Guvernul României

Ordonanța nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora

Modificări (6), Acțiuni respinse (1), Referințe (2), Modele (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1998
Formă aplicabilă de la 29 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Taxele pentru procedurile legale de protecție a obiectelor proprietății industriale: invenții, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci și indicații geografice, desene și modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție, precum și celelalte taxe în legătură cu protecția proprietății industriale, inclusiv pentru protecția tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice și juridice române și străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul și la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecință neefectuarea procedurii respective și luarea măsurilor potrivit legii.

Art. 2. -

Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condițiile legale dreptul său până la data plății, plătește taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenție sau de titular al unui brevet de invenție al cărui obiect este o invenție rezultată în urma unei activități de cercetare-dezvoltare cu finanțare publică sau este instituție publică ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.

Art. 3. -

(1) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plății, pentru fiecare procedură, cu excepția celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 și 29. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plății, acte prin care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2.

(2) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari, aceștia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.

Art. 4. - Modificări (1)

Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum și nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția cursului de schimb și, respectiv, de indicele de inflație, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor.

Art. 5. - Modele (1)

(1) Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din taxele plătite de solicitanții și titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecție și pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție pe teritoriul României, în baza unor convenții internaționale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit dispozițiilor acestor convenții.

(2) Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci plătește partea de contribuție a României la organizațiile internaționale și regionale, conform convențiilor la care este parte.

Art. 6. - Modele (1)

Sumele ce se cuvin unor autorități internaționale sau naționale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecție, în conformitate cu tratatele internaționale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanți la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorități.

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanță.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate.

(3) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari, atât români, cât și străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.

Art. 8 -

Prețurile și tarifele pentru publicațiile și serviciile efectuate, potrivit dispozițiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

CAPITOLUL II Taxe pentru procedurile legale de protecție a proprietății industriale

SECȚIUNEA 1 Taxe pentru cereri și brevete de invenție

Art. 9. -

Cuantumul și termenele de plată a taxelor pentru protecția invențiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. -

(1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) și b), pct. 18 și la pct. 24-38 din anexa nr. 1.

(2) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecție.

Art. 11. -

(1) Taxele de menținere în vigoare pentru primii ani de protecție, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat mențiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenție, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării.

(2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuți la alin. (1) taxa pentru menținere în vigoare se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

(3) Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru anii care urmează anului în care mențiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.

(4) Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării mențiunii eliberării brevetului european, taxa se plătește în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1.

(5) Taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, neplătite în termenele prevăzute la alin. (1) și (2), pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

(6) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 12. -

Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenție, titularul acestuia este obligat să plătească și taxa de menținere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 13. -

(1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecție pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prevederile referitoare la cererile și brevetele de invenție prevăzute la art. 9 se aplică și certificatelor suplimentare de protecție pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.

(3) Taxa pentru menținerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecție se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

SECȚIUNEA a 2-a Taxe pentru cereri și certificate de înregistrare a modelelor de utilitate

Art. 14. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru cererile și certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15. - Modificări (1)

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 2 și la pct. 4 lit. b) și c) din anexa nr. 2.

Art. 16. - Modificări (1)

Taxele pentru menținerea în vigoare a modelelor de utilitate se plătesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.

Art. 17. -

Prevederile referitoare la cererile și brevetele de invenție prevăzute la art. 9 se aplică și modelelor de utilitate.

SECȚIUNEA a 3-a Taxe pentru cereri și brevete pentru soiuri de plante

Art. 18. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru cererile și brevetele pentru soi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 19. -

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 20. -

(1) Taxele pentru menținerea în vigoare pentru primii ani de protecție, care curg de la data acordării brevetului pentru soi, se plătesc până la data eliberării brevetului.

(2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuți la alin. (1), taxa pentru menținerea în vigoare se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

Art. 21. -

Taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului pentru soi, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

SECȚIUNEA a 4-a Taxe pentru înregistrarea mărcilor și a indicațiilor geografice

Art. 22. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru mărci și indicații geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23. -

Pentru înregistrarea mărcilor și a indicațiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.

Art. 24. -

(1) Taxele pentru reînnoirea mărcii sau a indicației geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecției, cu o majorare de 50%.

(2) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicații geografice.

SECȚIUNEA a 5-a Taxe pentru înregistrarea desenelor și a modelelor industriale

Art. 25. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru desenele și modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 26. -

(1) Pentru înregistrarea desenelor și a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a).

(2) Nu se aplică reducerile menționate la alin. (1) pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 și 8-17 din anexa nr. 5.

Art. 27. -

(1) Taxele pentru menținerea în vigoare și pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani.

(2) Taxele menționate la alin. (1), neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

SECȚIUNEA a 6-a Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare

Art. 28. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 29. -

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 30. -

(1) Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condițiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii.

(2) Neplata taxelor prevăzute la alin. (1) are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.

Art. 31. -

Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepția taxelor prevăzute la pct. 1 și 2, care nu se restituie.

CAPITOLUL III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietății industriale

Art. 32. -

(1) Încasările în lei și în valută, obținute ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care se gestionează și se utilizează în regim extrabugetar, în condițiile legii. Cheltuielile de funcționare și cheltuielile de investiții ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se finanțează din veniturile extrabugetare realizate.

(2) Pentru constituirea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de capital necesare consolidării și extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Sumele necheltuite la sfârșitul anului din alocațiile bugetare se varsă la bugetul de stat.

Art. 33. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...