Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1388/2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R1388

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 07 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, în special articolul 6 alineatul (11),

întrucât:

(1) Realizarea rapidă a unei piețe interne a energiei pe deplin funcționale și interconectate este crucială pentru menținerea securității alimentării cu energie, pentru creșterea competitivității și pentru asigurarea faptului că toți consumatorii pot achiziționa energie la prețuri accesibile.

(2) Regulamentul (CE) nr. 714/2009 stabilește norme nediscriminatorii privind accesul la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică, în vederea asigurării unei funcționări corespunzătoare a pieței interne a energiei electrice. În plus, articolul 5 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului prevede că statele membre sau, în cazul în care acestea au decis astfel, autoritățile de reglementare se asigură, printre altele, că se elaborează norme tehnice obiective și nediscriminatorii care stabilesc cerințele tehnice minime de proiectare și de exploatare pentru racordarea la sistem. În cazul în care cerințele constituie termeni și condiții pentru racordarea la rețelele naționale, articolul 37 alineatul (6) din aceeași directivă prevede că autoritățile de reglementare sunt responsabile cu stabilirea și aprobarea cel puțin a metodologiilor utilizate pentru calcularea sau stabilirea lor. Pentru a se asigura siguranța în funcționare a sistemelor în cadrul sistemului de transport interconectat, este esențial să se stabilească o înțelegere comună a cerințelor privind racordarea la rețea, aplicabile locurilor de consum și sistemelor de distribuție, inclusiv sistemelor de distribuție închise. Aceste cerințe, care contribuie la menținerea, la conservarea și la restabilirea siguranței în funcționare a sistemului pentru facilitarea bunei funcționări a pieței interne de energie electrică intra- și inter- zone sincrone și pentru realizarea eficienței din perspectiva costurilor, ar trebui să fie privite ca aspecte de rețea având caracter transfrontalier și ca aspecte legate de integrarea pieței.

(3) Ar trebui stabilite norme armonizate pentru racordarea la rețea a locurilor de consum și a sistemelor de distribuție, pentru a furniza un cadru legal clar pentru racordările la rețea, pentru a facilita comerțul cu energie electrică la nivelul întregii Uniuni, pentru a asigura siguranța în funcționare a sistemului, pentru a facilita integrarea surselor de energie regenerabile, pentru a crește concurența și a permite o utilizare mai rațională a rețelei și a resurselor, în beneficiul consumatorilor.

(4) Siguranța în funcționare a sistemului nu poate fi asigurată independent de capacitățile tehnice ale tuturor utilizatorilor. În trecut, instalațiile de producere constituiau elementul esențial al furnizării de capacități tehnice. În această privință, se preconizează însă că locurile de consum vor avea un rol mai pregnant în viitor. Coordonarea periodică la nivelul rețelelor de transport și de distribuție și performanța corespunzătoare a echipamentelor conectate la rețelele de transport și distribuție, care să fie suficient de solide pentru a face față perturbațiilor și pentru a contribui la prevenirea perturbațiilor majore sau pentru a facilita restaurarea sistemului după un colaps, reprezintă condiții esențiale.

(5) Autoritățile de reglementare ar trebui să ia în considerare costurile rezonabile pe care operatorii de rețea le suportă efectiv la punerea în aplicare a prezentului regulament, atunci când stabilesc sau aprobă tarifele de transport sau de distribuție ori metodologiile aferente sau atunci când aprobă termenii și condițiile de racordare și de acces la rețelele naționale, în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) și (6) din Directiva 2009/72/CE și cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(6) Diversele sisteme electrice sincron din Uniune au caracteristici diferite care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea cerințelor pentru racordarea consumatorilor. Prin urmare, este necesar să se ia în considerare specificul regional atunci când se stabilesc normele de racordare la rețea, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(7) Având în vedere necesitatea de a oferi siguranță în materie de reglementare, cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice noilor locuri de consum racordate la sistemul de transport, noilor instalații de distribuție racordate la sistemul de transport, noilor sisteme de distribuție și noilor unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și operatorilor de transport și de sistem ("OTS") relevanți. Cerințele prevăzute de prezentul regulament nu ar trebui să se aplice locurilor de consum existente racordate la sistemul de transport, instalațiilor de distribuție existente racordate la sistemele de transport, sistemelor de distribuție existente și unităților consumatoare existente care sunt sau pot fi utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți. De asemenea, cerințele prezentului regulament nu ar trebui să se aplice locurilor de consum noi sau existente racordate la nivelul distribuției decât dacă acestea furnizează servicii de consum comandabil operatorilor de rețea relevanți și OTS relevanți. Totuși, cerințele prevăzute de prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul în care autoritatea de reglementare sau statul membru în cauză decide altfel, pe baza evoluției cerințelor rețelei și a unei analize complete a costurilor și beneficiilor sau în cazul în care a fost efectuată o retehnologizare importantă sau în cazul înlocuirii echipamentelor, având ca rezultat modificarea capacităților tehnice ale unui loc de consum existent racordat la sistemul de transport, ale unei instalații de distribuție existente racordate la sistemul de transport, ale unui sistem de distribuție existent sau ale unei unități consumatoare existente din cadrul unui loc de consum sau al unui sistem de distribuție închis racordat la un nivel de tensiune de peste 1 000 V.

(8) Consumul comandabil este un instrument important pentru creșterea flexibilității pieței interne a energiei și pentru a se permite utilizarea optimă a rețelelor. Consumul comandabil ar trebui să se bazeze pe acțiunile utilizatorilor sau pe acordul acestora ca un terț să acționeze în locul lor. Un gestionar de loc de consum sau un operator de sistem de distribuție închis ("ODI") poate oferi servicii de consum comandabil pieței, precum și operatorilor de rețea pentru securitatea rețelei. În acest din urmă caz, gestionarul de loc de consum sau operatorul de sistem de distribuție închis ar trebui să se asigure că noile unități consumatoare utilizate pentru furnizarea unor astfel de servicii îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament, fie individual, fie în comun, ca parte a agregării locurilor de consum prin intermediul unui terț. În acest sens, terții au un rol cheie în cumularea capacităților de consum comandabil și pot avea responsabilitatea și obligația de a asigura rentabilitatea serviciilor respective, caz în care responsabilitățile respective sunt delegate de gestionarul de loc de consum și de operatorul de sistem de distribuție închis.

(9) Cerințele ar trebui să se bazeze pe principiul nediscriminării, pe cel al transparenței și pe cel al optimizării între eficiența generală maximă și costul total minim pentru toate părțile implicate. "OTS" și operatorii de sistem de distribuție ("OD"), inclusiv operatorii de sistem de distribuție închis, pot lua în considerare aceste elemente atunci când definesc cerințele în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, recunoscând totodată că pragurile care determină dacă un sistem este un sistem de distribuție sau un sistem de transport se stabilesc la nivel național.

(10) Cerințele aplicabile unui loc de consum racordat la un sistem de transport ar trebui să stabilească atât capacitățile la interfețele lor, cât și răspunsurile automate necesare și schimbul de date necesar. Scopul acestor cerințe este să asigure operabilitatea sistemului de transport și capacitatea de a se utiliza producerea și consumul comandabil integrate în aceste rețele în domeniul de operare al sistemului și în situațiile critice.

(11) Cerințele aplicabile unui sistem de distribuție racordat la un sistem de transport sau la un alt sistem de distribuție ar trebui să stabilească atât domeniul de operare al acestor sisteme, cât și răspunsurile automate și schimbul de date necesare. Aceste cerințe ar trebui să asigure dezvoltarea eficace și operabilitatea sistemului de transport și capacitatea de a se utiliza producerea și consumul comandabil integrate în aceste rețele în domeniul de operare al sistemului și în situațiile critice.

(12) Cerințele aplicabile unei unități consumatoare utilizate de un loc de consum sau de un sistem de distribuție închis pentru a furniza servicii de consum comandabil către operatorii de rețea relevanți și OTS relevanți ar trebui să asigure capacitatea de utilizare a consumului comandabil în domeniul de operare al sistemului, reducând astfel la minimum situațiile critice.

(13) Sarcinile administrative și costurile aferente furnizării de consum comandabil ar trebui menținute în limite rezonabile, mai ales în ceea ce privește consumatorii casnici, care vor avea un rol tot mai important în tranziția spre o societate cu emisii scăzute de carbon, iar adoptarea de către aceștia a consumului comandabil nu ar trebui îngreunată inutil cu sarcini administrative.

(14) Având în vedere impactul său transfrontalier, prezentul regulament ar trebui să vizeze aceleași cerințe de frecvență pentru toate nivelurile de tensiune, cel puțin într-o zonă sincronă. Acest lucru este necesar pentru că, într-o zonă sincronă, o schimbare a frecvenței într-un stat membru ar afecta imediat frecvența din toate celelalte state membre și ar putea avaria echipamentele acestora.

(15) Între sistemele interconectate ar trebui coordonate domeniile de tensiune, deoarece ele sunt esențiale pentru planificarea și operarea în condiții de siguranță a unui sistem energetic într-o zonă sincronă. Deconectările din cauza fluctuațiilor de tensiune afectează sistemele vecine. Nestabilirea domeniilor de tensiune ar putea duce la o incertitudine larg răspândită în planificarea și operarea sistemului în ceea ce privește operarea în condiții care nu se înscriu în condițiile normale de funcționare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...