Guvernul României

Acordul internațional al cafelei 2001, din 27.09.2000 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Preambul

Guvernele-parte la prezentul acord,

recunoscând importanța deosebită a cafelei pentru economia multor țări, care în mare măsură este dependentă de acest produs prin veniturile din export și, în consecință, pentru continuarea programelor lor de dezvoltare în domeniul social și economic,

recunoscând importanța sectorului cafelei care este singura sursă de venituri pentru milioane de oameni, mai ales în țările în curs de dezvoltare, și ținând cont de faptul că în multe din aceste țări producția depinde de fermele familiale,

recunoscând că este necesar să se încurajeze punerea în valoare a resurselor productive, promovarea și menținerea locurilor de muncă și a veniturilor în industria cafelei din țările membre, dobândind astfel salarii echitabile, un nivel de trai mai ridicat și condiții de lucru mai bune,

având în vedere că o cooperare strânsă internațională în comerțul cu cafea va permite stimularea diversificării și expansiunii economiei țărilor producătoare de cafea și va contribui la îmbunătățirea relațiilor politice și economice dintre țările exportatoare și importatoare de cafea, precum și creșterea consumului de cafea,

recunoscând că este de dorit evitarea unui dezechilibru între producție și consum care poate provoca fluctuații puternice de prețuri, dăunătoare atât producătorilor, cât și consumatorilor,

ținând seama de legăturile de stabilitate din comerțul cafelei și stabilitatea piețelor pentru produse fabricate,

luând notă de avantajele obținute grație cooperării internaționale care rezultă prin punerea în aplicare a acordurilor internaționale ale cafelei din 1962, 1968, 1976, 1983 și 1994,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I Obiective

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentului acord sunt:

1. promovarea cooperării internaționale în domeniul cafelei;

2. crearea unui cadru pentru consultări interguvernamentale și negocieri în domeniul cafelei și asupra mijloacelor de a realiza un echilibru rezonabil între cererea și oferta mondială în condiții care vor asigura consumatorilor provizii suficiente de cafea la un preț corect și producătorilor desfaceri la prețuri rentabile care vor permite un echilibru durabil între producție și consum;

3. înființarea unei autorități pentru consultări în sectorul privat al cafelei pentru problemele privind cafeaua;

4. facilitarea extinderii și transparenței comerțului internațional cu cafea;

5. de a acționa ca un centru pentru strângerea, răspândirea și publicarea de informații economice și tehnice, statistici și studii, precum și elemente de cercetare și de dezvoltare privind problemele din domeniul cafelei și de a promova aceste activități;

6. stimularea membrilor pentru a dezvolta economia durabilă a cafelei;

7. promovarea, stimularea și creșterea consumului de cafea;

8. de a analiza și de a conduce la pregătirea de proiecte care au interes în economia mondială a cafelei, pentru prezentarea consecutivă la organismele donatoare sau de finanțare, după caz:

9. promovarea calității; și

10. promovarea programelor de instruire și informare pentru a contribui la transferul de tehnologii adecvate către membri, în ceea ce privește cafeaua.

CAPITOLUL II Definiții

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentului acord:

(1) Cafea înseamnă boabele și fructele pomului de cafea, uscată, verde sau prăjită, și include cafeaua măcinată, decofeinizată, lichidă și solubilă. Consiliul trebuie în cel mai scurt timp, după intrarea în vigoare a prezentului acord, să revizuiască factorii de conversie pentru tipurile de cafea înscrise la lit. d), e), f) și g). După 3 ani trebuie să efectueze un examen asemănător. După fiecare revizuire, Consiliul, cu o majoritate de două treimi din voturi, stabilește și publică factorii de conversie adecvați. Dacă înainte de revizuirea inițială Consiliul nu ajunge la o decizie în această problemă, factorii de conversie sunt cei care au fost utilizați în Acordul internațional al cafelei 1994, aceștia fiind înscriși în anexa I a prezentului acord. Sub rezerva acestor prevederi, termenii înscriși mai jos vor avea următoarea semnificație:

a) cafea verde înseamnă orice cafea boabe, crudă, înainte de prăjire;

b) fructul de cafea uscat înseamnă fructul uscat al arborelui de cafea; echivalentul în cafea verde al fructelor uscate de cafea se obține înmulțind greutatea netă a fructelor uscate cu 0,50;

c) cafea uscată înseamnă bobul de cafea verde în coajă; echivalentul în cafea verde din cafeaua uscată se obține înmulțind greutatea netă a cafelei uscate cu 0,80;

d) cafea prăjită înseamnă cafeaua verde prăjită la un anumit grad și include cafeaua măcinată;

e) cafea decafeinizată înseamnă cafeaua verde, prăjită sau solubilă după extragerea cofeinei;

f) cafea lichidă înseamnă boabele de cafea în stare solidă solubile în apă derivate din cafeaua prăjită și prezentate sub formă lichidă; și

g) cafea solubilă înseamnă boabele de cafea în stare solidă, deshidratate și solubile în apă, derivate din cafea prăjită.

(2) Sac înseamnă 60 kg, aproximativ 132,276 livre de cafea verde; tone înseamnă o masă de 1,000 kg, aproximativ 2.204,6 livre; și livră înseamnă 453,597 grame.

(3) Anul cafelei înseamnă perioada de un an, de la 1 octombrie până la 30 septembrie.

(4) Organizație și Consiliu înseamnă Organizația Internațională a Cafelei și, respectiv, Consiliul Internațional al Cafelei.

(5) Parte contractantă înseamnă un guvern sau o organizație interguvernamentală menționată la paragraful (3) din art. 4 care a depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aplicare provizorie a prezentului acord în conformitate cu art. 44 și 45 sau aderă la acest acord potrivit art. 46.

(6) Membru înseamnă o parte contractantă; un teritoriu sau teritorii desemnate care au fost declarate membru separat în conformitate cu art. 5; mai multe părți contractante sau teritorii desemnate ori amândouă, care fac parte din Organizație în calitate de grup-membru, conform art. 6.

(7) Membru exportator sau țară exportatoare înseamnă un membru sau, respectiv, o țară, care este exportator deplin de cafea, adică un membru sau o țară ale căror exporturi depășesc importurile.

(8) Membru importator sau țară importatoare înseamnă un membru sau, respectiv, o țară, care este un importator deplin de cafea, adică un membru sau o țară ale căror importuri depășesc exporturile.

(9) Majoritate simplă de voturi distribuite înseamnă un vot care necesită mai mult de jumătate din voturile exprimate de către membrii exportatori prezenți care votează și mai mult de jumătate din voturile exprimate de către membrii importatori prezenți care votează, calculate separat.

(10) Majoritate a două treimi din voturi distribuite înseamnă un vot care necesită mai mult de două treimi din voturi exprimate de către membrii exportatori prezenți care votează și mai mult de două treimi din voturile exprimate de către membrii importatori prezenți care votează, calculate separat.

(11) Intrarea în vigoare înseamnă, în afară de altă indicație, momentul când acest acord intră în vigoare în mod provizoriu sau definitiv.

CAPITOLUL III Angajamente generale ale membrilor

ARTICOLUL 3 Angajamente generale ale membrilor

(1) Membrii își iau angajamentul să ia toate măsurile necesare pentru a le permite îndeplinirea obligațiilor impuse prin prezentul acord și de a coopera din plin între ei pentru a obține realizarea obiectivelor prezentului acord; membrii se angajează în special să furnizeze toate informațiile necesare pentru a înlesni funcționarea prezentului acord.

(2) Membrii admit că certificatele de origine constituie o sursă importantă de informații în comerțul cu cafea. De aceea, membrii exportatori își asumă responsabilitatea de a veghea ca aceste certificate de origine să fie corect eliberate și utilizate cu bună credință, în conformitate cu regulile stabilite de Consiliu.

(3) Membrii admit mai departe că informațiile despre reexporturi sunt de asemenea importante pentru analize corespunzătoare din lumea economică a cafelei. De aceea, membrii importatori își iau angajamentul să furnizeze informații regulate și precise despre reexporturi, în forma și modul care sunt stabilite de către Consiliu.

CAPITOLUL IV Membri

ARTICOLUL 4 Membrii Organizației

(1) Fiecare parte contractantă constituie împreună cu acele teritorii la care prezentul acord se aplică în conformitate cu paragraful (1) al art. 48 un singur și același membru al Organizației, conform prevederilor art. 5 și 6.

(2) Un membru își poate schimba categoria în anumite condiții, cu care Consiliul este de acord.

(3) Orice mențiune cu privire la cuvântul "guvern" în prezentul acord este considerat ca valoare de către Comunitatea Europeană sau o organizație interguvernamentală cu responsabilități comparabile în ceea ce privește negocierea, încheierea și aplicarea unor acorduri internaționale, în special acorduri privind produsele de bază.

(4) O asemenea organizație interguvernamentală nu dispune ea însăși de voturi, dar, în cazul unui vot pe probleme de competența sa, va putea fi autorizată să dispună de voturile colective ale statelor membre. În acest caz, statele membre din organizația interguvernamentală respectivă nu sunt autorizate să își exercite individual drepturile de vot.

(5) O asemenea organizație interguvernamentală nu va putea fi eligibilă în Comitetul executiv conform prevederilor paragrafului (1) al art. 17, dar poate participa la discuțiile Comitetului executiv pe probleme în cadrul competenței sale. În cazul unui vot privind problemele din cadrul competenței sale și care nu sunt trecute în prevederile paragrafului (1) al art. 20, voturile la care statele membre sunt autorizate să le acorde în Comitetul executiv sunt exprimate colectiv de fiecare dintre aceste state membre.

ARTICOLUL 5 Calitatea de membru separată în funcție de teritoriile desemnate

O parte contractantă care este un importator net de cafea poate oricând, prin notificarea prevăzută în paragraful (2) al art. 48, să declare că participă în Organizație separat de orice teritoriu care este desemnat dintre cele cărora le asigură reprezentarea internațională, care sunt exportatori deplini de cafea. În acest caz, teritoriile desemnate și cele nedesemnate constituie un singur și același membru, iar teritoriile desemnate individual sau colectiv după termenii notificați vor avea calitatea de membru distinct.

ARTICOLUL 6 Participarea în grup

(1) În baza unei notificări adresate Consiliului și Secretariatului General al Organizației Națiunilor Unite, două sau mai multe părți contractante care sunt exportatori deplini de cafea pot să declare în momentul depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare, aplicare provizorie sau aderare că sunt membrii Organizației în calitate de grup. Un teritoriu la care se aplică prezentul acord în conformitate cu paragraful (1) al art. 48 poate face parte dintr-un asemenea grup dacă guvernul statului responsabil cu relațiile internaționale a adresat o notificare prevăzută în paragraful (2) al art. 48. Aceste părți contractante și teritoriile desemnate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Se declară dispuse să accepte responsabilitatea atât individuală, cât și colectivă, în conformitate cu obligațiile grupului; și

b) Vor aduce ulterior dovezi satisfăcătoare Consiliului, potrivit cărora:

(i) grupul are organizarea necesară pentru a implementa o politică comună în domeniul cafelei și dispune de mijloace de a se achita de obligațiile pe care le impune prezentul acord, împreună cu ceilalți membri din grup; și

(ii) au o politică economică și comercială comune sau de coordonare în domeniul cafelei și o politică monetară și financiară de coordonare, precum și organele necesare de implementare a acestor politici, astfel încât Consiliul să fie asigurat că grupul este în măsură să se supună tuturor obligațiilor colective care decurg.

(2) Orice grup-membru recunoscut în conformitate cu Acordul internațional al cafelei 1994 poate fi recunoscut ca un grup în cazul în care nu notifică Consiliului că nu mai dorește să fie recunoscut.

(3) Grupul-membru constituie un singur membru al Organizației, cu excepția cazului în care fiecare parte din grup va fi tratată ca un membru distinct în situațiile menționate la:

a) art. 11 și 12; și

b) art. 51.

(4) Părțile contractante și teritoriile desemnate care se alătură în calitate de grup vor anunța guvernul sau organizația care îi va reprezenta în Consiliu pe problemele care apar potrivit prezentului acord, cu excepția acelora care sunt menționate în paragraful (3) din prezentul articol.

(5) Dreptul la vot al grupului se exercită după cum urmează:

a) Grupul-membru va avea același număr de voturi de bază ca o singură țară membră care se alătură Organizației cu o capacitate individuală. Guvernul sau Organizația care reprezintă grupul primește și dispune de aceste voturi; și

b) În cazul unui vot pe anumite probleme care apar potrivit prevederilor paragrafului (3) al prezentului articol, părți ale grupului-membru pot să acorde separat voturile atribuite lor potrivit prevederilor paragrafului (3) al art. 13 ca membru individual al Organizației, cu excepția voturilor de bază, care rămân atribuite numai guvernului sau Organizației care reprezintă grupul.

(6) Oricare dintre părțile contractante sau teritoriile desemnate care fac parte dintr-un grup, prin notificare către Consiliu, poate să se retragă din acel grup și să devină un membru distinct. Această retragere se realizează la primirea notificării de către Consiliu. Dacă unul dintre membrii grupului se retrage din acel grup sau încetează să participe în cadrul Organizației, membrii rămași în grup se pot adresa Consiliului pentru a menține grupul; grupul va continua să existe în cazul în care cererea nu este respinsă de către Consiliu. Dacă grupul este dizolvat, oricare dintre foștii membri va deveni un membru separat. În perioada rămânerii în vigoare a prezentului acord, un membru care a încetat să fie parte la grup nu poate să devină din nou parte a altui grup.

(7) După intrarea în vigoare a prezentului acord, oricare dintre părțile contractante care dorește să devină parte la un grup-membru poate să o facă, notificând Consiliului că:

a) ceilalți membri din grup declară că sunt dispuși să accepte membrul implicat ca parte din grupul-membru; și

b) acesta înștiințează secretarul general al Organizației Națiunilor Unite că face parte din grup.

(8) După intrarea în vigoare a prezentului acord, 2 sau mai mulți membri exportatori pot să se adreseze Consiliului pentru a forma grupul membrilor. Consiliul va aproba constituirea grupului dacă acesta constată că membrii i-au adresat declarația și dovezile în concordanță cu cerințele paragrafului (1) al prezentului articol. Prevederile paragrafelor (3), (4), (5) și (6) ale prezentului articol se vor aplica după acordarea aprobării de către Consiliu.

CAPITOLUL V Organizația Internațională a Cafelei

ARTICOLUL 7 Sediul și structura Organizației Internaționale a Cafelei

(1) Organizația Internațională a Cafelei (Organizația), înființată prin Acordul internațional al cafelei din 1962, continuă să existe pentru asigurarea punerii în aplicare a prezentului acord și supravegherea funcționării acestuia.

(2) Sediul Organizației este la Londra, cu excepția cazului în care Consiliul, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, decide altceva.

(3) Organizația își exercită funcțiile prin intermediul Consiliului și al Comitetului executiv. Aceștia vor fi ajutați, după caz, de Conferința Mondială a Cafelei, Comitetul consultativ al sectorului privat, Comitetul de promovare și comitete specializate.

ARTICOLUL 8 Privilegii și imunități

(1) Organizația dispune de personalitate juridică. Ea are în special capacitatea de a contracta, dobândi și dispune de bunuri mobile și imobile și de a institui proceduri legale.

(2) Statutul, privilegiile și imunitățile Organizației, ale directorului executiv, ale personalului și experților, precum și ale reprezentanților țărilor membre pe teritoriul țării-gazdă în scopul exercitării funcțiilor lor continuă să fie guvernate pe baza Acordului cartierului general încheiat între guvernul-gazdă și Organizație la 28 mai 1969.

(3) Acordul cartierului general menționat în paragraful (2) este independent de prezentul acord. Cu toate acestea va înceta:

a) prin acordul între guvernul-gazdă și Organizație;

b) în cazul în care sediul Organizației va fi mutat din teritoriul guvernului-gazdă; sau

c) în cazul în care Organizația încetează să existe.

(4) Organizația poate încheia cu unul sau mai mulți membri acorduri, după aprobarea de către Consiliu, în legătură cu privilegii și imunități ca fiind necesare în funcționarea prezentului acord.

(5) Guvernele țărilor membre, altele decât guvernul-gazdă, acordă Organizației aceleași facilități în ceea ce privește moneda sau restricții de schimb, întreținerea conturilor bancare și transferul de fonduri, care sunt în conformitate cu instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite.

CAPITOLUL VI Consiliul Internațional al Cafelei

ARTICOLUL 9 Componența Consiliului Internațional al Cafelei

(1) Cea mai înaltă autoritate a Organizației este Consiliul Internațional al Cafelei (Consiliul), care este alcătuit din toți membrii organizației.

(2) Fiecare membru numește un reprezentant în Consiliu și, dacă se dorește acest lucru, unul sau mai mulți supleanți. De asemenea, fiecare membru poate să desemneze unul sau mai mulți consilieri care să însoțească reprezentantul sau supleanții.

ARTICOLUL 10 Competențele și funcțiile Consiliului

(1) Consiliul, învestit cu toate competențele acordate prin prezentul acord, are competențele și exercită funcțiile necesare pentru a aplica prevederile acestuia.

(2) Consiliul îl deleagă pe președinte să examineze, cu sprijinul Secretariatului, validitatea notificărilor scrise care i-au fost adresate ca urmare a aplicării prevederilor paragrafului (2) al art. 9, paragrafului (3) al art. 12 și paragrafului (2) al art. 14. Președintele raportează Consiliului.

(3) Consiliul poate înființa orice comitet sau grup de lucru pe care îl consideră necesar.

(4) Prin votul distribuit a două treimi din majoritate, Consiliul stabilește regulamentele necesare, în special propriul regulament interior și regulamente financiare ale Organizației și ale personalului său, regulamente necesare pentru realizarea prevederilor prezentului acord și în conformitate cu acestea. Consiliul poate să prevadă în regulamentul său interior o procedură care să îi permită, fără a se întruni, luarea de decizii asupra punctelor stabilite.

(5) De asemenea, Consiliul actualizează documentele necesare pentru îndeplinirea funcțiilor atribuite prin prezentul acord, precum și oricare alte documente pe care le consideră dezirabile.

ARTICOLUL 11 Președintele și vicepreședinții Consiliului

(1) Consiliul alege prin vot, în fiecare an al cafelei, un președinte, precum și un premier, un al doilea și un al treilea vicepreședinte, care nu sunt plătiți de către Organizație.

(2) Ca regulă generală, președintele și primul vicepreședinte sunt aleși dintre reprezentanții membrilor exportatori sau dintre reprezentanții membrilor importatori, iar al doilea și al treilea vicepreședinte, dintre reprezentanții celeilalte categorii de membri. Această repartizare alternează în fiecare an al cafelei între cele două categorii de membri.

(3) Nici președintele, nici vicepreședintele ales provizoriu nu are drept de vot. În acest caz, supleantul exercită dreptul la vot al membrilor.

ARTICOLUL 12 Sesiunile Consiliului

(1) Ca o regulă generală, Consiliul se reunește de două ori pe an în sesiune ordinară. Ca urmare a unei decizii, poate să se întrunească în sesiuni extraordinare. Sesiunile extraordinare se pot desfășura, de asemenea, la solicitarea Comitetului executiv sau a 5 membri ori a unuia sau mai mulți membri care întrunesc minimum 200 de voturi. Sesiunile Consiliului sunt anunțate cu minimum 30 de zile înainte, cu excepția cazurilor de urgență, când sunt anunțate cu minimum 10 zile înainte.

(2) Sesiunile se desfășoară la sediul Organizației, cu excepția cazului în care Consiliul decide altceva prin votul distribuit a două treimi din majoritate. Dacă un membru invită Consiliul să se întrunească pe teritoriul acesteia și dacă Consiliul își dă acordul, costurile suplimentare pentru Organizație sunt suportate de acel membru.

(3) Consiliul poate invita orice țară membră sau organizație menționată la art. 16 pentru a participa la sesiuni în calitate de observator. În cazul în care invitația este acceptată, țara sau organizația implicată trimite în acest sens o notificare scrisă președintelui. Dacă se dorește, în acea notificare poate solicita permisiunea să facă declarații în Consiliu.

(4) Cvorumul cerut pentru oricare dintre sesiunile Consiliului pentru luarea de decizii se constituie în prezența a mai mult de jumătate din numărul membrilor exportatori și importatori care reprezintă cel puțin două treimi din voturi pentru fiecare categorie. Dacă în deschiderea unei reuniuni a Consiliului sau a unei adunări plenare nu se constituie cvorumul, președintele decide amânarea deschiderii sesiunii sau a adunării plenare cel puțin pentru două ore. Dacă nu se constituie cvorum la momentul stabilit, președintele poate amâna din nou deschiderea ședinței sau a adunării plenare, pentru cel puțin două ore. Dacă la sfârșitul acestei noi amânări cvorumul nu se întrunește, cvorumul cerut pentru luarea de decizii se constituie în prezența a peste jumătate din numărul membrilor exportatori și importatori care reprezintă mai mult de jumătate din voturi pentru fiecare categorie. Membrii reprezentați prin împuternicire în conformitate cu paragraful (2) al art. 14 sunt considerați prezenți.

ARTICOLUL 13 Votul

(1) Membrii exportatori au împreună 1.000 de voturi, iar cei importatori au, de asemenea, 1.000 de voturi; aceste voturi sunt distribuite în interiorul fiecărei categorii, cea a exportatorilor și cea a importatorilor, așa cum sunt prevăzute în paragrafele următoare ale prezentului articol.

(2) Fiecare membru are 5 voturi de bază.

(3) Voturile rămase ale membrilor exportatori sunt repartizate între acești membri proporțional cu volumul mediu al exporturilor de cafea către toate destinațiile pe precedenții 4 ani.

(4) Voturile rămase ale membrilor importatori sunt repartizate între anumiți membri proporțional cu volumul mediu al exporturilor de cafea pentru precedenții 4 ani calendaristici, cu orice destinație.

(5) Consiliul repartizează voturile la începutul fiecărui an al cafelei în conformitate cu prevederile prezentului articol și această repartiție rămâne în vigoare în timpul anului respectiv, cu excepția cazurilor prevăzute în paragraful (6) al prezentului articol.

(6) Când intervine o schimbare cu privire la participarea în Organizație sau dacă dreptul la vot al unui membru este suspendat sau restabilit în conformitate cu art. 25 sau 42, Consiliul face o nouă repartiție a voturilor potrivit prevederilor prezentului articol.

(7) Niciun membru nu deține mai mult de 400 de voturi.

(8) Nu există voturi fracționate.

ARTICOLUL 14 Procedura de vot în Consiliu

(1) Fiecare membru dispune de toate voturile pe care le deține și nu are dreptul să își împartă voturile. Totuși, poate să dispună în mod diferit de voturile care îi sunt date prin împuternicire, în conformitate cu prevederile paragrafului (2).

(2) Un membru exportator poate autoriza alți membri exportatori, iar un membru importator poate autoriza alți membri importatori în reprezentarea intereselor sale și în exercitarea dreptului său la vot la una sau mai multe ședințe ale Consiliului. Limitările prevăzute în paragraful (7) al art. 13 nu se aplică în acest caz.

ARTICOLUL 15 Deciziile Consiliului

(1) Consiliul ia toate deciziile și face recomandările prin votul distribuit a două treimi din majoritate, cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în prezentul acord.

(2) Procedura următoare se aplică în toate deciziile pe care le ia Consiliul, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, în conformitate cu prezentul acord:

a) dacă nu se admite prin votul distribuit a două treimi din majoritate din cauza unui vot negativ al unui număr de 3 ori mai puțini membri exportatori sau al unui număr de 3 ori mai puțini membri importatori, propunerea poate fi supusă la vot din nou în termen de 48 de ore, dacă Consiliul decide cu majoritatea membrilor prezenți și cu majoritate simplă de voturi;

b) dacă după al doilea scrutin propunerea nu se admite, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, din cauza unui vot negativ al unuia sau 2 membri exportatori ori al unuia sau 2 membri importatori, se supune din nou la vot în termen de 24 de ore, dacă Consiliul decide cu majoritatea membrilor prezenți și cu majoritate simplă de voturi;

c) dacă după cel de-al treilea scrutin propunerea tot nu se admite, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, din cauza votului negativ al unui membru exportator sau importator, ea este considerată ca adoptată; și

d) dacă Consiliul nu trimite la vot o propunere, ea este considerată respinsă.

(3) Membrii se angajează să accepte ca obligatorii toate deciziile pe care Consiliul le ia în conformitate cu prevederile prezentului acord.

ARTICOLUL 16 Cooperarea cu alte organizații

(1) Consiliul poate face pregătiri pentru consultarea și cooperarea cu Organizația Națiunilor Unite și cu agențiile sale specializate, precum și cu alte organizații interguvernamentale adecvate. Consiliul va utiliza cât mai eficient mecanismele Fondului comun pentru produsele de bază, precum și alte surse de finanțare. Aceste dispoziții pot să cuprindă măsuri financiare pe care Consiliul le consideră potrivite pentru atingerea obiectivelor prezentului acord. Cu toate acestea, în ceea ce privește punerea în aplicare a oricărui proiect prin aceste măsuri, Organizația nu își asumă nicio obligație financiară, inclusiv cu titlu de garanții date de membri sau de alte entități. Niciun membru nu este responsabil datorită calității de membru al Organizației de obligația de a face împrumuturi contractate sau credite consimțite de oricare membru ori entitate în cadrul acestor proiecte.

(2) Atunci când este posibil, Organizația poate să colecteze de la țările membre, de la țările nemembre și de la agenții donatoare sau de la alte agenții informații cu privire la proiectele și programele de dezvoltare centrate pe sectorul cafelei. După caz și cu acordul părților implicate, Organizația poate să pună aceste informații la dispoziția acestor organizații, precum și la dispoziția membrilor.

CAPITOLUL VII Comitetul executiv

ARTICOLUL 17 Componența și reuniunile Comitetului executiv

(1) Comitetul executiv este alcătuit din 8 membri exportatori și 8 membri importatori, aleși în fiecare an al cafelei în conformitate cu prevederile art. 18. Membrii reprezentați în Comitetul executiv sunt reeligibili.

(2) Fiecare membru reprezentat în Comitetul executiv desemnează un reprezentant și, dacă dorește, unul sau mai mulți supleanți. De asemenea, fiecare membru reprezentat în Comitetul executiv poate să desemneze unul sau mai mulți consilieri pentru a însoți reprezentantul sau supleanții săi.

(3) Aleși de Consiliu pentru fiecare an al cafelei, președintele și vicepreședintele Comitetului executiv sunt reeligibili. Ei nu sunt plătiți de Organizație. Nici președintele, nici vicepreședintele care acționează ca președinte nu are drept de vot la reuniunile Comitetului executiv. În acest caz, supleanții săi exercită dreptul de vot al membrilor. Ca regulă generală, președintele și vicepreședintele sunt aleși dintre reprezentanții aceleiași categorii de membri pentru fiecare an al cafelei.

(4) Comitetul executiv se întrunește în mod normal la sediul Organizației, dar se poate întruni și în altă parte, dacă Consiliul decide prin votul distribuit a două treimi din majoritate. În cazul în care Consiliul acceptă invitația unui membru pentru a desfășura o reuniune a Comitetului executiv pe teritoriul său, prevederile paragrafului (2) al art. 12 referitoare la sesiunile Consiliului sunt în mod egal aplicate.

(5) Cvorumul cerut pentru reuniunile Comitetului executiv întrunit să ia decizii este constituit prin prezența a mai mult de jumătate din numărul membrilor importatori și exportatori aleși în Comitetul executiv, care reprezintă cel puțin două treimi din numărul voturilor pentru fiecare categorie. Dacă în deschiderea unei reuniuni a Comitetului executiv nu există cvorum, președintele Comitetului executiv poate amâna deschiderea reuniunii cu cel puțin două ore. Dacă nu există cvorum la momentul stabilit, președintele poate, din nou, să amâne deschiderea reuniunii cu cel puțin două ore. Dacă la sfârșitul acestei noi amânări cvorumul nu este constituit, cvorumul cerut pentru luarea deciziilor se constituie în prezența a mai mult de jumătate din numărul membrilor exportatori și importatori aleși în Comitetul executiv, care reprezintă cel puțin jumătate din numărul voturilor fiecărei categorii.

ARTICOLUL 18 Alegerea în Comitetul executiv

(1) Membrii exportatori ai Organizației aleg membrii exportatori în Comitetul executiv, iar membrii importatori ai Organizației aleg membrii importatori în Comitetul executiv. Alegerea în cadrul fiecărei categorii se face în conformitate cu prevederile următoare.

(2) Fiecare membru votează pentru un singur candidat, cu acordarea voturilor disponibile conform art. 13. În conformitate cu prevederile paragrafului (2) al art. 14, membrul poate acorda unui alt candidat voturile de care dispune în baza unei împuterniciri.

(3) Cei 8 candidați care primesc un număr mare de voturi sunt aleși; totuși, niciunul dintre candidați nu este ales în primul tur de scrutin dacă nu obține cel puțin 75 de voturi.

(4) Dacă în primul tur de scrutin sunt aleși mai puțin de 8 candidați în conformitate cu prevederile paragrafului (3) al prezentului articol, la următoarele tururi de scrutin participă numai membrii care nu au votat pentru niciunul dintre candidații aleși. La fiecare nou tur de scrutin, numărul minim de voturi necesare pentru a fi ales se diminuează succesiv cu 5 unități până la alegerea celor 8 candidați.

(5) Un membru care nu a votat pentru niciunul dintre membrii aleși repartizează pentru unul dintre ei voturile de care dispune, în conformitate cu prevederile paragrafelor (6) și (7) din prezentul articol.

(6) Se consideră că un membru a obținut voturile care i-au fost atribuite atunci când a fost ales plus voturile care i-au fost atribuite mai târziu, cu condiția să nu se depășească pentru niciun membru ales 499 de voturi din total.

(7) În cazul în care voturile considerate ca obținute de un membru ales depășesc 499, membrii care au votat pentru acest membru ales sau care i-au acordat voturile lor stabilesc ca unul sau mai mulți dintre ei să rețină voturile care i-au fost acordate și să le atribuie sau să le transfere unui alt membru ales, astfel încât voturile obținute de fiecare membru ales să nu depășească cifra limită de 499.

ARTICOLUL 19 Competența Comitetului executiv

(1) Comitetul executiv este responsabil în fața Consiliului și lucrează după directivele sale generale.

(2) Consiliul, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, poate să delege Comitetului executiv o parte sau toate puterile, cu excepția următoarelor:

a) aprobarea bugetului administrativ și evaluarea contribuțiilor, în conformitate cu art. 24;

b) suspendarea dreptului de vot al unui membru, în conformitate cu art. 42;

c) pronunțarea asupra litigiilor, în conformitate cu art. 42;

d) stabilirea condițiilor cu privire la aderare, în conformitate cu art. 46;

e) decizia privind excluderea unui membru al Organizației, în conformitate cu art. 50;

f) decizia privind negocierea unui nou acord, în conformitate cu art. 32, sau decizia privind prelungirea ori încetarea prezentului acord, în conformitate cu art. 52; și

g) recomandarea de amendamente către membrii în conformitate cu art. 53.

(3) Prin votul majorității simple, Consiliul poate în orice moment să revoce competențele care i-au fost delegate Comitetului executiv.

(4) Comitetul executiv examinează proiectul bugetului administrativ prezentat de directorul executiv și îl prezintă Consiliului cu recomandarea de a-l aproba. Elaborează planul anual de lucru al Organizației. Ia deciziile necesare privind problemele administrative și financiare cu privire la funcționarea Organizației, atunci când nu sunt de competența Consiliului, prin aplicarea paragrafului (2). Examinează proiectele și programele din domeniul cafelei, înainte de a fi prezentate Consiliului pentru aprobare. Comitetul executiv raportează Consiliului. Deciziile Comitetului executiv intră în vigoare dacă nu există nicio obiecție din partea unui membru al Consiliului, în termen de 5 zile lucrătoare după prezentarea raportului către Consiliu sau în timpul celor 5 zile lucrătoare care urmează difuzării deciziilor Comitetului executiv, atunci când acestea nu sunt luate în timpul aceleiași luni cu cele luate de Comitetul executiv. Cu toate acestea, fiecare membru este abilitat să facă apel în Consiliu după o decizie a Comitetului executiv.

(5) Dacă consideră că este necesar, Comitetul executiv poate înființa comitete și grupuri de lucru.

ARTICOLUL 20 Procedura de vot în Comitetul executiv

(1) În conformitate cu prevederile paragrafelor (6) și (7) ale art. 18, fiecare membru din Comitetul executiv dispune de voturile pe care le-a obținut. Votul prin împuternicire nu este permis. Niciun membru din Comitetul executiv nu este autorizat să își împartă voturile.

(2) Orice decizie a Comitetului executiv presupune aceeași majoritate pe care o astfel de decizie ar cere-o dacă ar fi luată de Consiliu.

CAPITOLUL VIII Sectorul privat al cafelei

ARTICOLUL 21 Conferința Mondială a Cafelei

(1) Consiliul face pregătiri pentru organizarea, la intervale adecvate, a unei Conferințe Mondiale a Cafelei (denumită în continuare Conferință), care este formată din membrii exportatori și importatori, reprezentanți ai sectorului privat și alți participanți interesați, inclusiv participanți din țările nemembre. Consiliul, în colaborare cu președintele Conferinței, se asigură că Conferința contribuie la promovarea ulterioară a obiectivelor prezentului acord.

(2) Conferința are un președinte care nu este plătit de Organizație. Președintele este numit de Consiliu pe o anumită perioadă și este invitat să participe la sesiunile Consiliului în calitate de observator.

(3) Consiliul decide în colaborare cu Consiliul consultativ al sectorului privat asupra titlului, temei și calendarului Conferinței. Conferința se desfășoară în mod obișnuit la sediul Organizației, în timpul sesiunii Consiliului. Dacă Consiliul decide să accepte invitația unui membru de a organiza o reuniune pe teritoriul său, Conferința poate să se desfășoare pe acel teritoriu, caz în care costurile suplimentare pentru Organizația implicată, în afara celor existente atunci când reuniunea se desfășoară la sediul Organizației, vor fi suportate de statul care găzduiește reuniunea.

(4) În cazul în care Consiliul, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, decide altceva, Conferința se autofinanțează.

(5) Președintele Conferinței raportează Consiliului concluziile fiecărei sesiuni.

ARTICOLUL 22 Consiliul consultativ al sectorului privat

(1) Consiliul consultativ al sectorului privat (denumit în continuare CCSP) este un organism consultativ abilitat să facă recomandări atunci când este consultat de Consiliu și poate invita Consiliul să sesizeze problemele expuse în prezentul acord.

(2) CCSP este format din 8 reprezentanți din sectorul privat din țările exportatoare și 8 reprezentanți din sectorul privat din țările importatoare.

(3) Membrii CCSP sunt reprezentanți ai unor asociații sau organisme desemnate de Consiliu la fiecare 2 ani ai cafelei; mandatul lor poate fi reînnoit. Consiliul caută, atât cât este posibil, să desemneze:

a) două asociații sau organisme din sectorul privat al cafelei din țările exportatoare sau regiuni reprezentând fiecare dintre cele 4 grupe ale cafelei, de preferat reprezentând producătorii și exportatorii, precum și unul sau mai mulți supleanți pentru fiecare reprezentant; și

b) 8 asociații sau organisme din sectorul privat al cafelei din țările importatoare, care sunt membrii sau nemembrii și care reprezintă de preferință atât importatorii, cât și pe cei care prăjesc cafeaua, precum și unul sau mai mulți supleanți pentru fiecare reprezentant.

(4) Fiecare membru al CCSP este abilitat să desemneze unul sau mai mulți consilieri.

(5) CCSP are un președinte și un vicepreședinte aleși dintre membrii pentru o perioadă de un an. Titularii acestor funcții sunt realeși. Președintele și vicepreședintele nu sunt plătiți de Organizație. Președintele este invitat să participe la reuniunile Consiliului în calitate de observator.

(6) În mod normal, CCSP se reunește la sediul Organizației, în timpul sesiunilor ordinare ale Consiliului. În cazul în care Consiliul decide să accepte invitația unui membru de a organiza o reuniune pe teritoriul său, CCSP poate, de asemenea, să se reunească pe acel teritoriu, caz în care costurile suplimentare pentru Organizația implicată, în afara celor existente atunci când reuniunea se desfășoară la sediul Organizației, vor fi suportate de țara sau organizația din sectorul privat care găzduiește reuniunea.

(7) Cu aprobarea Consiliului, CCSP poate să desfășoare reuniuni extraordinare.

(8) CCSP înaintează în mod regulat rapoarte Consiliului.

(9) CCSP elaborează propriul său regulament interior, cu respectarea dispozițiilor prezentului acord.

CAPITOLUL IX Finanțe

ARTICOLUL 23 Dispoziții financiare

(1) Cheltuielile delegațiilor la Consiliu, precum și ale reprezentanților Comitetului executiv și ai altor comitete ale Consiliului sau ale Comitetului executiv sunt în sarcina statului pe care îl reprezintă.

(2) Celelalte cheltuieli necesare pentru administrarea prezentului acord sunt suportate din contribuțiile anuale ale membrilor, care sunt repartizate în conformitate cu prevederile art. 24, precum și din veniturile provenite din vânzarea unor servicii specifice membrilor și din vânzarea informațiilor și studiilor rezultate din aplicarea prevederilor art. 29 și 31.

(3) Anul financiar al Organizației coincide cu anul cafelei.

ARTICOLUL 24 Stabilirea bugetului administrativ și fixarea contribuțiilor

(1) În al doilea semestru al fiecărui an financiar, Consiliul aprobă bugetul administrativ al Organizației pentru următorul exercițiu financiar și estimează cotizația fiecărui membru la acest buget. Un proiect al bugetului administrativ este pregătit de către directorul executiv, sub supravegherea Comitetului executiv, în concordanță cu prevederile paragrafului (4) al art. 19.

(2) Contribuția fiecărui membru la bugetul administrativ pentru fiecare exercițiu financiar este proporțională cu numărul de voturi, în momentul în care bugetul administrativ este aprobat pe baza tuturor voturilor membrilor reuniți. În cazul în care există vreo modificare în distribuirea voturilor printre membri, în conformitate cu prevederile paragrafului (5) al art. 13, la începutul exercițiului financiar pentru care sunt stabilite contribuțiile, acestea sunt ajustate corespunzător în fiecare an. Pentru stabilirea contribuțiilor se numără voturile fiecărui membru fără să se țină cont de suspendarea eventuală a dreptului de vot al unui membru sau de redistribuirea voturilor care ar putea rezulta din aceasta.

(3) După intrarea în vigoare a prezentului acord, contribuția inițială a fiecărui membru al Organizației se stabilește de către Consiliu, pe baza numărului de voturi deținute de aceștia și în funcție de perioada rămasă din exercițiul financiar curent, fără a afecta însă estimările pentru alți membri pentru exercițiul financiar curent.

ARTICOLUL 25 Plata contribuțiilor

(1) Contribuțiile la bugetul administrativ pentru fiecare exercițiu financiar sunt plătibile în moneda liber convertibilă și devin scadente în prima zi a exercițiului financiar.

(2) Dacă un membru nu achită întreaga contribuție la bugetul administrativ, în termen de 6 luni de la data când contribuția sa a devenit scadentă, drepturile sale de vot, drepturile sale de a fi eligibil în Comitetul executiv și dreptul de vot în Comitetul executiv se suspendă până la plata integrală a contribuției. Cu toate acestea, membrul respectiv nu este privat de niciunul dintre drepturile care îi sunt conferite prin prezentul acord, nici lipsit de alte obligații prin prezentul acord, cu excepția deciziei Consiliului prin votul distribuit a două treimi din majoritate.

(3) Un membru ale cărui drepturi de vot au fost suspendate fie potrivit prevederilor paragrafului (2) al prezentului articol, fie conform prevederilor art. 42, rămâne totuși responsabil pentru plata contribuțiilor.

ARTICOLUL 26 Obligații financiare

(1) Organizația care funcționează așa cum se specifică în paragraful (3) al art. 7 nu este abilitată să contracteze nicio obligație care nu face obiectul prezentului acord și nu poate fi luată în considerare fără a fi autorizată de membri; în special, nu are capacitatea de a împrumuta bani. În exercitarea capacității acesteia de a contracta, Organizația introduce în contractele sale condițiile prezentului articol, astfel încât să le aducă la cunoștința celorlalte părți interesate, dar orice eșec în introducerea unor asemenea termeni nu are ca rezultat nulitatea contractului și nici nu îi este acordat acestuia ultra vires (nu rămâne în afara prerogativelor).

(2) Obligația financiară a unui membru se limitează la obligațiile sale cu privire la contribuțiile specific prevăzute în prezentul acord. Terțe părți care negociază cu Organizația se consideră că au luat cunoștință de dispozițiile prezentului acord cu privire la obligațiile financiare ale membrilor.

ARTICOLUL 27 Auditul și publicarea conturilor

Cât mai curând posibil și nu mai târziu de 6 luni după închiderea fiecărui exercițiu financiar este pregătită o declarație de audit a bunurilor, pasivului, veniturilor și cheltuielilor Organizației pe parcursul acelui exercițiu financiar. Această declarație este prezentată Consiliului spre aprobare la sesiunea viitoare.

CAPITOLUL X Directorul executiv și personalul

ARTICOLUL 28 Directorul executiv și personalul

(1) Consiliul numește directorul executiv. Condițiile de angajare a directorului executiv sunt stabilite de către Consiliu și sunt comparabile cu cele aplicate oficialilor corespondenți ai organizațiilor interguvernamentale similare.

(2) Directorul executiv este șeful serviciilor administrative ale Organizației și este responsabil cu executarea obligațiilor care îi revin în administrarea prezentului acord.

(3) Directorul executiv numește personalul în conformitate cu regulamentul stabilit de Consiliu.

(4) Directorul executiv și ceilalți funcționari nu trebuie să aibă niciun interes financiar în industria cafelei, nici în comerțul sau în transportul cu cafea.

(5) Pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, directorul executiv și personalul nu solicită și nici nu primesc instrucțiuni de la niciun membru, nici de la altă autoritate externă a Organizației. Ei se abțin de la toate actele incompatibile cu situația lor de funcționari internaționali și nu sunt responsabili decât față de Organizație. Fiecare membru se angajează să respecte caracterul exclusiv internațional al responsabilităților directorului executiv și ale personalului și nu îi influențează pe aceștia în executarea obligațiilor lor.

CAPITOLUL XI Informații, studii și anchete

ARTICOLUL 29 Informații

(1) Organizația acționează ca un centru pentru colectarea, schimbul și publicarea de:

a) informații statistice privind situația mondială a producției, prețurilor, exporturilor, importurilor și reexporturilor, distribuției și consumului de cafea; și

b) în măsură sau după cum este cazul, informații tehnice privind cultura, procesarea și utilizarea cafelei.

(2) Consiliul poate solicita membrilor să furnizeze, în domeniul cafelei, informații pe care le consideră necesare pentru funcționarea sa, în special rapoarte statistice periodice privind producția, tendințele producției, exporturile, importurile și reexporturile, distribuirea și consumul, stocurile, prețurile și taxele, dar nu face publică nicio informație care ar putea să permită identificarea operațiunilor persoanelor sau firmelor producătoare, care procesează ori comercializează cafea. Pe cât posibil, membrii vor furniza informațiile solicitate sub o formă cât mai detaliată și la timp.

(3) Consiliul stabilește un sistem indicativ de prețuri capabil să permită publicarea unui preț indicativ zilnic mixt care să reflecte actualele condiții de piață.

(4) Dacă un membru eșuează sau are dificultăți în transmiterea într-o perioadă rezonabilă a unor date statistice, precum și alte informații cerute de Consiliu pentru funcționarea corespunzătoare a Organizației, Consiliul poate solicita membrului implicat să explice motivele pentru neconformitate. Dacă se constată că este nevoie de asistență tehnică în această problemă, Consiliul poate lua măsurile necesare.

ARTICOLUL 30 Certificate de origine

(1) În scopul de a facilita colecțiile de statistici privind comerțul internațional cu cafea și de a verifica cantitățile de cafea care au fost exportate de fiecare membru exportator, Organizația stabilește un sistem de certificate de origine, care se supune regulilor aprobate de Consiliu.

(2) Fiecare export de cafea al unui membru exportator este însoțit de un certificat de origine valid. Certificatele de origine sunt eliberate în conformitate cu regulile stabilite de Consiliu, de un organism calificat, ales de membru și aprobat de Organizație.

(3) Fiecare membru exportator comunică Organizației agenția guvernamentală sau neguvernamentală care este desemnată pentru îndeplinirea funcțiilor prevăzute în paragraful (2) al prezentului articol. Organizația aprobă o agenție neguvernamentală în conformitate cu regulile aprobate de Consiliu.

(4) Un membru exportator, având o bază solidă și o justificare adecvată, poate înainta spre aprobare Consiliului o cerere pentru a permite transmiterea către Organizație a datelor exprimate în certificatele de origine referitoare la exporturi, utilizând o metodă alternativă.

ARTICOLUL 31 Studii și anchete

(1) Organizația promovează pregătirea unor studii și anchete privind condițiile economice ale producției și ale distribuției cafelei, impactul măsurilor luate de guverne în țările producătoare și în țările consumatoare privind producția și consumul cafelei și oportunitățile extinderii consumului de cafea către noi utilizări tradiționale sau posibile.

(2) Pentru a duce la îndeplinire dispozițiile paragrafului (1) al prezentului articol, Consiliul adoptă la cea de-a doua sesiune ordinară din fiecare an al cafelei un proiect de program de activitate anual de studii și anchete, cu estimarea cerințelor de resurse, stabilite de directorul executiv.

(3) Consiliul poate aproba pregătirea de către Organizație a unor studii și anchete efectuate împreună sau în cooperare cu alte organizații și instituții. În aceste cazuri, directorul executiv prezintă Consiliului un raport detaliat privind resursele necesare din partea Organizației și a partenerului sau partenerilor implicați în proiect.

(4) Studiile și anchetele care sunt promovate prin Organizație prin aplicarea dispozițiilor prezentului articol sunt finanțate prin resursele incluse în bugetul administrativ, pregătit în conformitate cu dispozițiile paragrafului (1) al art. 24, și sunt executate de membrii personalului din Organizație și, dacă este nevoie, de experți-consilieri.

CAPITOLUL XII Dispoziții generale

ARTICOLUL 32 Pregătirea unui nou acord

(1) Consiliul poate examina posibilitatea negocierii unui nou acord internațional al cafelei.

(2) Pentru a realiza această dispoziție, Consiliul examinează progresul înregistrat de Organizație în realizarea obiectivelor prezentului acord, menționate la art. 1.

ARTICOLUL 33 Eliminarea obstacolelor din calea consumului cafelei

(1) Membrii recunosc importanța deosebită pentru obținerea unei creșteri cât mai mari, cât mai curând posibil, a consumului de cafea, în particular, prin eliminarea progresivă a oricărui obstacol care ar putea împiedica această creștere.

(2) Membrii recunosc că anumite măsuri în prezent în vigoare vor putea, în proporție mai mare sau mai mică, să împiedice creșterea consumului de cafea, în particular:

a) aranjamente de import aplicabile cafelei, inclusiv tarifele preferențiale sau alte tarife, cotele, operațiunile monopolurilor guvernamentale sau ale organismelor oficiale de cumpărare, și alte reguli administrative sau practici comerciale;

b) aranjamente de export privind subvențiile directe sau indirecte și alte reguli administrative sau practici comerciale; și

c) condiții interne de comercializare și dispoziții interne și regionale cu caracter legislativ și administrativ care vor putea afecta consumul.

(3) Ținând cont de obiectivele menționate mai sus și de prevederile paragrafului (4) al prezentului articol, membrii vor urmări reducerea tarifelor privind cafeaua sau vor lua alte măsuri pentru eliminarea obstacolelor și creșterea consumului.

(4) Ținând seama de interesul lor comun, membrii se angajează să cerceteze mijloacele prin care obstacolele din calea dezvoltării comerțului și consumului, menționate în paragraful (2) al prezentului articol, pot fi reduse în mod progresiv și, eventual, într-o măsură posibilă, prin care efectele acestor obstacole pot fi substanțial diminuate.

(5) Ținând seama de angajamentele contractate în conformitate cu paragraful (4) al prezentului articol, membrii informează în fiecare an Consiliul despre măsurile luate în vederea implementării dispozițiilor prezentului articol.

(6) Directorul executiv pregătește periodic un studiu privind obstacolele posibile din calea consumului pentru a fi analizat de Consiliu.

(7) Pentru a atinge obiectivele vizate în prezentul articol, Consiliul poate face recomandări membrilor, care raportează Consiliului cât mai curând posibil măsurile care au fost luate în vederea implementării acestor recomandări.

ARTICOLUL 34 Promovare

(1) Membrii recunosc necesitatea de a promova, încuraja și mări consumul de cafea și încearcă să încurajeze activitățile întreprinse în acest scop.

(2) Comitetul de promovare, care este compus din toți membrii Organizației, asigură promovarea consumului de cafea prin activități adecvate, inclusiv campanii de informare, cercetare și studii referitoare la consumul de cafea.

(3) Anumite activități de promovare sunt finanțate prin resurse care pot fi angajate de membri, nemembri, alte organizații și sectorul privat la reuniunile Comitetului de promovare.

(4) Proiecte de promovare specifice pot, de asemenea, să fie finanțate prin contribuții voluntare ale membrilor, nemembrilor, altor organizații și sectorului privat.

(5) Consiliul stabilește conturi separate în scopurile prevăzute de paragrafele (3) și (4) ale prezentului articol.

(6) Comitetul de promovare stabilește propriile reguli de procedură internă. El poate stabili, de asemenea, regulamente pertinente pentru participarea la activitățile sale a nemembrilor, a altor organizații și a sectorului privat, în conformitate cu prevederile prezentului acord. Acesta raportează în mod regulat Consiliului.

ARTICOLUL 35 Măsuri referitoare la procesarea cafelei

Membrii recunosc necesitatea ca țările în curs de dezvoltare să-și extindă bazele economiile lor, în special prin industrializare și exportul cu produse fabricate, inclusiv procesarea cafelei și exportul cafelei procesate, conform lit. d), e) și g) ale paragrafului (1) al art. 2. În legătură cu acest lucru, membrii încearcă să evite adoptarea măsurilor guvernamentale care pot cauza dezmembrarea sectorului de cafea al altor membri. Membrii sunt invitați să se consulte asupra introducerii oricărei măsuri care poate fi considerată ca fiind risc de distrugere. Dacă aceste consultații nu duc la o soluție satisfăcătoare reciprocă, părțile pot invoca procedurile prevăzute în art. 41 și 42.

ARTICOLUL 36 Amestec și substituiri

(1) Membrii nu mențin în vigoare niciun regulament care să solicite ca alte produse să fie amestecate, tratate sau utilizate cu cafea, în vederea comercializării sub denumirea de cafea. Membrii încearcă să interzică vânzarea și publicitatea produselor, sub numele de cafea, a unor produse cu conținut mai mic decât echivalentul a 95% cafea verde ca materie primă de bază.

(2) Consiliul poate solicita unui membru să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului articol.

(3) Directorul executiv înaintează periodic Consiliului un raport privind modul în care au fost respectate dispozițiile prezentului articol.

ARTICOLUL 37 Consultarea și cooperarea cu organizațiile neguvernamentale

Sub rezerva prevederilor art. 16, 21 și 22, Organizația menține legătura cu organizațiile neguvernamentale implicate în comerțul internațional cu cafea și cu experții în domeniu.

ARTICOLUL 38 Căi stabilite ale comerțului cu cafea

Membrii își vor desfășura activitățile în cadrul prezentului acord într-o manieră consonantă cu căile comerciale stabilite și se vor abține de la practici de vânzări discriminatorii. În exercitarea acestor activități vor încerca să acorde o atenție cuvenită intereselor legitime ale comerțului și industriei cafelei.

ARTICOLUL 39 Economia durabilă a cafelei

Membrii iau în mod adecvat în considerare managementul durabil al resurselor de cafea și procesarea cafelei, în conformitate cu principiile și obiectivele dezvoltării durabile cuprinse în Agenda 21 a Conferinței Națiunilor Unite privind mediul înconjurător și dezvoltarea, care s-a desfășurat la Rio de Janeiro în 1992.

ARTICOLUL 40 Nivelul de trai și condiții de lucru

Membrii iau în considerare îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de muncă ale populației angajate în sectorul cafelei, în conformitate cu stadiul dezvoltării lor, ținând cont de principiile recunoscute la nivel internațional privind aceste probleme. Mai mult, membrii sunt de acord că normele de lucru nu sunt folosite în scopurile unui comerț protecționist.

CAPITOLUL XIII Consultări, diferende și reclamații

ARTICOLUL 41 Consultări

Fiecare membru primește în mod favorabil observațiile care pot fi prezentate de alt membru asupra tuturor problemelor referitoare la prezentul acord și acceptă toate consultările referitoare la acesta. În cursul acestor consultări, la cererea uneia dintre părți și cu consimțământul celeilalte, directorul executiv instituie o comisie independentă care oferă bunele sale servicii în vederea concilierii dintre părți. Costurile comisiei nu sunt impozabile Organizației. Dacă o parte nu acceptă ca directorul executiv să instituie o comisie sau dacă consultarea nu conduce la niciun rezultat, problema poate fi relatată în Consiliu în conformitate cu art. 42. Dacă consultarea conduce la o soluție, un raport este prezentat directorului executiv, care îl va distribui tuturor membrilor.

ARTICOLUL 42 Litigii și reclamații

(1) Un diferend relativ la interpretarea sau aplicarea prezentului acord care nu este soluționat prin negociere, la cererea oricărui membru parte la diferend, va fi transmis Consiliului pentru a lua o decizie.

(2) În cazul în care diferendul este soluționat de Consiliu conform prevederilor paragrafului (1) al prezentului articol, majoritatea membrilor sau membrii care dețin cel puțin o treime din totalul voturilor pot cere Consiliului, după discuții și înainte de a face cunoscută o decizie, un punct de vedere al comisiei consultative menționate la paragraful (3) al prezentului articol asupra problemelor din litigiu.

(3)

a) Această comisie consultativă este compusă din următoarele persoane, cu excepția situației în care Consiliul decide în unanimitate altfel:

(i) două persoane desemnate de către membrii exportatori, una având o vastă experiență în domeniu și cealaltă având experiență în domeniul juridic;

(ii) două persoane desemnate de membrii importatori după aceleași criterii; și

(iii) un președinte ales în unanimitate de către 4 persoane nominalizate în conformitate cu pct. (i) și (ii) sau, în cazul în care acestea nu sunt de acord, de către președintele Consiliului.

b) Persoane din statele care sunt părți contractante la prezentul acord sunt eligibile pentru a oferi asistență comisiei consultative.

c) Membrii din comisia consultativă acționează în nume personal și fără să primească instrucțiuni de la alt guvern.

d) Cheltuielile pentru comisia consultativă sunt plătite de către Organizație.

(4) Punctul de vedere argumentat al comisiei consultative este înaintat Consiliului care, după considerarea tuturor informațiilor relevante, va decide asupra litigiului.

(5) Consiliul hotărăște asupra tuturor diferendelor expuse, după 6 luni de la prezentarea acestora.

(6) Orice sesizare privind nereușita unui membru de a își îndeplini obligațiile care îi revin prin acest acord, la solicitarea membrului care a făcut sesizarea, va fi adresată Consiliului, care va lua o decizie asupra subiectului.

(7) Dacă se constată că membrii au încălcat obligațiile care decurg din prezentul acord, este necesară luarea deciziei cu majoritatea simplă de voturi distribuite. Decizia prin care s-a constatat faptul că membrii și-au încălcat obligațiile care decurg din prezentul acord va preciza natura acestei încălcări.

(8) În cazul în care Consiliul constată că un membru încalcă obligațiile prevăzute în prezentul acord poate, indiferent de alte măsuri prevăzute în alte articole ale acestuia și prin votul distribuit a două treimi din majoritate, să suspende dreptul de vot al membrului în Consiliu și în Comitetul executiv până în momentul când își va îndeplini obligațiile sau până când Consiliul va decide excluderea unui asemenea membru din Organizație în conformitate cu art. 50.

(9) Un membru poate cere Comitetului executiv un punct de vedere anterior în problema care face obiectul disputei sau plângerii înainte ca aceasta să fie discutată de Consiliu.

CAPITOLUL XIV Prevederi finale

ARTICOLUL 43 Semnare

Prezentul acord va fi deschis spre semnare la sediile Organizației Națiunilor Unite începând cu 1 noiembrie 2000 și până pe 25 septembrie 2001 inclusiv, de părțile contractante ale Acordului internațional al cafelei 1994 sau ale Acordului internațional al cafelei 1994, varianta extinsă, precum și de guvernele invitate la sesiunea Consiliului la care prezentul acord a fost negociat.

ARTICOLUL 44 Ratificare, acceptare sau aprobare

(1) Prezentul acord este trimis spre ratificare, acceptare sau aprobare de către guvernele semnatare, în conformitate cu procedurile lor constituționale.

(2) Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 45, instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite nu mai târziu de 25 septembrie 2001. Cu toate acestea, Consiliul poate decide să se acorde extinderea perioadei de timp pentru guvernele semnatare care nu pot să depună instrumentele lor până la acea dată. Asemenea decizii sunt trimise de către Consiliu secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 45 Intrarea în vigoare

(1) Prezentul acord va intra în vigoare definitiv la 1 octombrie 2001 dacă până la acea dată guvernele reprezentând cel puțin 15 membri exportatori, care dețin cel puțin 70% din numărul voturilor membrilor exportatori, și cel puțin 10 membri importatori, care dețin cel puțin 70% din numărul voturilor membrilor importatori, calculate la 25 septembrie 2001, indiferent de o posibilă suspendare în conformitate cu art. 25 și 42, au depus instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare. Pe de altă parte, prezentul acord va intra în vigoare definitiv în orice moment după 1 octombrie 2001 dacă este în vigoare temporar, în conformitate cu prevederile paragrafului (2) al prezentului articol și dacă cerințele referitoare la procente sunt îndeplinite prin depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

(2) Prezentul acord poate intra în vigoare provizoriu la 1 octombrie 2001. În acest scop, o notificare a unui guvern semnatar sau a altei părți contractante la Acordul internațional al cafelei 1994, varianta extinsă, conținând un angajament pentru aplicarea provizorie a noului acord, în concordanță cu prevederile legale ale acestuia, și pentru a realiza ratificarea, acceptarea sau aprobarea conform procedurilor constituționale, cât mai rapid posibil, care este primită de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite nu mai târziu de 25 septembrie 2001, va avea același efect cu cel al unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare. Un guvern care se angajează să aplice în mod provizoriu dispozițiile prezentului acord, în conformitate cu prevederile sale legale, până la depunerea unui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare, va fi considerat parte provizorie la acest acord până la depunerea instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare sau până la, cel mai devreme, 30 iunie 2002 inclusiv. Consiliul poate acorda o prelungire a perioadei în care un guvern poate aplica provizoriu prezentul acord și poate depune instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare.

(3) Dacă prezentul acord nu a intrat în vigoare definitiv sau provizoriu la 1 octombrie 2001, în conformitate cu dispozițiile paragrafului (1) sau (2) al prezentului articol, acele guverne care au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori care au adresat o notificare conținând angajamentul privind aplicarea provizorie a dispozițiilor prezentului acord, în conformitate cu prevederile sale, și încearcă să obțină ratificarea, acceptarea sau aprobarea pot decide, de comun acord, intrarea în vigoare între ele. În același timp, dacă prezentul acord a intrat în vigoare provizoriu, dar nu definitiv, până la 31 martie 2002, acele guverne care au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori care au făcut notificări menționate în paragraful (2) pot decide de comun acord dacă prezentul acord va continua să rămână în vigoare provizoriu sau dacă va intra definitiv în vigoare între ele.

ARTICOLUL 46 Aderare

(1) Guvernul oricărui stat membru al Organizației Națiunilor Unite sau al unei agenții specializate a acestuia poate adera la prezentul acord în condițiile stabilite de Consiliu.

(2) Instrumentele de aderare sunt depuse la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Aderarea intră în vigoare la momentul depunerii instrumentului.

ARTICOLUL 47 Rezerve

Prevederile prezentului acord nu fac obiectul unor rezerve.

ARTICOLUL 48 Extindere spre teritoriile desemnate

(1) Prin notificare adresată secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, la momentul semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare, aplicare provizorie ori aderare sau în orice moment după aceea, orice guvern poate să declare că prezentul acord se va extinde către alte teritorii, pentru a le asigura reprezentarea internațională; acordul se va extinde asupra teritoriilor desemnate în notificare de la data primirii acesteia.

(2) Orice parte contractantă care dorește să își exercite drepturile, în condițiile art. 5, cu privire la orice teritoriu pentru care asigură reprezentarea internațională sau care dorește să autorizeze un astfel de teritoriu să devină parte a grupului-membru constituit conform prevederilor art. 6 poate să facă acest lucru printr-o notificare în acest sens către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite ori la momentul depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare, aplicare provizorie ori aderare sau în orice moment după aceea.

(3) Orice parte contractantă care a făcut o declarație conform prevederilor paragrafului (1) al prezentului articol poate, în continuare, să notifice secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, în orice moment, că prezentul acord își încetează aplicarea la unul din teritoriile desemnate; acordul își încetează aplicarea la acel teritoriu de la data notificării.

(4) Atunci când un teritoriu la care se aplică prezentul acord conform paragrafului (1) al prezentului articol devine independent, în termen de 90 de zile după obținerea independenței, în baza unei notificări adresate secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, guvernul noului stat poate să declare că și-a asumat drepturile și obligațiile unei părți contractante din acord. Guvernul devine parte contractantă la prezentul acord de la data notificării. Consiliul poate acorda o prelungire a termenului la care poate fi făcută o astfel de notificare.

ARTICOLUL 49 Retragere voluntară

Orice parte contractantă poate să se retragă din prezentul acord în orice moment, notificând în scris retragerea către secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Retragerea devine efectivă la 90 de zile după primirea notificării.

ARTICOLUL 50 Excludere

Dacă Consiliul consideră că un membru își încalcă obligațiile care i-au fost impuse de prezentul acord și estimează că această încălcare semnificativă pune în pericol funcționarea acordului, prin votul distribuit a două treimi din majoritate poate să excludă acest membru din Organizație. Consiliul notifică imediat această decizie secretarului general al Organizației Națiunilor Unite. După 90 de zile de la data deciziei Consiliului, acest membru încetează să fie membru al Organizației și, dacă acest membru este o parte contractantă, încetează a fi parte la acord.

ARTICOLUL 51 Lichidarea conturilor în caz de retragere sau excludere

(1) Consiliul determină orice lichidare a conturilor pentru membrii excluși sau pentru cei care s-au retras. Organizația reține orice sumă deja plătită de un membru exclus sau retras și un asemenea membru este obligat să plătească orice sumă scadentă către Organizație în momentul în care retragerea sau excluderea devine efectivă; în cazul în care o parte contractantă nu poate accepta un amendament și, pe cale de consecință, încetează să fie parte la prezentul acord în condițiile prevederilor paragrafului (2) al art. 53, Consiliul poate determina lichidarea conturilor în mod echitabil.

(2) Un membru care a încetat să participe la prezentul acord nu are dreptul să dezvăluie altui membru procedurile de lichidare sau alte active ale Organizației; nici nu este răspunzător pentru plata oricărei părți din deficit, după încetarea prezentului acord.

ARTICOLUL 52 Durata și încetarea acordului

(1) Prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă de 6 ani, până la 30 septembrie 2007, doar dacă nu este prelungit în conformitate cu paragraful (2) al prezentului articol sau își încetează aplicabilitatea conform paragrafului (3) al prezentului articol.

(2) Cu votul majorității membrilor care dețin cel puțin două treimi din totalul voturilor distribuite, Consiliul poate să decidă prelungirea prezentului acord după data de 30 septembrie 2007 pentru una sau mai multe perioade succesive care să nu depășească 6 ani în total. Orice membru care nu este în măsură să accepte o asemenea prelungire a prezentului acord trebuie să informeze în scris Consiliul și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite înainte de începerea perioadei de prelungire și va înceta să fie parte la prezentul acord de la începutul perioadei de prelungire.

(3) Prin decizia luată de majoritatea membrilor care dețin cel puțin o majoritate de două treimi din voturile distribuite, Consiliul poate în orice moment să decidă încetarea prezentului acord. Încetarea prezentului acord are efect de la data la care Consiliul decide acest lucru.

(4) După încetarea acordului, Consiliul continuă să funcționeze atât timp cât este necesar pentru a lua toate măsurile care se impun în perioada de timp solicitată pentru lichidarea Organizației, stabilirea conturilor și dispunerea asupra activelor.

(5) Orice decizie luată cu privire la durata și/sau încetarea prezentului acord și orice notificare primită de Consiliu, în conformitate cu prezentul articol, sunt transmise în mod corespunzător secretarului general al Organizației Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 53 Amendamente

(1) Prin votul distribuit a două treimi din majoritate, Consiliul poate să recomande părților contractante un amendament la prezentul acord. Amendamentul intră în vigoare la 100 de zile după ce secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a primit notificările de acceptare de la părțile contractante reprezentând cel puțin 70% din numărul voturilor membrilor exportatori care dețin minimum 75% din numărul voturilor membrilor exportatori și de la părțile contractante reprezentând cel puțin 70% din numărul membrilor importatori care dețin minimum 75% din numărul voturilor membrilor importatori. Consiliul stabilește un termen până la care părțile contractante notifică acceptarea amendamentului la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Dacă la expirarea acestui termen cerințele de procentaj pentru intrarea în vigoare a amendamentului nu sunt îndeplinite, acesta este considerat retras.

(2) Dacă o parte contractantă sau un teritoriu care este membru ori parte a unui grup-membru nu a notificat acceptarea amendamentului în perioada de timp fixată de Consiliu în acest scop, încetează să fie parte la prezentul acord de la data la care acest amendament devine efectiv.

(3) Consiliul notifică secretarului general al Organizației Națiunilor Unite orice amendament distribuit părților contractante conform prezentului articol.

ARTICOLUL 54 Dispoziții suplimentare și tranzitorii

Următoarele dispoziții se aplică Acordului internațional al cafelei 1994, varianta extinsă:

a) toate măsurile luate în conformitate cu Acordul internațional al cafelei 1994, varianta extinsă, în vigoare la 30 septembrie 2001, acord în care nu este specificat faptul că efectul lor expiră la această dată, rămân în vigoare până la modificarea prevederilor prezentului acord; și

b) toate deciziile solicitate a fi luate de Consiliu pe parcursul anului cafelei 2000/2001 și aplicate provizoriu pe parcursul anului cafelei 2001/2002 se iau în cursul anului cafelei 2000/2001, dacă prezentul acord a intrat deja în vigoare.

ARTICOLUL 55 Textele autentice ale acordului

Textele prezentului acord în limbile engleză, franceză, portugheză și spaniolă sunt egal autentice. Originalele sunt depuse la secretarul general al Organizației Națiunilor Unite.

Ca urmare a faptului că subsemnații sunt autorizați corespunzător în acest sens de respectivele guverne, au semnat prezentul acord la datele care apar alături de semnăturile lor.

ANEXA I

FACTORI DE CONVERSIE
pentru cafeaua prăjită, decafeinizată, cafeaua solubilă sau lichidă,
așa cum sunt definiți în Acordul internațional al cafelei 1994

Cafea prăjită

Pentru a găsi echivalentul în cafea verde din cafeaua prăjită se înmulțește greutatea netă a cafelei prăjite cu 1,19.

Cafea decafeinizată

Pentru a găsi echivalentul în cafea verde din cafeaua decafeinizată se înmulțește greutatea netă a cafelei decafeinizate verzi, prăjite sau solubile cu 1,00, 1,19 sau, respectiv, 2,6.

Cafea lichidă

Pentru a găsi echivalentul în cafea verde din cafeaua lichidă se înmulțește greutatea cafelei uscate solide conținute în cafea lichidă cu 2,6.

Cafea solubilă

Pentru a găsi echivalentul în cafea verde din cafeaua solubilă se înmulțește greutatea netă a cafelei solubile cu 2,6.

;
se încarcă...