Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Convenția de garantare pentru programul "Prima casă" din 28.07.2009

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Încheiată între următoarele părți:

Banca ................................, cu sediul social în ..............., telefon/fax .................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. ................ și la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentată de ......................, în calitate de ................., și de ......................, în calitate de ................., denumită în continuare Finanțator

și

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................., în calitate de ........................, și de ....................., în calitate de ............................., denumit în continuare Fond.

În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite în cadrul programului "Prima casă", denumit în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții în următoarele condiții:

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1. -

Noțiunile utilizate în prezenta convenție au următoarele semnificații:

a) Programul - programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor și finanțatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;

c) garanție - angajament asumat de FNGCIMM, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanțator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanția se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenții;

d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia Fondul garantează finanțările acordate de către Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. III din prezenta convenție;

e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile din normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele și contul statului, în cadrul Programului;

f) Finanțator - bancă, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și acordă o finanțare unui beneficiar în cadrul Programului;

g) finanțare garantată (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al Băncii Naționale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);

i) convenție de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finanțator și FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile și obligațiile părților, acordarea, monitorizarea și executarea garanțiilor;

j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unitățile Finanțatorului (sucursală, agenție etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanției individuale și includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta convenție;

k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanțator și beneficiar, în care se prevăd condițiile specifice de acordare și plată a unei garanții. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta convenție;

l) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanțării garantate (principalul), exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

m) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului;

n) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului - data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției sau data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție;

o) promisiune unilaterală de creditare - documentul emis de Finanțator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta convenție, prin care acesta își exprimă disponibilitatea de a acorda o finanțare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;

p) promisiune de garantare - documentul emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta convenție, prin care acesta își exprimă intenția de a garanta finanțarea care va fi acordată beneficiarului de către Finanțator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;

q) comision de gestiune - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției;

r) comision unic de analiză - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de analiză și emitere a unei promisiuni de garantare;

s) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;

t) cerere de plată - document prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta convenție.

CAPITOLUL II Obiectul convenției

Art. 2.1. -

Obiectul prezentei convenții îl constituie garantarea de către Fond, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a finanțărilor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de garantare prevăzute la art. 3.1 din prezenta convenție și condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către Fond, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, și se comunică Finanțatorului.

Art. 2.2. -

În limita plafonului de garantare alocat, Finanțatorul solicită Fondului acordarea de garanții/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garanții/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

Art. 2.3. -

Garanțiile acordate de Fond în baza acestei convenții sunt valabile pe întreaga durată a finanțării.

Art. 2.4. -

Beneficiarii pot achiziționa în cadrul Programului următoarele tipuri de locuințe:

a) locuință finalizată;

b) locuință care urmează să se construiască;

c) locuință aflată în faza de construcție, denumită în continuare construcție la roșu.

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate la acordarea garanției

Art. 3.1. -

(1) Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate:

a) la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită și nici nu au în derulare un credit ipotecar;

b) achiziționează în cadrul Programului o singură locuință finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;

c) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al locuinței, dacă prețul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanțării;

f) se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului; Modificări (1)

g) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor și desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ca beneficiar al poliței de asigurare, pe toată durata finanțării.

(2) Pentru garanția acordată în temeiul prezentei convenții, se instituie, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată și se notează în cartea funciară interdicția de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare.

Art. 3.2. -

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe care urmează să se construiască sau locuințe aflate în faza de construcție "construcții la roșu":

a) la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nici nu au în derulare un credit ipotecar și nu au mai achiziționat o locuință prin Program;

b) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;

c) dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, trebuie să prezinte Finanțatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței.

CAPITOLUL IV Comisioane

Art. 4.1. -

Comisionul de gestiune

Art. 4.1.1. - Pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției, Finanțatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.

Art. 4.1.2. - Comisionul de gestiune pentru garanțiile acordate se calculează astfel:

(1) pentru intervalul cuprins între data acordării și data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

            Procent x Valoare  x Nr. de luni până la
            comision  garanție*)  sfârșitul anului**)
Comision de gestiune = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                      12

*) Valoarea garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.

**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

(2) pentru anii următori (întregi):

Comision  = Procent x Sold garanție*) la data de 31 decembrie
de gestiune  comision  a anului precedent celui de plată**)

*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanțarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanției din solicitarea de garantare.

(3) pentru ultima fracțiune de an:

            Procent x Sold garanție*) la data de 31 decembrie x Nr. de luni până la
            comision  a anului precedent celui de plată     scadența finanțării**)
Comision de gestiune = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                              12

*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.3. -

Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ................................., deschis la .............................. eșalonat în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenței finale, dacă în ultimul an scadența finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 4.1.4. -

Comisionul de gestiune pentru garanțiile aferente finanțărilor în valută se plătește în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanției și data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.5. -

(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanțatorul datorează penalități de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităților ce privesc garanțiile aferente finanțărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată. Modificări (1)

(2) În cazul în care Finanțatorul nu achită comisionul de gestiune restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.

Art. 4.1.6. -

Obligația de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

Art. 4.2. -

Comisionul unic de analiză

Art. 4.2.1. -

(1) Pentru remunerarea activității de analiză și emitere a unei promisiuni de garantare, Finanțatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emisă de Finanțator.

Comision unic = Procent x Valoarea promisiunii
de analiză   comision  unilaterale de creditare

(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii promisiunii de garantare.

(3) Comisionul unic de analiză este suportat de beneficiar.

CAPITOLUL V Garanția

Art. 5.1. -

(1) Garanția acoperă integral valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...