Act Internațional

Convenția internațională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946*)

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele, prin reprezentanții lor autorizați,

recunoscând interesul națiunilor lumii în aplicarea măsurilor de salvare pentru generațiile viitoare a importantei resurse naturale reprezentate de stocurile de balene,

având în vedere că istoria vânării balenelor a constat într-un suprapescuit de tipul zonă după zonă și specie după specie, în așa măsură încât este esențială protecția tuturor speciilor de balene împotriva viitoarelor acțiuni de suprapescuit,

recunoscând că stocurile de balene sunt pasibile de creștere naturală, dacă vânarea balenelor este corect reglementată și creșterile stocurilor de balene pot permite creșterea numărului de indivizi ce pot fi capturați fără a pune în pericol această resursă naturală,

recunoscând că este un interes comun atingerea, cât mai rapid posibil, a unui nivel optim al stocurilor de balene fără efecte economice și nutriționale mari,

recunoscând că în cursul realizării acestor obiective operațiunile de vânare a balenelor ar trebui să fie limitate la acele specii care se dovedesc a fi cele mai capabile să susțină exploatarea pentru a oferi un interval de timp pentru refacerea efectivelor anumitor specii de balene care acum se găsesc în descreștere numerică,

dorind să se stabilească un sistem internațional de reglementare a pescuitului balenelor pentru asigurarea unei conservări adecvate și efective, precum și pentru dezvoltarea stocurilor de balene pe baza principiilor concretizate în prevederile Acordului internațional pentru reglementarea vânării balenelor, semnat la Londra la 8 iunie 1937, și ale protocoalelor acestuia, semnate la Londra la 24 iunie 1938 și la 26 noiembrie 1945,

hotărând să încheie o convenție pentru a prevedea conservarea adecvată a stocurilor de balene și, în acest fel, să facă posibilă dezvoltarea disciplinară a industriei vânătorii de balene,

au decis după cum urmează:

ARTICOLUL I

1. Prezenta convenție include programul atașat în continuare (Program), care este parte integrantă din aceasta. Toate referirile la "convenție" trebuie înțelese ca incluzând programul menționat, fie în termenii lui prezenți, fie amendat în concordanță cu prevederile art. V.

2. Prezenta convenție se aplică navelor de prelucrare, unităților terestre de prelucrare și navelor de vânătoare de balene aflate sub jurisdicția guvernelor contractante și tuturor apelor în care se efectuează vânatul balenelor de către asemenea nave de prelucrare, unități terestre de prelucrare și nave de vânătoare de balene.

ARTICOLUL II

În sensul prezentei convenții:

1. navă de prelucrare reprezintă o navă în care sau pe care balenele sunt prelucrate fie integral, fie în parte;

2. unitate terestră de prelucrare reprezintă o fabrică pe uscat în care balenele sunt prelucrate fie integral, fie în parte;

3. navă de vânătoare de balene reprezintă o navă folosită în scopul vânării, capturării, scoaterii, remorcării sau căutării balenelor; Modificări (1)

4. guvern contractant reprezintă orice guvern care a depus un instrument de ratificare sau a transmis un aviz de aderare la prezenta convenție.

ARTICOLUL III

1. Guvernele contractante au decis să înființeze o comisie internațională privind vânarea balenelor, denumită în continuare Comisie, care să fie compusă dintr-un membru al fiecărui guvern contractant. Fiecare membru va avea un singur vot și poate să fie însoțit de unul sau de mai mulți experți ori consultanți.

2. Comisia trebuie să aleagă dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte și trebuie să-și stabilească propriile reguli de procedură. Deciziile Comisiei trebuie luate printr-o majoritate simplă a membrilor care votează, exceptând îndeplinirea acțiunii prevăzute la art. V, pentru care este necesar votul a trei pătrimi din numărul membrilor care votează. Regulile de procedură pot să prevadă alte decizii decât cele de la întâlnirile Comisiei.

3. Comisia poate să-și numească propriul secretar și personalul de lucru.

4. Comisia poate să înființeze comitete din propriii membri, experți sau consultanți, pe care le consideră oportune să îndeplinească asemenea funcții așa cum poate autoriza.

5. Cheltuielile fiecărui membru din Comisie și ale experților și consultanților lor vor fi stabilite de către propriului guvern.

6. Recunoscând că agențiile specializate raportate la Națiunile Unite vor fi preocupate cu conservarea și dezvoltarea pescuitului de balene și a produselor derivate din acestea și dorind să evite suprapunerea responsabilităților, guvernele contractante se vor consulta între ele, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, pentru a decide în ce măsură Comisia trebuie să fie adusă în cadrul unei agenții specializate în sistemul Națiunilor Unite.

7. Între timp Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în consultare cu alte guverne contractante, vor realiza aranjamentele necesare pentru a stabili prima întâlnire a Comisiei și vor iniția consultarea menționată în paragraful 6.

8. Întâlnirile ulterioare ale Comisiei trebuie să fie stabilite așa cum decide Comisia.

ARTICOLUL IV

1. Comisia poate, fie în colaborare, fie prin intermediul agențiilor independente ale guvernelor contractante sau al altor agenții publice ori private, instituții, organizații, sau în mod independent:

a) încuraja, recomanda sau, dacă este necesar, organiza studii și investigații cu privire la balene și vânarea acestora;

b) colecta și analiza informațiile statistice în legătură cu condițiile actuale și tendințele stocurilor de balene și efectele activității de vânare a acestora;

c) studia, evalua și disemina informații referitoare la metodele de menținere și creștere a populațiilor stocurilor de balene.

2. Comisia va realiza aranjamentele pentru publicarea rapoartelor propriilor activități și poate publica asemenea rapoarte pe care le consideră adecvate, precum și informații statistice, științifice și alte informații considerate oportune în legătură cu balenele și vânătoarea acestora, independent sau în colaborare cu Biroul Internațional pentru Statisticile Vânării Balenelor din Sanderfjord, Norvegia, sau cu alte organizații și agenții.

ARTICOLUL V

1. Comisia poate completa/notifica, după caz, prevederile Programului prin adoptarea de reglementări în sensul conservării și utilizării resurselor reprezentate de balene, stabilind: a) speciile protejate și neprotejate; b) sezoanele deschise sau închise de vânare; c) apele deschise sau închise, incluzând specificarea zonelor desemnate ca sanctuare; d) dimensiunea limită pentru fiecare specie; e) perioada, metodele și intensitatea vânării balenelor (incluzând cantitatea maximă de balene capturată în orice sezon); f) tipurile și descrierile plaselor, echipamentelor și dispozitivelor ce pot fi folosite; g) metode de măsurare; și h) captura eliberată și alte înregistrări statistice și biologice. Modificări (1)

2. Aceste amendamente ale Programului: a) vor fi realizate în funcție de necesitățile îndeplinirii obiectivelor și scopurilor acestei convenții și vor asigura conservarea, dezvoltarea și utilizarea optimă a resurselor reprezentate de balene; b) se vor baza pe constatări științifice; c) nu trebuie să implice restricții cu privire la numărul sau naționalitatea navelor de prelucrare sau a unităților terestre de prelucrare, nici să aloce cote specifice oricărei nave de prelucrare sau unități terestre de prelucrare; și d) vor lua în considerare interesele consumatorilor de produse provenite de la balene și ale industriei ce se bazează pe vânarea balenelor.

3. Fiecare dintre aceste amendamente va intra în vigoare pentru guvernele contractante la 90 de zile după notificarea amendamentului de către Comisie fiecărui guvern contractant, exceptând situațiile în care: a) orice guvern prezintă obiecții Comisiei la orice amendament, anterior expirării perioadei de 90 de zile, iar amendamentul nu va intra în vigoare pentru respectivul guvern pentru o perioadă suplimentară de 90 de zile; b) orice alt guvern contractant poate prezenta obiecții la amendament oricând înainte de expirarea celor 90 de zile suplimentare sau înainte de expirarea celor 30 de zile de la data primirii ultimei obiecții înregistrate în timpul unei asemenea perioade suplimentare de 90 de zile, indiferent cât de târzie poate fi această dată; și c) amendamentul va intra în vigoare pentru toate guvernele contractante care nu au prezentat obiecții, dar nu va intra în vigoare pentru orice guvern care a obiectat în decursul acestei perioade până la retragerea obiecției. Comisia va notifica fiecare guvern contractant imediat după primirea unei obiecții sau retrageri, iar fiecare guvern contractant va confirma primirea tuturor notificărilor amendamentelor, obiecțiilor și retragerilor.

4. Niciun amendament nu va intra în vigoare înainte de 1 iulie 1949.

ARTICOLUL VI

Comisia poate face recomandări oricărui sau tuturor guvernelor contractante cu privire la orice aspecte care sunt legate de balene sau vânarea balenelor și la obiectivele și scopurile prezentei convenții.

ARTICOLUL VII

Guvernul contractant va asigura transmiterea imediată către Biroul Internațional pentru Statisticile Vânării Balenelor din Sandefjord, Norvegia, sau către oricare altă instituție pe care Comisia o poate desemna a notificărilor și informațiilor statistice sau de altă natură solicitate de către convenție într-o formă și urmând modalitatea solicitată de Comisie.

ARTICOLUL VIII

1. Fără a aduce atingere conținutului prezentei convenții, orice guvern contractant poate acorda oricărui cetățean al statului respectiv un permis special care să îl autorizeze să omoare, să captureze și să trateze pentru scopuri de cercetare științifică balenele care fac obiectul unor asemenea restricții din punct de vedere numeric și al altor condiții, așa cum acest guvern contractant consideră a fi adecvat, iar omorârea, capturarea și tratarea balenelor în acord cu prevederile acestui articol vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei convenții. Fiecare guvern contractant trebuie să raporteze Comisiei fără întârziere toate aceste autorizări pe care le-a acordat. Fiecare guvern contractant poate oricând să revoce orice asemenea permis special pe care l-a acordat.

2. Orice balenă capturată în baza acestor permise speciale va fi cât mai rapid posibil prelucrată, iar procedurile vor fi stabilite în acord cu indicațiile emise de guvernul care a acordat permisul.

3. Fiecare guvern contractant va transmite instituțiilor desemnate de către Comisie, în cel mai scurt timp sau într-un interval de timp care să nu depășească un an, informațiile științifice disponibile ale guvernului în legătură cu balenele și vânarea acestora, incluzând și rezultatele cercetării stabilite în acord cu paragraful 1 al acestui articol și cu art. IV.

4. Recunoscând faptul că activitatea de continuă colectare și analiză a datelor biologice, corelată cu activitatea navelor de prelucrare și a unităților terestre de prelucrare, este indispensabilă pentru funcționarea și managementul constructiv al pescuitului de balene, guvernele contractante vor lua toate măsurile posibile pentru a obține aceste date.

ARTICOLUL IX

1. Fiecare guvern contractant va lua toate măsurile adecvate pentru a asigura aplicarea prevederilor prezentei convenții și pentru pedepsirea infracțiunilor împotriva prevederilor menționate în operațiunile efectuate de către persoane sau nave aflate sub propria jurisdicție.

2. Nicio primă sau altă remunerație calculată în relație cu rezultatele muncii lor nu vor fi plătite către vânători și echipajele navelor de vânătoare în condițiile în care este capturată oricare dintre balenele a căror capturare este interzisă prin prezenta convenție.

3. Răspunderea pentru infracțiunile sau contravențiile la prezenta convenție trebuie să fie instituită de către guvernul în jurisdicția căruia are loc acest delict.

4. Fiecare guvern contractant va transmite Comisiei detaliile complete ale fiecărei încălcări de la prevederile prezentei convenții produse de către persoanele sau navele aflate sub jurisdicția acelui guvern, așa cum este raportat de către propriii inspectori. Aceste informații trebuie să includă o declarație asupra măsurilor luate pentru gestionarea infracțiunilor și a penalităților impuse.

ARTICOLUL X

1. Prezenta convenție trebuie să fie ratificată și instrumentele ratificării vor fi depuse la Guvernul Statelor Unite ale Americii.

2. Orice guvern care nu a semnat această convenție poate adera la aceasta după intrarea ei în vigoare, printr-o notificare în scris adresată Guvernului Statelor Unite ale Americii.

3. Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa toate celelalte guverne semnatare și toate guvernele care au aderat asupra tuturor ratificărilor depuse și asupra aderărilor primite.

4. Prezenta convenție, din momentul în care au fost depuse instrumentele de ratificare a cel puțin 6 guverne semnatare, care vor include Guvernul Olandei, Norvegiei, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statelor Unite ale Americii, va intra în vigoare pentru aceste guverne și va intra în vigoare pentru fiecare guvern care a ratificat sau a aderat ulterior la ea la data depunerii propriului instrument de ratificare ori la data notificări de aderare.

5. Prevederile Programului nu se vor aplica înainte de 1 iulie 1948. Amendamentele la Programul adoptat în baza art. V nu se vor aplica înainte de 1 iulie 1949.

ARTICOLUL XI

Orice guvern contractant se poate retrage din această convenție pe data de 30 iunie a fiecărui an prin transmiterea unei notificări în data de 1 ianuarie sau înainte de această dată a aceluiași an către guvernul depozitar, care după primirea unei asemenea notificări, o va comunica fără întârziere celorlalte guverne contractante. Orice guvern contractant, într-o manieră similară, după primirea unei copii a unei asemenea notificări de la guvernul depozitar, în decurs de o lună de la primirea acesteia, poate să își dea consimțământul pentru această retragere, astfel încât prezenta convenție va înceta să mai fie în vigoare în data de 30 iunie a aceluiași an pentru guvernul care a transmis notificarea de retragere.

Prezenta convenție va păstra data la care este deschisă spre semnare și aceasta va rămâne deschisă pentru semnare pentru o perioadă de 14 zile.

În prezența celor care au semnat prezenta convenție, fiind total autorizați.

Adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, în limba engleză, forma originală a prezentei convenții va fi păstrată în arhivele Guvernului Statelor Unite ale Americii. Guvernul Statelor Unite ale Americii va transmite copii ulterior către toate guvernele care au semnat și au aderat la aceasta.

;
se încarcă...