Guvernul României

Ordonanța nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Acțiuni admise (1), Referințe (1), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 septembrie 2000
Formă aplicabilă de la 21 decembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Profesia de consilier în proprietate industrială este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonomă, în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale și reprezentarea persoanelor fizice și juridice române sau străine interesate în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți în procedurile reglementate. Puneri în aplicare (1)

(3) Domeniul proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, desenele și modelele industriale, mărcile de comerț și de serviciu, numele comerciale, indicațiile de proveniență, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum și combatarea concurenței neloiale.

Art. 2. - Reviste (1)

Consilierul în proprietate industrială este persoana fizică atestată în condițiile prezentei ordonanțe și înscrisă în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

În scopul reprezentării și ocrotirii la nivel național și internațional a intereselor consilierilor în proprietate industrială se înființează Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, denumită în continuare Camera.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Profesia de consilier în proprietate industrială poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membră a Camerei.

CAPITOLUL II Dobândirea calității de consilier în proprietate industrială Puneri în aplicare (1)

Art. 5. - Reviste (1)

Calitatea de consilier în proprietate industrială poate fi dobândită, în urma promovării unui examen susținut în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile specificate de prezenta ordonanță, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

a) este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spațiului Economic European;

b) are domiciliul, reședința sau sediul profesional în România;

c) are deplină capacitate de exercițiu;

d) are studii superioare tehnice, științifice sau juridice;

e) are o practică de cel puțin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază și de cel puțin 3 ani în domeniul proprietății industriale. Cele două perioade pot fi suprapuse total sau parțial;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemnă de a fi consilier în proprietate industrială.

Art. 6. -

În cazul specialiștilor în domeniul proprietății industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci o perioadă de cel puțin 5 ani, precum și al cadrelor didactice care fac dovada că au predat disciplina proprietății industriale în facultăți de drept acreditate sau autorizate cel puțin 5 ani înainte de dobândirea calității de consilier în proprietate industrială, nu este necesară susținerea examenului pentru domeniul de proprietate industrială în care și-au desfășurat activitatea.

Art. 7. -

(1) Examenul pentru atestarea în profesia de consilier în proprietate industrială se desfășoară pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

a) brevete de invenție;

b) mărci și indicații geografice;

c) desene și modele industriale;

d) topografii de circuite integrate.

(2) Condițiile privind organizarea și promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instrucțiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, la propunerea președintelui Camerei.

Art. 8. -

(1) Cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spațiului Economic European poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială în România dacă respectă condițiile prevăzute de lege.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) care a dobândit calificarea de consilier în proprietate industrială în statul membru de origine sau de proveniență poate solicita recunoașterea diplomei, în vederea admiterii în profesia de consilier în proprietate industrială și a practicării acesteia în România.

(3) Cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spațiului Economic European va face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 lit. d) și e) cu documentele eliberate de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și cetățenilor români care au obținut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spațiul Economic European.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare, precum și cu dispozițiile tratatelor la care România este parte.

CAPITOLUL III Înscrierea în Registrul național al consilierilor în
proprietate industrială

Art. 9. - Puneri în aplicare (1)

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este depozitarul Registrului național al consilierilor în proprietate industrială, care conține:

a) lista consilierilor în proprietate industrială stabiliți în România;

b) lista consilierilor în proprietate industrială care prestează temporar servicii de proprietate industrială în România.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea dobândirii calității de consilier în proprietate industrială Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci organizează examenul de atestare care se susține în fața unei comisii a cărei componență nominală se stabilește prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(2) Comisia este formată din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industrială pentru care se organizează examenul.

(3) Componența Comisiei este următoarea:

a) președinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu atribuții în domeniul protecției proprietății industriale;

b) membri, care sunt persoane cu pregătire tehnică și/sau juridică și au experiență în domeniul proprietății industriale: specialiști cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cadre didactice din învățământul superior care au predat dreptul proprietății industriale, precum și un membru al Camerei, consilier în proprietate industrială, propus de președintele Camerei.

Art. 11. - Puneri în aplicare (1)

Rezultatele examenului pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare și sunt reanalizate de o comisie constituită în acest scop, al cărei președinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci sau împuternicitul acestuia.

Art. 12. -

Deciziile comisiei prevăzute la art. 11, de admitere sau de respingere a contestației, se comunică în scris candidatului în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestației la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art. 13. -

Înscrierea consilierilor atestați în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială se face de drept, nominal, și trebuie să fie însoțită de menționarea profesiei de bază, conform diplomei de absolvire a unei instituții de învățământ superior, a domeniului de proprietate industrială în care au fost atestați, respectiv: invenții, mărci și indicații geografice, desene și modele industriale, topografii de circuite integrate, precum și a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială listele cuprinzând consilierii în proprietate industrială înregistrați în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de către aceasta.

CAPITOLUL IV Drepturile și îndatoririle consilierilor în proprietate industrială Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

(1) Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică, înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membru al Camerei, are dreptul să asiste și să reprezinte în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți orice persoană fizică și juridică română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare însușite în scris de ambele părți.

(2) Consilierul în proprietate industrială, salariat specializat înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membru al Camerei, are dreptul să asiste și să reprezinte în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.

Art. 16. -

Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică își desfășoară activitatea pe bază de contract și are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

Art. 17. -

Consilierul în proprietate industrială este obligat să nu divulge datele și informațiile primite de la clientul său sau referitoare la acesta decât în limitele mandatului și în condițiile prevăzute de lege.

Art. 18. -

Consilierul în proprietate industrială este obligat să acționeze cu bună-credință și probitate profesională și numai în limitele mandatului.

Art. 19. -

Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesională compatibile cu profesia sa.

CAPITOLUL V Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială Puneri în aplicare (1)

Art. 20. -

(1) Consilierii în proprietate industrială cu liberă practică își desfășoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăți civile profesionale persoane juridice sau în societăți comerciale având ca unic obiect activitățile în domeniul proprietății industriale. Jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Societatea civilă profesională se poate constitui din 2 sau mai mulți consilieri în proprietate industrială, atestați. În societatea civilă profesională respectivă își pot exercita profesia consilieri în proprietate industrială, experți sau alți specialiști, colaboratori sau salariați. Societatea civilă profesională și consilierii în proprietate industrială care profesează în cadrul acesteia nu pot acorda asistență persoanelor cu interese contrare.

(3) Consilierul în proprietate industrială își poate exercita profesia și ca salariat specializat în domeniul protecției proprietății industriale în cadrul unei unități sau societăți comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială.

Art. 21. -

(1) Consilierii în proprietate industrială, salariați specializați în domeniul protecției proprietății industriale, își vor exercita profesia pentru unitățile sau societățile comerciale la care sunt încadrați și nominalizați în statele de funcții, în limitele de competență atribuite funcției respective.

(2) Consilierii în proprietate industrială prevăzuți la alin. (1) pot desfășura, pe bază de contract și procură de reprezentare, activități specifice profesiei și pentru alte persoane, cu respectarea următoarelor condiții:

a) să aibă aprobarea organelor de conducere ale unității la care își desfășoară activitatea;

b) să respecte Codul deontologiei profesionale;

c) să facă dovada înregistrării fiscale legale pentru desfășurarea activității.

Art. 22. -

Consilierul în proprietate industrială nu poate asista sau reprezenta mandanți cu interese contrare în aceeași speță sau în spețe conexe și nu poate acționa împotriva unui mandant căruia i-a acordat consultanță în legătură cu speța respectivă.

Art. 23. -

(1) Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, nu-și poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială atât timp cât este salariat al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(2) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și-a desfășurat activitatea în unul dintre următoarele domenii ale proprietății industriale: mărci, desene și modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandanților pentru cererile de obținere a protecției în domeniile menționate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, după ce salariatul și-a încetat activitatea în cadrul instituției.

(3) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și-a desfășurat activitatea în domeniul brevetelor de invenție, atunci prevederile alin. (2) se aplică în mod similar, dacă invențiile care fac obiectul acestor cereri sunt în domeniul tehnic de bază în care fostul salariat și-a desfășurat activitatea.

Art. 24. -

Consilierul în proprietate industrială, care își retrage serviciile în termen de 3 zile lucrătoare de la împuternicirea sa de către client prin procură, va informa clientul în legătură cu aceasta, va lua măsurile necesare care să permită clientului să evite să fie prejudiciat și va informa Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Camera despre aceasta.

Art. 25. -

Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială este incompatibilă cu:

a) ocupații care lezează demnitatea, bunele moravuri și independența profesiei de consilier în proprietate industrială;

b) desfășurarea de activități care generează concurență neloială;

c) exercitarea nemijlocită de acte de comerț în domeniul proprietății industriale;

d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Art. 26. -

(1) Prin excepție de la prevederile cap. II, cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai altor state care fac parte din Spațiul Economic European, stabiliți în unul dintre aceste state în scopul exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială, pot desfășura activități specifice acestei profesii pe teritoriul României în mod ocazional sau temporar, prin depunerea la Cameră a unei declarații.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) va cuprinde: numele și prenumele persoanei, titlul profesional din statul de stabilire sau, în lipsa acestuia, titlul academic, titulatura și adresa autorității competente din statul de stabilire, dacă profesia este supusă autorizării în acel stat, sediul din statul de stabilire, dacă este cazul, registrul în care este înregistrată în statul de stabilire, numărul de înregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent conținut în acel registru, locul desfășurării activității în România, adresa de corespondență.

(3) La declarația prevăzută la alin. (1) solicitantul va depune și următoarele documente:

a) dovada de cetățenie;

b) documentul care atestă că posesorul este stabilit legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spațiul Economic European, în scopul exercitării activităților de consilier în proprietate industrială și că la momentul depunerii declarației nu îi este interzisă, fie și temporar, exercitarea profesiei;

c) dovada de calificare profesională sau, dacă în statul membru de stabilire profesia de consilier în proprietate industrială nu este reglementată, dovada eliberată de autoritățile competente ale acestui stat, care atestă că posesorul a exercitat activitățile specifice profesiei cel puțin 2 ani în ultimii 10 ani.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) se supun acelorași reguli de conduită profesională ca și consilierii în proprietate industrială stabiliți în România.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...