Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1792/2016 de înlocuire a anexelor A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență
Număr celex: 32016R1792

În vigoare de la 12 octombrie 2016 până la 25 iunie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență, în special articolul 45,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 enumeră denumirile date în legislațiile naționale ale statelor membre procedurilor și lichidatorilor cărora li se aplică respectivul regulament. Anexa A enumeră procedurile de insolvență menționate la articolul 2 litera (a), anexa B enumeră procedurile de lichidare menționate la articolul 2 litera (c), iar anexa C enumeră lichidatorii menționați la articolul 2 litera (b) din regulamentul respectiv.

(2) La 28 octombrie 2014 și, respectiv, 4 decembrie 2015, Slovacia și Polonia au notificat Comisiei, în sensul articolului 45 din Regulamentul (CE) nr. 1346/2000, modificările aduse listelor din anexele A, B și C la regulamentul respectiv. Respectivele modificări sunt conforme cu cerințele stabilite în regulamentul respectiv. Deoarece respectivele modificări au intrat deja în vigoare, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil.

(3) Dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 sunt obligatorii pentru Regatul Unit și Irlanda și, prin urmare, în temeiul articolului 45 din regulamentul respectiv, acestea participă la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(4) În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu îi revin obligații în temeiul acestuia și acesta nu se aplică în Danemarca.

(5) Prin urmare, anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele A, B și C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 se înlocuiesc cu textul prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2016.

Pentru Consiliu
Președintele
P. ŽIGA

ANEXĂ

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...