Guvernul României

Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1, pct. V.1 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Rezidențiatul

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Rezidențiatul reprezintă forma specifică de învățământ postuniversitar pentru absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, care asigură pregătirea necesară obținerii uneia dintre specialitățile cuprinse în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(2) Specialitățile și durata pregătirii prin rezidențiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Rezidențiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri, pe posturi și prin selecție pentru medicină de familie și are o durată cuprinsă între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică și practică, fiind normată ca activitate didactică doar activitatea de pregătire în rezidențiat efectuată de către cadrele didactice universitare, în conformitate cu numărul orelor de curs și de aplicații din curriculumul aprobat.

(3) Cifra de școlarizare a rezidenților se aprobă anual prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe locuri și pe posturi, prin concurs național, iar admiterea în rezidențiatul în medicină de familie, prin test de selecție, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

(2) Rezultatele concursului național de rezidențiat pe locuri și pe posturi, precum și rezultatele selecției pentru rezidențiatul în medicină de familie se confirmă prin ordin al ministrului sănătății, iar cei care promovează concursul sau selecția, după caz, devin rezidenți în specialitatea respectivă.

(3) Începând cu sesiunea de rezidențiat 2010, absolvenții facultăților de medicină au acces la pregătirea în vederea obținerii specialității medicină de familie, prin selecție, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 4. -

(1) Pentru înscrierea la concursul de rezidențiat pe locuri și posturi, precum și pentru selecția în rezidențiatul de medicină de familie se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabilește prin ordin al ministrului sănătății. Modificări (1), Puneri în aplicare (3), Referințe (2)

(2) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat sau selecției, iar sumele rămase disponibile se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.

(3) Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București poate utiliza colaboratori în condițiile legii.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Preparatorii universitari și asistenții universitari medici, medici dentiști și farmaciști, confirmați în urma concursului național de rezidențiat, efectuează pregătirea în rezidențiat în afara normei de bază didactice. Jurisprudență (1)

(2) Admiterea la rezidențiat a cadrelor didactice din învățământul universitar din domeniul sănătate se face în aceleași condiții ca pentru orice absolvent al învățământului universitar medical. Jurisprudență (1)

Art. 6. -

(1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi în același timp rezident în mai multe specialități sau în forme de rezidențiat distincte.

(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situații:

a) la data finalizării programului de pregătire în rezidențiat, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidențiat, în baza Carnetului de rezident și a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului;

b) pe durata pregătirii, pentru oricare dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă prevăzute de lege;

c) prin renunțare expresă, formulată în scris către Ministerul Sănătății;

d) în caz de incompatibilitate;

e) alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înțelege situația în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susține un alt concurs de rezidențiat.

(4) Rezidentul care se află într-o situație de incompatibilitate are obligația de a aduce la cunoștința Ministerului Sănătății această situație, în scris, în termen de 15 zile de la data apariției acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.

(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu își exprimă opțiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunțat la calitatea de rezident dobândită anterior apariției stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătății.

Art. 7. -

Pe perioada pregătirii în rezidențiat, medicii rezidenți nu au acces la alte forme de învățământ postuniversitar medical uman de specialitate.

Art. 8. -

(1) Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.

(2) Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București are rolul de a gestiona la nivel național activitatea de pregătire în rezidențiat, prin înființarea Registrului matricol național al rezidenților și prin asigurarea logisticii necesare organizării și desfășurării concursului național de rezidențiat.

Art. 9. -

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic.

(2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare.

(3) Nominalizarea coordonatorilor prevăzuți la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

(4) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, directorii de program pot beneficia, în conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizații.

Art. 10. -

(1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregătire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

(2) Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

(3) Curriculumurile sunt propuse de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății, de Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și aprobate prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentiști din România și Colegiului Farmaciștilor din România.

(4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor instituțiilor de învățământ și unităților sanitare acreditate să desfășoare pregătirea în rezidențiat și se aplică integral tuturor rezidenților aflați în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(5) Activitatea de pregătire teoretică și practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, este consemnată în două documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile, denumite Carnetul de rezident și Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

Art. 11. -

Pe perioada pregătirii, rezidenții pot închiria un loc de cazare în căminele universitare, spațiile de cazare anexate spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizați sau detașați ori în cămine de rezidenți, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare publice acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie.

(2) Unitățile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătății, în baza propunerilor universităților de medicină și farmacie acreditate și în funcție de capacitățile de pregătire ale acestora.

(3) Criteriile și procedurile de acreditare și reacreditare a acestor unități se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Cheltuielile de personal aferente rezidenților se suportă în totalitate de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă prin unitățile sanitare cu care rezidenții pe locuri, respectiv pe post au încheiat contract individual de muncă pe durată determinată, în baza documentelor doveditoare privind frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectuează pregătirea.

(3) Începând cu anul III de pregătire în specialitate, rezidenții pot fi incluși în linia de gardă, în afara programului normal de lucru, pe răspunderea și sub supravegherea medicului titular de gardă care deține calitatea de îndrumător sau responsabil de formare, după caz.

(4) Rezidenții care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizați pentru această activitate de către unitatea sanitară unde efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14. -

Pentru fiecare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, cu avizul Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentiști și, respectiv, Colegiului Farmaciștilor, după caz, elaborează Fișa postului rezidentului, cu caracter și conținut general obligatorii, care să cuprindă drepturile, obligațiile și limitele de competență ale acestuia.

Art. 15. -

(1) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie eliberează diplome care certifică absolvirea stagiilor de pregătire în specialitate.

(2) Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, cuprinzând o probă scrisă și probe clinice sau practice.

(3) Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare cu facultăți de medicină generală, medicină dentară și farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propuse de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.

(4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire și au obținut diploma eliberată de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta și rezidenți aflați în ultimele 6 luni dinaintea finalizării integrale a pregătirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de rezidențiat și numai cu aprobarea ministrului sănătății, cu obligația finalizării de către aceștia a programului de pregătire.

(6) Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

(7) După promovarea examenului, ministrul sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz.

(8) Metodologia desfășurării probelor examenului pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării.

SECȚIUNEA a 2-a Rezidențiatul pe locuri

Art. 16. -

(1) Admiterea în rezidențiatul pe locuri se face prin concurs național organizat de Ministerul Sănătății la nivelul instituțiilor de învățământ superior medical cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an.

(2) Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (1)

(3) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul organizat pentru rezidențiatul pe locuri și aleg loc în specialitate sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, devenind rezidenți în specialitatea respectivă, cu pregătire în centrul universitar ales.

Art. 17. -

(1) Rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesitățile din teritoriu.

(2) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat. Jurisprudență (1)

SECȚIUNEA a 3-a Rezidențiatul pe post

Art. 18. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

(1) Rezidențiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcție de numărul de posturi solicitate de unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și de ministerele cu rețea sanitară proprie în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală.

(2) Rezidențiatul pe post se poate organiza numai pentru unități sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere al asigurării asistenței medicale. Pentru reședința de județ se nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști. Pentru celelalte unități din județ se nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal normat pe locurile de muncă din localitatea respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști.

(3) Unitățile și specialitățile pentru care se organizează rezidențiat pe post se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătății.

(4) Pentru spitalele clinice cu secții clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum și pentru spitalele regionale nu se organizează rezidențiat pe post.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), se poate organiza rezidențiat pe post pentru specialitățile deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (2), Referințe (1)

(6) Rezidenții care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidențiat în condițiile prevăzute la alin. (1)-(3) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Jurisprudență (2)

(7) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul de rezidențiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, înainte de începerea pregătirii în rezidențiat. Prin acest contract se prevede obligația de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2), Reviste (1)

(8) Obligația prevăzută la alin. (7) se stabilește prin act adițional la contractul individual de muncă, în temeiul prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea de către salariat a obligației asumate îl obligă pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în rezidențiat, precum și la restituirea primei de instalare, proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită, conform actului adițional la contractul individual de muncă. Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (3), Reviste (1)

(9) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care prin reorganizare este desființată unitatea sanitară în care se află postul în care este confirmat ca rezident.

(10) Prevederile alin. (7) se aplică și în cazul restructurării unităților sanitare prin reducerea numărului de posturi.

CAPITOLUL II A doua specialitate

Art. 19. -

(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregătire pentru obținerea celei de-a doua specialități în regim cu taxă, prin următoarele modalități:

a) prin susținerea unui nou concurs de rezidențiat, cu respectarea prevederilor legale;

b) prin înscrierea la programul de pregătire în a doua specialitate, pentru oricare dintre specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform facultății absolvite.

(2) Cuantumul taxei se stabilește prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării și inovării la propunerea Centrului Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București și se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1).

(3) Dispozițiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat, prevăzut la art. 10 alin. (2), se aplică în mod corespunzător ambelor modalități de obținere a celei de-a doua specialități, prevăzute la alin. (1).


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...