Guvernul României

Ordonanța nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010

Modificări (3), Referințe (11), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2010

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I. 5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Reglementări în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013

Art. 1. -

Prezenta ordonanță stabilește cadrul juridic privind condițiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006, pentru realizarea unor producții competitive și în scopul asigurării securității alimentare a populației și pentru protejarea mediului.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale și gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat permise potrivit art. 1, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Instituția responsabilă pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv prin centrele județene ale acesteia sau a municipiului București sau, după caz, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București.

(3) Instituțiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare și dezvoltare sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești".

Art. 3. - Referințe (1)

Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 sunt:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantațiilor viticole, alte evidențe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole; Referințe (1)

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrați în Registrul național al exploatațiilor și care dețin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare, în scopul obținerii producției agricole, precum și operatorii economici acreditați pentru desfășurarea activităților de ameliorare în zootehnie; Modificări (1), Referințe (1)

c) organizațiile de îmbunătățiri funciare și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare înscrise în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, așa cum sunt definite în Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare; Referințe (1)

d) organismele/organizațiile de cercetare, respectiv universitățile, institutele și stațiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanțare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Referințe (1)

Art. 4. - Referințe (3), Reviste (1)

Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în următoarele domenii:

a) protecția mediului înconjurător: altele decât ajutoarele privind investițiile destinate mediului care intră în categoria ajutoarelor din domeniile prevăzute la lit. s) pct. 1, precum și altele decât ajutoarele în domeniile prevăzute la lit. s) pct. 3 și 4;

b) încurajarea producerii și comercializării de produse agricole de calitate;

c) furnizarea de asistență tehnică în sectorul agricol;

d) remedierea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente excepționale;

e) compensarea producătorilor agricoli pentru pierderile cauzate de condiții climatice nefavorabile;

f) combaterea bolilor la animale și plante;

g) plata primelor de asigurare;

h) închiderea capacităților de producție, procesare și comercializare în sectorul agroalimentar;

i) salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate;

j) ocuparea forței de muncă;

k) stimularea sectorului de cercetare-dezvoltare;

l) ajutoare pentru formare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele pentru formare;

m) ajutoare de stat pentru capitalul de risc în domeniul agricol;

n) ajutoare de stat sub forma garanțiilor acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de garanții, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, precum și cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind datoria publică;

o) ajutoare de stat sub forma compensării serviciilor publice, acordate în conformitate cu Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat sub forma compensațiilor pentru obligația de serviciu public;

p) prestarea unui serviciu de interes economic general, acordat în conformitate cu Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general;

q) promovarea produselor agricole;

r) ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor;

s) activități de dezvoltare rurală:

1. investiții în exploatații agricole;

2. investițiile care au ca scop procesarea și comercializarea produselor agricole;

3. realizarea angajamentelor referitoare la agromediu și bunăstarea animalelor;

4. plăți Natura 2000 și plăți aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei; Jurisprudență (5), Reviste (1)

5. compensarea handicapurilor în anumite zone;

6. îndeplinirea standardelor;

7. instalarea tinerilor fermieri;

8. constituirea de grupuri de producători;

9. comasarea terenurilor;

10. investiții în sectorul creșterii animalelor.

Art. 5. - Jurisprudență (5), Reviste (1)

(1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 4 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în domeniul ajutorului de stat, și reglementează scopul, obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă și valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere și control. Referințe (1), Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene notificările formelor de ajutor de stat prevăzute la art. 4, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 6. -

Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute la art. 4 și suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, care va fi comunicată Comisiei Europene prin Raportul anual, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004.

CAPITOLUL II Reglementări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului(CE) nr. 70/2001

Art. 7. - Modificări (1)

Se stabilește cadrul juridic privind condițiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivității agricultorilor, asigurarea securității alimentare a populației și protejarea mediului.

Art. 8. -

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale și gestionarea fondurilor financiare necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 7.

(2) Instituția responsabilă pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv prin centrele județene ale acesteia sau al municipiului București ori, după caz, prin direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București.

Art. 9. - Referințe (2)

Beneficiarii ajutoarelor de stat permise conform art. 7 sunt întreprinderile mici și mijlocii care desfășoară activitate în domeniul producției primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008.

Art. 10. - Referințe (3)

Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 7 în următoarele domenii:

a) transferul clădirilor agricole în interes public;

b) despăgubiri privind bolile plantelor și infestărilor parazitare ale acestora;

c) despăgubiri privind pierderile cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile;

d) plata primelor de asigurare;

e) încurajarea producerii de produse de calitate;

f) furnizare de asistență tehnică în sectorul agricol;

g) ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor;

h) activități de dezvoltare rurală:

1. investiții în exploatații agricole;

2. conservarea peisajelor și a clădirilor tradiționale;

3. instalarea tinerilor fermieri;

4. constituirea de grupuri de producători;

5. comasarea terenurilor;

6. investiții în sectorul creșterii animalelor.

Art. 11. -

(1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat, prevăzute la art. 10, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea normelor comunitare și naționale în domeniul ajutorului de stat, și reglementează scopul, obiectivul, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă și valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, durata, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere și control.

(2) Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute la art. 10 și suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, care va fi comunicată Comisiei Europene prin Raportul anual, în baza art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei. Referințe (1)

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene informările referitoare la schemele de ajutor de stat și ajutoarele individuale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispozițiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei. Modificări (1)

Art. 12. -

Măsurile prevăzute la art. 4 și 10 se aplică, cu excepția celor care cuprind aceiași beneficiari și aceleași cheltuieli eligibile ca și cele prevăzute și finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 13. - Jurisprudență (2)

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele acordate în temeiul prezentei ordonanțe și utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta ordonanță sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei ordonanțe. Jurisprudență (1)

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, conform procedurii reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se virează la bugetul de stat.

(3) Persoanele fizice și/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situații nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta ordonanță, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.

Art. 14. -

(1) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul și individualizarea acestuia se efectuează de către organele competente ale instituției responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) și la art. 8 alin. (2).

(2) Actul/Documentul de constatare, stabilire și individualizare a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare rezultate din ajutorul necuvenit cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și elemente specifice, dacă este cazul, și reprezintă titlu de creanță.

(3) Titlul de creanță se comunică debitorului de către instituția responsabilă conform alin. (1), în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Creanțele bugetare prevăzute la alin. (2) sunt asimilate creanțelor fiscale în privința drepturilor și obligațiilor care revin creditorilor și debitorilor.

Art. 15. -

(1) Termenul de plată pentru creanțele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2) se stabilește în funcție de data comunicării titlului de creanță, potrivit legii, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(2) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor de plată înscrise în titlul de creanță, debitorul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Împotriva titlului de creanță prevăzut la art. 15 alin. (1) debitorul poate formula contestație la organul emitent, în condițiile și termenele stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16. -

(1) Pentru creanțele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2), titlul de creanță comunicat debitorului constituie titlu executoriu în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care debitorii beneficiari ai ajutorului de stat nu își îndeplinesc obligația de plată la termenele prevăzute la art. 15 alin. (1), instituția responsabilă pentru implementarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 2 alin. (2) și (3) și la art. 8 alin. (2), va transmite titlurile executorii organelor fiscale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal debitorii, în vederea efectuării procedurii de executare silită.

(3) Organele fiscale prevăzute la alin. (2) sunt competente și pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de organele abilitate ale instituției responsabile pentru implementarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 2 alin. (2).

Art. 17. -

(1) Creanțele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2) se sting prin compensare cu creanțele beneficiarului reprezentând sume cuvenite acestuia în temeiul angajamentelor legale încheiate cu instituțiile prevăzute la art. 2 alin. (2) și (3) și la art. 8 alin. (2), până la concurența celei mai mici sume, în situația în care ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor.

(2) Compensarea prevăzută la alin. (1) se face de către instituția competentă, prevăzută la art. 2 alin. (2) și (3) și la art. 8 alin. (2), din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăți de la buget, ori de câte ori se constată existența unor creanțe reciproce aferente contribuției financiare de la bugetul de stat, pentru debitele scadente, în situația în care debitorul nu achită voluntar sumele datorate în termenele stabilite în titlul de creanță.

(3) În cazul compensărilor efectuate de instituția competentă conform alin. (2), creanțele bugetare generate din derularea ajutorului de stat se compensează cu obligații datorate aceleiași forme de sprijin, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate ulterior celorlalte forme de sprijin, în mod proporțional, inclusiv pentru formele de sprijin acordate în anii anteriori.

(4) Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind stingerea creanțelor prin compensare se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. -

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice se stabilește procedura de compensare a creanțelor bugetare prevăzute la art. 17.

Art. 19. -

Creanțelor bugetare rezultate din derularea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările și completările ulterioare, li se aplică prevederile art. 14-18 din prezenta ordonanță.

Art. 20. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:

a) Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 octombrie 2005;

d) art. 7, art. 8 alin. (1) și art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatațiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Măsurile adoptate în baza actelor normative prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se finalizează conform dispozițiilor în vigoare la data inițierii acestora.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul mediului și pădurilor,
Borbely Laszlo
Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 29 ianuarie 2010.

Nr. 14.

;
se încarcă...