Guvernul României

Ordonanța nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României în calitate de stat membru al Spațiului Economic European, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente mecanismului financiar al Spațiului Economic European, denumit în continuare Mecanismul financiar SEE.

Art. 2. -

(1) Termenii "Punct național de contact", "Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale", "Autoritatea de certificare și plată", "Oficiul de Plăți și Contractare PHARE", "Oficiul mecanismului financiar" și "Comitetul mecanismului financiar" au înțelesurile prevăzute în Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.363/2007 privind publicarea Memorandumului de înțelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României.

(2) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli", "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) acord - acord încheiat între Comitetul mecanismului financiar și administratorul Fondului pentru ONG-uri privind furnizarea unei finanțări externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), pentru acoperirea costurilor eligibile efectuate pentru implementarea unui proiect, conform ratei de finanțare, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite;

b) acord de grant - acord încheiat între Comitetul mecanismului financiar și Punctul național de contact, pentru fiecare proiect aprobat, privind furnizarea unei finanțări externe nerambursabile prevăzute la art. 5 alin (1) lit. a), c) și d), pentru acoperirea costurilor eligibile efectuate pentru implementarea unui proiect, conform ratei de finanțare, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite;

c) administratorul Fondului pentru ONG-uri - entitatea care asigură gestionarea financiară și implementarea proiectelor finanțate prin Fondul pentru ONG-uri din cadrul Mecanismului financiar SEE;

d) administratorul fondului de burse - entitatea care asigură gestionarea financiară și implementarea proiectelor finanțate prin Fondul pentru sprijinirea cooperării dintre școli/burse de școlarizare din cadrul Mecanismului financiar SEE, având atât calitatea de intermediar, cât și cea de promotor de proiect în conformitate cu prevederile acordului de grant;

e) avans - sumele transferate din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE către promotorii de proiecte, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a), în stadiul inițial pentru susținerea începerii derulării proiectelor, în condițiile prevăzute în Memorandumul de înțelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei și Guvernul României și în contractul de implementare, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE;

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către promotorii de proiecte și partenerii acestora, după caz, aferente proiectelor aprobate în cadrul Mecanismului financiar SEE, care pot fi finanțate atât din fondurile externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE, cât și din contribuția proprie, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar SEE;

g) contract de implementare - acord tripartit încheiat între Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, Oficiul de Plăți și Contractare PHARE și promotorii de proiecte, prin care sunt stabilite termenele și condițiile de implementare a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE;

h) contribuția proprie - totalul fondurilor cheltuite de promotorii de proiecte și de partenerii acestora, după caz, pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE, format din sumele aferente finanțării cheltuielilor eligibile și a altor cheltuieli decât cele eligibile;

i) partener - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România sau în oricare dintre statele membre ale Spațiului Economic European, care participă alături de promotorii de proiecte la inițierea, finanțarea și implementarea proiectului;

j) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de implementare în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile și își asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistenței externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE, precum și pentru implementarea proiectului;

k) raport intermediar al proiectului - format standard de raportare completat de către promotorul de proiecte, care cuprinde informații privind progresul tehnic și financiar al proiectului;

l) reguli și proceduri - ansamblul regulilor și procedurilor aplicabile în cadrul Mecanismului financiar SEE, în concordanță cu art. 8 al Protocolului 38a al Acordului Spațiului Economic European;

m) state donatoare - statele din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) care asigură asistența nerambursabilă acordată României prin Mecanismul financiar SEE;

n) valoarea totală a proiectului - totalul cheltuielilor necesare implementării proiectului, format din contravaloarea contribuției din fonduri externe nerambursabile și contribuția proprie.

CAPITOLUL II Managementul financiar al fondurilor externe
nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE

Art. 3. -

Fondurile aferente Mecanismului financiar SEE se alocă conform prevederilor addendumului la Protocolul 38a al Acordului Spațiului Economic European și se utilizează în baza prevederilor Regulilor și procedurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.363/2007.

Art. 4. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poartă întreaga responsabilitate și asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d), prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale, în funcție de stadiul implementării proiectelor acestora finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE efectuate în conformitate cu regulile și procedurile Mecanismului financiar SEE.

(3) Pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d), tipurile de conturi aferente derulării proiectelor finanțate prin Mecanismul financiar SEE se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Administratorul fondului pentru ONG-uri asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate prin Mecanismul financiar SEE, pentru tipul de asistență financiară nerambursabilă prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b), prin conturi deschise la bănci comerciale sau la Trezoreria Statului.

(5) Pentru derularea operațiunilor financiare realizate între Ministerul Finanțelor Publice, prin Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, și promotorii de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e), promotorii de proiecte utilizează un cont de disponibilități dedicat exclusiv primirii avansului și efectuării de cheltuieli aferente proiectelor din aceste sume, inclusiv acordării de avansuri către contractori și/sau transferului de sume către parteneri, în cazul proiectelor implementate în parteneriat.

(6) În cazul în care contul menționat la alin. (5) este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca avans aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acest cont, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către promotorii de proiecte în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția efectuării cheltuielilor respective în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.

(7) Dobânda acumulată în contul de disponibilități menționat la alin. (5) aferentă avansului rămas disponibil în cont se raportează Oficiului de Plăți și Contractare PHARE și se deduce de către acesta din sumele rambursate promotorilor de proiecte până la plata finală inclusiv.

(8) Sumele aferente derulării proiectelor finanțate prin Mecanismul financiar SEE, existente în contul de disponibilități al promotorilor de proiecte menționat la alin. (5), nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor de implementare SEE, cu excepția creanțelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Fondurile externe nerambursabile acordate prin
Mecanismul financiar SEE

Art. 5. -

(1) Mecanismul financiar SEE finanțează următoarele tipuri de asistență financiară nerambursabilă, așa cum sunt definite prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.363/2007:

a) proiecte individuale;

b) Fondul pentru ONG-uri;

c) Fondul pentru sprijinirea cooperării între școli/burse de școlarizare;

d) Asistență tehnică pentru Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Punct național de contact.

(2) Sumele aferente tipurilor de asistență financiară nerambursabilă acordate de Oficiul mecanismului financiar în cadrul Mecanismului financiar SEE, prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d), se primesc de Autoritatea de certificare și plată și se transferă Oficiului de Plăți și Contractare PHARE în vederea rambursării cheltuielilor eligibile în:

a) conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, în cazul promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și c);

b) conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e).

(3) Transferul sumelor de la Autoritatea de certificare și plată către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, precum și plățile efectuate de Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în conturile promotorilor de proiecte, deschise la bănci comerciale și/sau în sistemul Trezoreriei Statului, se efectuează în lei, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d).

(4) Sumele aferente tipului de asistență financiară nerambursabilă acordată în cadrul Mecanismului financiar SEE, prevăzut la alin. (1) lit. b), se transferă în euro direct de către Oficiul mecanismului financiar în contul administratorului Fondului pentru ONG-uri și se utilizează conform acordului încheiat între Comitetul mecanismului financiar și administratorul Fondului pentru ONG-uri.

(5) Pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE, instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, în calitate de promotori de proiecte, au obligația să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de promotori de proiecte pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.

CAPITOLUL IV Fonduri naționale aferente Mecanismului financiar SEE

Art. 6. -

(1) Sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE se cuprind integral, după caz, în:

a) bugetele promotorilor de proiecte care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8; Modificări (1)

b) bugetele promotorilor de proiecte care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

c) bugetele promotorilor de proiecte care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local atât pentru proiectele proprii, cât și pentru proiectele ai căror promotori sunt entități finanțate integral din bugetele acestora;

d) bugetele promotorilor de proiecte care sunt entități publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale;

e) bugetele promotorilor de proiecte, alții decât cei prevăzuți la lit. a)-d).

(2) Prin exceptare de la prevederile alin. (1), promotorii de proiecte care implementează proiecte în parteneriat, precum și partenerii acestora cuprind în bugetul propriu numai sumele necesare finanțării valorii totale a activităților pe care le desfășoară în cadrul parteneriatului.

(3) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute conform alin. (1) lit. c), promotorii de proiecte care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, în condițiile legii, finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În bugetul Ministerului Finanțelor Publice se cuprind: Modificări (1)

a) sumele necesare finanțării valorii totale a proiectului de asistență tehnică pentru Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Punct național de contact;

b) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Oficiului de Plăți și Contractare PHARE în conturile promotorilor de proiect;

c) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente operațiunilor efectuate de Autoritatea de certificare și plată;

d) sumele necesare plății din conturile Oficiului de Plăți și Contractare PHARE a creanțelor bugetare ale bugetului Mecanismului financiar SEE, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării sau, după caz, a nerecuperării la timp de la promotorii de proiecte, în cazul tipurilor de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d);

e) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare și plată și care nu sunt considerate eligibile de Oficiul mecanismului financiar, altele decât cele prevăzute la lit. d).

Art. 7. -

(1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de certificare și plată, conform prevederilor legale aplicabile Mecanismului financiar SEE, și primirea de la Oficiul mecanismului financiar a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și c), conform contractelor de implementare, se virează de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.

(2) După certificarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de certificare și plată, conform prevederilor legale aplicabile Mecanismului financiar SEE, și primirea de la Oficiul mecanismului financiar a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b), d) și e), conform contractelor de implementare, se virează de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE în conturile de disponibilități prin care se gestionează bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora.

Art. 8. -

(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru promotorii de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c) și d) se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanțare/finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(2) În cazul promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a), fișele de fundamentare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie avizate de principiu de către Punctul național de contact, atât pentru propunerile de proiecte, cât și pentru proiectele aflate în implementare.

(3) Avizul de principiu al Punctului național de contact se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare și se referă la eligibilitatea activităților din cadrul proiectului și la respectarea prevederilor contractelor de implementare, fără a reprezenta un angajament al acestuia de a accepta la finanțare proiectul respectiv.

(4) Propunerile de credite de angajament și propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE și nu pot fi utilizate pentru finanțarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare și/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (1)

Art. 9. -

Disponibilitățile din fondurile externe nerambursabile și fondurile publice naționale destinate finanțării Mecanismului financiar SEE, rămase la sfârșitul anului bugetar în conturile Autorității de certificare și plată, Oficiului de Plăți și Contractare PHARE, precum și ale promotorilor de proiecte aprobate spre finanțare în cadrul Mecanismului financiar SEE, se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

CAPITOLUL V Avansul

Art. 10. -

(1) Avansul este acordat promotorilor de proiecte, în limita stabilită prin contractul de implementare/acord numai în cazul în care acesta a fost solicitat și justificat în cadrul proiectului și aprobat de Oficiul mecanismului financiar, conform acordului de grant și Regulilor și procedurilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sumele acordate ca avans pentru proiectele finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE se deduc din valoarea cererilor de rambursare transmise de promotorii de proiecte, conform condițiilor predefinite și selectate de promotorii de proiecte, în concordanță cu prevederile contractului de implementare și cu Regulile și procedurile, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Promotorii de proiecte pot acorda din avansul primit sume partenerilor și contractorilor, după caz, în condițiile stabilite de Oficiul de Plăți și Contractare PHARE prin contractele de implementare.

(4) Dacă niciun raport intermediar al proiectului nu a fost depus la Oficiul de Plăți și Contractare PHARE de promotorul de proiecte în termen de maximum 6 luni de la primirea avansului, acesta se restituie Oficiului de Plăți și Contractare PHARE în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere.

(5) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (4) din avansul acordat se restituie Oficiului mecanismului financiar de către Autoritatea de certificare și plată, după primirea acestora de la Oficiul de Plăți și Contractare PHARE.

(6) Avansul acordat promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. c) rămas neutilizat la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și va fi utilizat în anul următor cu aceeași destinație, prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

În cazul Fondului pentru ONG-uri, modul de utilizare a avansului se stabilește conform acordului încheiat între Comitetul mecanismului financiar și administratorul Fondului pentru ONG-uri.

CAPITOLUL VI Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor
efectuate în cadrul Mecanismului financiar SEE

Art. 12. -

(1) Proiectele implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE sunt considerate acțiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul Mecanismului financiar SEE pot fi anuale sau multianuale.

Art. 13. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice stabilește creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării Mecanismului financiar SEE, având în vedere addendumul la Protocolul 38a al Acordului SEE, și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de Punct național de contact în cadrul Mecanismului financiar SEE, pentru tipurile de asistență financiară nerambursabilă prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d).

(2) Ministerul Finanțelor Publice, prin Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE în baza creditelor de angajament, lichidarea, precum și ordonanțarea și plata acestora în baza creditelor bugetare, stabilite conform alin. (1).

(3) Oficiul de Plăți și Contractare PHARE are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale promotorilor de proiecte pentru operațiunile gestionate în cadrul Mecanismului financiar SEE, cel puțin o dată pe an.

CAPITOLUL VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Art. 14. -

(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate în cadrul Mecanismului financiar SEE se exercită la nivelul promotorilor de proiecte prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), al Oficiului de Plăți și Contractare PHARE și al Autorității de certificare și plată, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) și ale art. 8 alin (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin acordarea de viză asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul Oficiului de Plăți și Contractare PHARE/Autorității de certificare și plată/Autorității pentru coordonarea instrumentelor structurale/administratorului fondului de burse în vederea gestionării financiare a proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE, cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care Ministerul Finanțelor Publice are calitatea de promotor de proiecte.

Art. 15. -

(1) Promotorii de proiecte au obligația asigurării îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectelor, conform Regulilor și procedurilor, cu modificările și completările ulterioare, și a contractului de implementare.

(2) Promotorii de proiecte au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale și internaționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Oficiului mecanismului financiar, al serviciilor Consiliului de auditori al Asociației Europene a Liberului Schimb, în limitele competențelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), promotorii de proiecte și partenerii acestora, după caz, sunt obligați să restituie întreaga sumă primită aferentă proiectului, reprezentând asistență financiară nerambursabilă din fonduri externe, inclusiv majorările de întârziere aferente.

Art. 16. -

(1) Oficiul de Plăți și Contractare PHARE este responsabil pentru constatarea și recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistența financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d).

(2) În scopul realizării activității de constatare, respectiv de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, Oficiul de Plăți și Contractare PHARE aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Neregulile identificate în cadrul asistenței financiare nerambursabile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), c) și d) se raportează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.363/2007.

(4) Pentru tipurile de asistență prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), administratorul Fondului pentru ONG-uri este responsabil de recuperarea de la promotorii de proiecte a creanțelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE, conform prevederilor acordului semnat între Comitetul mecanismului financiar și administratorul Fondului pentru ONG-uri.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 17. -

(1) Promotorii de proiecte au obligația de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de către Oficiul de Plăți și Contractare PHARE, la termenele și în formatele standard stabilite prin contractul de implementare, completate cu informații corecte, complete și de calitate corespunzătoare.

(2) Oficiul de Plăți și Contractare PHARE transferă fondurile externe nerambursabile primite în cadrul Mecanismului financiar SEE către promotorii de proiecte numai pentru acele proiecte pentru care au fost îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care Oficiul de Plăți și Contractare PHARE aplică prevederile alin. (2), promotorii de proiecte sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite partenerilor/contractorilor și pentru eventualele penalități datorate acestora ca urmare a acestor întârzieri.

(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, dispozițiile contrare acesteia cuprinse în Legea bugetului de stat nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile proiectelor/propunerilor de proiecte finanțate în cadrul Mecanismului financiar SEE.

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin al ministrului finanțelor publice se aprobă normele metodologice de aplicare.

Art. 18. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
p. Ministrul educației, cercetării și inovării,
Mihnea Cosmin Costoiu,
secretar de stat

București, 29 august 2009.

Nr. 24.

;
se încarcă...