Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Convenția privind implementarea programului "Prima casă" din 06.07.2009

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Încheiată în temeiul art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă" și al normelor de implementare a acesteia, între:

Ministerul Finanțelor Publice, autoritate a administrației publice centrale, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat de ................, în calitate de ............................, denumit în continuare MFP

și

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în București, str. Ștefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerțului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 și în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de Aurel Șaramet, în calitate de președinte-director general, și de ..............................., în calitate de ............................, denumit în continuare FNGCIMM.

CAPITOLUL I Obiectul convenției

Art. 1. -

(1) Prezenta convenție reglementează termenii și condițiile mandatului acordat FNGCIMM de către MFP, precum și drepturile și obligațiile părților privind acordarea, monitorizarea, raportarea și executarea garanțiilor rezultate din aplicarea programului "Prima casă", denumit în continuare Programul.

(2) Potrivit Programului, FNGCIMM garantează, în numele și în contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziția unei locuințe care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

(3) Sursa de plată a garanțiilor emise de FNGCIMM în numele și în contul statului este bugetul de stat.

(4) Pentru anul 2009, plafonul garanțiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro. Pentru anii următori, plafonul se va stabili potrivit legii.

(5) Termenii utilizați în prezenta convenție au semnificația prevăzută de Normele de implementare a programului "Prima casă", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

CAPITOLUL II Conținutul mandatului

Art. 2. -

MFP, în calitate de reprezentant al statului, are ca obligații următoarele:

a) propune Guvernului plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise conform Programului; pentru anul 2009 plafonul garanțiilor care pot fi emise este de 1 miliard de euro;

b) emite, la solicitarea FNGCIMM, acordul prealabil privind alocarea pe finanțatori a plafonului de garantare aferent anului 2009;

c) efectuează plata valorii de executare a garanției în contul finanțatorilor, în baza deciziei FNGCIMM de aprobare a cererii de plată, conform cap. IV al prezentei convenții;

d) transmite FNGCIMM o copie certificată a documentului de plată către finanțator, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății;

e) transmite Fondului și finanțatorilor eventuale clarificări necesare pentru executarea operațiunilor ce decurg din mandatul primit.

Art. 3. - Modificări (1)

FNGCIMM, în calitate de mandatar, are următoarele obligații:

a) să comunice MFP lista finanțatorilor eligibili în cadrul Programului;

b) să transmită propuneri de alocare pro-rata pe finanțatori a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a) și să evalueze periodic, la fiecare 3 luni, gradul de realizare a acestor plafoane, propunând eventuale realocări ale plafonului pe finanțatori; în situația în care unul dintre finanțatorii cărora li s-a alocat un plafon de garantare renunță la întregul plafon sau la o parte din acesta, FNGCIMM este în drept cu acordul MFP să aloce respectivul plafon unor finanțatori eligibili noi ale căror oferte au fost transmise în cadrul perioadei în care se face reevaluarea;

c) să încheie convenții de garantare cu finanțatorii eligibili, conform modelului standard aprobat;

d) să predea MFP o copie certificată a convențiilor de garantare încheiate cu finanțatorii;

e) să emită și să monitorizeze garanțiile în condițiile prevăzute în convențiile și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii;

f) să aprobe plata garanției numai în condițiile expres prevăzute în convențiile și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii;

g) să comunice MFP situația plăților de efectuat, consolidată pe finanțatori, însoțită de deciziile de aprobare a cererilor de plată;

h) să transmită organelor teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală documentele necesare recuperării sumelor achitate în contul garanțiilor acordate conform Programului, în condițiile prevăzute în cap. V al prezentei convenții;

i) să transmită MFP rapoartele prevăzute în cap. III al prezentei convenții;

j) să solicite acordul MFP, în cazul în care decide să denunțe unilateral unele convenții de garantare, cu prezentarea argumentelor care au condus la denunțarea unilaterală a convențiilor;

k) să țină o evidență a garanțiilor acordate/promisiunilor de garantare emise în condițiile Programului, distinctă de evidența garanțiilor acordate în nume propriu;

l) să îndeplinească orice alte atribuții care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfășurări a Programului, solicitate de MFP;

m) să țină evidenta beneficiarilor în cadrul Programului, asigurându-se că un beneficiar contractează un singur credit în cadrul Programului.

CAPITOLUL III Raportări

Art. 4. -

Pe parcursul derulării prezentei convenții, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:

a) situația utilizării plafoanelor de garantare de către finanțatori (anexa nr. 1);

b) situația garanțiilor acordate (anexa nr. 2);

c) situația scadențarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate (anexa nr. 3);

d) situația rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate (anexa nr. 4).

Art. 5. -

Anexele nr. 1-4 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 6. -

(1) ANAF raportează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP situația stingerii creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită.

(2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare încheierii trimestrului.

CAPITOLUL IV Plata garanției

Art. 7. -

Cererea de plată se aprobă de către FNGCIMM în condițiile prevăzute în convențiile și contractele de garantare încheiate cu finanțatorii.

Art. 8. -

Plata valorii de executare a garanției se efectuează de către MFP în contul finanțatorului, în lei sau în echivalent lei la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României și valabil la data plății. Plata se face în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de către Fond a acestor cereri, fără a depăși 90 de zile calendaristice restante la plată de către beneficiar.

Art. 9. -

(1) FNGCIMM transmite MFP deciziile de aprobare a cererilor de plată, consolidate pe finanțatori, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea cererii de plată de la finanțator, vizate cu "bun de plată".

(2) Decizia astfel cum a fost menționată la alin. (1) reprezintă documentul justificativ pe baza căruia MFP efectuează plata către finanțatori a valorii de executare a garanției, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia.

(3) Comunicările prevăzute la alin. (1) și (2) se adresează Direcției generale de trezorerie și datorie publică din cadrul MFP și se fac prin curier la sediul MFP.

Art. 10. -

(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății, MFP transmite FNGCIMM copia certificată a documentului de plată (ordinul de plată sau extrasul de cont care probează efectuarea plății).

(2) FNGCIMM notifică beneficiarul în termen de 15 zile calendaristice de la data plății, conform art. 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.

(3) Predarea de către FNGCIMM la Agenția Națională de Administrare Fiscală a documentației referitoare la plata garanției, în vederea începerii executării silite a debitului, se face conform cap. V al prezentei convenții.

CAPITOLUL V Obligațiile FNGCIMM în relația cu Agenția Națională de Administrare Fiscală

Art. 11. -

(1) După ce MFP transmite copia documentului de plată a garanției, FNGCIMM notifică beneficiarul despre plată, solicitându-i restituirea debitului. Notificarea se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la data plății.

(2) Prin notificare se individualizează creanța bugetară rezultată din plată, exprimată în moneda națională, și data scadenței acesteia.

(3) Notificarea se întocmește pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenție și se comunică prin poștă, cu scrisoare recomandată cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului înscrisului și confirmarea primirii acestuia.

Art. 12. - Modificări (1)

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în posesia dovezii de primire a notificării prevăzute la art. 11, FNGCIMM înaintează organelor competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul beneficiar al finanțării garantate, în vederea efectuării procedurii de executare silită, următoarele documente:

a) notificarea beneficiarului, pe formularul prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta convenție și dovada comunicării către debitor, în original;

b) contractul de garantare, în original;

c) contractul de ipotecă, în original, și încheierea de intabulare a ipotecii, în copie certificată;

d) documentele care au stat la baza acordării garanției, în copie certificată, respectiv referatul de aprobare a garanției și documentația prevăzută în convenția de garantare.

CAPITOLUL VI Confidențialitate

Art. 13. -

(1) Părțile sunt obligate să păstreze confidențialitatea asupra tuturor faptelor, datelor și informațiilor referitoare la activitatea desfășurată, precum și asupra oricărui fapt, dată sau informație, aflate la dispoziția lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relațiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanțărilor garantate ori informații referitoare la contractele încheiate cu clienții sau serviciile prestate pentru aceștia.

(2) În înțelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană fizică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părților în contextul derulării Programului.

Art. 14. -

Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părților au obligația să păstreze confidențialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informații la care se referă art. 13, de care au luat cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor în cadrul derulării Programului și a executării prezentei convenții, și nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligație subzistă și după încetarea activității în cadrul părților semnatare ale prezentei convenții.

Art. 15. -

Obligația de păstrare a confidențialității, impusă de prevederile art. 13 și art. 14, nu poate fi opusă unei autorități care, potrivit legii, are drept de a solicita accesul la astfel de informații.

CAPITOLUL VII Răspundere contractuală. Jurisdicție

Art. 16. -

Părțile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei convenții și legislației corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepția cazurilor în care nerespectarea se datorează forței majore, faptului celeilalte părți ori îndeplinirii unei activități impuse de lege.

Art. 17. -

FNGCIMM este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligații din conținutul mandatului acordat de MFP.

Art. 18. -

Orice neînțelegeri decurgând din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenții vor fi soluționate de părți pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părțile convin ca neînțelegerile să fie soluționate de instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL VIII Alte clauze

Art. 19. -

(1) Comunicările referitoare la prezenta convenție se vor face la adresele și către persoanele menționate în continuare:

MFP - Direcția generală de trezorerie și datorie publică

Boni Cucu - director general adjunct - front office

Tel: 00 40 21 319 98 54; fax: 00 40 21 312 67 92

e-mail: boni.cucu@mfinante.ro

Maria Elena Anghel - director general adjunct - back office

Tel: 004 0213 199 732; fax: 004 0213 111 608

e-mail: elena.anghel@mfinante.ro

FNGCIMM - Direcția sinteză, risc, strategie și relații instituționale

Irina Constantinescu - director executiv

Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57

e-mail: irina.constantinescu@fngcimm.ro

Dan Mamara - consilier

Tel: 00 40 21 310.18.74; fax: 00 40 21 310.18.57

e-mail: dan.mamara@fngcimm.ro

ANAF - Direcția generală de colectare a creanțelor bugetare

Doru Dudaș - director general

Tel: 00 40 21 312.24.29 int. 213;

fax: 00 40 21 319.97.40

e-mail: doru.dudas@mfinante.ro

(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică în scris celeilalte părți, modificarea producând efecte de la comunicare.

Art. 20. -

Orice modificare ori revizuire a prezentei convenții se va face în scris, cu acordul părților și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 21. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta convenție.

Art. 22. -

Prezenta convenție se completează cu prevederile din legislația în vigoare aplicabilă.

Art. 23. -

Prezenta convenție intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanțiilor acordate în cadrul Programului și își încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilității contractelor de garantare încheiate de FNGCIMM.

Prezenta convenție a fost semnată de părți la data de ..........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original și toate constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru MFP și unul pentru FNGCIMM.

MFP FNGCIMM

ANEXA Nr. 1

FNGCIMM - S.A. - IFN PRIMA CASĂ

Utilizarea plafoanelor de garantare la data de .....................

- euro -
Nr. crt. Denumirea instituției de credit Nr. contracte în derulare Plafon alocat Valoarea garanțiilor acordate Valoarea promisiunilor de garantare acordate Total plafon utilizat Plafon neutilizat
1 2 3 4 5 6 7 8
Banca 1
.....
TOTAL GENERAL:

Mod de completare:

Formularul se raportează lunar și se completează cu informații cumulate pentru sfârșitul lunii de raportare.

Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție finanțatoare.

Totalul pe bănci și totalul general se raportează în euro, ca valoare exactă.

Echivalentul în euro al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanției.

ANEXA Nr. 2

Situația garanțiilor acordate de către FNGCIMM - S.A. - IFN
la data de ...............

Nr. crt. Denumirea instituției de credit Valuta de contract a creditelor garantate Valoarea garantată în valuta de contract (valuta) Echivalent în lei al garanțiilor emise în luna de raportare Observații
în luna de raportare cumulat de la începutul anului
1 2 3 4 5 6 7
Banca 1
euro
lei
Total banca 1 * *
Banca 2
euro
lei
Total banca 2 * *
......
Total general euro *
lei

Mod de completare:

Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.

Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.

Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit și pe valuta de contract a creditelor garantate.

Echivalentul în lei al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanției.

Totalul pe instituție de credit și totalul general se calculează în coloanele 4 și 5 pe fiecare valută de contract și în coloana 6 în lei.

ANEXA Nr. 3

Scadențarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de ........... către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de ..............

Nr. crt. Denumirea instituției de credit Valuta de contract a creditelor garantate Rambursări de rate de capital în primul an al contractului de credit (în valuta de contract) Rambursări de rate de capital în al doilea an al contractului de credit (în valuta de contract) ....... Rambursări de rate de capital în al 29-lea an al contractului de credit (în valuta de contract) Rambursări de rate de capital în al 30-lea an al contractului de credit (în valuta de contract) Total
1 2 3 4 5 ... ... ... ...
Banca 1
euro
lei
Banca 2
euro
lei
.....
Total general: euro
lei

Mod de completare:

Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituții de credit.

ANEXA Nr. 4

Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM - S.A. - IFN la data de .................

Nr. crt. Denumirea băncii Valuta de contract a creditelor garantate Rambursări de rate de capital efectuate în luna de raportare Total rambursări de rate de capital
în valuta de contract în valuta de contract
1 2 3 4 5
Banca 1
euro
lei
Banca 2
euro
..... lei
Total general: euro
lei

Mod de completare:

Prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanțiilor emise atât în luna de raportare, cât și cumulat de la data garantării.

Informațiile referitoare la plățile efectuate se raportează agregat pe instituții finanțatoare, în valute de contract, atât pentru plățile efectuate în luna de raportare, cât și pentru plățile cumulate de la data contractării creditelor garantate.

ANEXA Nr. 5

FONDUL NAȚIONAL DE GARANTARE A CREDITELOR

PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ȘI MIJLOCII - S.A. - IFN

Filiala/Unitatea .......................................................

Str. ......... nr. ............ localitatea ............................

Persoana de contact .................. tel ....................

Înscris nr. ..... din data de .........................

Către .................................................................*)

Spre știință .........................................................**)

Întrucât la scadența din data de ..................... domnul/doamna ....................................................***), cu domiciliul în localitatea ............................., str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul ........................, cod numeric personal ............................................, nu a achitat împrumutul acordat în cadrul programului "Prima casă" de ..................****) și aceasta a executat garanția acordată prin Contractul de garantare nr. ........... din data de ................, s-a întocmit, în temeiul art. ..... din Hotărârea Guvernului nr. ....... privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", prezentul înscris prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

Natura obligației bugetare Scadența obligației bugetare*****) Nr. contractului de garantare a creditului bancar pentru cumpărarea unei locuințe în cadrul programului "Prima casă" Cuantumul sumei datorate - lei -

Sumele menționate mai sus se achită în contul .......................... .

Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu și numărul contractului de garantare a creditului bancar.

În cazul neplății sau al neprezentării dovezii efectuării acesteia, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită, prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul contractului de garantare care, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", constituie titlu executoriu.

Pentru orice nelămuriri sau obiecții în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menționat.

Data emiterii:

Director,
Nume și prenume ..............
Semnătura ..............

L.S.

*) Organul fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

**) Se vor completa numele și prenumele debitorului și adresa acestuia.

***) Numele și prenumele debitorului.

****) Se completează denumirea băncii care a acordat creditul pentru cumpărarea locuinței, în cadrul programului "Prima casă".

*****) Se completează data plății garanției de către Fond.

;
se încarcă...