Act Internațional

Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive din 05.09.1997 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Părțile contractante,

(i) recunoscând că exploatarea reactoarelor nucleare produce combustibil uzat și deșeuri radioactive și că alte aplicații ale tehnicilor nucleare generează, de asemenea, deșeuri radioactive;

(ii) recunoscând că aceleași obiective de siguranță se aplică în egală măsură atât pentru gospodărirea combustibilului uzat, cât și pentru gospodărirea deșeurilor radioactive;

(iii) reafirmând importanța pentru comunitatea internațională de a asigura planificarea și implementarea de măsuri adecvate în scopul asigurării siguranței gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

(iv) recunoscând importanța informării opiniei publice despre aspectele referitoare la siguranța gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive;

(v) dorind să promoveze la nivel mondial conceptul de cultură de securitate nucleară;

(vi) reafirmând că statului îi revine sarcina să asigure siguranța gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive:

(vii) recunoscând că statului îi revine sarcina să definească politica în domeniul ciclurilor combustibilului nuclear; unele state considerând combustibilul uzat drept o resursă de valoare, care poate fi retratat, iar altele alegând să îl stocheze definitiv;

(viii) recunoscând că atât combustibilul uzat, cât și deșeurile radioactive nevizate de prezenta convenție, care fac obiectul programelor militare sau de apărare, ar trebui gospodărite în conformitate cu obiectivele enunțate în această convenție;

(ix) afirmând importanța cooperării internaționale în ceea ce privește întărirea siguranței gospodăririi combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive prin intermediul mecanismelor bilaterale și multilaterale și al prezentei convenții comune asupra siguranței gospodăririi combustibilului uzat și asupra siguranței deșeurilor radioactive;

(x) ținând seama de necesitățile țărilor în curs de dezvoltare, în particular, de țările slab dezvoltate, de statele cu economie în tranziție, dar și de necesitatea de a facilita funcționarea mecanismelor existente pentru a contribui la exercitarea drepturilor lor și la respectarea obligațiilor lor, astfel cum sunt enunțate de prezenta convenție;

(xi) convinse de faptul că deșeurile radioactive ar trebui; în măsura în care există compatibilitate cu siguranța gospodăririi acestor materii, să fie stocate definitiv în statul în care au fost produse, recunoscând, în același timp, că, în anumite circumstanțe, o gospodărire sigură și eficace a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive ar putea fi favorizată și prin acorduri între părțile contractante pentru utilizarea instalațiilor situate pe teritoriul acestora în favoarea altor părți, în particular, atunci când deșeurile rezultă din proiecte comune;

(xii) recunoscând că fiecare stat are dreptul să interzică importul combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive de proveniență străină;

(xiii) având în vedere prevederile Convenției asupra securității nucleare (1994), ale Convenției cu privire la notificarea rapidă în caz de accident nuclear (1986), ale Convenției cu privire la asistență în caz de accident nuclear sau de urgență radiologică (1986), ale Convenției asupra protecției fizice a materialelor nucleare (1980), ale Convenției asupra prevenirii poluării mărilor prin imersia deșeurilor și a altor materii, astfel cum a fost amendată (1994), precum și alte instrumente internaționale pertinente;

(xiv) ținând seama de principiile enunțate în Normele fundamentale internaționale de protecție împotriva radiațiilor ionizante și de siguranța surselor de radiații (1996), stabilite sub auspiciile mai multor organizații, în documentele AIEA (Fundamentele siguranței), intitulate "Principiile gestiunii deșeurilor radioactive" (1995), precum și de normele internaționale existente care reglementează siguranța transporturilor de materiale radioactive;

(xv) reamintind cap. 22 al "Agendei 21", adoptat la Conferința Națiunilor Unite asupra mediului și dezvoltării de la Rio de Janeiro în 1992, care reafirmă importanța primordială a unei gospodăriri sigure și ecologic raționale a deșeurilor radioactive;

(xvi) recunoscând că este de dorit să se întărească sistemul de control internațional, aplicându-se în mod specific materialelor radioactive vizate la art. I.3 din Convenția de la Bale asupra controlului transporturilor transfrontiere ale deșeurilor periculoase și eliminarea lor (1989),

au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Obiective, definiții și domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentei convenții sunt următoarele:

(i) să atingă şi să menţină un înalt nivel de siguranţă în lumea întreagă în materie de gospodărire a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, prin întărirea măsurilor naţionale şi a cooperării internaţionale, inclusiv, după caz, a măsurilor de cooperare tehnică în materie de siguranţă;
(ii) să asigure, în orice stadiu al gospodăririi combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, măsuri de apărare efective împotriva riscurilor potenţiale, astfel încât persoanele, societatea şi mediul să fie protejate acum şi în viitor împotriva efectelor nocive ale radiaţiilor ionizante, într-o manieră în care să fie satisfăcute nevoile şi aspiraţiile generaţiei actuale, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi şi aspiraţii;
(iii) să prevină accidentele care au consecinţe radiologice şi să micşoreze consecinţele acestora în cazul în care astfel de accidente s-ar produce într-un stadiu oarecare al gospodăririi combustibilului uzat sau a deşeurilor radioactive.

ARTICOLUL 2 Definiții

În scopurile prezentei convenții:

a) autorizare înseamnă orice autorizare, permisiune sau atestare eliberată de un organ de reglementare pentru a întreprinde orice activitate care are legătură cu gospodărirea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive;

b) combustibil uzat înseamnă combustibilul nuclear care a fost iradiat în interiorul unui reactor și care a fost definitiv scos din acesta;

c) depozitare definitivă înseamnă amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație corespunzătoare, fără intenția de a le recupera;

d) deșeuri radioactive sunt materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care nu este prevăzută nici o utilizare ulterioară de către partea contractantă sau de către o persoană fizică sau juridică a cărei decizie este acceptată de către partea contractantă și care sunt controlate ca deșeuri radioactive de un organ de reglementare, conform cadrului legislativ și de reglementare al părții contractante;

e) dezafectare înseamnă toate etapele care conduc la încetarea controlului organului de reglementare asupra unei instalații nucleare, alta decât instalația de depozitare definitivă. Aceste etape includ operațiunile de decontaminare și de dezmembrare;

f) durată de viață utilă este perioada în cursul căreia o instalație de gospodărire a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive este utilizată în scopurile prevăzute. În cazul unei instalații de depozitare definitivă, această perioadă începe din momentul în care combustibilul uzat sau deșeurile radioactive sunt amplasate pentru prima dată în instalație și se termină o dată cu închiderea acesteia;

g) evacuare a efluenților înseamnă emisia în mediu a materiilor radioactive lichide sau gazoase ca practică legitimă în cursul exploatării normale a instalațiilor nucleare reglementate. Aceste emisii sunt programate și controlate în limitele autorizate de către organul de reglementare;

h) gospodărire a combustibilului uzat înseamnă toate activitățile care au legătură cu întreținerea sau cu depozitarea combustibilului uzat, excluzând transportul în exteriorul amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă evacuarea efluenților;

i) gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă toate activitățile. inclusiv activitatea de dezafectare, care au legătură cu întreținerea, pretratarea, tratarea, recondiționarea, stocarea sau depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, excluzând transportul în afara amplasamentului. Aceasta poate, de asemenea, să includă și evacuarea efluenților;

j) închidere înseamnă încheierea tuturor operațiunilor la câtva timp după amplasarea combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive într-o instalație de depozitare definitivă. Aceste operațiuni cuprind ultimele lucrări sau alte acțiuni necesare pentru a asigura pe termen lung siguranța instalației;

k) instalație de gospodărire a combustibilului uzat înseamnă orice instalație sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului uzat;

l) instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive înseamnă orice instalație sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deșeurilor radioactive, incluzând și instalațiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiția ca aceste instalații să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalații de gospodărire a deșeurilor radioactive;

m) instalație nucleară înseamnă o instalație civilă, cu terenurile, clădirile și echipamentele sale, în care materialele radioactive sunt produse, tratate, utilizate, manipulate, stocate sau depozitate definitiv la un asemenea nivel, încât necesită măsuri de siguranță;

n) transport transfrontieră înseamnă orice expediere a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive dintr-un stat de origine către un stat de destinație;

o) organ de reglementare înseamnă unul sau mai multe organe învestite de partea contractantă cu putere juridică de a reglementa orice aspect al gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive, inclusiv de a elibera autorizațiile;

p) reprocesare este un proces sau o operațiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul uzat, în scopul utilizării ulterioare;

q) stat de destinație înseamnă un stat către care un transport transfrontieră este planificat să aibă loc sau are loc;

r) stat de origine înseamnă un stat din care un transport transfrontieră este planificat să înceapă sau este început;

s) stat de tranzit înseamnă orice stat, altul decât statul de origine sau statul de destinație, pe teritoriul căruia este planificat să aibă loc sau are loc un transport transfrontieră;

t) stocare înseamnă deținerea de combustibil uzat sau de deșeuri radioactive într-o instalație care îi asigură confirmarea, cu intenția recuperării;

u) sursă închisă înseamnă materialul radioactiv care este închis permanent într-o capsulă sau este fixat sub formă solidă, excluzând elementele combustibile pentru reactoare.

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

1. Prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat, în cazul în care acesta rezultă din exploatarea reactoarelor nucleare civile. Combustibilul uzat deținut în instalațiile de reprocesare, care fac obiectul unei activități de reprocesare, nu face parte din domeniul de aplicare a prezentei convenții, cu excepția cazului în care partea contractantă declară că reprocesarea face parte din gospodărirea combustibilului uzat.

2. Prezenta convenție se aplică, de asemenea, gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în cazul în care acestea rezultă din aplicații civile. Totuși această convenție nu se aplică deșeurilor care conțin doar materiale radioactive naturale și nu provin din ciclul combustibilului nuclear, cu excepția cazului în care acestea nu constituie o sursă închisă, retrasă din funcționare, sau sunt declarate de către partea contractantă drept deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții.

3. Prezenta convenție nu se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat sau a deșeurilor radioactive care fac parte din programele militare sau de apărare, cu excepția cazului în care ele au fost declarate de către partea contractantă drept combustibil uzat sau deșeu radioactiv, în temeiul prevederilor prezentei convenții. Totuși prezenta convenție se aplică gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, care provin din programe militare sau de apărare, în condițiile în care aceste materiale sunt transferate definitiv către programe exclusiv civile și administrate în cadrul acestor programe civile.

4. Prezenta convenție se aplică și evacuărilor de efluenți, conform dispozițiilor art. 4, 7, 11, 14, 24 și 26.

CAPITOLUL II Gospodărirea în siguranță a combustibilului uzat

ARTICOLUL 4 Condiții generale de siguranță

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că, în toate stadiile gospodăririi combustibilului uzat, persoanele, societatea și mediul sunt protejate adecvat împotriva riscului radiologic.

Astfel, fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a asigura ca criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale generate la gospodărirea combustibilului uzat să fie tratate adecvat;
(ii) a asigura ca producerea deşeurilor radioactive asociate gospodăririi combustibilului uzat să fie menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil, ţinând seama de politica adoptată în ceea ce priveşte ciclul de combustibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa dintre diferitele etape ale gospodăririi combustibilului uzat;
(iv) a asigura o protecţie efectivă persoanelor, societăţii şi mediului, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi combustibilului uzat;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte, rezonabil previzibile, asupra generaţiilor viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea de constrângeri excesive asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 5 Instalațiile existente

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a examina siguranța tuturor instalațiilor de gospodărire a combustibilului uzat, existente în momentul în care prezenta convenție intră în vigoare, și pentru a asigura, dacă este necesar, toate îmbunătățirile ce pot fi făcute pentru întărirea siguranței unei astfel de instalații.

ARTICOLUL 6 Amplasarea instalațiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura elaborarea și aplicarea de proceduri pentru o instalație de gospodărire a combustibilului nuclear, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă;
(ii) evaluării impactului probabil al unei astfel de instalaţii asupra persoanelor, societăţii şi mediului;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al siguranţei instalaţiei asupra teritoriului lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că asemenea instalații nu au efecte inacceptabile asupra altor părți contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerințele generale de siguranță enunțate la art. 4.

ARTICOLUL 7 Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat prevăd măsuri corespunzătoare pentru a limita eventualul impact radiologic asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a emisiilor necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare se ţine seama de planurile conceptuale şi, în funcţie de necesităţi, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat;
(iii) tehnologiile utilizate la proiectarea şi construcţia unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se bazează pe experienţă, testări sau pe analiză.

ARTICOLUL 8 Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura că:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat se realizează o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului înconjurător, corespunzătoare riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care vor acoperi durata sa de viaţă utilă;
(ii) înainte de exploatarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat vor fi stabilite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului înconjurător, care se consideră necesare pentru completarea evaluărilor la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 9 Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 8 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că această instalaţie, astfel construită, este conformă cerinţelor de proiectare şi de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţa de exploatare şi din evaluările specificate la art. 8, să fie definite şi revizuite, dacă este necesar;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie asigurate conform procedurilor stabilite;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa instalaţiilor de gospodărire a combustibilului uzat de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestora;
(v) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare, de către titularul autorizaţiei;
(vi) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de exploatare, iar rezultatului analizei să i se dea curs, după caz;
(vii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a combustibilului uzat să fie elaborate şi aduse la zi, după necesităţi, folosindu-se informaţiile obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 10 Depozitarea definitivă a combustibilului uzat

În cazul în care, conform propriului său cadru legislativ și de reglementare, o parte contractantă a hotărât depozitarea definitivă a combustibilului uzat, această depozitare se realizează conform obligațiilor enunțate la cap. III, referitoare la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive.

CAPITOLUL III Gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

ARTICOLUL 11 Prescripții generale ale siguranței

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în toate stadiile gospodăririi deșeurilor radioactive, persoanele, societatea și mediul înconjurător să fie protejate într-o manieră adecvată împotriva riscurilor radiologice și altor riscuri. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru:

(i) a se asigura că criticitatea şi evacuarea căldurii reziduale produse în timpul gospodăririi deşeurilor radioactive sunt făcute într-o manieră adecvată;
(ii) a se asigura că producerea deşeurilor radioactive este menţinută la nivelul cel mai scăzut posibil;
(iii) a ţine seama de interdependenţa existentă între diferitele etape ale gospodăririi deşeurilor radioactive;
(iv) a asigura o protecţie eficace persoanelor, societăţii şi mediului înconjurător, prin aplicarea la nivel naţional a metodelor de protecţie corespunzătoare, care au fost aprobate de organul de reglementare în cadrul legislaţiei sale naţionale, bazată pe criteriile şi normele internaţionale;
(v) a ţine seama de riscurile biologice, chimice şi de altă natură, care pot fi asociate gospodăririi deşeurilor radioactive;
(vi) a se strădui să evite acţiunile ale căror efecte rezonabil previzibile asupra generaţiei viitoare sunt superioare celor admise pentru generaţia actuală;
(vii) a căuta să evite impunerea excesivă a constrângeri asupra generaţiilor viitoare.

ARTICOLUL 12 Instalații existente și practici anterioare

Fiecare parte contractantă ia în timp util măsurile corespunzătoare pentru examinarea:

(i) siguranţei tuturor instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive, existente în momentul în care prezenta convenţie intră în vigoare pentru acea parte contractantă, şi pentru a se asigura că, dacă este necesar, au fost făcute toate îmbunătăţirile rezonabile pentru întărirea siguranţei unei astfel de instalaţii;
(ii) consecinţelor practicilor anterioare, în scopul de a stabili dacă o intervenţie este necesară din punct de vedere al radioprotecţiei, ţinând seama de faptul că micşorarea daunei rezultate din diminuarea dozei ar trebui să fie suficientă pentru a justifica efectele negative şi costurile, inclusiv costurile sociale, ale intervenţiei.

ARTICOLUL 13 Amplasarea instalațiilor

1. Fiecare parte contractantă ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt elaborate și aplicate proceduri pentru o instalație de gospodărire a deșeurilor radioactive, în vederea:

(i) evaluării tuturor factorilor pertinenţi legaţi de amplasament, care sunt susceptibili să influenţeze siguranţa acestei instalaţii în timpul duratei sale de viaţă utilă, precum şi a unei instalaţii de depozitare definitivă, după închiderea sa;
(ii) evaluării impactului probabil, din punct de vedere al siguranţei, asupra persoanelor, societăţii şi mediului, ţinând seama de evoluţia posibilă a stării amplasamentului instalaţiilor de depozitare definitivă după închiderea lor;
(iii) punerii la dispoziţie publicului a informaţiilor privind siguranţa acestei instalaţii;
(iv) consultării părţilor contractante aflate în vecinătatea unei astfel de instalaţii, în măsura în care ele ar putea fi afectate de o asemenea instalaţie, şi comunicării, la cererea lor, a datelor generale privind instalaţia, astfel încât să le permită evaluarea impactului probabil al acesteia asupra siguranţei pe teritoriul lor.

2. Astfel, fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că astfel de instalații nu au efecte inacceptabile pentru alte părți contractante, prin alegerea amplasamentelor în conformitate cu cerințele generale de siguranță enunțate la art. 11.

ARTICOLUL 14 Proiectarea și construcția instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) în timpul etapelor de proiectare şi construcţie ale unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie prevăzute măsuri corespunzătoare pentru limitarea eventualelor incidente radiologice asupra persoanelor, societăţii şi mediului, incluzându-le şi pe acelea pentru evacuarea efluenţilor sau a altor emisii necontrolate;
(ii) în stadiul de proiectare să se ţină seama de planurile teoretice şi, dacă este necesar, de dispoziţiile tehnice pentru dezafectarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât instalaţia de depozitare definitivă;
(iii) în stadiul de proiectare să fie elaborate dispoziţii tehnice pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă;
(iv) tehnologiile utilizate la proiectarea şi la construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe experienţă, teste sau pe analize.

ARTICOLUL 15 Evaluarea siguranței instalațiilor

Fiecare parte contractantă va lua măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) înainte de construirea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se procedeze la o evaluare sistematică a siguranţei şi la o evaluare a mediului, potrivit riscului pe care îl prezintă instalaţia şi care să acopere durata sa de viaţă utilă;
(ii) în plus, înainte de construirea unei instalaţii de depozitare definitivă să se efectueze o evaluare sistematică a siguranţei şi o evaluare a mediului pentru perioada ce urmează închiderii, iar rezultatele să fie evaluate potrivit criteriilor stabilite de organul de reglementare;
(iii) înaintea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie pregătite versiunile, aduse la zi şi detaliate, ale evaluării siguranţei şi ale evaluării mediului, dacă se consideră necesar, pentru completarea evaluării la care se face referire la pct. (i).

ARTICOLUL 16 Operarea instalațiilor

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca:

(i) autorizarea operării unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să se bazeze pe evaluările corespunzătoare specificate la art. 15 şi să fie condiţionată de executarea unui program de punere în funcţiune care să demonstreze că instalaţia, astfel construită, este conformă cerinţelor proiectului şi cerinţelor de siguranţă;
(ii) limitele şi condiţiile de operare, rezultate din teste, din experienţă, din exploatare şi din evaluările specificate la art. 15, să fie definite şi revizuite, după caz;
(iii) operarea, menţinerea, supravegherea, inspectarea şi testarea unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive să fie asigurate conform procedurilor stabilite. În cazul unei instalaţii nucleare de depozitare definitivă, rezultatele astfel obţinute sunt utilizate pentru verificarea şi examinarea validităţii ipotezelor făcute şi pentru aducerea la zi a evaluărilor specificate la art. 15 pentru perioada ce urmează închiderii;
(iv) să existe un sprijin în materie de inginerie şi tehnologie în toate domeniile legate de siguranţa unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive de-a lungul întregii durate de viaţă utilă a acestuia:
(v) procedurile de caracterizare şi de separare a deşeurilor radioactive să fie aplicate;
(vi) incidentele semnificative pentru siguranţă să fie declarate, în timp util, organului de reglementare de către titularul autorizaţiei;
(vii) să fie stabilite programe de colectare şi de analiză a datelor pertinente privind experienţa de operare, care să fie urmare a unor rezultate obţinute pe baza faptelor petrecute;
(viii) planurile de dezafectare a unei instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive, alta decât o instalaţie de depozitare definitivă, să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare;
(ix) planurile pentru închiderea unei instalaţii de depozitare definitivă să fie elaborate şi aduse la zi, dacă este necesar, cu ajutorul informaţiilor obţinute în cursul duratei de viaţă utilă a acestei instalaţii, şi să fie examinate de organul de reglementare.

ARTICOLUL 17 Măsuri instituționale după închidere

Fiecare parte contractantă ia măsurile corespunzătoare pentru ca, după închiderea unei instalații de depozitare definitivă:

(i) să se păstreze documentaţia cerută de organul de reglementare, documentaţie ce conţine date privind amplasamentul, proiectarea şi inventarul acelei instalaţii nucleare;
(ii) să fie asigurate controalele instituţionale, active sau pasive, cum ar fi supravegherea sau restricţiile de acces, dacă se consideră necesar;
(iii) dacă este cazul, să fie puse în aplicare măsuri de intervenţie, pe durata oricărei perioade de control instituţional activ, în condiţiile în care este detectată o emisie neprogramată de material radioactiv în mediul înconjurător.

CAPITOLUL IV Dispoziții generale de siguranță


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...