Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1813/2016 de stabilire a formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul verificării conturilor FEGA și FEADR, precum și în scopuri de monitorizare și prognoză
Număr celex: 32016R1813

Modificări (...)

În vigoare de la 21 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 104,

întrucât:

(1) Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei prevede că forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (c) din respectivul regulament, precum și modul în care trebuie transmise Comisiei informațiile respective sunt cele prevăzute în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1532 al Comisiei.

(2) Anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1532 nu pot fi utilizate, pentru exercițiul financiar 2017, în scopurile pentru care au fost prevăzute. Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1532 trebuie abrogat și înlocuit cu un nou regulament care să stabilească forma și conținutul informațiilor contabile pentru exercițiul financiar respectiv.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Forma și conținutul informațiilor contabile menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014, precum și modul în care aceste informații trebuie transmise Comisiei sunt cele stabilite în anexa I (Tabelul cu X), anexa II (Specificații tehnice pentru transmiterea fișierelor electronice referitoare la cheltuielile FEGA și FEADR), anexa III (Aide-mémoire) și anexa IV [Structura codurilor bugetare ale FEADR (F109) ] la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1532 se abrogă cu efect de la 16 octombrie 2016.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 16 octombrie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 octombrie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXA I

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...