Guvernul României

Acordul internațional al cafelei 2001, din 27.09.2000 *)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Preambul

Guvernele-parte la prezentul acord,

recunoscând importanța deosebită a cafelei pentru economia multor țări, care în mare măsură este dependentă de acest produs prin veniturile din export și, în consecință, pentru continuarea programelor lor de dezvoltare în domeniul social și economic,

recunoscând importanța sectorului cafelei care este singura sursă de venituri pentru milioane de oameni, mai ales în țările în curs de dezvoltare, și ținând cont de faptul că în multe din aceste țări producția depinde de fermele familiale,

recunoscând că este necesar să se încurajeze punerea în valoare a resurselor productive, promovarea și menținerea locurilor de muncă și a veniturilor în industria cafelei din țările membre, dobândind astfel salarii echitabile, un nivel de trai mai ridicat și condiții de lucru mai bune,

având în vedere că o cooperare strânsă internațională în comerțul cu cafea va permite stimularea diversificării și expansiunii economiei țărilor producătoare de cafea și va contribui la îmbunătățirea relațiilor politice și economice dintre țările exportatoare și importatoare de cafea, precum și creșterea consumului de cafea,

recunoscând că este de dorit evitarea unui dezechilibru între producție și consum care poate provoca fluctuații puternice de prețuri, dăunătoare atât producătorilor, cât și consumatorilor,

ținând seama de legăturile de stabilitate din comerțul cafelei și stabilitatea piețelor pentru produse fabricate,

luând notă de avantajele obținute grație cooperării internaționale care rezultă prin punerea în aplicare a acordurilor internaționale ale cafelei din 1962, 1968, 1976, 1983 și 1994,

au convenit următoarele:

CAPITOLUL I Obiective

ARTICOLUL 1 Obiective

Obiectivele prezentului acord sunt:

1. promovarea cooperării internaționale în domeniul cafelei;

2. crearea unui cadru pentru consultări interguvernamentale și negocieri în domeniul cafelei și asupra mijloacelor de a realiza un echilibru rezonabil între cererea și oferta mondială în condiții care vor asigura consumatorilor provizii suficiente de cafea la un preț corect și producătorilor desfaceri la prețuri rentabile care vor permite un echilibru durabil între producție și consum;

3. înființarea unei autorități pentru consultări în sectorul privat al cafelei pentru problemele privind cafeaua;

4. facilitarea extinderii și transparenței comerțului internațional cu cafea;

5. de a acționa ca un centru pentru strângerea, răspândirea și publicarea de informații economice și tehnice, statistici și studii, precum și elemente de cercetare și de dezvoltare privind problemele din domeniul cafelei și de a promova aceste activități;

6. stimularea membrilor pentru a dezvolta economia durabilă a cafelei;

7. promovarea, stimularea și creșterea consumului de cafea;

8. de a analiza și de a conduce la pregătirea de proiecte care au interes în economia mondială a cafelei, pentru prezentarea consecutivă la organismele donatoare sau de finanțare, după caz:

9. promovarea calității; și

10. promovarea programelor de instruire și informare pentru a contribui la transferul de tehnologii adecvate către membri, în ceea ce privește cafeaua.

CAPITOLUL II Definiții

ARTICOLUL 2 Definiții

În sensul prezentului acord:

(1) Cafea înseamnă boabele și fructele pomului de cafea, uscată, verde sau prăjită, și include cafeaua măcinată, decofeinizată, lichidă și solubilă. Consiliul trebuie în cel mai scurt timp, după intrarea în vigoare a prezentului acord, să revizuiască factorii de conversie pentru tipurile de cafea înscrise la lit. d), e), f) și g). După 3 ani trebuie să efectueze un examen asemănător. După fiecare revizuire, Consiliul, cu o majoritate de două treimi din voturi, stabilește și publică factorii de conversie adecvați. Dacă înainte de revizuirea inițială Consiliul nu ajunge la o decizie în această problemă, factorii de conversie sunt cei care au fost utilizați în Acordul internațional al cafelei 1994, aceștia fiind înscriși în anexa I a prezentului acord. Sub rezerva acestor prevederi, termenii înscriși mai jos vor avea următoarea semnificație:

a) cafea verde înseamnă orice cafea boabe, crudă, înainte de prăjire;

b) fructul de cafea uscat înseamnă fructul uscat al arborelui de cafea; echivalentul în cafea verde al fructelor uscate de cafea se obține înmulțind greutatea netă a fructelor uscate cu 0,50;

c) cafea uscată înseamnă bobul de cafea verde în coajă; echivalentul în cafea verde din cafeaua uscată se obține înmulțind greutatea netă a cafelei uscate cu 0,80;

d) cafea prăjită înseamnă cafeaua verde prăjită la un anumit grad și include cafeaua măcinată;

e) cafea decafeinizată înseamnă cafeaua verde, prăjită sau solubilă după extragerea cofeinei;

f) cafea lichidă înseamnă boabele de cafea în stare solidă solubile în apă derivate din cafeaua prăjită și prezentate sub formă lichidă; și

g) cafea solubilă înseamnă boabele de cafea în stare solidă, deshidratate și solubile în apă, derivate din cafea prăjită.

(2) Sac înseamnă 60 kg, aproximativ 132,276 livre de cafea verde; tone înseamnă o masă de 1,000 kg, aproximativ 2.204,6 livre; și livră înseamnă 453,597 grame.

(3) Anul cafelei înseamnă perioada de un an, de la 1 octombrie până la 30 septembrie.

(4) Organizație și Consiliu înseamnă Organizația Internațională a Cafelei și, respectiv, Consiliul Internațional al Cafelei.

(5) Parte contractantă înseamnă un guvern sau o organizație interguvernamentală menționată la paragraful (3) din art. 4 care a depus un instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aplicare provizorie a prezentului acord în conformitate cu art. 44 și 45 sau aderă la acest acord potrivit art. 46.

(6) Membru înseamnă o parte contractantă; un teritoriu sau teritorii desemnate care au fost declarate membru separat în conformitate cu art. 5; mai multe părți contractante sau teritorii desemnate ori amândouă, care fac parte din Organizație în calitate de grup-membru, conform art. 6.

(7) Membru exportator sau țară exportatoare înseamnă un membru sau, respectiv, o țară, care este exportator deplin de cafea, adică un membru sau o țară ale căror exporturi depășesc importurile.

(8) Membru importator sau țară importatoare înseamnă un membru sau, respectiv, o țară, care este un importator deplin de cafea, adică un membru sau o țară ale căror importuri depășesc exporturile.

(9) Majoritate simplă de voturi distribuite înseamnă un vot care necesită mai mult de jumătate din voturile exprimate de către membrii exportatori prezenți care votează și mai mult de jumătate din voturile exprimate de către membrii importatori prezenți care votează, calculate separat.

(10) Majoritate a două treimi din voturi distribuite înseamnă un vot care necesită mai mult de două treimi din voturi exprimate de către membrii exportatori prezenți care votează și mai mult de două treimi din voturile exprimate de către membrii importatori prezenți care votează, calculate separat.

(11) Intrarea în vigoare înseamnă, în afară de altă indicație, momentul când acest acord intră în vigoare în mod provizoriu sau definitiv.

CAPITOLUL III Angajamente generale ale membrilor

ARTICOLUL 3 Angajamente generale ale membrilor

(1) Membrii își iau angajamentul să ia toate măsurile necesare pentru a le permite îndeplinirea obligațiilor impuse prin prezentul acord și de a coopera din plin între ei pentru a obține realizarea obiectivelor prezentului acord; membrii se angajează în special să furnizeze toate informațiile necesare pentru a înlesni funcționarea prezentului acord.

(2) Membrii admit că certificatele de origine constituie o sursă importantă de informații în comerțul cu cafea. De aceea, membrii exportatori își asumă responsabilitatea de a veghea ca aceste certificate de origine să fie corect eliberate și utilizate cu bună credință, în conformitate cu regulile stabilite de Consiliu.

(3) Membrii admit mai departe că informațiile despre reexporturi sunt de asemenea importante pentru analize corespunzătoare din lumea economică a cafelei. De aceea, membrii importatori își iau angajamentul să furnizeze informații regulate și precise despre reexporturi, în forma și modul care sunt stabilite de către Consiliu.

CAPITOLUL IV Membri

ARTICOLUL 4 Membrii Organizației

(1) Fiecare parte contractantă constituie împreună cu acele teritorii la care prezentul acord se aplică în conformitate cu paragraful (1) al art. 48 un singur și același membru al Organizației, conform prevederilor art. 5 și 6.

(2) Un membru își poate schimba categoria în anumite condiții, cu care Consiliul este de acord.

(3) Orice mențiune cu privire la cuvântul "guvern" în prezentul acord este considerat ca valoare de către Comunitatea Europeană sau o organizație interguvernamentală cu responsabilități comparabile în ceea ce privește negocierea, încheierea și aplicarea unor acorduri internaționale, în special acorduri privind produsele de bază.

(4) O asemenea organizație interguvernamentală nu dispune ea însăși de voturi, dar, în cazul unui vot pe probleme de competența sa, va putea fi autorizată să dispună de voturile colective ale statelor membre. În acest caz, statele membre din organizația interguvernamentală respectivă nu sunt autorizate să își exercite individual drepturile de vot.

(5) O asemenea organizație interguvernamentală nu va putea fi eligibilă în Comitetul executiv conform prevederilor paragrafului (1) al art. 17, dar poate participa la discuțiile Comitetului executiv pe probleme în cadrul competenței sale. În cazul unui vot privind problemele din cadrul competenței sale și care nu sunt trecute în prevederile paragrafului (1) al art. 20, voturile la care statele membre sunt autorizate să le acorde în Comitetul executiv sunt exprimate colectiv de fiecare dintre aceste state membre.

ARTICOLUL 5 Calitatea de membru separată în funcție de teritoriile desemnate

O parte contractantă care este un importator net de cafea poate oricând, prin notificarea prevăzută în paragraful (2) al art. 48, să declare că participă în Organizație separat de orice teritoriu care este desemnat dintre cele cărora le asigură reprezentarea internațională, care sunt exportatori deplini de cafea. În acest caz, teritoriile desemnate și cele nedesemnate constituie un singur și același membru, iar teritoriile desemnate individual sau colectiv după termenii notificați vor avea calitatea de membru distinct.

ARTICOLUL 6 Participarea în grup

(1) În baza unei notificări adresate Consiliului și Secretariatului General al Organizației Națiunilor Unite, două sau mai multe părți contractante care sunt exportatori deplini de cafea pot să declare în momentul depunerii instrumentelor lor de ratificare, acceptare, aprobare, aplicare provizorie sau aderare că sunt membrii Organizației în calitate de grup. Un teritoriu la care se aplică prezentul acord în conformitate cu paragraful (1) al art. 48 poate face parte dintr-un asemenea grup dacă guvernul statului responsabil cu relațiile internaționale a adresat o notificare prevăzută în paragraful (2) al art. 48. Aceste părți contractante și teritoriile desemnate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Se declară dispuse să accepte responsabilitatea atât individuală, cât și colectivă, în conformitate cu obligațiile grupului; și

b) Vor aduce ulterior dovezi satisfăcătoare Consiliului, potrivit cărora:

(i) grupul are organizarea necesară pentru a implementa o politică comună în domeniul cafelei și dispune de mijloace de a se achita de obligațiile pe care le impune prezentul acord, împreună cu ceilalți membri din grup; și

(ii) au o politică economică și comercială comune sau de coordonare în domeniul cafelei și o politică monetară și financiară de coordonare, precum și organele necesare de implementare a acestor politici, astfel încât Consiliul să fie asigurat că grupul este în măsură să se supună tuturor obligațiilor colective care decurg.

(2) Orice grup-membru recunoscut în conformitate cu Acordul internațional al cafelei 1994 poate fi recunoscut ca un grup în cazul în care nu notifică Consiliului că nu mai dorește să fie recunoscut.

(3) Grupul-membru constituie un singur membru al Organizației, cu excepția cazului în care fiecare parte din grup va fi tratată ca un membru distinct în situațiile menționate la:

a) art. 11 și 12; și

b) art. 51.

(4) Părțile contractante și teritoriile desemnate care se alătură în calitate de grup vor anunța guvernul sau organizația care îi va reprezenta în Consiliu pe problemele care apar potrivit prezentului acord, cu excepția acelora care sunt menționate în paragraful (3) din prezentul articol.

(5) Dreptul la vot al grupului se exercită după cum urmează:

a) Grupul-membru va avea același număr de voturi de bază ca o singură țară membră care se alătură Organizației cu o capacitate individuală. Guvernul sau Organizația care reprezintă grupul primește și dispune de aceste voturi; și

b) În cazul unui vot pe anumite probleme care apar potrivit prevederilor paragrafului (3) al prezentului articol, părți ale grupului-membru pot să acorde separat voturile atribuite lor potrivit prevederilor paragrafului (3) al art. 13 ca membru individual al Organizației, cu excepția voturilor de bază, care rămân atribuite numai guvernului sau Organizației care reprezintă grupul.

(6) Oricare dintre părțile contractante sau teritoriile desemnate care fac parte dintr-un grup, prin notificare către Consiliu, poate să se retragă din acel grup și să devină un membru distinct. Această retragere se realizează la primirea notificării de către Consiliu. Dacă unul dintre membrii grupului se retrage din acel grup sau încetează să participe în cadrul Organizației, membrii rămași în grup se pot adresa Consiliului pentru a menține grupul; grupul va continua să existe în cazul în care cererea nu este respinsă de către Consiliu. Dacă grupul este dizolvat, oricare dintre foștii membri va deveni un membru separat. În perioada rămânerii în vigoare a prezentului acord, un membru care a încetat să fie parte la grup nu poate să devină din nou parte a altui grup.

(7) După intrarea în vigoare a prezentului acord, oricare dintre părțile contractante care dorește să devină parte la un grup-membru poate să o facă, notificând Consiliului că:

a) ceilalți membri din grup declară că sunt dispuși să accepte membrul implicat ca parte din grupul-membru; și

b) acesta înștiințează secretarul general al Organizației Națiunilor Unite că face parte din grup.

(8) După intrarea în vigoare a prezentului acord, 2 sau mai mulți membri exportatori pot să se adreseze Consiliului pentru a forma grupul membrilor. Consiliul va aproba constituirea grupului dacă acesta constată că membrii i-au adresat declarația și dovezile în concordanță cu cerințele paragrafului (1) al prezentului articol. Prevederile paragrafelor (3), (4), (5) și (6) ale prezentului articol se vor aplica după acordarea aprobării de către Consiliu.

CAPITOLUL V Organizația Internațională a Cafelei

ARTICOLUL 7 Sediul și structura Organizației Internaționale a Cafelei

(1) Organizația Internațională a Cafelei (Organizația), înființată prin Acordul internațional al cafelei din 1962, continuă să existe pentru asigurarea punerii în aplicare a prezentului acord și supravegherea funcționării acestuia.

(2) Sediul Organizației este la Londra, cu excepția cazului în care Consiliul, prin votul distribuit a două treimi din majoritate, decide altceva.

(3) Organizația își exercită funcțiile prin intermediul Consiliului și al Comitetului executiv. Aceștia vor fi ajutați, după caz, de Conferința Mondială a Cafelei, Comitetul consultativ al sectorului privat, Comitetul de promovare și comitete specializate.

ARTICOLUL 8 Privilegii și imunități

(1) Organizația dispune de personalitate juridică. Ea are în special capacitatea de a contracta, dobândi și dispune de bunuri mobile și imobile și de a institui proceduri legale.

(2) Statutul, privilegiile și imunitățile Organizației, ale directorului executiv, ale personalului și experților, precum și ale reprezentanților țărilor membre pe teritoriul țării-gazdă în scopul exercitării funcțiilor lor continuă să fie guvernate pe baza Acordului cartierului general încheiat între guvernul-gazdă și Organizație la 28 mai 1969.

(3) Acordul cartierului general menționat în paragraful (2) este independent de prezentul acord. Cu toate acestea va înceta:

a) prin acordul între guvernul-gazdă și Organizație;

b) în cazul în care sediul Organizației va fi mutat din teritoriul guvernului-gazdă; sau

c) în cazul în care Organizația încetează să existe.

(4) Organizația poate încheia cu unul sau mai mulți membri acorduri, după aprobarea de către Consiliu, în legătură cu privilegii și imunități ca fiind necesare în funcționarea prezentului acord.

(5) Guvernele țărilor membre, altele decât guvernul-gazdă, acordă Organizației aceleași facilități în ceea ce privește moneda sau restricții de schimb, întreținerea conturilor bancare și transferul de fonduri, care sunt în conformitate cu instituțiile specializate ale Organizației Națiunilor Unite.

CAPITOLUL VI Consiliul Internațional al Cafelei

ARTICOLUL 9 Componența Consiliului Internațional al Cafelei

(1) Cea mai înaltă autoritate a Organizației este Consiliul Internațional al Cafelei (Consiliul), care este alcătuit din toți membrii organizației.

(2) Fiecare membru numește un reprezentant în Consiliu și, dacă se dorește acest lucru, unul sau mai mulți supleanți. De asemenea, fiecare membru poate să desemneze unul sau mai mulți consilieri care să însoțească reprezentantul sau supleanții.

ARTICOLUL 10 Competențele și funcțiile Consiliului

(1) Consiliul, învestit cu toate competențele acordate prin prezentul acord, are competențele și exercită funcțiile necesare pentru a aplica prevederile acestuia.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...