Guvernul României

Ordonanța nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing

Modificări (6), Acțiuni respinse (10), Referințe (3), Cărți (3), Reviste (9), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1997
Formă aplicabilă de la 12 ianuarie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (11), Referințe în cărți (2)

(1) Prezenta ordonanță se aplică operațiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanțator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părți, denumită utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăți periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locatorul/finanțatorul se obligă să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dacă părțile convin astfel și dacă utilizatorul achită toate obligațiile asumate prin contract. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (9), Reviste (2)

(2) Operațiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum și bunuri mobile de folosință îndelungată, aflate în circuitul civil, cu excepția înregistrărilor pe bandă audio și video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor și a drepturilor de autor. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 2. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) valoare de intrare reprezintă valoarea la care a fost achiziționat bunul de către finanțator, respectiv costul de achiziție;

b) valoare totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea reziduală; Jurisprudență (1)

c) valoare reziduală reprezintă valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator; Modificări (1), Jurisprudență (2)

d) rata de leasing reprezintă: Modificări (1), Jurisprudență (1)

- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului și a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piața românească;

- în cazul leasingului operațional, cota de amortizare calculată în conformitate cu actele normative în vigoare și un beneficiu stabilit de părțile contractante;

e) leasing financiar este operațiunea de leasing care îndeplinește una sau mai multe dintre următoarele condiții:

1. riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;

2. părțile au prevăzut expres că la expirarea contractului de leasing se transferă utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;

3. utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar prețul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piața) pe care acesta o are la data la care opțiunea poate fi exprimată;

4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acoperă cel puțin 75% din durata normată de utilizare a bunului, chiar dacă în final dreptul de proprietate nu este transferat;

f) leasing operațional este operațiunea de leasing care nu îndeplinește nici una dintre condițiile prevăzute la lit. e).

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

(1) În cadrul unei operațiuni de leasing poate avea calitatea de finanțator o societate de leasing, persoană juridică română sau străină.

(2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Pentru efectuarea unei operațiuni de leasing orice persoană fizică sau juridică va formula unei societăți de leasing o ofertă fermă, însoțită de lista cuprinzând bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum și de acte din care să rezulte situația sa financiară.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

În cadrul operațiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-și alege, cu acordul societății de leasing, furnizorul, precum și societatea care va asigura bunul.

CAPITOLUL II Contractul de leasing

Art. 6. - Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

(1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă minimum următoarele elemente: Modificări (1)

a) părțile în contractul de leasing:

- locatorul/finanțatorul;

- utilizatorul;

b) descrierea exactă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

c) valoarea totală a contractului de leasing; Modificări (1), Reviste (1)

d) valoarea ratelor de leasing și termenul de plată a acestora;

e) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; Reviste (1)

f) clauza privind obligația asigurării bunului.

(2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele: Modificări (1)

a) valoarea inițială a bunului;

b) clauza privind dreptul de opțiune al utilizatorului cu privire la cumpărarea bunului și la condițiile în care acesta poate fi exercitat.

(3) Părțile pot conveni și alte clauze. Jurisprudență (1)

Art. 7. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Contractul de leasing nu se poate încheia pe un termen mai mic de un an.

Art. 8. - Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Jurisprudență (33), Reviste (3)

Contractele de leasing constituie titlu executoriu, dacă utilizatorul nu predă bunul în următoarele situații:

- la sfârșitul perioadei de leasing, dacă utilizatorul nu a formulat opțiunea cumpărării bunului sau a prelungirii contractului;

- în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.

CAPITOLUL III Obligațiile părților în cadrul unei operațiuni de leasing

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

Locatorul/finanțatorul se obligă:

a) să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesităților;

b) să încheie contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condițiile expres formulate de către acesta; Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) să încheie contract de leasing cu utilizatorul și să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepția dreptului de dispoziție; Modificări (1), Jurisprudență (2)

d) să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului, care constă în posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achiziționarea ori restituirea bunului; Jurisprudență (3)

e) să îi garanteze utilizatorului folosința liniștită a bunului, în condițiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale; Jurisprudență (3)

f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing. Jurisprudență (1), Reviste (1)

Art. 10. - Jurisprudență (15), Referințe în cărți (1)

Utilizatorul se obligă: Modificări (1)

a) să efectueze recepția și să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing; Modificări (1)

b) să exploateze bunul conform instrucțiunilor elaborate de către furnizor și să asigure instruirea personalului desemnat să îl exploateze;

c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanțatorului; Modificări (1)

d) să efectueze plățile cu titlu de rată de leasing în cuantumul valoric stabilit și la termenele prevăzute în contractul de leasing; Modificări (1), Jurisprudență (7), Reviste (1)

e) să suporte cheltuielile de întreținere și alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing; Modificări (1), Jurisprudență (2)

f) să își asume pentru întreaga perioadă a contractului, în lipsa unei stipulații contrare, totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepușii săi, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, și continuitatea plăților cu titlu de rată de leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing; Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (4)

g) să permită finanțatorului verificarea periodică a stării și a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; Modificări (1)

h) să îl informeze pe finanțator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venită din partea unui terț; Modificări (1)

i) să nu aducă modificări bunului fără acordul finanțatorului; Modificări (1), Jurisprudență (1)

j) să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.

Art. 11. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

În cadrul operațiunilor de leasing drepturile și obligațiile părților vor fi stipulate în contract și nu vor fi limitate la prevederile art. 9 și 10.

Art. 12. - Jurisprudență (7), Reviste (1)

În temeiul contractului de leasing utilizatorul are următoarele drepturi: Modificări (1)

a) de acțiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamațiilor privind livrarea, calitatea, asistența tehnică, service-ul necesar în perioada de garanție și postgaranție; Modificări (1), Jurisprudență (4)

b) de a exercita acțiunile posesorii față de terți. Jurisprudență (1)

Art. 13. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(1) Drepturile reale ale finanțatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situația în care utilizatorul se află în reorganizare judiciară și/sau faliment, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 64/1995, republicată.*) Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Dacă utilizatorul se află în dizolvare și/sau lichidare, dispozițiile alineatului precedent se aplică și lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990**) privind societățile comerciale, republicată.

*) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999.

**) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

CAPITOLUL IV Răspunderea părților

Art. 14. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5), Referințe în cărți (1)

(1) În cazul în care utilizatorul refuză să primească bunul la termenul stipulat în contractul de leasing sau dacă se află în stare de reorganizare judiciară și/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese. Reviste (1)

(2) Finanțatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului. Jurisprudență (1)

Art. 15. - Modificări (1), Acțiuni respinse (5), Jurisprudență (50), Reviste (4)

În cazul în care utilizatorul nu execută obligația de plată a ratei de leasing timp de două luni consecutive, finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat să restituie bunul, să plătească ratele scadente, cu daune-interese, dacă în contract nu se prevede altfel.

Art. 16. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3)

Dacă finanțatorul nu respectă dreptul de opțiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese în cuantum egal cu valoarea reziduală a bunului sau cu valoarea sa de circulație, calculată la data expirării contractului de leasing.

Art. 17. - Modificări (2)

Dacă în timpul derulării contractului de leasing finanțatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finanțator, noul finanțator este legat de aceleași obligații contractuale ca și vânzătorul, care rămâne garant al îndeplinirii obligațiilor față de utilizator.

Art. 18. - Modificări (1), Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (5)

Din momentul încheierii contractului de leasing și până la expirarea acestuia și reintrarea în posesia bunului finanțatorul este exonerat de orice răspundere față de terți pentru prejudiciile provocate prin folosința bunului de către utilizator.

CAPITOLUL V Organizarea și funcționarea societăților de leasing Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Societățile de leasing, persoane juridice române, se înființează și funcționează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

(2) Societățile de leasing sunt societăți comerciale care au în obiectul de activitate desfășurarea operațiunilor de leasing și un capital social minim, subscris și vărsat integral la înființare, de 500 milioane lei. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Publicitatea operațiunilor de leasing

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Societățile comerciale care efectuează operațiuni de leasing, precum și societățile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate să înscrie în evidențele lor contabile următoarele date: Jurisprudență (1)

a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul încheierii contractului de leasing;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...