Parlamentul României

Legea nr. 165/2016 privind siguranța operațiunilor petroliere offshore

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Obiectul și domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cerințelor minime necesare pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor unor astfel de accidente ce vizează operațiunile petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicția României, determinate conform principiilor dreptului internațional și convențiilor internaționale la care România a aderat, Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată, și oricăror altor acte normative aplicabile.

(2) Prezenta lege nu aduce atingere Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale și Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. acceptabil, în raport cu un risc, înseamnă un nivel de risc pentru care timpul, costurile sau eforturile pentru a-l reduce și mai mult ar fi extrem de disproporționate față de beneficiile unei astfel de reduceri; în evaluarea caracterului flagrant disproporționat al timpului, costurilor sau eforturilor față de avantajele reducerii în continuare a riscului se au în vedere nivelurile de risc din cele mai bune practici compatibile cu activitatea întreprinsă;

2. acceptare, în legătură cu raportul privind pericolele majore, înseamnă comunicarea în scris de către autoritatea competentă către operator sau proprietar a faptului că raportul, dacă este pus în aplicare astfel cum se prevede în cuprinsul său, este în conformitate cu cerințele prezentei legi; acceptarea nu implică niciun transfer de responsabilitate pentru controlul pericolelor majore către autoritatea competentă;

3. accident major înseamnă, în raport cu o instalație sau o infrastructură conectată:

a) un incident care implică o explozie, un incendiu, pierderea controlului asupra sondei sau o deversare de petrol, gaz sau substanțe periculoase care implică sau pentru care există un risc semnificativ să implice decese sau vătămări grave ale persoanelor;

b) un incident care provoacă daune grave instalației sau infrastructurii conectate care implică sau în legătură cu care există un risc semnificativ să implice decese sau vătămări grave ale persoanelor;

c) oricare alt incident care are ca rezultat decesul sau vătămarea gravă a 5 sau mai multe persoane de pe instalația offshore de la care provine sursa de pericol sau care efectuează operațiuni petroliere offshore în legătură cu instalația sau cu infrastructura conectată; sau

d) orice incident de mediu major care rezultă din incidentele menționate la lit. a), b) și c); în scopul determinării dacă un incident constituie un accident major în temeiul lit. a), b) sau d), o instalație operată de la distanță fără personal este tratată ca și cum ar fi operată cu personal;

4. acord petrolier este actul juridic încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, denumită în continuare ANRM, și una sau mai multe persoane juridice române sau străine, în vederea acordării concesiunii petroliere, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

5. autoritate competentă înseamnă Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră, autoritate publică înființată în temeiul prezentei legi și care este responsabilă pentru atribuțiile conferite prin prezenta lege;

6. autoritatea semnatară a acordurilor petroliere este ANRM, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

7. autoritate responsabilă este autoritatea publică centrală care, direct sau prin structurile aflate în coordonare/subordonare, contribuie la asigurarea măsurilor de siguranță a operațiunilor petroliere offshore, potrivit domeniului de competență specific;

8. consultare tripartită înseamnă o modalitate formală pentru a permite dialogul și cooperarea între autoritatea competentă, operatori/proprietari și reprezentanții lucrătorilor;

9. contractor înseamnă orice entitate contractată de operator sau proprietar pentru a îndeplini atribuții specifice în numele operatorului sau proprietarului;

10. corespunzător înseamnă corect sau absolut adecvat, luând în considerare raportul efort și cost, cu privire la o anumită cerință sau situație, bazându-se pe justificări obiective și care poate fi demonstrat printr-o analiză, o comparație cu standardele corespunzătoare sau prin alte soluții folosite în situații comparabile de către alte autorități sau industria de profil;

11. eficiența intervenției în cazul unei scurgeri de petrol înseamnă eficiența sistemelor de intervenție în cazul scurgerilor de petrol în cadrul intervenției lor în cazul unei scurgeri de petrol, pe baza unei analize a frecvenței, duratei și momentului producerii condițiilor de mediu care ar împiedica o intervenție; evaluarea eficienței intervenției în cazul unei scurgeri de petrol se exprimă ca procent din timpul în care aceste condiții nu sunt prezente și include o descriere a limitelor de exploatare impuse instalațiilor vizate ca urmare a evaluării respective;

12. elemente critice de siguranță și de mediu înseamnă elementele unei instalații, inclusiv programe de calculator, al căror scop este prevenirea sau limitarea consecințelor unui accident major sau a căror defectare ar putea provoca sau contribui în mod substanțial la un accident major;

13. entitate înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau o grupare de astfel de persoane;

14. exploatare are înțelesul dat de Legea nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

15. explorare înseamnă ansamblul de studii și operațiuni care se realizează pentru cunoașterea condițiilor geologice de acumulare a petrolului și cuprinde identificarea zăcămintelor, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

16. incident de mediu major înseamnă un incident care are sau ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

17. industrie de profil înseamnă entități ce sunt direct implicate în operațiunile petroliere offshore care fac obiectul acestei legi sau ale căror activități sunt strâns legate de operațiunile respective;

18. infrastructură conectată înseamnă, în cadrul zonei de siguranță sau într-o zonă adiacentă aflată la o distanță mai mare de instalație, astfel cum este determinată de operator sau proprietar în raportul privind pericolele majore:

a) orice sondă și structurile aferente, unitățile și dispozitivele suplimentare conectate la instalația offshore;

b) orice echipament care este operat sau componente/mecanisme aflate pe structura principală a instalației sau fixate de aceasta;

c) orice echipament atașat de conducte sau componente/mecanisme atașate conductelor;

19. instalație înseamnă o instalație staționară, fixă sau mobilă, sau o combinație de instalații, interconectate permanent prin punți sau alte structuri, utilizate în cadrul operațiunilor petroliere offshore sau în legătură cu astfel de operațiuni; instalațiile includ instalații de foraj offshore mobile numai atunci când acestea sunt staționate în zona offshore pentru activități de foraj, de producție sau de alt tip, asociate cu operațiunile petroliere offshore;

20. instalație de exploatare înseamnă o instalație utilizată pentru exploatarea petrolului;

21. instalație neproductivă înseamnă o instalație alta decât o instalație utilizată pentru exploatarea petrolului;

22. începerea operațiunilor înseamnă momentul în care instalația sau infrastructura conectată este utilizată pentru prima dată în scopul operațiunilor pentru care a fost proiectată;

23. modificare substanțială înseamnă:

a) în cazul unui raport privind pericolele majore, o modificare a condițiilor pe baza cărora a fost acceptat raportul original, inclusiv, între altele, modificări fizice, disponibilitatea de noi cunoștințe sau tehnologii și modificări la nivelul managementului operațional;

b) în cazul unei notificări privind operațiuni la sondă sau privind operațiuni combinate, o modificare a condițiilor pe baza cărora a fost transmisă notificarea originală, inclusiv, între altele, modificări fizice, înlocuirea unei instalații cu alta, disponibilitatea de noi cunoștințe sau tehnologii și modificări la nivelul managementului operațional;

24. offshore înseamnă situat în apele maritime interioare, marea teritorială, în zona contiguă și în zona economică exclusivă sau pe platoul continental al Mării Negre sub jurisdicția României, în sensul dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982, ratificată prin Legea nr. 110/1996;

25. operator înseamnă titularul de acord petrolier sau entitatea nominalizată de către titularul de acord petrolier să conducă efectuarea operațiunilor petroliere offshore, inclusiv planificarea și executarea unei operațiuni la sondă sau gestionarea și controlul funcțiilor unei instalații de exploatare;

26. operațiune combinată înseamnă o operațiune efectuată de pe o instalație împreună cu o altă instalație sau alte instalații în scopuri legate de cealaltă/celelalte instalație/instalații și care cresc substanțial riscurile referitoare la siguranța persoanelor sau protecția mediului de pe oricare dintre instalații sau de pe toate instalațiile în cauză;

27. operațiune la sondă înseamnă orice operațiune la sondă ce ar putea avea drept consecință scurgerea accidentală a unor substanțe care ar putea provoca un accident major, operațiuni care includ forajul unei sonde, repararea sau modificarea unei sonde, suspendarea operațiunilor la sondă și abandonarea permanentă a unei sonde;

28. operațiuni petroliere offshore înseamnă toate activitățile asociate cu instalația sau infrastructura conectată, inclusiv proiectarea, planificarea, construcția, operarea și dezafectarea acestora, legate de explorarea și exploatarea de petrol, dar excluzând transportul petrolului de pe o coastă pe alta;

29. pericol major înseamnă o situație care prezintă potențialul de a provoca un accident major;

30. perimetru petrolier are înțelesul dat de Legea nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

31. plan extern de intervenție în caz de urgență înseamnă o strategie locală, națională sau regională pentru prevenirea extinderii sau limitarea consecințelor unui accident major legat de operațiunile petroliere offshore care utilizează toate resursele disponibile ale operatorului, așa cum sunt descrise în planul relevant intern de intervenție în caz de urgență, precum și orice resurse suplimentare puse la dispoziție la nivelul local, național sau la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, după caz;

32. plan intern de intervenție în caz de urgență înseamnă un plan pregătit de operatori sau de proprietari în conformitate cu cerințele din prezenta lege privind măsurile de prevenire a extinderii sau de limitare a consecințelor unui accident major legat de operațiunile petroliere offshore;

33. proprietar înseamnă o entitate care are dreptul legal de a conduce activitățile legate de instalațiile neproductive;

34. publicul înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice, asociații ale acestora, organizații sau grupuri ale acestora;

35. risc înseamnă combinația dintre probabilitatea unui eveniment și consecințele evenimentului respectiv;

36. titularul acordului petrolier înseamnă persoana juridică română sau străină, căreia i s-a acordat dreptul de a efectua operațiuni petroliere în baza unui acord petrolier, potrivit prevederilor Legii nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare;

37. verificare independentă înseamnă o evaluare și o confirmare a validității declarațiilor scrise speciale de către o entitate sau o structură organizatorică din cadrul operatorului sau proprietarului ori selectată de către operator sau proprietar, care nu se află sub controlul sau sub influența entității sau structurii organizatorice care utilizează declarațiile respective;

38. zonă de siguranță înseamnă zona aflată în interiorul unei distanțe de 500 de metri față de orice punct al instalației.

CAPITOLUL III Principii generale de gestionare a riscurilor privind operațiunile petroliere offshore

Art. 3. -

(1) Operatorii au obligația să adopte toate măsurile corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operațiunilor petroliere din zonele din Marea Neagră aflate sub jurisdicția României, să respecte cerințele prevăzute în legislația relevantă în vigoare, precum și reglementările emise și măsurile impuse de autoritatea competentă în conformitate cu prevederile legale aplicabile și procedurile interne relevante ale operatorului.

(2) Operatorii nu sunt eliberați de obligațiile reglementate la alin. (1) în cazul în care acțiunile sau omisiunile care au condus sau au contribuit la accidente majore aparțin contractorilor lor.

(3) În cazul unui accident major, operatorii au obligația să ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele acestuia asupra sănătății umane și asupra mediului.

(4) Operatorii au obligația să se asigure că operațiunile petroliere offshore sunt efectuate în baza unei gestionări sistematice a riscurilor, astfel încât riscurile reziduale de accidente majore în cazul persoanelor, mediului și instalațiilor offshore să fie acceptabile.

CAPITOLUL IV Considerente privind siguranța și mediul cu privire la acordurile petroliere

Art. 4. -

(1) Deciziile privind încheierea sau transferarea acordurilor petroliere având ca obiect operațiuni petroliere offshore țin seama de capacitatea solicitantului de a respecta cerințele cu privire la executarea operațiunilor petroliere offshore, astfel cum este prevăzut în acordul petrolier, reglementat de legislația relevantă națională în vigoare și de legislația Uniunii Europene direct aplicabilă.

(2) În evaluarea capacității tehnice și financiare a solicitantului unui acord petrolier se ține cont de:

a) riscurile, pericolele și orice alte informații legate de zona autorizată în cauză, inclusiv, atunci când este cazul, costul degradării mediului maritim conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare;

b) etapa specifică a operațiunilor petroliere offshore;

c) capacitățile financiare ale solicitantului, inclusiv orice garanție financiară pentru acoperirea răspunderii pentru daunele care pot rezulta din operațiunile petroliere offshore în cauză, inclusiv răspunderea pentru daunele economice potențiale;

d) informațiile disponibile referitoare la siguranța și la performanța în materie de mediu, inclusiv cu privire la accidentele majore, care sunt aplicabile operațiunilor pentru care se solicită acord petrolier; înainte de încheierea sau transferul acordului petrolier, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se consultă, în cazurile în care este necesar, cu autoritatea competentă.

(3) Titularul acordului petrolier desemnează operatorul și stabilește atribuțiile acestuia și notifică în acest sens autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM.

(4) Procedurile de încheiere a acordului petrolier pentru operațiunile petroliere offshore se organizează astfel încât informațiile culese în urma explorării să poată fi luate în considerare de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, înainte de începerea exploatării.

(5) Încheierea acordului petrolier pentru operațiunile petroliere offshore este condiționată de elaborarea de către operatori sau proprietari a planurilor interne de intervenție în caz de urgență, conform prevederilor art. 13 și 27.

(6) Evaluarea capacităților tehnice și financiare ale unui aplicant pentru un acord petrolier ține cont în mod deosebit de caracteristicile tuturor mediilor marine și costiere sensibile din punct de vedere ecologic, în special ale ecosistemelor care au un rol important pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, cum ar fi mlaștinile sărăturate, solul submarin de iarbă de mare, precum și zonelor marine protejate, precum ariile speciale de conservare în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, zonele speciale de protecție în sensul Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, precum și zonele marine protejate în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte.

(7) Regimul fiscal pentru activitatea offshore este stabilit prin lege diferențiat față de activitatea onshore în vederea încurajării investițiilor și realizarea unui mediu investițional predictibil, competitiv și atractiv.

CAPITOLUL V
Participarea publicului cu privire la efectele operațiunilor petroliere offshore planificate de explorare asupra mediului

Art. 5. -

(1) Forajul unei sonde în scopul explorării printr-o instalație neproductivă începe numai după ce titularul de acord petrolier a desfășurat, din timp și în mod efectiv, procedurile de consultare a publicului în ceea ce privește posibilele efecte asupra mediului ale operațiunilor petroliere offshore planificate. Procedurile de consultare a publicului se desfășoară cu respectarea legislației Uniunii Europene de directă aplicare și, în special, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care consultarea publicului nu s-a desfășurat potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se asigură că următoarele obligații sunt îndeplinite:

a) informarea publicului fie prin anunțuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi pe cale electronică, în ceea ce privește amplasamentul unde sunt prevăzute operațiunile de explorare;

b) identificarea publicului interesat, care include publicul afectat sau potențial afectat sau care are un interes în decizia de a permite operațiuni de explorare, inclusiv organizații nonguvernamentale care promovează protecția mediului sau alte organizații relevante;

c) punerea la dispoziția publicului a informațiilor relevante privind aceste operațiuni planificate, inclusiv, între altele, cele privind dreptul de participare la luarea deciziilor și autoritatea căreia i se pot adresa observații sau întrebări/nelămuriri;

d) asigurarea dreptului publicului de a-și exprima observațiile și opiniile la momentul în care toate opțiunile decizionale sunt posibile, în sensul că perioada de consultare se va desfășura înainte de momentul adoptării deciziilor privind autorizarea explorării;

e) asigurarea faptului că rezultatele consultării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor prevăzute la lit. d).

(3) După examinarea observațiilor și a opiniilor exprimate de către public, autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, informează cu promptitudine publicul cu privire la deciziile adoptate și la motivele și considerentele pe care se bazează acestea, inclusiv informații despre procesul de consultare a publicului. Perioadele de timp pentru consultarea publicului se stabilesc în mod rezonabil, în fiecare etapă a consultării publice.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în ceea ce privește lucrările de explorare aprobate de ANRM înainte de 18 iulie 2013.

CAPITOLUL VI Operațiuni petroliere offshore în perimetrele petroliere

Art. 6. -

(1) Instalațiile de exploatare și infrastructură conectată sunt operate doar în perimetrele autorizate și numai de către operatori desemnați în acest scop, conform prevederilor art. 4 alin. (3).

(2) Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, solicită titularului de acord petrolier să se asigure că operatorul are capacitatea de a respecta cerințele pentru operațiunile petroliere specifice din cadrul acordului petrolier.

(3) Pe întreaga durată a operațiunilor petroliere offshore autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, solicită titularului de acord petrolier să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că operatorul respectă cerințele și își îndeplinește funcțiile și responsabilitățile în temeiul prezentei legi.

(4) În cazul în care autoritatea competentă apreciază, pe baza criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (7), că operatorul nu mai are capacitatea de a respecta cerințele relevante în conformitate cu prezenta lege, notifică punctul său de vedere în acest sens autorității semnatare a acordurilor petroliere, ANRM. Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, poate lua în considerare punctul de vedere al autorității competente.

(5) Ulterior, dacă autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, ia în considerare punctul de vedere al autorității competente, sub rezerva acordării, în prealabil, operatorului, a unui termen de 90 de zile pentru remediere și care nu s-a realizat până la sfârșitul acestui termen, va notifica în scris titularul acordului petrolier, privind neîndeplinirea responsabilităților în cauză, iar acesta poate propune autorității semnatare a acordurilor petroliere, ANRM, desemnarea unui alt operator.

(6) În cazul în care titularul decide înlocuirea operatorului, un nou operator va fi desemnat în cel mult 60 de zile de la data la care titularul a fost notificat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, iar până la data la care operatorul nou-desemnat este aprobat de către autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, operațiunile petroliere offshore se efectuează cu operatorul existent.

(7) Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se asigură că nu sunt începute sau continuate operațiuni cu instalații de exploatare și neproductive până când raportul privind pericolele majore nu a fost acceptat de către autoritatea competentă în temeiul prezentei legi. Autoritatea semnatară a acordurilor petroliere, ANRM, se asigură că operațiunile la sondă sau operațiunile combinate nu încep sau nu continuă înainte ca raportul privind pericolele majore pentru instalațiile implicate să fi fost acceptat conform prezentei legi. Mai mult, astfel de operațiuni nu încep sau nu continuă până când nu a fost transmisă autorității competente o notificare referitoare la operațiuni la sondă sau o notificare privind operațiuni combinate, în temeiul art. 10 alin. (1) lit. h) sau i), ori dacă autoritatea competentă formulează obiecții cu privire la conținutul unei notificări.

(8) Operatorul asigură o zonă de siguranță în jurul unei instalații, în care navele au interdicția de a intra sau de a rămâne. Interdicția nu se aplică unei nave care intră sau care rămâne în zona de siguranță, dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) în legătură cu punerea, inspectarea, testarea sau repararea, întreținerea, alterarea, reînnoirea sau scoaterea oricărui cablu ori conductă submarină din zona de siguranță sau din proximitatea sa;

b) în condițiile în care furnizează servicii pentru orice instalații din zona de siguranță sau transportă persoane ori bunuri dinspre/înspre acestea;

c) pentru a inspecta orice instalație sau infrastructură conectată din acea zonă de siguranță care se află sub jurisdicția României în Marea Neagră;

d) în cazul operațiunilor de salvare de vieți sau de bunuri;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...