Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Modificări (10), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (10), Referințe (6), Derogări (4), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Actele normative care reglementează activitatea de jocuri de noroc în vigoare acoperă, în general, domeniul de referință, dar, având o vechime mare, nu mai corespund realităților economice, tehnice și mai ales conceptuale din domeniul jocurilor de noroc. Aplicarea acestora în practică, precum și modificarea actelor normative conexe activității au demonstrat existența necesității modificării și perfecționării actualelor reglementări, pentru a răspunde cât mai bine cerințelor pieței specifice.

Totodată, având în vedere măsurile privind asigurarea surselor de finanțare a dezvoltării economice și ținând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul 2000, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Ținând cont de situațiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătățirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanțe de urgență.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat și se desfășoară în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Acțiuni respinse (1), Reviste (1)

(2) Statul poate acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe bază de licență de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate, astfel cum acestea sunt clasificate prin prezenta ordonanță de urgență, și de autorizație de exploatare a jocurilor de noroc, documente nominale și limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deținătorul licenței. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (1)

(3) Activitatea de autorizare a organizării și exploatării jocurilor de noroc se realizează de Ministerul Finanțelor Publice prin Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, denumită în continuare comisie, care se organizează și funcționează la nivelul acestui minister, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță de urgență, de normele metodologice de aplicare a acesteia, precum și de alte acte normative cu incidență în materie.

(4) Dispozițiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de acordare a licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc. Modificări (1)

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către 2 organizatori de jocuri de noroc între care există un contract de asociere încheiat în condițiile legii, răspunderea administrativă revenind ambilor parteneri. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Art. 2. -

(1) Componența comisiei se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor, din structura acesteia făcând parte cel puțin câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Referințe (1)

(2) Comisia funcționează având în vedere principiile legalității, imparțialității, rolului activ și disponibilității.

(3) Monitorizarea activităților din domeniul jocurilor de noroc se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, direct sau împreună cu alte instituții ale statului, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Prin joc de noroc se înțelege acea activitate comercială care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se atribuie câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei de către participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite prin selecția aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse în această categorie și acele activități comerciale în care beneficiarii premiilor sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea organizatorilor.

(3) Organizarea oricărui joc de noroc implică existența cumulativă a următoarelor elemente: joc și/sau partidă, taxă de participare sau miză, fond de câștiguri sau premii, mijloace de joc, organizator, participanți. Modificări (2)

Art. 4. -

(1) Prin taxă de participare directă se înțelege suma de bani percepută direct de la participant de către organizator în schimbul dreptului de participare la joc.

(2) Prin taxă de participare disimulată se înțelege orice sumă încasată sau solicitată suplimentar față de contravaloarea percepută de la aceeași persoană de același operator economic pentru vânzarea unor bunuri ori produse sau pentru efectuarea unor servicii similare ori identice, indiferent dacă aceasta este încasată sau solicitată direct de către organizatorul activității ori de către o altă persoană care participă sub orice formă la desfășurarea activității, având ca finalitate permisiunea dreptului de participare la jocul de noroc.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin mijloc de joc se înțelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care servește sau permite organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază și auxiliare. Modificări (2)

(2) Prin mijloc de joc de bază se înțelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod direct, elementele aleatorii ce stau la baza jocurilor de noroc. Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care câștigătorii sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. Modificări (1)

(3) Prin mijloc de joc auxiliar se înțelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deși nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activități.

(4) Mijloacele de joc auxiliare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea constituie mijloace financiare care concură la organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

(5) Nu sunt permise ca instrumente de plată care concură la exploatarea jocurilor de noroc instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar (ordine de plată, cambii, bilete la ordin, viramente, foi de vărsământ etc.), alte hârtii de valoare/cu valoare declarată sau vouchere, cu excepția mijloacelor de joc prevăzute la alin. (4) și a mijloacelor bănești. Modificări (3)

Art. 6. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Prin organizator de jocuri de noroc se înțelege persoana juridică autorizată să organizeze și să exploateze jocuri de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Poate dobândi această calitate persoana juridică de drept român constituită în condițiile legii.

Art. 7. - Modificări (2)

Prin participant la jocul de noroc se înțelege orice persoană fizică majoră care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a regulamentului respectivului joc de noroc.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Prin câștig sau premiu se înțelege sumele în bani, bunurile sau serviciile acordate de organizator participantului la joc declarat câștigător, în conformitate cu prevederile cuprinse în regulamentul respectivului joc de noroc. Răspunderea privind acordarea câștigului sau premiului revine în exclusivitate organizatorului jocului de noroc.

Art. 9. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate datele ori parametrii inițiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de șansă sau metodelor de selecție.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează: Modificări (1)

a) jocuri loto, dacă sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace) care nu se desfășoară în prezența jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, și orice joc de noroc care nu se desfășoară în prezența jucătorilor și care constă în extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul cărora pot fi obținute diverse câștiguri determinate de evenimente care nu se desfășoară în prezența fizică a jucătorilor, cu excepția jocurilor de noroc definite în continuare; Puneri în aplicare (1)

b) pariuri, dacă sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fără implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. În această categorie se includ: Puneri în aplicare (2)

(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se distribuie participanților declarați câștigători proporțional cu numărul variantelor câștigătoare deținute de fiecare dintre aceștia, organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare și de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul este cel care stabilește pe baza unor criterii proprii și aduce la cunoștința participanților cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câștigătoare, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecărui câștig este fixată prin regulament (sumă fixă sau multiplu de miză) independent de totalul mizelor;

c) jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor, dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, în prezența fizică a participanților, cu sau fără participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: cărți de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete și mese de joc, inclusiv instalațiile auxiliare ale acestora, precum și alte mijloace de joc stabilite prin hotărâre a Guvernului; Puneri în aplicare (2)

d) jocurile tip slot-machine, dacă evenimentele sunt organizate în prezența fizică a participanților prin intermediul mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, iar câștigul depinde de hazard; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

e) jocurile bingo desfășurate în săli de joc, cu câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri și premieri succesive, în prezența fizică a jucătorilor; Puneri în aplicare (2)

f) jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, cu câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri și premieri succesive, fără prezența fizică a jucătorilor. Puneri în aplicare (2), Jurisprudență (1)

(2) Pentru jocurile de noroc prevăzute la alin. (1), precum și pentru orice alte tipuri de jocuri de noroc organizate în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență este obligatorie deținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc.

Art. 11. - Modificări (1)

Nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate în școli, în grădinițe sau în alte colectivități și care au un caracter distractiv și nonprofit pentru organizatori;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor mașini, aparate, dispozitive de orice fel și care nu presupun câștiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forței, inteligenței și dexterității participantului;

c) acțiunile organizate de diferiți operatori economici, în condițiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare.

Art. 12. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru organizarea activităților ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență și este valabilă 5 ani de la data acordării, cu condiția plății taxei de autorizare anuală conform prevederilor art. 14. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înștiința comisia despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor inițiale în baza cărora a fost emisă licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. Modificări (2)

(3) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă un an de la data acordării, după cum urmează: Jurisprudență (2)

a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea mijloace) care nu se desfășoară în prezența jucătorilor;

b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care se desfășoară organizarea și exploatarea unitară la nivelul organizatorului a fiecărei activități distincte;

c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activității cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru locația în care se organizează și se desfășoară aceste activități;

d) în cazul jocurilor bingo desfășurate în săli de joc: pentru fiecare locație în care se organizează și se desfășoară aceste activități;

e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc.

(4) Prin data acordării se înțelege data de întâi a lunii următoare celei în care, după ce s-a analizat și s-a avizat favorabil documentația depusă de operatorul economic, s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14. Jurisprudență (1)

(5) În situația în care un operator economic nu mai deține licență de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia își pierd valabilitatea cu aceeași dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14. Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Art. 13. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(1) Acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe.

(2) Pentru societățile care organizează pariuri în cotă fixă, taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se stabilește în funcție de încasările efectiv realizate de societăți din exploatarea acestei activități, dar nu mai puțin de nivelul minim al taxei stabilite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc constituie venit al bugetului de stat. Modificări (3)

Art. 14. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

(1) Nivelul taxelor pentru eliberarea licențelor de organizare a jocurilor de noroc și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, precum și nivelul minim al capitalului social subscris și vărsat de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență și pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice. Modificări (3)

(2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, după cum urmează: Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

a) taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc: Jurisprudență (1)

(i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

(ii) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea anului precedent;

b) taxa anuală aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc: Jurisprudență (1)

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine, taxa se datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește în 4 rate trimestriale egale, astfel:

A. pentru primul trimestru - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre - până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se datorează pentru fiecare locație și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

(iii) pentru jocurile de tip pariu și jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune, taxa anuală se datorează și se plătește după cum urmează: Modificări (3)

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare;

c) taxele aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. pentru jocuri loto și pariuri mutuale - până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs.

(3) Cota procentuală din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de către organizatorii de jocuri de noroc bingo în sală de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. se achită în avans la Trezoreria Statului, ridicarea cartoanelor fiind permisă numai pe baza prezentării documentului de plată vizat de trezorerie.

Art. 15. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc trebuie ca: Modificări (2)

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;

(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat reprezentanților legali ai persoanei juridice, eliberat în condițiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile competente pe a căror rază de competență se află ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu închisoarea;

d) operatorul economic a depus cerere pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta ordonanță de urgență și în condițiile impuse de aceasta.

(2) Pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, operatorii economici trebuie să facă dovada că:

a) dețin licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obținerea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc;

b) spațiul propus este înregistrat la oficiul registrului comerțului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților comerciale în cadrul imobilelor și îndeplinește cerințele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

c) spațiul propus nu este situat în incinta unui așezământ de învățământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, unor așezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase și altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora; se interzice desfășurarea de jocuri de noroc în spații care datorită amplasării ar conduce la obstrucționarea traficului sau la limitarea liberului acces către alte locații de interes (intrări în imobile, pasaje pietonale, stații ale mijloacelor de transport în comun etc.); în mod excepțional se admite organizarea de jocuri de noroc în cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură și altele de acest fel, cu condiția să fie asigurate cumulativ următoarele condiții: acces separat pentru jucători, să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activități și să poată fi restricționat total accesul minorilor;

d) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinația de locuință sau în locații care fac parte din hoteluri având o clasificație, conform normelor naționale în vigoare, de cel puțin 3 stele;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...