Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 5/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (8), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere obligația Comisiei pentru cetățenie de a respecta termenele legale pentru soluționarea cererilor în materie de cetățenie,

luând în considerare obligația pozitivă de asigura caracterul efectiv, neiluzoriu al drepturilor conferite de lege, obligație instituită de Convenția Europeană a Drepturilor Omului,

ținând cont de necesitatea creării cât mai rapide a instrumentelor legale prin care Comisia pentru cetățenie să poată soluționa în termenul de 5 luni prevăzut expres în Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererile de redobândire și acordare a cetățeniei române,

dată fiind necesitatea unei reorganizări administrativ-instituționale în scopul eficientizării activității Comisiei pentru cetățenie,

ținând seama de importanța creării în termen cât mai scurt a unei instituții autonome, cu competențe depline în materie de cetățenie,

având în vedere iminența unor noi litigii în materia cetățeniei în cazul nerespectării termenelor legale prevăzute pentru soluționarea cererilor în materie de cetățenie,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (6)

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Cetățenie, numită în continuare Autoritate, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Justiției. Jurisprudență (1)

(2) Sediul Autorității este în municipiul București, str. Petofi Șandor nr. 47, sectorul 1. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justiției.

Art. 2. -

Autoritatea este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Art. 3. -

În cadrul Autorității funcționează Comisia pentru cetățenie, potrivit prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Scopul, funcțiile și atribuțiile principale ale Autorității

Art. 4. - Jurisprudență (2)

Autoritatea asigură aplicarea procedurii legale de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române.

Art. 5. -

În realizarea scopului său fundamental, prevăzut la art. 4, Autoritatea are funcțiile și îndeplinește atribuțiile principale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de alte reglementări în domeniu.

Art. 6. -

Autoritatea are următoarele funcții principale:

a) îndeplinește prevederile legale cu privire la acordarea, redobândirea, renunțarea și retragerea cetățeniei române;

b) desfășoară, prin structurile de specialitate, activitate de consiliere cu privire la problemele în materie de cetățenie, precum și cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de cetățean european, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare stabilit prin ordin al ministrului justiției;

c) propune Ministerului Justiției și participă la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Autoritatea are, în desfășurarea activității, următoarele atribuții principale:

a) ține evidența cererilor de acordare, redobândire, renunțare și retragere a cetățeniei române, alcătuind dosare pentru fiecare caz în parte;

b) asigură condițiile necesare pentru desfășurarea activității Comisiei pentru cetățenie;

c) asigură secretariatul Comisiei pentru cetățenie;

d) păstrează și organizează arhiva Comisiei pentru cetățenie;

e) întocmește proiectele de ordine ale președintelui Autorității privind acordarea, redobândirea, retragerea și renunțarea la cetățenia română, precum și proiectele de ordine de respingere a acestor cereri;

f) redactează certificatele de cetățenie și îndeplinește procedura de rectificare a acestora;

g) asigură solemnitatea depunerii jurământului de credință față de România și păstrează evidența persoanelor care au depus jurământul de credință;

h) colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și cu instituții internaționale cu atribuții în domeniul cetățeniei, fiind abilitată să încheie protocoale de colaborare;

i) comunică, la cerere, autorităților administrației publice centrale datele referitoare la persoanele care au dobândit, au redobândit sau au pierdut cetățenia română, potrivit legii;

j) răspunde solicitărilor cu privire la problemele cu care a fost sesizată, dacă intră în sfera sa de competență;

k) informează cu caracter general publicul cu privire la drepturile cetățenilor români, inclusiv cele care decurg din calitatea de cetățean european;

l) asigură participarea personalului la programe de formare și perfecționare profesională, în limita bugetului aprobat;

m) realizează orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorității, în limita bugetului aprobat și a planului de activități. Modificări (1)

CAPITOLUL III Conducerea Autorității

Art. 8. -

(1) Autoritatea este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat.

(2) Președintele și vicepreședinții Autorității sunt numiți și eliberați din funcție prin decizie a primului-ministru. Numirea se realizează pentru un mandat cu durata de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată.

(3) Președintele este ordonator terțiar de credite.

Art. 9. - Jurisprudență (4)

(1) Președintele conduce întreaga activitate a Autorității, pe care o reprezintă în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție. Jurisprudență (2)

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite ordine, decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.

(3) Președintele are dreptul de a delega atribuții, cu excepția celei de emitere a ordinului pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenie, care nu poate fi delegată.

(4) În caz de imposibilitate de exercitare a funcției de către președinte, ordinul pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenie va putea fi emis numai de ministrul justiției.

(5) Starea de imposibilitate a exercitării funcției se constată prin ordin al ministrului justiției, la sesizarea președintelui sau a unuia dintre vicepreședinții Autorității.

(6) Vicepreședinții conduc și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează.

(7) Vicepreședinții Autorității îndeplinesc atribuțiile președintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcției de către acesta, cu excepția cazului prevăzut la alin. (4).

Art. 10. -

Calitatea de președinte sau de vicepreședinte al Autorității este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul instituțiilor de formare profesională.

CAPITOLUL IV Organizarea Autorității

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3)

Organigrama și regulamentul de organizare și funcționare ale Autorității se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Autoritatea dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcții, servicii, birouri și birouri teritoriale.

(2) Numărul maxim de posturi la nivelul Autorității pentru anul 2010 este de 126 și se va constitui în condițiile art. 19. După data de 1 ianuarie 2010, acest număr poate fi majorat sau diminuat, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de necesitățile Autorității, prin reorganizarea acesteia.

(3) Personalul Autorității este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționari publici, funcționari publici cu statut special reglementat de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, personal din Ministerul Administrației și Internelor și personal contractual. Modificări (1)

Art. 13. -

Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Autorității se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 14. - Jurisprudență (4)

Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 102 se abrogă.

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Aprobarea cererilor de acordare ori de redobândire a cetățeniei române se face prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe baza propunerilor Comisiei pentru cetățenie."

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetățeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetățenie și se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială și autentică la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie, fiind însoțită de acte care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.

Cererile de redobândire sau de acordare a cetățeniei române întemeiate pe dispozițiile art. 10 alin. 1 și art. 101 pot fi depuse și la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. În cazul în care cererile au fost depuse la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, acestea vor fi trimise de îndată Comisiei pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Comisia pentru cetățenie, denumită în continuare Comisia, entitate fără personalitate juridică din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie, verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea, redobândirea, retragerea sau renunțarea la cetățenia română.

Comisia are un secretariat tehnic constituit în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Membrii Comisiei și președintele acesteia se numesc prin ordin al ministrului justiției, pentru un mandat de 2 ani, și pot fi revocați pe toată durata mandatului prin ordin al ministrului justiției.

Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un președinte și din 20 de membri, personal din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie. Lucrările Comisiei nu sunt publice, se desfășoară în prezența a cel puțin 5 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta. Modificări (1)

Îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei române se constată printr-un raport motivat, care se adoptă de Comisie cu votul majorității celor prezenți. În caz de paritate, votul președintelui Comisiei sau al înlocuitorului acestuia este decisiv."

5. La articolul 16, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru acordarea ori redobândirea cetățeniei, precum și în cazul nepromovării interviului prevăzut la art. 14 alin. 6 ori al neprezentării, în mod nejustificat, la susținerea acestuia, Comisia, printr-un raport motivat, propune președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie respingerea cererii."

6. La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"

Raportul, însoțit de cererea de acordare ori de redobândire a cetățeniei, va fi înaintat președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie."

7. La articolul 18, alineatele 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege, emite ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de îndată, de la data emiterii ordinului.

În cazul în care constată neîndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei.

Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, respectiv ordinul de respingere a cererii de acordare sau de redobândire a cetățeniei române se comunică, de îndată, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...