Guvernul României

Ordonanța nr. 42/1997 privind transportul naval

Modificări (5), Puneri în aplicare (9), Acțiuni respinse (1), Referințe (24), Reviste (2), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 1997
Formă aplicabilă de la 10 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Transportul naval este reglementat prin prevederile prezentei ordonanțe și ale altor acte normative emise de Guvern sau de autoritatea de stat competentă, precum și prin prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

(2) Prezenta ordonanță stabilește normele specifice aplicabile transportului naval, modul de organizare a sistemului instituțional din acest domeniu și organismele care fac parte din acest sistem, normele specifice privind desfășurarea în siguranță a navigației, precum și normele specifice aplicabile mijloacelor de transport naval și personalului care deservește mijloacele de transport naval și/sau efectuează activități de transport naval, activități conexe și activități auxiliare acestora.

Art. 2. -

Prevederile prezentei ordonanțe se aplică activităților de transport naval, activităților conexe și activităților auxiliare acestora, care se desfășoară în apele naționale navigabile și în porturile românești, navelor care arborează pavilionul român, navelor care arborează pavilion străin și navighează în apele naționale navigabile ale României, precum și personalului navigant român.

Art. 3. - Modificări (3)

Prevederile prezentei ordonanțe nu se aplică navelor militare și porturilor militare.

CAPITOLUL II Sistemul instituțional din domeniul transportului naval Modificări (1)

SECȚIUNEA 1 Autoritatea de stat în domeniul transportului naval Modificări (1)

Art. 4. -

(1) Autoritatea de stat în domeniul transportului naval este Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, denumit în continuare minister, care elaborează și promovează actele normative și normele specifice aplicabile transportului naval, urmărește aplicarea acestora și asigură aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte. Modificări (2)

(2) Ministerul își exercită atribuțiile prevăzute la alin. (1) direct sau prin delegare de competență prin instituțiile publice, companiile naționale, regiile autonome sau societățile comerciale aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Ministerul își exercită rolul de autoritate de stat în domeniul transportului naval privind activitățile de reglementare, autorizare, coordonare, inspecție, control, supraveghere și certificare ale infrastructurilor de transport naval, ale mijloacelor de transport naval, ale activităților de transport naval, ale activităților conexe și ale activităților auxiliare acestora, precum și ale personalului care efectuează aceste activități și deservește mijloacele de transport naval prin Direcția generală transport naval din cadrul ministerului, denumită în continuare direcție.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Direcția exercită atribuțiile ministerului privind coordonarea, supravegherea și controlul, după caz, ale instituțiilor publice, companiilor naționale, regiilor autonome și societăților comerciale din domeniul transportului naval, care funcționează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, în ceea ce privește activitățile prevăzute la art. 5. Modificări (1)

(2) Organismele prevăzute la alin. (1) formează sistemul instituțional din domeniul transportului naval și exercită, potrivit competențelor atribuite, funcțiile de:

a) autoritate de stat în domeniul siguranței navigației;

b) autoritate portuară și/sau de căi navigabile;

c) pregătire și perfecționare a personalului care deservește mijloacele de transport naval sau care desfășoară activități de transport naval, activități conexe și activități auxiliare acestora;

d) alte funcții specifice domeniului transportului naval.

SECȚIUNEA a 2-a Autoritatea Navală Română Puneri în aplicare (2)

Art. 7. - Modificări (1)

Funcția de autoritate de stat în domeniul siguranței navigației este îndeplinită de Autoritatea Navală Română, organ tehnic de specialitate din subordinea ministerului, care are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) aduce la îndeplinire obligațiile ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

b) elaborează normele tehnice naționale privind construcția, întreținerea și repararea navelor;

c) certifică și monitorizează conformitatea navelor sub pavilion român și a echipamentelor cu normele tehnice naționale și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;

d) certifică conformitatea companiilor care operează nave care arborează pavilion român cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte;

e) acordă brevete, certificate de capacitate, atestate și certificate de conformitate personalului navigant român; Modificări (1)

f) organizează sesiuni de examene pentru obținerea brevetelor și a certificatelor de capacitate;

g) acordă dreptul de arborare a pavilionului român, dispune suspendarea sau retragerea acestui drept și eliberează actele de naționalitate navelor care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român; Modificări (1)

h) efectuează supravegherea navigației și controlul traficului de nave în apele naționale navigabile și în porturile românești; Referințe (1)

i) efectuează inspecția și controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naționale navigabile și în porturile românești privind respectarea prevederilor legale naționale în domeniu și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte; Modificări (1)

j) efectuează controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român; Referințe (1)

k) efectuează controlul statului portului la navele care arborează pavilionul altor state și care se află în apele naționale navigabile și în porturile românești;

l) efectuează înmatricularea și ține evidența navelor care arborează pavilion român, a navelor aflate în construcție în România și a personalului navigant român;

m) coordonează activitățile de căutare și salvare a vieții omenești, a navelor și aeronavelor aflate în pericol pe mare și în apele naționale navigabile ale României;

n) coordonează activitățile de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naționale navigabile și, împreună cu autoritățile de protecție a mediului, coordonează intervenția pentru depoluare;

o) asigură supravegherea tehnică privind clasificarea și certificarea siguranței construcției navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcție emise de către minister sau agreate de acesta;

p) efectuează supravegherea tehnică a lucrărilor de construcție a navelor care urmează să arboreze pavilion român și efectuează certificarea materialelor și a echipamentelor utilizate la construcția acestora; Modificări (1)

q) efectuează supravegherea tehnică și certificarea construcției containerelor, în conformitate cu prevederile acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte;

r) eliberează certificate de tonaj navelor care arborează pavilionul român;

s) cercetează evenimentele și accidentele de navigație;

t) sancționează contravențional persoanele care încalcă prevederile legale privind navigația civilă și prevederile legale privind poluarea apelor naționale navigabile de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni;

u) transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român, precum și asupra navelor aflate în construcție;

v) alte atribuții stabilite prin actul normativ de organizare și funcționare a Autorității Navale Române.

Art. 8. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritatea Navală Română se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, cu finanțare extrabugetară, prin fuziunea Inspectoratului Navigației Civile - I.N.C. cu Regia Autonomă "Registrul Naval Român".

(2) Autoritatea Navală Română preia toate drepturile și obligațiile celor două persoane juridice care se desființează.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Navale Române se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. -

(1) Autoritatea Navală Română este condusă de un consiliu de conducere compus din 11 membri dintre care unul este președinte și director general. Modificări (1)

(2) Membrii consiliului de conducere, precum și președintele acestuia se numesc și se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(3) Salarizarea directorului general și indemnizația membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

(4) Personalul salariat din cadrul Inspectoratului Navigației Civile - I.N.C. și al Regiei Autonome "Registrul Naval Român" este considerat transferat în cadrul Autorității Navale Române începând cu data înființării acesteia.

(5) Salarizarea personalului Autorității Navale Române se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituțiile publice cu finanțare extrabugetară. Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

(6) Personalul transferat beneficiază de salariile și drepturile avute anterior organizării Autorității Navale Române, până la încheierea contractului colectiv de muncă.

(7) Pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea Autoritatea Navală Română percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. Puneri în aplicare (1), Referințe (4)

(8) Pentru activitățile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin statului în temeiul prevederilor unor convenții și acorduri internaționale la care România este parte, Autoritatea Navală Română primește fondurile necesare acoperirii cheltuielilor, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului.

(9) Autoritatea Navală Română își exercită atribuțiile prin aparatul propriu, prin căpităniile de port și prin inspectoratele tehnice, care sunt organe teritoriale operative ale acesteia.

SECȚIUNEA a 3-a Administrații portuare și/sau de căi navigabile Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Funcția de autoritate portuară și/sau de căi navigabile este îndeplinită de administrațiile portuare și/sau de căi navigabile, care au ca principal obiect de activitate aplicarea politicii portuare și de căi navigabile, elaborată de către minister, coordonarea activităților care se desfășoară în porturi și pe căile navigabile și implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor de transport naval.

(2) Modul de organizare și funcționare a activităților în porturi și pe căile navigabile, de administrare a infrastructurilor de transport naval și de desfășurare a activităților de transport naval, a activităților conexe și a activităților auxiliare acestora se stabilește prin lege.

SECȚIUNEA a 4-a Centre de pregătire și perfecționare a personalului
din domeniul transportului naval
Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (2)

(1) Funcția de pregătire și perfecționare a personalului care deservește mijloacele de transport naval sau care desfășoară activități de transport naval, activități conexe și activități auxiliare acestora se asigură prin centre de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transportului naval, aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transportului naval se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Modificări (2)

(1) Centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transportului naval, prevăzute la art. 11, își pot desfășura activitatea și prin intermediul unor instituții publice, regii autonome, societăți comerciale, asociații și fundații acreditate de către minister, cu avizul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

(2) Criteriile și condițiile de acreditare pentru unitățile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către minister.

Art. 13. - Modificări (2)

(1) Centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transportului naval, prevăzute la art. 11, pot organiza și derula și alte activități menționate în actul normativ de înființare.

(2) Pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transportului naval percep tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului.

CAPITOLUL III Activități de transport naval

Art. 14. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, sunt considerate activități de transport naval:

a) transporturile publice maritime sau fluviale de persoane și/sau de mărfuri, efectuate de către persoane juridice;

b) transporturile de persoane și/sau de mărfuri în folos propriu, pe apele naționale navigabile, efectuate ca activitate accesorie unei alte activități economice, efectuate de persoanele juridice sau fizice care le organizează, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activității lor, iar persoanele transportate fiind angajații lor;

c) transporturile de bunuri și/sau de persoane în interes personal, pe apele naționale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerințelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement;

d) activitățile conexe activității de transport naval.

(2) În apele naționale se desfășoară și activități auxiliare activităților de transport naval.

(3) Ministerul stabilește activitățile de transport naval, activitățile conexe și activitățile auxiliare acestora, care sunt supuse autorizării, precum și criteriile de autorizare, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Persoanele juridice române care au în proprietate sau operează nave fluviale care au obținut dreptul de arborare a pavilionului român, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), și la care participarea capitalului românesc este sub 51% nu vor fi autorizate să efectueze activitățile de transport public fluvial de persoane și/sau de mărfuri prevăzute la alin. (1) lit. a).

CAPITOLUL IV Mijloace de transport naval Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 15. - Modificări (3)

Toate navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staționează în apele naționale navigabile ale României, sunt supuse prevederilor legislației naționale și ale acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

Art. 16. - Puneri în aplicare (1)

(1) Orice navă care navighează sau staționează în apele naționale navigabile, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să fie conformă cu regulile de clasificare și cu regulile tehnice, precum și cu condițiile de muncă și viață la bordul navelor, prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, astfel încât să nu constituie un pericol pentru siguranța navigației, a persoanelor și a mărfurilor transportate, precum și pentru mediu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și navelor care navighează sau staționează în apele naționale, altele decât cele navigabile.

(3) Normele tehnice obligatorii pentru navele sub pavilion român privind proiectarea, construcția, modificarea și repararea se aprobă de către minister. Aceste norme pot fi elaborate de organele de specialitate ale ministerului sau pot fi cele ale unor societăți de clasificare agreate de către minister. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (2)

În porturile românești transporturile maritime și fluviale internaționale de mărfuri și/sau de persoane se desfășoară cu accesul liber și nediscriminatoriu al tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) Supravegherea navigației și controlul traficului în apele naționale navigabile și în porturi se exercită de către minister, prin Autoritatea Navală Română. Modificări (1)

(2) Ministerul, prin Autoritatea Navală Română, își exercită autoritatea și asupra navelor care arborează pavilion român și navighează în marea liberă și în apele teritoriale navigabile ale altor state. Modificări (1)

Art. 19. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...