Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Convenția de garantare pentru programul "Prima casă" din 28.07.2009

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Încheiată între următoarele părți:

Banca ................................, cu sediul social în ..............., telefon/fax .................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculată în registrul comerțului sub nr. ................ și la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentată de ......................, în calitate de ................., și de ......................, în calitate de ................., denumită în continuare Finanțator

și

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ........................., în calitate de ........................, și de ....................., în calitate de ............................., denumit în continuare Fond.

În scopul facilitării accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite în cadrul programului "Prima casă", denumit în continuare Programul, părțile convin încheierea prezentei convenții în următoarele condiții:

CAPITOLUL I Definiții

Art. 1. -

Noțiunile utilizate în prezenta convenție au următoarele semnificații:

a) Programul - programul "Prima casă", aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

b) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor și finanțatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;

c) garanție - angajament asumat de FNGCIMM, în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de Finanțator ca urmare a producerii riscului de credit. Garanția se include în plafonul de garantare în conformitate cu clauzele prezentei convenții;

d) plafon de garantare - suma maximă în limita căreia Fondul garantează finanțările acordate de către Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la cap. III din prezenta convenție;

e) beneficiar - persoana fizică ce îndeplinește criteriile de eligibilitate și condițiile din normele de creditare ale Finanțatorului, care solicită și primește finanțare din partea acestuia, garantată de FNGCIMM, în numele și contul statului, în cadrul Programului;

f) Finanțator - bancă, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și acordă o finanțare unui beneficiar în cadrul Programului;

g) finanțare garantată (principalul) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al Băncii Naționale a României (BNR) valabil la data aprobării solicitării de garantare, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);

i) convenție de garantare - documentul contractual cadru, încheiat între Finanțator și FNGCIMM, care cuprinde, în principal, clauze privind drepturile și obligațiile părților, acordarea, monitorizarea și executarea garanțiilor;

j) solicitarea de garantare - documentul standard întocmit de către una dintre unitățile Finanțatorului (sucursală, agenție etc.), prin care se solicită FNGCIMM aprobarea garanției individuale și includerea acesteia în plafonul de garantare aprobat. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta convenție;

k) contract de garantare - documentul contractual încheiat între FNGCIMM, Finanțator și beneficiar, în care se prevăd condițiile specifice de acordare și plată a unei garanții. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta convenție;

l) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanțării garantate (principalul), exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

m) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM, în numele și în contul statului;

n) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului - data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției sau data comunicării respingerii cererii de plată a garanției în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție;

o) promisiune unilaterală de creditare - documentul emis de Finanțator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta convenție, prin care acesta își exprimă disponibilitatea de a acorda o finanțare unui beneficiar care, la data acordării, trebuie să se încadreze în criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;

p) promisiune de garantare - documentul emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta convenție, prin care acesta își exprimă intenția de a garanta finanțarea care va fi acordată beneficiarului de către Finanțator. Documentul are valabilitate pe perioada de construcție a locuinței, dar nu mai mult de 18 luni;

q) comision de gestiune - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției;

r) comision unic de analiză - suma achitată de Finanțator pentru remunerarea activității de analiză și emitere a unei promisiuni de garantare;

s) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;

t) cerere de plată - document prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unei întârzieri la rambursarea principalului mai mare sau egală cu 60 de zile. Conținutul documentului este prezentat în anexa nr. 5 la prezenta convenție.

CAPITOLUL II Obiectul convenției

Art. 2.1. -

Obiectul prezentei convenții îl constituie garantarea de către Fond, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat, a obligațiilor de rambursare a finanțărilor acordate de Finanțator beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de garantare prevăzute la art. 3.1 din prezenta convenție și condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor, în limita unui plafon de garantare. Plafonul se alocă de către Fond, conform Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, și se comunică Finanțatorului.

Art. 2.2. -

În limita plafonului de garantare alocat, Finanțatorul solicită Fondului acordarea de garanții/emiterea de promisiuni de garantare. Valoarea unei garanții/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

Art. 2.3. -

Garanțiile acordate de Fond în baza acestei convenții sunt valabile pe întreaga durată a finanțării.

Art. 2.4. -

Beneficiarii pot achiziționa în cadrul Programului următoarele tipuri de locuințe:

a) locuință finalizată;

b) locuință care urmează să se construiască;

c) locuință aflată în faza de construcție, denumită în continuare construcție la roșu.

CAPITOLUL III Criterii de eligibilitate la acordarea garanției

Art. 3.1. -

(1) Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe finalizate:

a) la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită și nici nu au în derulare un credit ipotecar;

b) achiziționează în cadrul Programului o singură locuință finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;

c) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;

d) dispun de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al locuinței, dacă prețul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

e) se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanțării;

f) se obligă să nu înstrăineze locuința achiziționată în primii 5 ani de la data dobândirii. După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terț, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului; Modificări (1)

g) se obligă să asigure locuința achiziționată din finanțarea garantată împotriva tuturor riscurilor și desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ca beneficiar al poliței de asigurare, pe toată durata finanțării.

(2) Pentru garanția acordată în temeiul prezentei convenții, se instituie, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată și se notează în cartea funciară interdicția de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și interdicția de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării. Înscrierea ipotecii legale și notarea interdicțiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare.

Art. 3.2. -

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziționează locuințe care urmează să se construiască sau locuințe aflate în faza de construcție "construcții la roșu":

a) la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, nu dețin în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soții lor sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nici nu au în derulare un credit ipotecar și nu au mai achiziționat o locuință prin Program;

b) îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanțatorilor;

c) dacă beneficiarul solicită emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, trebuie să prezinte Finanțatorului antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței.

CAPITOLUL IV Comisioane

Art. 4.1. -

Comisionul de gestiune

Art. 4.1.1. - Pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției, Finanțatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.

Art. 4.1.2. - Comisionul de gestiune pentru garanțiile acordate se calculează astfel:

(1) pentru intervalul cuprins între data acordării și data de 31 decembrie a anului respectiv (primul an):

            Procent x Valoare  x Nr. de luni până la
            comision  garanție*)  sfârșitul anului**)
Comision de gestiune = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                      12

*) Valoarea garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data aprobării solicitării de garantare.

**) Inclusiv luna în care se aprobă solicitarea de garantare.

(2) pentru anii următori (întregi):

Comision  = Procent x Sold garanție*) la data de 31 decembrie
de gestiune  comision  a anului precedent celui de plată**)

*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) În cazul în care la data de 31 decembrie a anului precedent finanțarea aprobată nu a fost acordată, comisionul aferent anului în curs se calculează la valoarea garanției din solicitarea de garantare.

(3) pentru ultima fracțiune de an:

            Procent x Sold garanție*) la data de 31 decembrie x Nr. de luni până la
            comision  a anului precedent celui de plată     scadența finanțării**)
Comision de gestiune = |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                              12

*) Soldul garanției în lei sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR, valabil la data de 31 decembrie a anului precedent.

**) Exclusiv ultima lună de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.3. -

Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. ................................., deschis la .............................. eșalonat în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenței finale, dacă în ultimul an scadența finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 4.1.4. -

Comisionul de gestiune pentru garanțiile aferente finanțărilor în valută se plătește în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanției și data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil în data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 4.1.5. -

(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune, Finanțatorul datorează penalități de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităților ce privesc garanțiile aferente finanțărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată. Modificări (1)

(2) În cazul în care Finanțatorul nu achită comisionul de gestiune restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.

Art. 4.1.6. -

Obligația de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

Art. 4.2. -

Comisionul unic de analiză

Art. 4.2.1. -

(1) Pentru remunerarea activității de analiză și emitere a unei promisiuni de garantare, Finanțatorul datorează Fondului un comision unic de analiză de 0,15% aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emisă de Finanțator.

Comision unic = Procent x Valoarea promisiunii
de analiză   comision  unilaterale de creditare

(2) Valoarea promisiunii de garantare este exprimată în euro sau în echivalent lei la cursul de schimb BNR valabil la data emiterii promisiunii de garantare.

(3) Comisionul unic de analiză este suportat de beneficiar.

CAPITOLUL V Garanția

Art. 5.1. -

(1) Garanția acoperă integral valoarea finanțării garantate, dar nu mai mult de 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare.

(2) Garanția se acordă în euro sau în monedă națională și se plătește în monedă națională, la cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data plății.

(3) Valoarea garanției se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar.

Art. 5.2. -

Este irevocabilă - furnizorul protecției nu își poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanția sau de a crește costul efectiv al garanției, cu excepția cazului în care cumpărătorul protecției nu plătește la scadență costul protecției.

Art. 5.3. -

Este necondiționată - contractul prin care este furnizată protecția nu conține nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției nu deține controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plățile scadente.

Art. 5.4. -

Este directă și expresă - protecția furnizată de garanție este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire al protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială.

Art. 5.5. -

Este plătibilă la prima cerere scrisă a Finanțatorului.

Art. 5.6. -

Are valoare determinată, inițial egală cu valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței mai puțin avansul, fără a depăși 60.000 euro sau echivalent lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare. Raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de Finanțator.

Art. 5.7. -

Răspunderea Fondului, în numele și în contul statului, începe la data semnării de către părți a contractului de garantare.

Art. 5.8. -

Contractul de garantare încetează în următoarele situații:

a) la data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată;

b) la data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește valoarea de executare a garanției;

c) la data comunicării respingerii cererii de plată a garanției, în cazul nerespectării de către Finanțator a obligațiilor referitoare la plata garanției, în situațiile expres prevăzute în prezenta convenție.

Art. 5.9. -

Acordarea garanției se face astfel:

5.9.1. - În situația în care Finanțatorul solicită acordarea unei garanții:

a) După aprobarea finanțării de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale (sucursale, agenții etc.), transmite Fondului solicitarea de garantare, prin curier sau prin poștă, cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, București.

Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:

(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;

(ii) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o altă locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanțator;

(iii) extras de carte funciară privind imobilul ce urmează să fie achiziționat din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii solicitării, în original;

(iv) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului ce urmează să fie achiziționat din finanțare și titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copii certificate;

(v) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.

b) Fondul analizează documentația transmisă, respectiv concordanța dintre datele înscrise în solicitarea de garantare, documentele remise, criteriile de eligibilitate din Program, verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, publicate conform legii, și adoptă hotărârea de aprobare/respingere.

c) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unității solicitante, prin fax, decizia adoptată. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului de gestiune datorat.

d) Finanțatorul achită comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garanției și transmite Fondului, prin fax, la nr. ....................., copia documentului de plată.

e) Finanțatorul încheie contractul de credit și îl transmite Fondului, prin fax, la numărul ........................ .

f) După îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la lit. d) și e) Fondul redactează contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare originale, pe care le remite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către Finanțator și beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat și decizia de aprobare a solicitării de garantare.

g) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, Finanțatorul și beneficiarul semnează și remit Fondului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, contractul de garantare, în toate cele 5 (cinci) exemplare originale.

h) În termen de 3 zile lucrătoare de la primire, Fondul semnează contractul de garantare și transmite Finanțatorului, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, 3 (trei) exemplare originale ale acestuia. Anterior transmiterii prin curier sau prin poștă, contractul de garantare se comunică Finanțatorului prin fax.

i) Finanțatorul remite beneficiarului un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire, efectuează formalitățile de înscriere în cartea funciară a ipotecii legale asupra imobilului achiziționat din credit, de notare a interdicției de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata garanției și transmite Fondului graficul de rambursare a finanțării garantate.

5.9.2. În situația în care Finanțatorul solicită acordarea unei promisiuni de garantare:

a) După aprobarea cererii de emitere a promisiunii unilaterale de finanțare de către structurile sale competente, Finanțatorul, direct sau prin unitățile sale teritoriale (sucursale, agenții etc.), transmite Fondului solicitarea de emitere a promisiunii de garantare pe formularul din anexa nr. 6 la prezenta convenție, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, la sediul acestuia din str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, București.

Solicitarea va fi însoțită de următoarele documente:

(i) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;

(ii) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanțator;

(iii) antecontractul de vânzare-cumpărare, în copie certificată;

(iv) promisiunea unilaterală de creditare.

b) Fondul analizează documentația transmisă, respectiv concordanța dintre solicitarea de emitere a promisiunii de garantare, documentele remise, verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism, publicate conform legii, și decide aprobarea/ respingerea solicitării.

c) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, Fondul comunică unității solicitante, prin fax, decizia privind solicitarea de emitere a promisiunii de garantare. Decizia de aprobare se transmite prin fax, împreună cu o copie a facturii reprezentând contravaloarea comisionului unic de analiză.

d) Finanțatorul achită comisionul unic de analiză datorat pentru emiterea promisiunii de garantare și transmite Fondului prin fax, la nr. ...................., copia documentului de plată.

e) După achitarea comisionului unic de analiză, Fondul transmite, prin curier sau prin poștă, cu confirmare de primire, în original, factura cuprinzând comisionul datorat și promisiunea de garantare.

Art. 5.10. - Modificări (1)

Orice modificări ale condițiilor inițiale prevăzute în contractul de garantare vor fi solicitate Fondului pe formularul din anexa nr. 7 la prezenta convenție și vor fi aprobate/respinse de Fond, în condițiile prezentei convenții. Pe baza acestei aprobări Fondul redactează, semnează și transmite Finanțatorului actul adițional la contractul de garantare în 5 (cinci) exemplare, în vederea semnării lui de către Finanțator și beneficiar. Ulterior semnării, Finanțatorul remite Fondului două exemplare originale ale acestuia. Nu pot face obiectul actelor adiționale acele clauze ale contractului de garantare care privesc condițiile de eligibilitate ale Programului.

Art. 5.11. - Modificări (1)

Preluarea creditului de către un alt beneficiar, după expirarea perioadei de 5 ani de interdicție de vânzare a imobilului, se consideră o nouă acordare și va fi analizată în condițiile prezentei convenții. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Drepturile și obligațiile părților

Art. 6.1. -

Drepturile și obligațiile Finanțatorului:

a) la acordarea finanțării, să verifice îndeplinirea de către beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare;

b) să solicite un avans de 5% din prețul de achiziție al imobilului, dacă prețul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

c) să solicite beneficiarului, în situația achiziționării locuințelor prevăzute la art. 2.4 lit. b) și c) din prezenta convenție, să prezinte antecontractul de vânzare-cumpărare;

d) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizați agreați, evaluarea imobilului cu destinație de locuință;

e) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toata durata finanțării;

f) să plătească comisioanele datorate Fondului, la termenele și în condițiile prevăzute la cap. IV din prezenta convenție;

g) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

h) să efectueze formalitățile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate din finanțare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și cele de notare/radiere a interdicțiilor de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia și de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării; Modificări (1)

i) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

j) să prevadă în mod expres în contractele de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni și separat costurile cu comisioanele;

k) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

l) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;

m) să prezinte, odată cu cererea de plată, încheierea de carte funciară, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, notarea interdicției de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării;

n) să prezinte, odată cu cererea de plată, un extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de vânzare și grevare prevăzute la lit. m);

o) în situația prevăzută la art. 7.2 alin. (3), concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achiziționat din finanțarea garantată și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finanțării, Finanțatorul are dreptul să își înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-și astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.

Art. 6.2. -

Pe parcursul derulării contractelor de garantare Finanțatorul are următoarele obligații de raportare:

a) să confirme anual, până la data de 30 martie a anului de raportare, menținerea criteriilor de eligibilitate ale Programului în derularea contractelor de finanțare încheiate în condițiile acestuia și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate prin contractele de garantare;

b) să transmită lunar, prin sediul central al Finanțatorului, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară de raportare, în format electronic, la adresa de e-mail primacasamonitorizare@fngcimm.ro, informații referitoare la finanțările garantate de acesta, utilizând formularele prevăzute în anexa nr. 8 la prezenta convenție. Aceste informații vor fi utilizate de Fond pentru efectuarea raportărilor prevăzute de reglementările BNR și a celor la care este obligat prin convenția cu Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 6.3. -

Drepturile și obligațiile Fondului:

a) să solicite Finanțatorului informații suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare și în documentația furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;

b) să urmărească și să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;

c) să urmărească periodic stadiul derulării finanțărilor garantate, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;

d) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile convenției pentru implementarea Programului, convenției de garantare și ale contractului de garantare;

e) să comunice debitorului beneficiar al garanției, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății garanției către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia; comunicarea se face prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora;

f) să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către Finanțator a plafonului alocat și să efectueze realocări în funcție de gradul de utilizare a plafonului alocat, comunicate conform anexei nr. 9 la prezenta convenție;

g) să comunice Finanțatorului decizia cu privire la plata garanției, precum și faptul că, în vederea efectuării plății, s-a transmis la Ministerul Finanțelor Publice dosarul aferent; Modificări (1)

h) să transmită la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea declanșării executării silite a beneficiarului, documentația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

i) să predea Finanțatorului cererea de radiere a interdicției de vânzare a imobilului achiziționat din finanțarea garantată, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile expirării termenului de 5 ani de la data achiziției locuinței; Modificări (2)

j) să predea Finanțatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achiziționat din finanțarea garantată a sarcinilor și interdicțiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată; Modificări (1)

k) să predea Finanțatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achiziționat din finanțarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării, la respingerea cererii de plată a garanției în condițiile prevăzute la art. 7.2 alin. (3). Modificări (2)

CAPITOLUL VII Plata garanției

Art. 7.1. - Modificări (1)

Cererea de plată se transmite de către Finanțator în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanță la plată a beneficiarului, împreună cu următoarele documente: Modificări (1)

a) documentul de identitate al beneficiarului și cel al soțului/soției, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Se vor transmite cele mai recente documente aflate în posesia Finanțatorului;

b) contractul de credit, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) încheierea de intabulare a dreptului de ipotecă legală și notare a interdicțiilor de vânzare și grevare cu alte sarcini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; Modificări (1), Referințe (1)

d) extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de vânzare și grevare prevăzute în prezenta convenție (exemplar original); Modificări (1)

e) extrasul contului curent și extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, din care să reiasă trecerea la restanță a soldului finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul; Modificări (1), Referințe (1)

f) notificarea băncii către beneficiar cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Modificări (2)

Art. 7.2. -

(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul aprobă sau respinge cererea de plată. Modificări (1)

(2) Fondul aprobă cererea de plată a garanției în condițiile respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. g) -n) și art. 7.1.

(3) Fondul respinge cererea de plată a garanției în condițiile neîndeplinirii integrale sau parțiale de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 6.1 lit. g) -n) și art. 7.1.

(4) Decizia referitoare la plată se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice cel mai târziu în ziua următoare adoptării. Modificări (1)

(5) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de restanță la plată a beneficiarului. Modificări (2)

(6) Sumele garantate de Fond se plătesc Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, pe baza deciziei Fondului de aprobare a plății, și se recuperează, prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la beneficiarii finanțării garantate, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.

Art. 7.3. -

Plata sumei aferente garanției acordate pentru finanțări în valută se face în lei, la cursul de schimb al BNR, valabil la data plății.

Art. 7.4. -

După primirea comunicării Ministerului Finanțelor Publice privind plata garanției, Fondul notifică beneficiarul cu privire la plata efectuată și, în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.

CAPITOLUL VIII Comunicări

Art. 8.1. -

(1) Toate comunicările privind prezenta convenție se vor face la adresele părților indicate în preambul, în atenția conducătorilor următoarelor structuri interne:

Pentru Finanțator:

..........................................................................

Pentru Fond:

..........................................................................

(2) Părțile își vor comunica reglementările specifice Programului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la semnarea prezentei convenții. Orice modificări ale acestora se vor comunica în maximum 10 zile lucrătoare de la aprobare.

Art. 8.2. -

Părțile declară prin prezenta convenție că respectă standardele de cunoaștere a clientelei impuse de autoritatea de supraveghere și legislația aplicabilă.

Art. 8.3. -

Părțile își vor comunica rapoartele anuale, în forma destinată publicității prin registrul comerțului, conform legii.

Art. 8.4. -

(1) Părțile vor aduce la cunoștința unităților lor teritoriale (sucursale, agenții etc.) prevederile prezentei convenții.

(2) Părțile sunt de acord să promoveze facilitățile de finanțare-garantare convenite prin prezenta convenție prin postare pe website-urile proprii, pliante de promovare și alte materiale promoționale ale celor două instituții, organizarea în comun de evenimente etc.

CAPITOLUL IX Alte dispoziții

Art. 9.1. -

Părțile recunosc că se află sub incidența prevederilor din legislația bancară referitoare la confidențialitatea și secretul bancar.

Art. 9.2. - Modificări (1)

Forța majoră - așa cum este aceasta definită în doctrina juridică și jurisprudență - apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția anunțării celeilalte părți în termen de 10 zile lucrătoare de la apariție și a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerț și Industrie a României. Încetarea forței majore va fi anunțată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităților de anunțare a forței majore atrage decăderea părții în cauză din dreptul de a o invoca și de a beneficia de prevederile acestui articol.

Art. 9.3. -

Orice litigiu apărut între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentei convenții se soluționează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condițiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părțile vor supune litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Fondului.

Art. 9.4. -

Fondul are dreptul să suspende unilateral acordarea de garanții în temeiul prezentei convenții în cazul în care Finanțatorul nu respectă obligațiile prevăzute la art. 6.2. Suspendarea se produce de drept în ziua lucrătoare următoare primirii de către Finanțator a comunicării privind suspendarea și încetează la data primirii de către Fond a dovezii referitoare la executarea de către Finanțator a obligațiilor care au constituit motiv al suspendării.

CAPITOLUL X Încetarea convenției

Art. 10.1. -

Prezenta convenție se încheie pe durata Programului și poate înceta prin denunțare unilaterală în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. În acest caz părțile rămân răspunzătoare pentru obligațiile asumate în baza convenției, a solicitărilor aprobate și a contractelor de garantare emise înainte de data încetării.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

Art. 11.1. -

Părțile garantează că persoanele care semnează prezenta convenție sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data semnării convenției, actelor constitutive și normelor și regulamentelor interne.

Art. 11.2. -

Ori de câte ori în prezenta convenție sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate părțile înțeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoțită de numele, prenumele, funcția și semnătura funcționarului bancar care face certificarea.

Art. 11.3. -

În cazul în care actele normative referitoare la programul "Prima casă" vor fi modificate/completate, clauzele corespunzătoare ale prezentei convenții se vor considera amendate în conformitate cu dispozițiile normative respective.

Art. 11.4. -

Prevederile prezentei convenții pot fi modificate prin acte adiționale semnate de ambele părți și se completează cu dispozițiile corespunzătoare din legislația în vigoare.

Art. 11.5. -

Prezenta convenție include următoarele anexe:

- anexa nr. 1 - Solicitare de garantare;

- anexa nr. 2 - Contract de garantare;

- anexa nr. 3 - Promisiune unilaterală de creditare;

- anexa nr. 4 - Promisiune de garantare;

- anexa nr. 5 - Cererea de plată;

- anexa nr. 6 - Solicitare emitere promisiune de garantare;

- anexa nr. 7 - Solicitare de modificare a contractului de garantare;

- anexa nr. 8 - Situația finanțărilor garantate;

- anexa nr. 9 - Comunicare plafon garanții - program "Prima casă".

Prezenta convenție a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru Fond, dintre care unul va fi comunicat Ministerului Finanțelor Publice, unul pentru Finanțator, s-a semnat de către Fond în data de ................... și de către Finanțator în data de ......................și intră în vigoare la data de ................................... .

FOND, FINANȚATOR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la convenție

SOLICITARE DE GARANTARE

Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare Convenție.

1. Finanțatorul .............................................., prin Sucursala/Agenția ........................................, cu sediul în localitatea.............................. str. ........................... nr. ......, județ/sector.................., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. ............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ................................... în calitate de .................................. și de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................,

solicită acordarea unei garanții în sumă de .................................... lei/euro pentru

2. Beneficiarul (numele și prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ............................... str. ..................... nr. ......, bloc ........, sc. ............, et. ........, ap. ........., județ/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ................... eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.1 din convenția sus- menționată.

Beneficiarul este/nu este persoană expusă politic ....................(DA/NU)

Beneficiarul real al garanției ................................................................................................

3. Soț/soție (nume și prenume) ...................................................., pseudonim ............, cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea .............................., str. ..................... nr. ......, bloc........, sc. ..........., et. ........, ap. ........, județ/sector...................., telefon..................., e-mail ................................., legitimat cu ...... seria ......... nr. .................., eliberat de ............................................. la data de .................................., CNP ...................................................., de profesie ..............................., angajat la .............................. .

4. Tipul finanțării: finanțare garantată prin programul "Prima casă."

5. Preț achiziție imobil rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare:..................................... lei/EUR, din care avans.......................... lei/EUR, reprezentând.............% din prețul de achiziție.

6. Valoarea imobilului rezultată din raportul de evaluare:........................... lei/EUR.

7. Valoarea finanțării aprobate:............... lei/EUR, data aprobării .......................... .

8. Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ................................... lei/EUR.

9. Destinația finanțării: achiziție imobil cu destinația de locuință, constând în .................................................., situat în localitatea ..............................., str. ..................... nr. ........,bloc ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, județ/sector................, înscris în cartea funciară a localității ................................. sub nr. ......................, nr. cadastral/nr. topo..........................., aflat în proprietatea ....................................................... conform titlului de proprietate ............................................................................................ .

10. Durata finanțării: ............................. ani/luni. Perioada de grație ......... luni.

11. Data scadenței finanțării:..........................................

12. Angajamente existente în sold la data prezentei:

a) la Finanțator ......................... lei, din care credite restante ...................... lei;

b) la alte instituții de credit/asimilate:.............., din care finanțări restante ......... .

13. Gradul de îndatorare a beneficiarului (calculat conform normelor Finanțatorului): .................................................. %.

14. Comisionul de gestiune cuvenit Fondului este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.

Menționăm că Finanțatorul a analizat și a aprobat documentația de credit conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare, și declară pe propria răspundere că beneficiarul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.1 din Convenția de garantare pentru programul "Prima casă" și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare.

Anexăm următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;

b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o altă locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii de credit la Finanțator;

c) extras de carte funciară privind imobilul ce urmează să fie achiziționat din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data transmiterii prezentei solicitări, în original;

d) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului ce urmează să fie achiziționat din finanțare și titlul de proprietate al vânzătorului imobilului, în copii certificate;

e) raportul de evaluare a imobilului, în copie certificată.

FINANȚATOR

Persoane autorizate:

ANEXA Nr. 2 la convenție

CONTRACT DE GARANTARE
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

Încheiat în baza prevederilor Convenției nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., denumită în continuare Convenție, între:

1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . și de . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . ., denumit în continuare FNGCIMM sau Fond,

2. Finanțatorul . . . . . . . . . ., cu sediul social în . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. . . . . . . . . . . și la Registrul bancar sub nr. . . . . . . . . . . , reprezentat de . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . , și de . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . , denumit în continuare Finanțator,

și

3. Beneficiarul1 (numele și prenumele) . . . . . . . . . ., pseudonim . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . . ., data nașterii . . . . . . . . . ., locul nașterii . . . . . . . . . ., cu domiciliul/rezidența în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județ/sector . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., legitimat cu . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . ., angajat la . . . . . . . . . .,

în următoarele condiții:

1 Dacă beneficiarul este căsătorit, contractul de garantare se semnează și de către soțul acestuia.

CAPITOLUL 1 Definiții

Art. 1.1. -

Termenii folosiți în prezentul contract au următoarele semnificații:

a) beneficiar - persoana fizică care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă";

b) Finanțator - banca, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia (sucursale, agenții etc.), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și acordă beneficiarului o finanțare;

c) Program - programul "Prima casă" aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și detaliat prin normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare;

d) condițiile Programului - criteriile de eligibilitate pentru beneficiari și finanțatori, descrierea, acordarea, monitorizarea și plata garanției;

e) finanțarea garantată (principal) - credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul în lei, acordat în cadrul Programului, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

f) riscul de credit - neplata, parțială sau integrală, de către beneficiar a finanțării garantate (principalului);

g) valoarea garanției - valoarea menționată în contractul de garantare, al cărei nivel acoperă soldul finanțării garantate (principalului), exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

h) valoarea de executare a garanției - suma ce urmează a fi plătită de către Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egală cu soldul finanțării garantate;

i) data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului în temeiul prezentului contract de garantare - data rambursării integrale de către beneficiar a finanțării garantate, la termen sau anticipată, data la care Ministerul Finanțelor Publice plătește Finanțatorului valoarea de executare a garanției sau data comunicării de către Fond a respingerii cererii de plată a garanției;

j) perioada de valabilitate a garanției - perioada de la data intrării în vigoare a garanției și până la data încetării răspunderii FNGCIMM în numele și în contul statului;

k) cerere de plată - documentul prin care Finanțatorul solicită plata valorii de executare a garanției, după înregistrarea unui serviciu al datoriei principalului mai mare de 60 de zile.

CAPITOLUL 2 Obiectul contractului

Art. 2.1. -

(1) Prin prezentul contract, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil și necondiționat rambursarea finanțării acordate beneficiarului de către Finanțator, plătind acestuia valoarea de executare a garanției la apariția riscului de credit.

(2) Finanțarea garantată constă în credit în valoare de . . . . . . . . . . lei/EUR, acordat de Finanțator prin programul "Prima casă" beneficiarului, pentru achiziția imobilului cu destinația de locuință2 . . . . . . . . . ., situat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bloc . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județ/ sector . . . . . . . . . ., înscris în cartea funciară a localității . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . nr. cadastral/nr. topo . . . . . . . . . . .

(3) Imobilul se va achiziționa de la vânzătorul . . . . . . . . . ., conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . , la un preț de . . . . . . . . . . .

(4) Finanțarea se acordă prin Contractul de credit nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . pe termen de . . . . . . . . . . ani, cu o perioadă de grație de . . . . . . . . . . luni.

2 Descrierea imobilului.

Art. 2.2. -

Valoarea maximă a garanției este de . . . . . . . . . . lei/EUR și se diminuează cu valoarea ratelor de capital (principal) rambursate de beneficiar în baza contractului de credit încheiat cu Finanțatorul.

Art. 2.3. -

(1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligației de rambursare a sumelor plătite Finanțatorului în temeiul prezentului contract, cu ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, asupra imobilului identificat la art. 2.1, valabilă pe întreaga durată a finanțării.

(2) Beneficiarul este de acord cu notarea în cartea funciară a imobilului identificat la art. 2.1 a interdicției de vânzare a imobilului pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acestuia și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe întreaga durată a finanțării.

(3) Înscrierea și notările în cartea funciară, prevăzute la alin. (1) și (2), se fac în baza prezentului contract de garantare, de către Finanțator, în numele și pentru statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice.

CAPITOLUL 3 Comisionul de gestiune

Art. 3.1. -

Pentru remunerarea activității de acordare și administrare a garanției, Finanțatorul datorează Fondului un comision de gestiune al cărui procent este de 0,37% pe an, calculat la soldul finanțării.

Art. 3.2. -

Comisionul de gestiune pentru garanțiile acordate se calculează potrivit cap. IV din Convenție.

Art. 3.3. -

Plata comisionului de gestiune se face în contul Fondului nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., eșalonat în rate anuale, proporțional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de valabilitate a contractului de garantare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea aprobării solicitării de garantare;

b) pentru anii următori de valabilitate a contractului de garantare - până la data de 1 martie a anului de plată, pe baza facturii transmise de Fond, sau până la data scadenței finale, dacă în ultimul an scadența finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 3.4. -

Comisionul de gestiune pentru garanțiile aferente finanțărilor în valută se plătește în echivalent lei astfel:

a) la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobării solicitării de garantare, în cazul comisionului datorat pentru intervalul dintre data aprobării garanției și data de 31 decembrie a anului respectiv;

b) la cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului anterior celui de plată, în cazul comisionului datorat pe următorii ani de valabilitate a contractului de garantare.

Art. 3.5. -

(1) Pentru întârzieri în plata comisionului de gestiune Finanțatorul datorează penalități de 0,1% pe zi de întârziere, aplicate la suma datorată. Pentru transformarea în lei a penalităților ce privesc garanțiile aferente finanțărilor în valută, se va utiliza cursul de schimb al BNR valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată.

(2) În cazul în care Finanțatorul nu achită comisionul de gestiune restant și penalitățile de întârziere datorate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens, Fondul este în drept să treacă la recuperarea pe cale judiciară a debitului, în condițiile legii.

Art. 3.6. -

Obligația de plată a comisionului de gestiune încetează la data înregistrării la Fond a cererii de plată.

CAPITOLUL 4 Obligațiile părților

Art. 4.1. -

Beneficiarul se obligă:

a) să ramburseze finanțarea garantată conform contractului de credit prevăzut la art. 2.1 alin. (4) și a eventualelor acte adiționale la acesta;

b) să constituie și să mențină pe durata derulării finanțării garantate un depozit colateral pentru garantarea dobânzii aferente finanțării garantate, în valoare egală cu 3 rate de dobândă;

c) să asigure imobilul ipotecat împotriva tuturor riscurilor pe întreaga durată a prezentului contract și să desemneze statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, ca beneficiar al poliței de asigurare pe toată durata finanțării;

d) să suporte din surse proprii costurile aferente operațiunilor prevăzute la art. 2.3 lit. c), precum și cele de evaluare a imobilului achiziționat din finanțarea garantată;

e) să restituie statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, suma achitată în contul garanției acordate prin prezentul contract, în caz contrar acest debit va fi recuperat în mod silit de către organele teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), prin valorificarea locuinței ipotecate și prin alte modalități prevăzute de lege;

f) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. e) egale cu cele prevăzute de Codul de procedură fiscală pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale.

Art. 4.2. -

(1) Finanțatorul se obligă:

a) la acordarea finanțării, să verifice îndeplinirea de către beneficiar a tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare;

b) să solicite un avans de 5% din prețul de achiziție al imobilului, dacă prețul acestuia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferența dintre prețul de achiziție a locuinței și 60.000 euro, dacă prețul acesteia este mai mare de 60.000 euro;

c) să efectueze, prin intermediul unor evaluatori autorizați agreați, evaluarea imobilului cu destinație de locuință;

d) să solicite beneficiarului să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe toată durata finanțării;

e) să plătească comisioanele datorate Fondului, la termenele și în condițiile prevăzute la cap. IV din Convenție;

f) să efectueze formalitățile de înscriere/radiere a ipotecii legale asupra locuinței achiziționate din finanțare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și cele de notare/radiere a interdicțiilor de vânzare a locuinței pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia și de grevare cu sarcini pe toată durata finanțării;

g) să nu insereze în contractul de finanțare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia;

h) să acorde finanțările în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 30 de ani;

i) să prevadă în mod expres în contractul de credit separat costurile cu dobânda exprimate în raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni și separat costurile cu comisioanele;

j) să nu perceapă comision de rambursare anticipată;

k) să notifice beneficiarul cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate;

l) să prezinte, odată cu cererea de plată, încheierea de carte funciară, cuprinzând intabularea dreptului de ipotecă legală asupra locuinței achiziționate din finanțarea garantată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, notarea interdicției de vânzare a locuinței pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării;

m) să prezinte, odată cu cererea de plată, un extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de vânzare și grevare prevăzute la lit. k).

(2) În situația respingerii plății garanției, prevăzută la art. 7.2 alin. (3) din Convenție, concomitent cu radierea din cartea funciară a dreptului de ipotecă legală de rang I asupra imobilului achiziționat din finanțarea garantată și a interdicției de grevare a acestuia cu alte sarcini pe toată durata finanțării, Finanțatorul are dreptul să își înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, asigurându-și astfel prioritatea în urmărirea imobilului respectiv.

Art. 4.3. -

Fondul se obligă:

a) să urmărească și să verifice îndeplinirea de către Finanțator a obligațiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele și în condițiile prevăzute de acesta;

b) să urmărească periodic stadiul derulării creditului, pe baza situațiilor furnizate de Finanțator, conform prevederilor contractului de garantare;

c) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii și în condițiile convenției pentru implementarea Programului, convenției de garantare și ale prezentului contract de garantare;

d) să aprobe cererea de plată a garanției în condițiile respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract;

e) să respingă cererea de plată a garanției în condițiile neîndeplinirii integrale sau parțiale de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract;

f) să comunice Finanțatorului decizia de aprobare sau respingere a plății în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată; în cazul aprobării plății, va transmite și dovada comunicării deciziei către Ministerul Finanțelor Publice, în vederea efectuării plății de către acesta;

g) să comunice beneficiarului, prin scrisoare recomandată cu dovadă de primire sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea actelor și confirmarea primirii acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuării de către Ministerul Finanțelor Publice a plății garanției către Finanțator, înscrisul prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia;

h) să transmită la ANAF documentația prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările și completările ulterioare, în vederea declanșării executării silite a beneficiarului;

i) să predea Finanțatorului cererea de radiere a interdicției de vânzare a imobilului prevăzut la art. 2.1, notată în cartea funciară în favoarea statului român, reprezentat de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile expirării termenului de 5 ani de la data achiziției acestuia;

j) să predea Finanțatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 2.1 a dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicțiilor înscrise în favoarea statului român la data rambursării integrale a finanțării garantate, la termen sau anticipată;

k) să predea Finanțatorului cererea de radiere din cartea funciară a imobilului achiziționat din finanțarea garantată a dreptului de ipotecă legală de rang I și a interdicției de grevare cu alte sarcini pe toată durata finanțării, la respingerea cererii de plată a garanției.

CAPITOLUL 5 Răspunderea părților

Art. 5.1. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentului contract, convenției de garantare și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

CAPITOLUL 6 Plata garanției

Art. 6.1. -

În cazul în care beneficiarul nu achită ratele de principal pe o perioadă mai mare de 60 de zile, Finanțatorul poate transmite Fondului cererea de plată. Cererea de plată se transmite Fondului în termen de maximum 75 de zile calendaristice de restanță la plată a beneficiarului, însoțită de documentele prevăzute la art. 7.1 din Convenție.

Art. 6.2. -

(1) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată, Fondul aprobă sau respinge plata.

(2) Fondul aprobă cererea de plată a garanției în condițiile respectării de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract.

(3) Fondul respinge cererea de plată a garanției în condițiile neîndeplinirii integrale sau parțiale de către Finanțator a obligațiilor prevăzute la art. 4.2 alin. (1) lit. f)-m) și art. 6.1 din prezentul contract.

(4) Decizia referitoare la cererea de plată se comunică Finanțatorului și Ministerului Finanțelor Publice cel mai târziu în ziua următoare adoptării.

(5) Plata garanției se face de către Ministerul Finanțelor Publice, pe baza deciziei Fondului de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a cererii de plată, fără însă a depăși 90 de zile calendaristice de restanță la plată a beneficiarului.

(6) Suma garantată de Fond se plătește Finanțatorului de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, și se recuperează de la beneficiar prin executare silită, de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform reglementărilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.

Art. 6.3. -

Plata sumei aferente garanției acordate pentru finanțări în valută se face în lei, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil la data plății.

Art. 6.4. -

După plata garanției, Fondul notifică beneficiarul cu privire la plată, iar în cazul în care acesta nu achită debitul în termenul acordat, înaintează dosarul de executare organelor teritoriale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului, conform legii.

CAPITOLUL 7 Litigii

Art. 7.1. -

Orice litigiu apărut între părțile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, prin conciliere, în condițiile art. 7201 din Codul de procedură civilă. În cazul în care concilierea rămâne fără rezultat, părțile vor supune litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul social al Fondului.

CAPITOLUL 8 Dispoziții finale

Art. 8.1. -

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și este valabil pe toată durata finanțării garantate.

Art. 8.2. -

Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părților, materializat în acte adiționale.

Art. 8.3. -

În conformitate cu art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 prezentul contract constituie titlu executoriu.

Încheiat astăzi, data semnării de către Fond, . . . . . . . . . ., în 5 (cinci) exemplare originale, două pentru Finanțator unul pentru beneficiar și două pentru FNGCIMM.

FNGCIMM, FINANȚATOR, BENEFICIAR,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la convenție

PROMISIUNE UNILATERALĂ DE CREDITARE*)
Nr. ........../........................

Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare Convenție.

1. Finanțatorul ..........................................., cu sediul social în ............................, telefon/fax .................., cod unic de înregistrare ........................, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. ................ și la Registrul bancar sub nr. ...................., reprezentat de dl ........................., în calitate de director general, și de dl ..........................., în calitate de ................., denumit în continuare Finanțator, la cererea

2. Beneficiarului (numele și prenumele) ..............................................................., pseudonim ....................................., cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ..............................., str. ............................................. nr. ......, bl. ........, sc. ..........., et. ........, ap. ........., județ/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ............ seria ......... nr. ..................., eliberat de ...................................................... la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3.2 din convenția sus-menționată, își exprimă disponibilitatea de a acorda o

3. Finanțare în sumă de .................................... lei/EUR, pe o durată de ....................................., pentru o locuință care urmează să se construiască/aflată în faza de construcție, constând în .................................................................................., situată în localitatea ..............................., județ/sector ................, conform Antecontractului de vânzare-cumpărare nr. .............../....................

4. Finanțatorul va acorda finanțarea, cu condiția ca beneficiarul să se încadreze în criteriile de eligibilitate prevăzute de programul "Prima casă".

Această promisiune unilaterală de creditare este valabilă până la data de .......................... (maximum 18 luni de la data aprobării) sub condiția obținerii unei promisiuni de garantare.

Emisă azi ......................în ....... exemplare originale.

FINANȚATOR

Persoane autorizate:

*) Formular-cadru.

ANEXA Nr. 4 la convenție

PROMISIUNE DE GARANTARE
Nr. ............./.............................

Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare Convenție.

1. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, telefon/fax 310.18.74/310.18.57, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083,

își exprimă disponibilitatea de a garanta finanțarea în sumă de ........................, ce urmează a fi acordată de

2. Finanțatorul ............................................................................................................................................., prin Sucursala/ Agenția ........................................, cu sediul în localitatea ........................................, str. .................................................. nr. ......, județ/sector .................., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ....................................., în calitate de ................................, și de ..................................., în calitate de ....................., având cont bancar nr. ............................, deschis la ................................,

3. Beneficiarului (numele și prenumele) ..............................................................................., pseudonim ..........................., cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ..............................., str. .................................................. nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, județ/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ................................. la data de ......................, CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la ..............................,

în baza Promisiunii de creditare nr. .............. din data de .........................

La solicitarea Finanțatorului, primită în termenul de valabilitate a prezentei promisiuni, Fondul va acorda garanția în condițiile Convenției.

Această promisiune de garantare este valabilă până la .......................... (maximum 18 luni de la data emiterii).

Emisă azi ......................, în 2 (două) exemplare originale, dintre care unul se transmite Finanțatorului conform Convenției.

FOND

Persoane autorizate:

ANEXA Nr. 5 la convenție Modificări (3)

CERERE DE PLATĂ

Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ............. din data de ...................., privind Contractul de garantare nr. ......... din data de................ .

1. Finanțatorul ................................................................, prin Sucursala/Agenția ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. ........................................ nr. ......, județ/sector .................., înmatriculat în registrul comerțului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de ..............................., și de ..............................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, vă comunicăm că la data de ............................,

2. Beneficiarul (numele și prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ..............................., str. .......................... nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........., județ/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., a rambursat din finanțarea garantată suma de ...................................... lei/euro.

3. Finanțare garantată restantă ..................................................... lei (și echivalent euro); .......................................................................................................... euro (și echivalent lei)

4. Valoarea plății solicitate ............................................................. lei (și echivalent euro); .......................................................................................................... euro (și echivalent lei).

5. Plata se va efectua în contul Finanțatorului deschis la .................................................................................................., cod IBAN ..................................................................................

6. Anexăm prezentei următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cel mai recent aflat în posesia finanțatorului;

b) contractul de credit, însoțit de toate actele adiționale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

c) încheierea de intabulare a dreptului de ipotecă legală și notare a interdicțiilor de vânzare și grevare cu alte sarcini, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

d) extras de carte funciară din care să rezulte că ipoteca legală în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, are rangul I și că au fost notate interdicțiile de înstrăinare și grevare prevăzute în convenția de garantare (exemplar original);

e) extrasul contului curent și extrasul contului de credit ale beneficiarului sau un document echivalent, din care să reiasă trecerea la restanță a soldului finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) notificarea băncii către beneficiar, cu privire la declararea exigibilității anticipate a finanțării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Finanțatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare.

FINANȚATOR

Persoane autorizate:

ANEXA Nr. 6 la convenție

Nr. .......... din data .....................

SOLICITARE EMITERE PROMISIUNE DE GARANTARE

Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare Convenție.

1. Finanțatorul .................................................................., prin Sucursala/Agenția........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. .................................... nr. ......, județ/sector .................., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de .................................., și de ..................................., în calitate de ..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ........................................, solicită emiterea unei promisiuni de garantare în sumă de ............................ lei/euro pentru

2. Beneficiarul (numele și prenumele) ...................................................., pseudonim ............, cetățean .............................., data nașterii .........., locul nașterii ............, cu domiciliul/rezidența în localitatea ..............................., str. ................................ nr. ......, bl. ......., sc. .........., et. ......., ap. ........, județ/sector ...................., telefon ..................., e-mail .............................., legitimat cu ...... seria ......... nr. ..................., eliberat de ............................................. la data de ......................., CNP ......................................, de profesie ..............................., angajat la .............................., în condițiile Promisiunii unilaterale de creditare nr. ........... din data de .........................

3. Comisionul unic de analiză este de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de Finanțator. Comisionul se va plăti într-o singură tranșă.

Menționăm că am efectuat analiza documentației conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudență impuse de cerințele activității bancare.

Anexăm prezentei următoarele documente:

a) documentul de identitate al beneficiarului, precum și al soțului/soției, dacă este căsătorit, în copie certificată;

b) declarația pe propria răspundere a beneficiarului, dată în formă autentică (exemplar original), din care să rezulte că, la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", nu deține în proprietate o locuință, individual sau în comun, împreună cu soțul/soția sau cu alte persoane, indiferent de modul în care a fost dobândită, nu are în derulare un credit ipotecar și nu a mai achiziționat o altă locuință prin Program, declarație emisă cu maximum 15 zile înainte de data depunerii cererii la Finanțator;

c) antecontractul de vânzare-cumpărare a locuinței, în copie certificată;

d) promisiunea unilaterală de creditare.

FINANȚATOR

Persoane autorizate:

ANEXA Nr. 7 la convenție

SOLICITAREA DE MODIFICARE A CONTRACTULUI DE GARANTARE
Nr. ................./.............................

Emisă în baza prevederilor Convenției nr. ............. din data de ...................., denumită în continuare Convenție.

1. Finanțatorul ................................................................, prin Sucursala/Agenția ........................................, cu sediul în localitatea .............................., str. .................................... nr. ......, județ/sector .................., înmatriculat la registrul comerțului sub nr. .............................., cod unic de înregistrare ....................., telefon .................., fax ..................., e-mail ..................., reprezentat de ..................................., în calitate de ................................., și de ..................................., în calitate de..............................., având cont bancar nr. ...................................., deschis la ................................................., solicită modificarea Contractului de garantare nr. ................. din data ....................... încheiat cu beneficiarul ........................................... .

2. Modificările solicitate:

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

3. Data aprobării modificării de către Finanțator: .......................................

4. Documentele care stau la baza solicitării: .........................................................

FINANȚATOR

Persoane autorizate:

ANEXA Nr. 8 la convenție

FNGCIMM - S.A. - IFN

Program "Prima casă"

Situația finanțărilor garantate existente în portofoliu
la data de .......................................

Nr. crt. Banca Unitatea teritorială a băncii Beneficiar garanție CNP Număr contract de garantare Data emiterii contractului de garantare Valuta Garanția acordată Rambursările de rate de capital [în valuta contractului] Sold garanție*) Număr de zile de întârziere la plata ratelor de principal Suma restantă aferentă întârzierii la plată Nr. poliței de asigurare Scadența poliței de asigurare
în luna de raportare total rambursări de rate de capital
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL LEI:
TOTAL EURO:

*) Sold garanție - garanția acordată, diminuată cu ratele rambursate din principal.

ANEXA Nr. 9 la convenție

Nr. ................./.................

De la: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN

Către: ....................................

Referitor: Comunicare plafon garanții - Program "Prima casă"

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările ulterioare, vă comunicam că, începând cu data prezentei, plafonul alocat/realocat instituției dumneavoastră este de ......................................... EUR.

Precizăm că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 717/2009, cu modificările ulterioare, FNGCIMM - S.A. - IFN este autorizat să evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de către instituția dumneavoastră a plafonului alocat și să efectueze realocări între finanțatori în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Menționăm că figurați în evidențele FNGCIMM - S.A. - IFN, la data de ......................., cu un plafon alocat de ............................... EUR, din care utilizat ......................... EUR.

FINANȚATOR

Persoane autorizate:

;
se încarcă...