Guvernul României

Ordonanța nr. 19/1997 privind transporturile

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (31), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 septembrie 1997
Formă aplicabilă de la 11 noiembrie 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță stabilește normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval și aerian din cadrul sistemului național de transport, precum și atribuțiile și răspunderile autorităților competente de reglementare, coordonare, control, inspecție și supraveghere cu privire la activitățile de transport și la mijloacele de transport. Modificări (2)

(2) Dispozițiile prezentei ordonanțe constituie cadrul general aplicabil tuturor actelor normative specifice modurilor de transport și activităților conexe acestora.

Art. 2. -

Sistemul național de transport are caracter strategic, constituie parte integrantă a sistemului economic și social și are următoarele componente:

a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval și aerian;

b) mijloacele de transport;

c) operatorii de transport și ai activităților conexe transporturilor.

Art. 3. -

Principalele obiective ale sistemului național de transport sunt:

a) realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua națională de transport;

b) asigurarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor;

c) asigurarea liberei circulații a bunurilor;

d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranța națională;

e) asigurarea racordării lui la sistemele internaționale de transport;

f) participarea la dezvoltarea economică și socială a țării.

Art. 4. -

Dezvoltarea sistemului național de transport se realizează ținându-se seama de următoarele cerințe:

a) promovarea programelor naționale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naționale;

b) nevoile de apărare a țării;

c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului;

d) eficiența economică;

e) asigurarea condițiilor de conservare și de protejare a mediului;

f) utilizarea rațională a energiei;

g) respectarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Art. 5. -

(1) Modurile de transport, parte integrantă a sistemului național de transport, care fac obiectul dispozițiilor prezentei ordonanțe, sunt:

a) transportul rutier;

b) transportul feroviar;

c) transportul naval;

d) transportul aerian;

e) transportul multimodal și combinat.

(2) Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport și ai activităților conexe acestora. Modificări (1)

(3) Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ținând seama de capacitățile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport și de promovarea unei dezvoltări raționale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport.

Art. 6. -

Statul sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public, subvenționează sau, după caz, susține financiar transportul public de călători, garantează libera inițiativă și autonomia transportatorilor și asigură condițiile unei concurențe loiale între modurile de transport și între diferitele categorii de transportatori.

Art. 7. -

Utilizatorii de transporturi au acces egal și nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care își exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înșiși transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.

Art. 8. -

În toate raporturile generate de activitatea de transport protecția vieții umane și a mediului este prioritară.

Art. 9. -

(1) Infrastructurile de transport sunt destinate desfășurării activităților de transport, activităților conexe transporturilor și activităților privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile destinate activităților de transport sunt rețelele de căi rutiere, feroviare, navale și aeriene. Modificări (1)

(2) Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicație rutieră, feroviară, navală sau aeriană.

(3) Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal și nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înțelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaționale, de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deținute în proprietate sau cu chirie. Modificări (1)

(4) Operatorii activităților conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activitățile ce se desfășoară în legătură cu/sau în timpul transportului.

CAPITOLUL II
Autoritățile competente. Atribuții

Art. 10. -

Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administrației publice centrale și în această calitate are următoarele atribuții:

a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităților de transport;

b) elaborează și supune aprobării Guvernului programele de modernizare și dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparținând domeniului public; Modificări (2)

c) asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public de interes național, aparținând domeniului public al statului; Modificări (1)

d) asigură tuturor utilizatorilor acces egal și nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

e) asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul și mijlocul de transport;

f) sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;

g) stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor;

h) asigură condițiile unui mediu concurențial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;

i) asigură efectuarea transporturilor militare și a transporturilor de intervenție în caz de calamități naturale sau în alte situații deosebite;

j) asigură dezvoltarea cercetării în transporturi, în corelare cu programele naționale de cercetare;

k) elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

l) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat;

m) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport;

n) asigură gestionarea proprietăților publice și private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege;

o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;

p) aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparținând domeniului public al statului; Jurisprudență (1)

r) clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale; Modificări (1)

s) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor;

t) autorizează funcționarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor și a autogărilor;

u) stabilește legături cu ministere similare, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate.

Art. 11. -

Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale în domeniul transporturilor Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de activitate pentru unul sau mai mulți ani cu agenți economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice și mijloace tehnice și economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate încheiate se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. -

Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale și combinate, având următoarele atribuții:

a) reprezintă Guvernul în domeniul transporturilor în organismele internaționale și în relațiile bilaterale cu alte state;

b) elaborează și promovează acte normative și norme destinate asigurării compatibilității sistemului național de transport cu sistemele de transport internaționale; Modificări (2)

c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurilor de transport;

d) emite norme tehnice obligatorii pentru construcția, inspecția tehnică și exploatarea mijloacelor de transport, inclusiv norme referitoare la protecția mediului; Jurisprudență (1)

e) stabilește nomenclatorul de funcții și de personal care lucrează în transporturi sau concură la siguranța traficului;

f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licențiere și brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranța traficului și stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licențelor sau brevetelor acordate; Puneri în aplicare (1)

g) organizează examene și autorizări și emite atestate, autorizații, certificate, licențe și brevete pentru personalul din transporturi, precum și pentru operatori;

h) stabilește programe de pregătire și perfecționare pentru personalul de siguranță din transporturi și organizează desfășurarea acestora;

i) emite norme obligatorii de licențiere și autorizare a agenților economici care efectuează sau vor efectua activități de transport ori activități specifice siguranței traficului și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor și autorizațiilor;

j) emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum și pentru transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;

k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

l) acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condițiile legii;

m) certifică starea tehnică a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;

n) stabilește organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale și aeriene. Aprobă utilizarea spațiului aerian, a căilor navigabile din apele naționale și internaționale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne;

o) aprobă survolarea spațiului aerian al României, decolarea și aterizarea aeronavelor civile de pe/și pe aeroporturile situate pe teritoriul României;

p) asigură dirijarea aeronavelor în spațiul aerian al României și a navelor în apele naționale navigabile, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;

q) exercită activitatea de registru, de inspecție și de control în transporturi;

r) acordă permisiunea de intrare și de plecare a navelor românești și străine în/și din porturile civile românești;

s) stabilește condițiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor și a materialului rulant;

ș) asigură certificarea de tip și individuală a mijloacelor de transport;

t) supraveghează navele, indiferent de pavilionul acestora, în apele naționale navigabile;

u) gestionează frecvențele de comunicații alocate;

v) poate acorda, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuită a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

x) autorizează efectuarea lucrărilor care afectează zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor, deschise accesului public;

y) stabilește zonele obligatorii de pilotaj în apele naționale navigabile;

z) anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activitățile de transport;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...