Parlamentul României

Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

Modificări (4), Puneri în aplicare (6), Referințe (26), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Scopul Modificări (1)

Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, constituirea, dezvoltarea și coordonarea sistemului statistic național, pentru elaborarea sistematică și programată de statistici oficiale în vederea formulării, implementării, modernizării și evaluării politicilor naționale, a planurilor de dezvoltare naționale și locale, conform cu principiile fundamentale ale statisticii oficiale, cu prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului din 17 februarie 1997 nr. 322/1997 privind statisticile comunitare și ale Codului de practici ale statisticii europene.

ARTICOLUL 2 Domeniile și funcțiile statisticii oficiale Jurisprudență (1)

Statistica oficială acoperă ansamblul activităților organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea și administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

a) autoritățile și instituțiile publice, exclusiv Banca Națională a României, cuprinzând date și informații cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar și juridic, necesare cunoașterii realităților economice și sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare și prognozelor, a deciziilor guvernamentale și ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor științifice, informării opiniei publice și cooperării internaționale în domeniul statistic;

b) Banca Națională a României, pentru domeniile în care are atribuții potrivit legii proprii de organizare și funcționare.

ARTICOLUL 3 Sfera de aplicare

Prezenta lege se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice rezidente în România, precum și celor nerezidente, care desfășoară activități pe teritoriul României.

ARTICOLUL 4 Definițiile termenilor de bază

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) cercetare statistică - procesul de cunoaștere a fenomenelor de masă, realizat cu ajutorul metodelor statistice, începând de la colectarea datelor individuale până la centralizarea, procesarea, analiza și diseminarea datelor statistice în formă agregată;

b) proces statistic - toate activitățile necesare colectării de date, stocării, procesării, compilării, analizei și diseminării datelor statistice;

c) Sistem statistic național - ansamblul producătorilor de statistici oficiale, reuniți într-o structură coerentă și unitară, care participă la realizarea statisticilor oficiale;

d) scop statistic - cunoașterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale și de mediu la nivelul ansamblului de unități statistice simple sau complexe de același fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare și de prelucrare a datelor statistice individuale și agregate;

e) furnizor de date - persoana fizică sau juridică obligată, în sensul legii, să ofere, exclusiv pentru scopuri statistice, date asupra propriei persoane sau asupra altei unități statistice supuse observării, față de care se află într-o relație directă;

f) unitate de raportare - persoana fizică, gospodăria, persoana juridică, întreprinzătorul particular, operatorul economic, asociația profesională, instituția publică centrală și locală, precum și oricare altă persoană de pe teritoriul României care furnizează date, exclusiv pentru scopuri statistice, potrivit conținutului, formei, periodicității și la termenele stabilite prin Programul statistic național anual;

g) unitate statistică - gospodăria, persoana fizică, persoana juridică sau o structură organizatorică a persoanei juridice, strict definită metodologic, supusă observării statistice directe sau prin intermediul unității de raportare;

h) producător de statistici oficiale - instituția publică sau unitatea cu profil statistic în cadrul unei autorități ori instituții publice, parte a Sistemului statistic național, care colectează date statistice, procesează și diseminează statistici oficiale;

i) utilizator de date statistice - persoana fizică sau juridică de orice fel care folosește date statistice oficiale;

j) statistică oficială - activitățile reglementate prin prezenta lege sau prin alte acte normative adoptate în temeiul acesteia, precum și prin Statutul Băncii Naționale a României, în conformitate cu principiile fundamentale ale statisticii naționale;

k) date statistice - datele individuale sau agregate colectate la cerere, în cadrul unei cercetări statistice, de către un producător de statistici oficiale;

l) date individuale - datele cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ori datele referitoare la un operator economic cu sau fără personalitate juridică, colectate de serviciile de statistică oficială pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrării în scopuri statistice;

m) date statistice oficiale, denumite în continuare statistici oficiale - rezultatul obținut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale. Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condițiilor menționate mai sus, nu sunt date statistice oficiale;

n) sursă de date administrative - datele colectate de autoritățile administrației publice în îndeplinirea obiectului propriu de activitate, pe baza legislației naționale sau a Uniunii Europene, direct aplicabile acestora, care pot fi accesate și utilizate inclusiv în scopuri statistice;

o) oficiu statistic - unitatea independentă sau aflată în structura unei autorități ori instituții publice, în al cărei profil se regăsesc activități statistice de colectare, de procesare și de diseminare a datelor și care poate avea o formă instituțională distinctă, cum este cazul Institutului Național de Statistică, sau de departament, direcție generală, direcție, serviciu, birou, compartiment, după caz, în cadrul structurii organizatorice a autorității căreia îi aparține;

p) registru statistic - documentul sinoptic creat și gestionat electronic, utilizat în scopuri statistice, în care sunt ordonate nominal sau simbolizate prin coduri, după criterii și caracteristici prestabilite, unități statistice.

CAPITOLUL II Principiile fundamentale ale statisticii oficiale

ARTICOLUL 5 Semnificația și aplicarea principiilor fundamentale Modificări (1)

Principiile fundamentale pe care se bazează statistica oficială sunt următoarele:

a) independența profesională - a Institutului Național de Statistică și a celorlalți producători de statistici oficiale față de alte departamente și organisme legislative, administrative sau având competență în formularea de politici, precum și față de operatorii din sectorul privat, asigură credibilitatea statisticilor oficiale;

b) autoritate în materie de culegere a datelor - Institutul Național de Statistică și ceilalți producători de statistici oficiale trebuie să dețină o împuternicire legală clară pentru culegerea informațiilor în vederea elaborării de statistici europene. La cererea autorităților statistice, administrațiile, întreprinderile și gospodăriile, precum și populația în general pot fi obligate prin lege să permită accesul la date sau să furnizeze date pentru elaborarea statisticilor oficiale;

c) adecvarea resurselor - resursele aflate la dispoziția Institutului Național de Statistică și a celorlalți producători de statistici oficiale trebuie să fie suficiente pentru a răspunde cerințelor statisticilor oficiale;

d) angajamentul privind calitatea în statistici - toți membrii Institutului Național de Statistică și ai celorlalți producători de statistici oficiale se angrenează să lucreze și să coopereze în conformitate cu principiile stabilite în Declarația privind calitatea Sistemului statistic european;

e) confidențialitate în statistică - confidențialitatea informațiilor pe care le furnizează repondenții (gospodării, întreprinderi, administrații etc.) și utilizarea lor numai în scopuri statistice trebuie să fie pe deplin garantate;

f) imparțialitate și obiectivitate - Institutul Național de Statistică și ceilalți producători de statistici oficiale trebuie să producă și să disemineze statistici oficiale respectând independența științifică și într-o manieră obiectivă, profesionistă și transparentă, prin care toți utilizatorii sunt tratați echitabil;

g) metodologia solidă - statisticile de calitate trebuie să se bazeze pe o metodologie solidă. Aceasta necesită instrumente, proceduri și cunoștințe de specialitate adecvate;

h) proceduri statistice adecvate - statisticile de calitate trebuie să se bazeze pe proceduri statistice adecvate, implementate de la culegerea datelor până la validarea acestora;

i) sarcină de răspuns adecvată pentru repondenți - sarcina de răspuns trebuie să fie proporțională cu nevoile utilizatorilor și să nu se dovedească exercitivă pentru repondenți. Institutul Național de Statistică și ceilalți producători de statistici oficiale monitorizează sarcina de răspuns și stabilesc ținte pentru reducerea sa în timp;

j) eficiența sub raportul costurilor - resursele trebuie utilizate eficient;

k) relevanță - statisticile oficiale trebuie să îndeplinească nevoile utilizatorilor;

l) precizie și fiabilitate (credibilitate) - statisticile oficiale trebuie să reflecte realitatea cu precizie și fiabilitate (să fie demne de îndreptare);

m) promptitudine și punctualitate - statisticile oficiale trebuie să fie diseminate într-o manieră promptă și punctuală;

n) coerență și comparabilitate - statisticile oficiale trebuie să aibă coerență internă și în timp și să fie comparabile între regiuni și țări; trebuie să fie posibilă combinarea și folosirea comună a datelor din diferite surse;

o) accesibilitate și claritate - statisticile oficiale trebuie să fie prezentate într-o formă clară și ușor de înțeles, să fie diseminate într-o manieră adecvată și convenabilă, să fie disponibile și accesibile, respectându-se imparțialitatea, și să fie însoțite de metadate și linii directoare.

CAPITOLUL III Sistemul statistic național

ARTICOLUL 6 Componența și structura Sistemului statistic național

(1) Din Sistemul statistic național fac parte:

a) Institutul Național de Statistică, direcțiile sale teritoriale și alte instituții din subordine;

b) oficiile de statistică ale administrației publice centrale guvernamentale;

c) oficiile de statistică ale administrației publice locale;

d) oficiile de statistică ale altor autorități și instituții publice, altele decât cele existente în structura Băncii Naționale a României;

e) Banca Națională a României.

(2) Oficiile de statistică prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) sunt autorizate ca producători de statistici oficiale, în condițiile în care activitățile pe care le desfășoară respectă integral prevederile prezentei legi și sunt incluse în programele statistice naționale aprobate prin hotărâri ale Guvernului României.

(3) În cadrul Sistemului statistic național, Banca Națională a României, instituție publică independentă, este producător de statistici oficiale și are competențe și responsabilități numai pentru domeniile în care are atribuții potrivit legii proprii de organizare și funcționare.

(4) Institutul Național de Statistică și Banca Națională a României sunt împuternicite, pentru domeniile în care au atribuții potrivit legii, să își stabilească metodologiile privind colectarea, procesarea, analiza, difuzarea și constituirea seriilor de date statistice în domeniile lor de competență, cu respectarea principiilor fundamentale ale statisticii oficiale prevăzute la cap. II.

(5) Banca Națională a României, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, instituție publică independentă, poate elabora strategii de dezvoltare și programe statistice de implementare, pentru dezvoltarea statisticilor oficiale în domeniile în care are atribuții potrivit legii proprii de organizare și funcționare.

ARTICOLUL 7 Coordonarea și funcționarea Sistemului statistic național

(1) Fără a aduce atingere statutului Băncii Naționale a României în calitate de producător de statistici oficiale din domeniile specifice de competență, Institutul Național de Statistică coordonează activitățile statistice ale autorităților și instituțiilor publice cuprinse în Sistemul statistic național.

(2) În raport cu producătorii de statistici oficiale prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b) -d), Institutul Național de Statistică exercită prerogative de monitorizare, coordonare și asistență tehnică, pentru a asigura caracterul unitar al metodologiilor, clasificărilor, metodelor și al tehnicilor de colectare, de procesare și de diseminare a datelor statistice oficiale produse, în conformitate cu Programul statistic național anual și cu cerințele Sistemului statistic european.

(3) Institutul Național de Statistică, membru al Sistemului statistic european, și Banca Națională a României, membră a Sistemului European al Băncilor Centrale, cooperează și își coordonează activitățile pentru creșterea eficienței, reducerea sarcinii de răspuns a furnizorilor de date primare, pentru îmbunătățirea calității datelor statistice și pentru diseminarea acestora pe plan național și internațional.

(4) Pentru organizarea și funcționarea Sistemului statistic național și în vederea implementării și monitorizării strategiei acestuia și a programelor statistice naționale, se înființează Comitetul Sistemului statistic național, denumit în continuare COMSTAT.

(5) În cadrul COMSTAT, reprezentantul Băncii Naționale a României este consultat, în vederea adoptării și utilizării conceptelor, clasificărilor, celor mai bune metode și tehnici de colectare, procesare și diseminare, pentru asigurarea unei mai mari coerențe și a unei mai bune comparabilități între statisticile realizate.

(6) COMSTAT este organul cu rol consultativ, format din reprezentanți ai producătorilor de statistici oficiale.

(7) Componența COMSTAT se stabilește prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică.

(8) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, COMSTAT își aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(9) Reprezentanții Institutului Național de Statistică sunt membri de drept ai COMSTAT.

(10) Conducerea COMSTAT este asigurată de către președintele Institutului Național de Statistică, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului Național de Statistică.

CAPITOLUL IV Strategia și programele statistice naționale

ARTICOLUL 8 Strategia Sistemului statistic național Puneri în aplicare (1)

(1) Institutul Național de Statistică, în cooperare cu ceilalți producători de statistici oficiale prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b) -d), elaborează Strategia Sistemului statistic național, denumită în continuare Strategia.

(2) Strategia constituie cadrul de consolidare instituțională, destinat construirii și dezvoltării durabile a capacităților statistice naționale prin asigurarea resurselor umane și tehnologice și prin adoptarea practicilor manageriale moderne și a standardelor statistice internaționale.

(3) Strategia stabilește obiectivele și acțiunile necesare funcționării și dezvoltării Sistemului statistic național, pe o perioadă de maximum 7 ani, în concordanță cu perioada definită în programul statistic al Comunităților Europene.

(4) Strategia stă la baza elaborării programelor statistice naționale multianuale și anuale și urmărește:

a) satisfacerea cerințelor utilizatorilor de date statistice oficiale;

b) asigurarea de date statistice actuale, relevante și de calitate, necesare fundamentării, evaluării și monitorizării politicilor naționale de dezvoltare, precum și îndeplinirii obligațiilor internaționale ale României;

c) racordarea Sistemului statistic național la Sistemul statistic european;

d) stabilirea domeniilor prioritare de dezvoltare pe termen mediu și lung a Sistemului statistic național;

e) perfecționarea metodelor și tehnicilor de colectare, de procesare și de diseminare a datelor, în concordanță cu progresele înregistrate, în domeniul statisticii, pe plan internațional;

f) stabilirea priorităților în utilizarea resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor strategice;

g) promovarea culturii statistice și creșterea gradului de utilizare a datelor statistice oficiale;

h) creșterea credibilității și a transparenței procesului statistic.

(5) Strategia se elaborează prin consultarea utilizatorilor de date statistice oficiale și a furnizorilor de date.

(6) Strategia se avizează de Consiliul Statistic Național și se aprobă de Guvern, ca document de politici publice.

(7) Pe perioada acoperită de Strategie, aceasta poate fi actualizată, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6).

ARTICOLUL 9 Programul statistic național multianual Puneri în aplicare (1)

(1) Institutul Național de Statistică elaborează, pentru perioada acoperită de Strategie, programe statistice naționale multianuale, în scopul definirii obiectivelor și măsurilor necesare îndeplinirii Strategiei.

(2) Programul statistic național multianual se elaborează pe o perioadă de maximum 4 ani, ținându-se seama de obiectivele Strategiei și de stadiul îndeplinirii acestora, de programul statistic al Comunităților Europene, cu consultarea utilizatorilor, a producătorilor și a furnizorilor de date.

(3) Programul statistic național multianual conține măsuri, acțiuni, termene, resurse și responsabilități asumate în cadrul Sistemului statistic național, necesare îndeplinirii obiectivelor strategice, dezvoltării infrastructurii statistice și a procesului statistic în ansamblul său, minimizării sarcinii de răspuns al furnizorilor de date și creșterii gradului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor, inițiate sau implementate în perioada acoperită de program.

(4) Programul statistic național multianual se avizează de Consiliul Statistic Național și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 10 Programul statistic național anual

(1) Institutul Național de Statistică, în cooperare cu ceilalți producători de statistici oficiale prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. b) -d), elaborează programul statistic național anual, în scopul detalierii și operaționalizării programului statistic național multianual.

(2) Programul statistic național anual reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Național de Statistică și ceilalți producători de statistici oficiale sunt autorizați să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza și diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informațiilor necesare utilizatorilor interni, precum și a celor ce decurg din legislația Uniunii Europene și din recomandările altor organizații internaționale.

(3) Programul statistic național anual cuprinde informații, responsabilități, resurse și termene de realizare, cu privire la:

a) cercetări statistice;

b) lucrări de sinteză, studii și analize statistice;

c) publicații statistice.

(4) Pentru cercetările statistice, programul statistic național anual precizează obiectivul cercetării, producătorul responsabil, categoriile de unități statistice incluse în cercetare, sursa datelor și suportul de colectare a acestora, termenele, periodicitatea, responsabilitățile unităților statistice cercetate privind furnizarea și transmiterea datelor, tipul datelor statistice, tipul observărilor statistice, termenele și formatul de diseminare a datelor statistice, nivelul de agregare și de prezentare, costul și sursa de finanțare, precum și alte elemente.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...