Guvernul României

Ordonanța nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora

Modificări (6), Acțiuni respinse (1), Referințe (2), Reviste (1), Modele (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 1998
Formă aplicabilă de la 29 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Taxele pentru procedurile legale de protecție a obiectelor proprietății industriale: invenții, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci și indicații geografice, desene și modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție, precum și celelalte taxe în legătură cu protecția proprietății industriale, inclusiv pentru protecția tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice și juridice române și străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul și la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecință neefectuarea procedurii respective și luarea măsurilor potrivit legii.

Art. 2. -

Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condițiile legale dreptul său până la data plății, plătește taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:

A. pentru persoane juridice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro;

c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenție sau de titular al unui brevet de invenție al cărui obiect este o invenție rezultată în urma unei activități de cercetare-dezvoltare cu finanțare publică sau este instituție publică ori unitate nonprofit;

B. pentru persoane fizice:

a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni;

b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are și calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câștigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.

Art. 3. -

(1) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plății, pentru fiecare procedură, cu excepția celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 și 29. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plății, acte prin care să dovedească îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2.

(2) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari, aceștia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.

Art. 4. - Modificări (1)

Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum și nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția cursului de schimb și, respectiv, de indicele de inflație, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor.

Art. 5. - Modele (1)

(1) Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din taxele plătite de solicitanții și titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecție și pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție pe teritoriul României, în baza unor convenții internaționale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit dispozițiilor acestor convenții.

(2) Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci plătește partea de contribuție a României la organizațiile internaționale și regionale, conform convențiilor la care este parte.

Art. 6. - Modele (1)

Sumele ce se cuvin unor autorități internaționale sau naționale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecție, în conformitate cu tratatele internaționale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanți la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorități.

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanță.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate.

(3) În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari, atât români, cât și străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.

Art. 8 -

Prețurile și tarifele pentru publicațiile și serviciile efectuate, potrivit dispozițiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

CAPITOLUL II Taxe pentru procedurile legale de protecție a proprietății industriale

SECȚIUNEA 1 Taxe pentru cereri și brevete de invenție

Art. 9. -

Cuantumul și termenele de plată a taxelor pentru protecția invențiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. -

(1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) și b), pct. 18 și la pct. 24-38 din anexa nr. 1.

(2) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecție.

Art. 11. -

(1) Taxele de menținere în vigoare pentru primii ani de protecție, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat mențiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenție, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării.

(2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuți la alin. (1) taxa pentru menținere în vigoare se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

(3) Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru anii care urmează anului în care mențiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.

(4) Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării mențiunii eliberării brevetului european, taxa se plătește în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1.

(5) Taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului de invenție, neplătite în termenele prevăzute la alin. (1) și (2), pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

(6) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 12. -

Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenție, titularul acestuia este obligat să plătească și taxa de menținere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 13. -

(1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecție pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prevederile referitoare la cererile și brevetele de invenție prevăzute la art. 9 se aplică și certificatelor suplimentare de protecție pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar.

(3) Taxa pentru menținerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecție se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

SECȚIUNEA a 2-a Taxe pentru cereri și certificate de înregistrare a modelelor de utilitate

Art. 14. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru cererile și certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 15. - Modificări (1)

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 2 și la pct. 4 lit. b) și c) din anexa nr. 2.

Art. 16. - Modificări (1)

Taxele pentru menținerea în vigoare a modelelor de utilitate se plătesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.

Art. 17. -

Prevederile referitoare la cererile și brevetele de invenție prevăzute la art. 9 se aplică și modelelor de utilitate.

SECȚIUNEA a 3-a Taxe pentru cereri și brevete pentru soiuri de plante

Art. 18. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru cererile și brevetele pentru soi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 19. -

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 20. -

(1) Taxele pentru menținerea în vigoare pentru primii ani de protecție, care curg de la data acordării brevetului pentru soi, se plătesc până la data eliberării brevetului.

(2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuți la alin. (1), taxa pentru menținerea în vigoare se plătește anual, până la începerea anului de protecție respectiv.

Art. 21. -

Taxele pentru menținerea în vigoare a brevetului pentru soi, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

SECȚIUNEA a 4-a Taxe pentru înregistrarea mărcilor și a indicațiilor geografice

Art. 22. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru mărci și indicații geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 23. -

Pentru înregistrarea mărcilor și a indicațiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.

Art. 24. -

(1) Taxele pentru reînnoirea mărcii sau a indicației geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecției, cu o majorare de 50%.

(2) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicații geografice.

SECȚIUNEA a 5-a Taxe pentru înregistrarea desenelor și a modelelor industriale

Art. 25. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru desenele și modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 26. -

(1) Pentru înregistrarea desenelor și a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a).

(2) Nu se aplică reducerile menționate la alin. (1) pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 și 8-17 din anexa nr. 5.

Art. 27. -

(1) Taxele pentru menținerea în vigoare și pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani.

(2) Taxele menționate la alin. (1), neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.

SECȚIUNEA a 6-a Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare

Art. 28. -

Cuantumul și termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 29. -

Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 30. -

(1) Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condițiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii.

(2) Neplata taxelor prevăzute la alin. (1) are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.

Art. 31. -

Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepția taxelor prevăzute la pct. 1 și 2, care nu se restituie.

CAPITOLUL III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietății industriale

Art. 32. -

(1) Încasările în lei și în valută, obținute ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care se gestionează și se utilizează în regim extrabugetar, în condițiile legii. Cheltuielile de funcționare și cheltuielile de investiții ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se finanțează din veniturile extrabugetare realizate.

(2) Pentru constituirea fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de capital necesare consolidării și extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. Sumele necheltuite la sfârșitul anului din alocațiile bugetare se varsă la bugetul de stat.

Art. 33. -

Bugetul de venituri și cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se întocmește anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, și se aprobă de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 34. -

Disponibilitățile bănești în lei și în valută, existente la sfârșitul anului, după scăderea obligațiilor de plată și a încasărilor anticipate, se repartizează astfel:

a) o cotă de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă;

b) diferența se reportează și rămâne la dispoziția Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și se utilizează în anul următor, potrivit destinațiilor aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli, în condițiile legii.

Art. 35. -

(1) Fondul de premiere se poate constitui și acorda lunar, conform legii, cu obligația încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Criteriile și condițiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 34 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

CAPITOLUL IV Contravenții și sancțiuni

Art. 36. -

(1) Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 250 lei.

(2) Constatarea contravenției se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

(3) Prevederile alin. (1) se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. -

Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

Art. 38. -

Pentru procedurile și pentru menținerea în vigoare a titlurilor de protecție la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanță.

Art. 39. - Referințe (2)

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul va adopta o nouă hotărâre privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci**), ca urmare a funcționării acestuia în regim extrabugetar.

**) Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998.

Art. 40. -

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 41. -

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 42. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenție și pentru brevetele de invenție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 și anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) c) și Regula nr. 38 pct. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum și alte dispoziții legale contrare.

NOTĂ:

Reproducem mai jos articolul III din Legea nr. 381/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 și care se aplică, în continuare, ca dispoziție proprie a Legii nr. 381/2005:

"

Art. III. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) Pe aceeași dată se abrogă art. 43 și anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare."

ANEXA Nr. 1

CUANTUMUL ȘI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenție și brevetele de invenție

Nr. crt. Obiectul plății Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea cererii de brevet de invenție la O.S J. M. 3 luni de la data înregistrării
a) pe suport hârtie 108 30
b) prin mijloace electronice 72 20
2 Publicarea cererii de brevet de invenție după 18 luni de la data depozitului sau a priorității revendicate 6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data priorității 180 50
3 Examinarea cererii de brevet de invenție în termen de 18 luni de la data plății: în 3 luni de la data solicitării, din luna a 4-a și până în luna a 30-a inclusiv de la data depozitului
a) când descrierea, revendicările și desenele nu depășesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5 1.080 300
b) pentru fiecare pagină în plus față de cele prevăzute la lit. a) 18 5
c) pentru fiecare revendicare în plus față de cele prevăzute la lit. a) 36 10
4 Tipărirea fasciculei de brevet (descriere, revendicări, desene) care nu depășește 20 pagini și eliberarea brevetului de invenție 12 luni de la data publicării hotărârii de acordare 360 100
- pentru fiecare pagină în plus 18 5
5 Publicarea cererii de brevet de invenție
a) înainte de 18 luni de la data depozitului sau priorității revendicate odată cu solicitarea publicării 360 100
b) după declasificarea informației 3 luni de la data declasificării informației 180 50
6 Întocmirea și publicarea unui raport de documentare: odată cu solicitarea
a) pentru o cerere națională 360 100
b) pentru o cerere internațională la care s-a deschis faza națională 180 50
c) extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea 1.080 300
7 Examinarea cererii de brevet de invenție în termen de 18 luni de la data depozitului: 3 luni de la data depozitului
a) când descrierea, revendicările și desenele nu depășesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 5 1.800 500
b) pentru fiecare pagină în plus față de cele prevăzute la lit. a) 36 10
c) pentru fiecare revendicare în plus față de cele prevăzute la lit. a) 54 15
8 Revendicarea unei priorități:
a) odată cu înregistrarea cererii de brevet de invenție 4 luni de la data înregistrării cererii 180 50
b) în cazul unei cereri internaționale pentru care s-a deschis faza națională în România odată cu deschiderea fazei naționale 180 50
c) după data înregistrării cererii de brevet de invenție odată cu solicitarea 720 200
d) corectarea datelor referitoare la revendicarea priorității 4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei naționale 360 100
e) când cererea este depusă după expirarea dreptului de prioritate odată cu depunerea cererii de revendicare a priorității 1.080 300
f) în cazul unei cereri în care se revendică o prioritate internă 4 luni de la data înregistrării cererii 180 50
9 Eliberarea unui certificat de prioritate odată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului 72 20
10 Menținerea unei cereri de brevet de invenție la nivelul de clasificare atribuit de emitent, pe câte o perioadă de un an odată cu solicitarea pentru primul an și, respectiv, cu o lună înainte pentru fiecare din anii următori 360 100
11 Cererea de nepublicare a numelui inventatorilor în documentele de brevet odată cu depunerea cererii 180 50
12 Completarea cererii de brevet de invenție:
a) depunerea ulterioară a revendicărilor și/sau a desenelor odată cu depunerea 36 10
b) depunerea traducerii în limba română odată cu depunerea 360 100
c) depunerea părții lipsă a descrierii invenției, în scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet 4 luni de la data depunerii cereri de brevet 108 30
d) depunerea cererii de retragere a părții lipsă depuse odată cu depunerea cererii de retragere 72 20
13 Publicarea modificărilor aduse la o cerere de brevet de invenție odată cu depunerea modificărilor 36 10
14 Înregistrarea de modificări în situația juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenție: odată cu înregistrarea actului
a) transmiteri de drepturi 360 100
b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a) 144 40
c) modificări referitoare la: actele încheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresă a unui solicitant, persoană îndreptățită, inventator sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc. 90 25
15 Transformarea unei cereri de brevet de invenție în cerere de model de utilitate 2 luni de la data înregistrării cererii de transformare 36 10
16 Certificarea și eliberarea unui document oficial de tipul: adeverință, duplicat, copie odată cu înregistrarea solicitării 36 10
17 Publicarea unei corecturi pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei îndreptățite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fiecare pagină odată cu înregistrarea solicitării 18 5
18 Prelungirea unui termen de procedură cu până la 3 luni odată cu înregistrarea solicitării 36 10
19 Înregistrarea cererii de repunere în termen odată cu înregistrarea cererii 180 50
20 Examinarea unei contestații odată cu depunerea contestației 540 150
21 Examinarea unei cereri de revocare odată cu depunerea cererii 1.080 300
22 Revalidarea brevetului de invenție, respectiv a brevetului de perfecționare odată cu depunerea cererii de revalidare 1.080 300
23 Menținerea în vigoare a brevetului de invenție, inclusiv a brevetului de perfecționare, pentru fiecare an de protecție conform art. 1 2
- anul 1 0 0
- anul 2 0 0
- anul 3 540 150
- anul 4 576 160
- anul 5 648 180
- anul 6 720 200
- anul 7 792 220
- anul 8 864 240
- anul 9 936 260
- anul 10 1.008 280
- anul 11 1.080 300
- anul 12 1.152 320
- anul 13 1.224 340
- anul 14 1.332 370
- anul 15 1.440 400
- anul 16 1.800 500
- anul 17 1.800 500
- anul 18 1.800 500
- anul 19 1.800 500
- anul 20 1.800 500
24 Înregistrarea și examinarea cererii pentru eliberarea unui certificat suplimentar de protecție pentru medicament sau produs de uz fitosanitar odată cu solicitarea 1.800 500
25 Menținerea în vigoare a certificatului suplimentar, pentru fiecare an de protecție:
- anul 1 3.600 1.000
- anul 2 3.960 1.100
- anul 3 4.320 1.200
- anul 4 4.680 1.300
- anul 5 5.040 1.400
26 Deschiderea fazei naționale a cererii internaționale odată cu deschiderea fazei naționale 108 30
27 Publicarea traducerii în limba română a unei cereri internaționale, pentru care s-a deschis faza națională: odată cu solicitarea publicării
a) în termenul de publicare legal 180 50
b) înainte de expirarea termenului de publicare legal 288 80
28 Taxe privind procedurile de brevetare prin P.C.T.
28.1. Transmiterea cererii internaționale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul Internațional al O.M.P.I. până în luna a 13-a de la data priorității 360 100
28.2. Taxa de înregistrare internațională, conform regulii 15.1(i) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. o lună de la data depunerii cererii internaționale cuantumul prevăzut de regula nr. 96 din Regulamentul de aplicare a P.C.T.
28.3. Taxa de documentare internațională, conform regulii 16.1 din Regulamentul de aplicare a P.C.T. o lună de la data depunerii cererii internaționale cuantumul publicat de Biroul Internațional al O.M.P.I.
28.4. Depunerea ulterioară a traducerii cererii internaționale într-o limbă acceptată de Administrația însărcinată cu documentarea internațională, conform regulilor 12.3(c)ii) și (c) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 2 luni de la data depunerii cererii internaționale contravaloarea în lei 25% din cuantumul prevăzut la pct. 28.2.
28.5. Taxa suplimentară, conform Regulamentului de aplicare a P.C.T., pentru depășirea termenului de plată a fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1.-28.3. o lună de la data notificării 50% din cuantumul prevăzut la pct. 28.1.-28.3.
29 Publicarea traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în România odată cu depunerea traducerii 216 60
30 Publicarea unei versiuni corectate a traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în România odată cu depunerea versiunii corectate 108 30
31 Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european cu efecte în România, care nu depășește 20 de pagini și care a fost depusă:
a) în termen de 3 luni de la data publicării mențiunii eliberării brevetului 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a mențiunii eliberării brevetului 360 100
- pentru fiecare pagină în plus 18 5
b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la lit. a) 6 luni de la data publicării de către O.E.B. a mențiunii eliberării brevetului european 720 200
- pentru fiecare pagină în plus 18 5
32 Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european menținut așa cum a fost modificat în urma procedurii de opoziție la O.E.B., care nu depășește 20 de pagini și care a fost depusă:
a) în termen de 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a mențiunii de modificare a brevetului 3 luni de la data publicării de către O.E.B. a mențiunii menținerii brevetului european în formă modificată 180 50
- pentru fiecare pagină în plus 18 5
b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la lit. a) 6 luni de la data publicării de către O.E.B. a mențiunii menținerii brevetului european în formă modificată 360 100
- pentru fiecare pagină în plus 18 5
33 Depunerea unei cereri de transformare a cererii de brevet european în cerere de brevet național, pentru fiecare țară 3 luni de la data la care cererea europeană este considerată retrasă 180 50
34 Înregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european 2 luni de la înregistrarea cererii 108 30
35 Transmiterea drepturilor privind cererea/brevetul european odată cu înregistrarea documentului 360 100
36 Publicarea traducerii corectate a fasciculei de brevet european cu efecte în România la data depunerii 72 20
37 Eliberarea unui certificat de recunoaștere a efectelor brevetului european în România odată cu înregistrarea cererii 36 10
38 Publicarea unei corecturi privind conținutul paginii de capăt a brevetului european pentru înlăturarea erorilor datorate titularului odată cu înregistrarea solicitării 18 5
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

CUANTUMUL ȘI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile și
certificatele de înregistrare de model de utilitate

Nr. crt. Obiectul plății Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Depunerea cererii de certificat de înregistrare de model de utilitate 3 luni de la data înregistrării 108 30
2 Tipărirea descrierii, revendicărilor și desenelor și eliberarea certificatului de înregistrare de model de utilitate care nu depășește 20 de pagini 12 luni de la data înregistrării cererii de model de utilitate 360 100
- pentru fiecare pagină în plus 18 5
3 Întocmirea și publicarea unui raport de documentare/examinare odată cu solicitarea 360 100
4 Menținerea în vigoare a certificatului de înregistrare de model de utilitate:
a) pentru primii șase ani de protecție; odată cu eliberarea certificatului 1.080 300
b) pentru anii șapte-opt de proiecție; până la începerea perioadei de protecție 720 200
c) pentru anii nouă-zece de protecție. până la începerea perioadei de protecție 1.080 300

ANEXA Nr. 3

CUANTUMUL ȘI TERMENELE
privind plata taxelor pentru cererile și brevetele pentru soi

Nr. crt. Obiectul plății Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea și publicarea cererii de brevet pentru soi odată cu înregistrarea 108 30
2 Examinarea denumirii soiului odată cu înregistrarea 108 30
3 Revendicarea priorității unei prime cereri la depunerea cererii 180 50
în 3 luni de la solicitare 360 100
4 Examinarea în fond a cererii de brevet pentru soi la data solicitării 360 100
după publicarea cererii 180 50
5 Examinarea tehnică a cererii de brevet pentru soi pe grupe de specii (DUS)*) pentru fiecare an de testare la data solicitării, în funcție de grupul de soiuri G1 414 115
G2 432 120
G3 360 100
G4 360 100
G5 360 100
6 Eliberarea brevetului pentru soi 12 luni de la data publicării hotărârii 180 50
7 Examinarea unei contestații odată cu solicitarea 360 100
8 Examinarea unei cereri de revocare odată cu solicitarea 540 150
9 Examinarea unei cereri de anulare odată cu solicitarea 540 150
10 Menținerea în vigoare a unui brevet pentru soi, pentru fiecare an de protecție, pe grupe de specii: conform art. 138
a) anii de protecție unu-cinci G1 180 50
G2 180 50
G3 144 40
G4 144 40
G5 108 30
b) pentru următorii ani de protecție, începând cu anul șase G1 360 100
G2 360 100
G3 288 80
G4 288 80
G5 252 70
11 Examinarea unei cereri de revalidare a brevetului pentru soi odată cu solicitarea 180 50
12 Cumpărarea raportului tehnic de la un alt stat membru U.P.O.V. odată cu solicitarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci 1.008 280
13 Inspectarea Registrului Național al Cererilor de Brevete de Soiuri odată cu solicitarea 72 20
14 Înregistrarea modificărilor în situația juridică a cererii sau a brevetului pentru soi:
a) transmitere de drepturi odată cu solicitarea 180 50
b) alte modificări odată cu solicitarea 36 10
15 Eliberarea de duplicate, copii, adeverințe odată cu solicitarea la O.S.I.M. 36 10
16 Prelungirea termenului de procedură cu până la un an odată cu solicitarea 360 100

*) DUS - distinctivitate, uniformitate, stabilitate

Grupuri de soiuri

G1: orz de primăvară, grâu de toamnă, grâu de primăvară, triticale, sfeclă de zahăr, cartof, rapiță de iarnă, ovăz, secară.

G2: porumb furajer, mazăre (soiuri comestibile), trifoi roșu, raygras peren, ceapă, castraveți de câmp, varză albă, morcovi, tomate de câmp; măr, prun, vișin, căpșun.

G3: orz de iarnă, fasole de câmp, mazăre (soiuri furajere), lupin galben, trifoi alb, lucernă, hibrizi de lucernă, festuca, sfeclă furajeră, tutun; conopidă, sfeclă de grădină, țelină, fasole pitică, mazăre de grădină, ciuperci, hamei; păr (soiuri altoite pe portaltoi), prun (soiuri altoite pe portaltoi), măr (soiuri altoite pe portaltoi); coacăz negru.

G4: triticale de primăvară, lupin albastru, raygras; usturoi, varză de Bruxelles, tomate de seră; pătrunjel rădăcini, salată de căpățână, spanac; trandafir (soiuri de seră), gerbera, garoafe, crizanteme; zmeură, coacăz roșu.

G5: speciile neincluse în grupele G1-G4.

ANEXA Nr. 4

CUANTUMUL ȘI TERMENELE
privind plata taxelor pentru mărci și indicații geografice

Nr. crt. Obiectul plății Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective și de certificare odată cu depunerea cererii 36 10
2 Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului național reglementar o lună de la data constituirii depozitului național reglementar
- alb-negru 108 30
- color 360 100
3 3.1. Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale: 3 luni de la data depunerii cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 396 110
- color 684 190
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse și/sau servicii 180 50
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 108 30
3.2. Reînnoirea unei mărci individuale: odată cu depunerea cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 432 120
- color 720 200
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse și/sau servicii 180 50
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 108 30
4 4.1. Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci colective și de certificare: 3 luni de la data depunerii cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 1.404 390
- color 1.764 490
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse și/sau servicii 252 70
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 216 60
4.2. Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare: odată cu depunerea cererii
a) pentru o clasă de produse sau servicii
- alb-negru 1.440 400
- color 1.800 500
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse și/sau servicii 216 60
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială 216 60
5 Solicitarea reînnoirii înregistrării unei mărci după expirarea duratei de protecție în curs 6 luni de la data expirării duratei de protecție în curs
6 Depunerea documentelor de invocare a priorității odată cu depunerea 180 50
cererii 3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii 720 200
7 Eliberarea unui certificat de prioritate odată cu solicitarea eliberării certificatului 108 30
8 Eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii 3 luni de la data publicării mărcii 180 50
9 Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii odată cu depunerea cererii de reînnoire a înregistrării, mărcii 180 50
10 Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau de reînnoire a înregistrării mărcii odată cu depunerea cererii 180 50
11 Transmiterea cererii internaționale de înregistrare sau de reînnoire a mărcii de la O.S.I.M. la Biroul Internațional al O.M.P.I. odată cu depunerea cererii pentru o clasă de produs/serviciu 252 70
- pentru fiecare clasă suplimentară de produs-serviciu 108 30
12 Transmiterea la O.M.P.I. a modificării de titular și/sau a schimbării de adresă odată cu depunerea cererii 108 30
13 Examinarea unei opoziții la înregistrarea unei mărci odată cu depunerea cererii de opoziție
pentru o clasă de produs/serviciu 216 60
pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu 108 30
14 Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea condițiilor pentru înregistrarea mărcii odată cu cererea de acordare a fiecărui termen suplimentar de 3 luni 36 10
15 Divizarea cererii inițiale de înregistrare a mărcii 3 luni de la data solicitării divizării cererii 180 50
16 Reclasificarea listei de produse și/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii 3 luni de la data depunerii cererii 108 30
17 a) Examinarea unei contestații a solicitantului împotriva unei decizii de respingere sau admitere parțială odată cu depunerea contestației 540 150
b) Examinarea unei contestații împotriva unei decizii a comisiei de examinare opoziții sau a unei decizii de transmiteri de drepturi odată cu depunerea contestației 900 250
18 Înregistrarea unei modificări în situația juridică a mărcii odată cu depunerea cererii de înscriere a modificării
a) transmitere de drepturi 360 100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului 90 25
c) rezilierea actelor de la lit. a) 144 40
d) introducerea mandatarului în procedură după depunerea cererii, pe cale națională sau pe cale internațională 90 25
e) orice alte modificări pentru care Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, nu prevede explicit scutiri de taxe 90 25
19 Eliberarea de adeverințe, copii sau alte acte legate de situația juridică a unei mărci odată cu depunerea solicitării 36 10
20 Înregistrarea unei indicații geografice odată cu depunerea cererii de înregistrare a indicației geografice 1.440 400
21 Eliberarea certificatului de înregistrare a unei indicații geografice 2 luni de la data publicării indicației geografice în B.O.P.I. 180 50
22 Reînnoirea duratei de utilizare a unei indicații geografice odată, cu depunerea cererii de reînnoire 1.440 400
23 Reclasificarea listei de produse pentru care se solicită înregistrarea unei indicații geografice odată cu depunerea cererii 108 30

ANEXA Nr. 5

CUANTUMUL ȘI TERMENELE
privind plata taxelor pentru desenele și modelele industriale

Nr. crt. Obiectul plății Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Înregistrarea cererii în Registrul național al cererilor depuse: o dată cu depunerea cererii
a) pentru primul desen/model 108 30
b) pentru fiecare desen/model suplimentar 36 10
2 Publicarea desenului sau modelului: o lună de la depunerea cererii
a) pentru fiecare figură, în spațiu standard (6 x 6 cm), alb-negru 72 20
b) pentru fiecare figură, în spațiu standard (6 x 6 cm), în culori 360 100
c) pentru elementele caracteristice (maximum 30 de cuvinte) 36 10
3 Amânarea publicării odată cu depunerea cererii 72 20
4 Invocarea priorității 3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorității 72 20
5 Examinarea cererii de înregistrare o lună de la publicarea cererii
a) pentru primul desen/model 180 50
b) pentru fiecare desen/model suplimentar 36 10
6 Eliberarea certificatului de înregistrare; o lună de la comunicarea hotărârii de admitere
a) pentru 1-20 desene/modele 72 20
b) pentru 21-50 desene/modele 108 30
c) pentru 51-100 desene/modele 180 50
7 Menținerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protecție de 5 ani o lună de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protecție de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de protecție de 5 ani
a) pentru 1-20 desene/modele 360 100
b) pentru 21-50 desene/modele 450 125
c) pentru 51-100 desene/modele 540 150
8 Eliberarea certificatului de reînnoire odată cu depunerea cererii
a) pentru 1-20 desene/modele 72 20
b) pentru 21-50 desene/modele 90 25
c) pentru 51-100 desene/modele 108 30
9 Reînnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioadă de 5 ani până la începerea următoarei perioade de protecție
a) pentru 1-20 desene/modele 100
b) pentru 21-50 desene/modele 125
c) pentru 51-100 desene/modele 150
10 Eliberarea certificatului de prioritate 30
11 Examinarea unei contestații 150
12 Examinarea unei opoziții la înregistrarea desenului/modelului 30
13 Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului 100
14 Înregistrarea de modificări în situația juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare:
a) transmitere de drepturi 30
b) modificări cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/titularului și mandatarului 10
c) rezilierea actelor de la lit. a) 10
15 Eliberare de acte, adeverințe, duplicate, copii certificate, extras din registru odată cu înregistrarea solicitării 36 10
16 Transmiterea cererii internaționale de înregistrare/reînnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I. odată cu cererea
a) pentru primul model 288 80
b) pentru modelele următoare 72 20
17 Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 de zile odată cu cererea 36 10

ANEXA Nr. 6

CUANTUMUL ȘI TERMENELE
privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare

Nr. crt. Obiectul plății Termenul de plată Cuantumul (lei) Cuantumul (euro)
1 Depunerea cererii de înregistrare a unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plății 108 30
2 Examinarea cererii de înregistrare a unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plății 360 100
3 Înregistrarea unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plății 108 300
4 Publicarea înregistrării unei topografii odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plății 54 15
5 Eliberarea unui certificat de înregistrare odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plății 54 15
6 Examinarea unei contestații odată cu depunerea contestației 360 100
7 Înregistrarea de modificări în situația juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare: odată cu înregistrarea solicitării
a) transmitere de drepturi 360 100
b) alte modificări 90 25
8 Consultarea documentației publice din depozitul reglementar odată cu înregistrarea solicitării 36 10
9 Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului național al topografiilor odată cu înregistrarea solicitării 36 10
;
se încarcă...