Guvernul României

Ordonanța nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta ordonanță stabilește cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport și eliminare a acestora, activitate publică de interes național.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală, respectiv corpuri întregi sau părți de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obținute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni și material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală); Modificări (1)

b) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv pești, reptile și amfibii;

c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deținut în gospodăriile populației și în fermele de creștere intensivă, în mod obișnuit, în scopul desfășurării unei activități economice, cu excepția animalului de companie;

d) animal de companie - orice animal care aparține speciilor hrănite și deținute de om în alte scopuri decât cele comerciale și nu este destinat consumului uman;

e) unități de creștere a animalelor - unități care aparțin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice, în care sunt deținute animale în scopul creșterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare științifică, care necesită autorizații în vederea desfășurării activității specifice/economice;

f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau dețin animale de interes economic în gospodăriile individuale pentru consum propriu, în exploatații nonprofesionale; Modificări (1)

g) ecarisare - activitatea de colectare a deșeurilor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz; Modificări (1)

h) unitate de ecarisare - unitate aparținând persoanelor juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de ecarisare în baza autorizării, potrivit prevederilor legale;

i) neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea de ecarisare a deșeurilor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile stabilite de prezenta ordonanță; Modificări (1)

j) unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală - unitate aparținând persoanelor juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de neutralizare a deșeurilor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale. Modificări (1)

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe, noțiunea deșeuri de origine animală nu include conținutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purinul. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare.

Art. 4. -

(1) În cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie, în situația în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea sau eliminarea deșeurilor de origine animală nu îndeplinește cerințele de colectare în siguranță de către unitățile de ecarisare sau capacitățile de eliminare a acestora sunt depășite și există pericolul propagării de riscuri pentru sănătatea publică sau animală, autoritățile competente au dreptul de a dispune incinerarea și/sau îngroparea la fața locului a deșeurilor de origine animală, cu excepția cadavrelor întregi și a tuturor părților corpului aparținând animalelor suspecte de infecție cu EST sau în cazul cărora s-a confirmat oficial prezența unei EST, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Modificări (1)

(2) În cazul focarelor de epizootii, prefectul exercită atribuțiile prevăzute la art. 26 alin. (5) - (53) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) Neutralizarea deșeurilor de origine animală se realizează în unități autorizate sanitar-veterinare și de către autorități competente privind protecția mediului, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și este supusă inspecției și controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale și oameni. Modificări (1)

(2) Aspectele tehnice privind organizarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, provenite atât din unitățile de creștere a animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, cât și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(3) La nivelul județelor, consiliile județene, iar la nivelul municipiului București, Consiliul General al Municipiului București organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare. Modificări (2)

(4) Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanță. Autoritățile administrației publice locale sesizate informează de îndată consiliul județean care anunță în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unitățile de neutralizare a acestora. Autoritățile administrației publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidență a transporturilor, categoriilor și cantităților de deșeuri de origine animală trimise către unitățile de neutralizare, iar consiliul județean întocmește un centralizator al acestor registre de evidență. Modificări (1)

(5) Resursele financiare necesare realizării activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiul București, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, respectiv bugetul local al municipiului București, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Modificări (2)

(6) Anual, la propunerea consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului, stabilește plafonul de cheltuieli aferent activității prevăzute la alin. (5), cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

(7) Pentru activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală în cazurile prevăzute la alin. (3), Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice stabilesc categoriile de servicii pentru desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe. Modificări (2)

Art. 6. -

(1) În localitățile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare și a autorităților competente privind protecția mediului, și este organizată de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.

(2) Criteriile pe baza cărora se stabilesc localitățile izolate, condițiile de îngropare, precum și modalitatea de autorizare sanitară veterinară și de mediu a locurilor special amenajate pentru îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe, în domeniile lor de competență. Modificări (1)

(2) Responsabilitatea utilizării resurselor financiare prevăzute la art. 5 alin. (5) aparține autorităților administrației publice locale de la nivelul județelor, respectiv de la nivelul municipiului București.

Art. 8. -

(1) Contractele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare, în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv încheierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 5 alin. (3), autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, respectiv de la nivelul municipiul București, după caz, verifică stadiul contractelor prevăzute la alin. (1) în vederea încheierii contractelor potrivit prezentei ordonanțe.

Art. 9. - Modificări (1)

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -

Numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru aparatele de specialitate ale consiliilor județene, respectiv aparatul de specialitate al primarului general, se suplimentează cu un post, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.

Art. 12. -

Prezenta ordonanță implementează prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 300 din 14 noiembrie 2009.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 24 august 2016.

Nr. 24.

;
se încarcă...