prevăzute la art. III alin. 1 lit. b) să beneficieze de dreptul de recurs al operatorului, în măsura în care acesta are un astfel de drept în virtutea prevederilor vreuneia dintre convențiile la care se face referire la art. I sau în virtutea legislației naționale menționate la art. II alin. 1 lit. b) și în măsura în care contribuțiile au fost vărsate de oricare dintre părțile contractante.

2. Legislația unei părți contractante pe al cărei teritoriu este situată instalația nucleară a operatorului responsabil poate prevedea ca recuperarea fondurilor publice disponibilizate conform prezentei convenții să se facă de la acel operator responsabil, dacă daunele sunt rezultate din vina sa.

3. Partea contractantă ale cărei instanțe sunt competente poate exercita drepturile de recurs prevăzute la alin. 1 și 2 în numele altor părți contractante care au vărsat contribuțiile.

ARTICOLUL X Atribuiri, proceduri

1. Regimul atribuirilor și cel al repartizărilor fondurilor prevăzute la art. III alin. 1 vor fi cele ale părții contractante ale cărei instanțe sunt competente.

2. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca persoanele care au suferit daune să poată invoca drepturile la reparație fără a fi nevoie de proceduri separate privind originea fondurilor destinate pentru această compensație și pentru ca părțile contractante să poată interveni în procedura contra operatorului responsabil.

3. Nici o parte contractantă nu va disponibiliza fondurile publice la care se face referire la art. III alin. 1 lit. b), dacă cererile pentru reparație pot fi satisfăcute din alte fonduri decât cele la care se face referire la art. III alin. 1.

ARTICOLUL XI Alocarea fondurilor

Fondurile furnizate conform art. III alin. 1 lit. b) vor fi repartizate astfel:

1.

a) 50% din fonduri vor fi alocate pentru a compensa cererile de reparații pentru daune nucleare suferite în statul pe al cărui teritoriu se află instalația sau în afara acestuia;

b) 50% din fonduri vor fi alocate pentru a compensa cererile de reparații pentru daune nucleare suferite în afara statului pe al cărui teritoriu se află instalația, în măsura în care aceste cereri rămân necompensate conform lit. a);

c) dacă suma prevăzută conform art. III alin. 1 lit. a) este mai mică de 300 milioane DST:

(i) suma prevăzută la alin. 1 lit. a) va fi redusă cu un procent egal cu cel prin care suma prevăzută conform art. III alin. 1 lit. a) este mai mică de 300 milioane DST;
(ii) suma prevăzută la alin. 1 lit. b) va fi majorată cu suma reducerii calculate conform pct. (i).

2. Dacă o parte contractantă, conform art. III alin. 1 lit. a), a alocat fără discriminare o sumă de cel puțin 600 milioane DST, care a fost specificată depozitarului înaintea producerii accidentului nuclear, toate fondurile la care se face referire la art. III alin. 1 lit. a) și b) vor fi, în pofida prevederilor alin. 1, alocate fără discriminare pentru repararea daunelor nucleare suferite pe teritoriul statului unde se află instalația sau în afara teritoriului acestuia.

CAPITOLUL IV Exercitarea opțiunilor

ARTICOLUL XII

1. Cu excepția cazurilor în care prezenta convenție dispune altfel, fiecare parte contractantă își poate exercita competența cu care a fost învestită în virtutea ~Convenției de la Viena~ sau Convenției de la Paris și toate dispozițiile deja luate pot fi invocate împotriva altor părți contractante, în vederea alocării fondurilor publice la care se face referire la art. III alin. 1. lit. b).

2. Prezenta convenție nu va împiedica o parte contractantă să ia măsuri în afara cadrului Convenției de la Viena, Convenției de la Paris sau prezentei convenții, sub rezerva că măsurile dispuse nu vor antrena obligații suplimentare pentru alte părți contractante și că daunele suferite de o parte contractantă care nu are nici o instalație nucleară pe teritoriul său nu vor fi excluse de la aceste reparații suplimentare pe motiv de lipsă de reciprocitate.

3.

a) Prezenta convenție nu împiedică părțile contractante să încheie acorduri regionale sau altfel de acorduri, în scopul aplicării obligațiilor lor conform prevederilor art. III alin. 1 lit. a), sau să aloce fonduri suplimentare pentru repararea daunelor nucleare, sub rezerva că aceasta nu va antrena obligații suplimentare, în virtutea prevederilor prezentei convenții, pentru alte părți contractante.

b) toate părțile contractante care își propun să încheie un astfel de acord vor notifica tuturor celorlalte părți contractante intențiile lor. Acordurile încheiate vor fi notificate depozitarului.

CAPITOLUL V Competența jurisdicțională și dreptul aplicabil

ARTICOLUL XIII Competența jurisdicțională

1. În afara dispozițiilor contrare ale prezentului articol, instanțele părții contractante pe al cărei teritoriu a survenit accidentul nuclear sunt singurele competente pentru soluționarea acțiunilor privitoare la daune nucleare rezultate dintr-un accident nuclear.

2. În cazul în care un accident nuclear survine în spațiul unei zone economice exclusive a unei părți contractante sau, în cazul în care o astfel de zonă nu a fost determinată, într-un spațiu care nu depășește limitele unei zone economice exclusive, dacă acea parte contractantă a stabilit o astfel de zonă, instanțele acelei părți contractante sunt singurele competente, în temeiul prevederilor prezentei convenții, pentru soluționarea acțiunilor privitoare la daunele nucleare rezultate din acest accident nuclear. Prevederile frazei precedente sunt aplicabile și în cazul în care partea contractantă a notificat acest spațiu depozitarului, înaintea producerii accidentului nuclear. Nici o prevedere din prezentul paragraf nu este interpretată ca autorizând exercitarea competenței jurisdicționale, de o manieră care este contrară dreptului internațional al mării, incluzând Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. Totodată, dacă exercitarea acestei competențe jurisdicționale este incompatibilă cu obligațiile acestei părți contractante, în temeiul art. XI al Convenției de la Viena sau al art. 13 al Convenției de la Paris, în raport cu un stat care nu este parte la prezenta convenție, competența jurisdicțională este determinată în conformitate cu aceste dispoziții.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...