Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1719/2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R1719

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 17 octombrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 18 alineatul (3) litera (b) și alineatul (5),

întrucât:

(1) Realizarea urgentă a unei piețe interne a energiei pe deplin funcțională și interconectată este crucială pentru îndeplinirea obiectivelor de menținere a securității aprovizionării cu energie, de creștere a competitivității și de asigurare a faptului că toți consumatorii pot achiziționa produse energetice la prețuri accesibile. O piață internă a energiei electrice funcțională ar trebui să ofere producătorilor stimulente adecvate pentru investiții în noi tehnologii de producere a energiei electrice, inclusiv din surse regenerabile de energie, acordând o atenție deosebită celor mai izolate state membre și regiuni de pe piața energiei din Uniune. O piață funcțională ar trebui, de asemenea, să ofere consumatorilor măsurile adecvate pentru promovarea unei utilizări mai eficiente a energiei, care necesită o securitate a aprovizionării cu energie.

(2) Securitatea aprovizionării cu energie reprezintă un element esențial al siguranței publice și este, prin urmare, indisolubil legată de funcționarea eficientă a pieței interne a energiei electrice și de integrarea piețelor izolate ale energiei electrice din statele membre. Energia electrică nu poate ajunge la cetățenii Uniunii decât prin intermediul rețelelor. Starea de bună funcționare a pieței energiei electrice și, în special, a rețelelor și a altor active asociate alimentării cu energie electrică reprezintă un element esențial al siguranței publice, al competitivității economice și al bunăstării cetățenilor Uniunii.

(3) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește norme nediscriminatorii privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și, în special, norme privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor pentru interconexiunile și rețelele de transport care afectează fluxurile transfrontaliere de energie electrică. Pentru a realiza o piață a energiei electrice cu adevărat integrată, ar trebui dezvoltate oportunități de atenuare a riscurilor (hedging) eficiente destinate producătorilor, consumatorilor și comercianților cu amănuntul pentru a atenua inconvenientele cauzate de viitoarele riscuri de preț în zona în care aceștia își desfășoară activitatea, avându-se în vedere inclusiv armonizarea normelor actuale privind licitațiile pentru alocarea capacităților pe piața pe termen lung.

(4) Calculul capacităților pe termen lung pentru intervalele de timp ale pieței pentru anul următor și pentru luna următoare ar trebui să fie coordonat cel puțin la nivel regional de către operatorii de transport și sistem (denumiți în continuare "OTS") pentru a se asigura fiabilitatea calculului capacităților și punerea la dispoziție pe piață a capacității optime. În acest scop, OTS ar trebui să stabilească un model comun de rețea, reunind toate datele necesare pentru calculul capacității pe termen lung și luând în considerare incertitudinile inerente programărilor pe termen lung. Abordarea bazată pe capacitatea netă de transport coordonată ar trebui să se aplice la calculul și alocarea capacităților transfrontaliere pe termen lung. Metoda bazată pe fluxuri de energie ar putea fi aplicată atunci când capacitățile interzonale între zonele de ofertare sunt foarte interdependente și abordarea este justificată din punctul de vedere al eficienței economice.

(5) Armonizarea normelor de alocare a capacităților interzonale pe termen lung necesită înființarea și funcționarea unei platforme de alocare unice la nivel european. Această platformă centrală ar trebui dezvoltată cu toți OTS pentru a facilita alocarea drepturilor de transport pe termen lung pentru participanții pe piață și ar trebui să asigure transferul drepturilor de transport pe termen lung de la un participant la piață eligibil la altul.

(6) Pentru a permite un proces transparent și nediscriminatoriu de alocare a drepturilor de transport pe termen lung, platforma de alocare unică trebuie să publice toate informațiile relevante cu privire la licitație înainte de deschiderea acesteia. Normele de alocare ar trebui să conțină informații detaliate privind procedura de alocare pentru drepturile fizice de transport, inclusiv cerințele, calendarul, orele de închidere a porților și eligibilitatea pentru schimburi între actorii de pe piață.

(7) Titularilor drepturilor de transport pe termen lung ar trebui să li se permită să restituie OTS aceste drepturi spre realocare în cadrul unei alte proceduri de alocare a capacităților pe piața pe termen lung. Titularii drepturilor de transport pe termen lung care restituie aceste drepturi pot primi o plată în schimb. În plus, participanții la piață ar trebui să aibă dreptul fie să transfere, fie să achiziționeze drepturile de transport pe termen lung deja alocate. Participanții la piață informează OTS cu privire la astfel de transferuri sau achiziții, precum și despre contrapartide, respectiv participanții la piață implicați și OTS respectivi.

(8) Este important ca sarcinile și costurile administrative aferente participării la platforma unică de alocare să fie menținute în limite rezonabile, în special în ceea ce privește armonizarea cadrului contractual cu participanții la piață.

(9) În prezent, există mai multe norme de alocare la nivelul Uniunii, care reglementează condițiile contractuale ale drepturilor de transport pe termen lung. OTS ar trebui să elaboreze norme armonizate pentru alocarea drepturilor fizice de transport, a drepturilor financiare de transport - opțiuni (denumite în continuare "DFT - opțiuni") și a drepturilor financiare de transport - obligațiuni (denumite în continuare "DFT - obligațiuni") la nivelul Uniunii.

(10) Normele de alocare armonizate respective trebuie să conțină cel puțin descrierea procesului/procedurii de alocare a drepturilor de transport pe termen lung, inclusiv cerințele minime de participare, diverse aspecte financiare, tipurile de produse oferite în licitațiile explicite, regulile de alocare, normele privind reducerea și compensarea, normele pentru participanții la piață, în cazul în care aceștia își transferă drepturile de transport pe termen lung, principiul "folosești sau vinzi" (UIOSI), norme privind cazurile de forță majoră și răspunderea. Normele de alocare armonizate respective ar trebui, de asemenea, să descrie obligațiile contractuale care trebuie respectate de către participanții de pe piață.

(11) Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei stabilește un termen pentru fermitatea capacității trans-zonale și un regim de compensare aferent pentru drepturile de transport pe termen lung reduse după acest termen. În mod similar, drepturile de transport pe termen lung reduse înainte de termenul pentru fermitatea capacității transzonale ar trebui să fie rambursate sau compensate de către OTS către titularii drepturilor de transport la termen.

(12) Pot fi introduse plafoane pentru compensația care va fi plătită titularilor ale căror drepturi de transport pe termen lung au fost reduse înainte de termenul pentru fermitatea capacității trans-zonale, luând în considerare lichiditatea piețelor relevante și posibilitatea ca participanții de pe piață să își adapteze pozițiile.

(13) În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (denumită în continuare "agenția") ar trebui să ia o decizie în ceea ce privește termenii și condițiile de acces sau metodologiile comune, în cazul în care autoritățile naționale de reglementare competente nu reușesc să convină asupra acestor chestiuni reglementare.

(14) Prezentul regulament a fost elaborat în strânsă cooperare cu agenția, Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) și părțile interesate, în vederea adoptării unor norme eficiente, echilibrate și proporționale într-un mod transparent și participativ. În conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009, Comisia consultă agenția, ENTSO-E și alte părți interesate relevante înainte de a propune orice modificare a prezentului regulament.

(15) Prezentul regulament completează anexa I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009, în conformitate cu principiile stabilite la articolul 16 din respectivul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...