Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1686/2016 de instituire a unor măsuri restrictive suplimentare împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor fizice și juridice, entităților sau organismelor asociate cu acestea
Număr celex: 32016R1686

Modificări (...)

În vigoare de la 22 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2016/1693 a Consiliului din 20 septembrie 2016 privind măsuri restrictive împotriva ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și a persoanelor, grupurilor, întreprinderilor și entităților asociate cu acestea și de abrogare a Poziției comune 2002/402/PESC,

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a abordat amenințarea la adresa păcii și a securității internaționale reprezentată de Al-Qaida și ISIL (Da'esh) prin adoptarea Rezoluțiilor 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) și 2253 (2015).

(2) Aceste rezoluții sunt transpuse în dreptul Uniunii prin Poziția comună 2002/402/PESC privind măsuri restrictive împotriva membrilor organizațiilor ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, precum și a altor persoane, grupuri, întreprinderi și entități asociate cu aceștia și prin Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului.

(3) La 20 septembrie 2016, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2016/1693 de abrogare și de înlocuire a Poziției comune 2002/402/PESC.

(4) Întrucât această decizie conține măsuri suplimentare pe care Consiliul le-a stabilit pentru a lupta în continuare împotriva amenințării teroriste pe plan internațional reprezentate de ISIL (Da'esh) și Al-Qaida, în baza mandatului din partea CSONU, se instituie o înghețare a activelor care vizează persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care îndeplinesc criteriile relevante, în vederea consolidării combaterii amenințării teroriste internaționale reprezentate de ISIL (Da'esh) și Al-Qaida. Sunt necesare măsuri de reglementare pentru punerea în aplicare a acestora, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre.

(5) Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu drepturile și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, mai ales, în conformitate cu dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, dreptul la proprietate și dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

(6) Competența de a modifica lista din anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale prezentată de ISIL (Da'esh) și Al-Qaida și pentru a asigura coerența cu procesul de modificare și revizuire a anexei la Decizia (PESC) 2016/1693.

(7) Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura un maximum de securitate juridică în cadrul Uniunii, ar trebui făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu regulamentul. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie conformă cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(8) Comisia și statele membre ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament.

(9) Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(10) Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) "fonduri" înseamnă activele financiare și beneficiile economice de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la: numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată; depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță; titluri de valoare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea; credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă deținerea unor părți dintr-un fond sau a unor resurse financiare, precum și orice alt instrument de finanțare a exporturilor;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...