Guvernul României

Ordonanța nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați

Modificări (3), Puneri în aplicare (5), Acțiuni respinse (3), Referințe (16), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 1994
Formă aplicabilă de la 08 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Calitatea de expert contabil și contabil autorizat

Art. 1. -

Profesia de expert contabil și de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 2. -

(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor și recomandărilor sale, expertul contabil întocmește raport.

(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența de a ține contabilitatea și de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare. Reviste (1)

Art. 3. -

(1) Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Modificări (1)

(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și avizat de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Educației Naționale*). Puneri în aplicare (1)

*) În prezent, atribuțiile Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației Naționale sunt preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor și, respectiv, de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Art. 4. -

(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are capacitate de exercițiu deplină;

b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii și conferențiarii universitari, doctorii în economie și doctorii docenți, cu specialitatea finanțe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) și susținerea unui interviu privind normele de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați. Jurisprudență (1)

Art. 5. -

Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are capacitate de exercițiu deplină;

b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.

CAPITOLUL II Exercitarea profesiei de expert contabil și de contabil autorizat

SECȚIUNEA 1 Expertul contabil

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:

a) ține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare;

b) acordă asistență privind organizarea și ținerea contabilității;

c) efectuează analize economico-financiare și evaluări patrimoniale; Jurisprudență (1)

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege; Jurisprudență (1)

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică; Jurisprudență (2)

f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale;

g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.

Art. 7. - Modificări (3), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (4)

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar și consultanță fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activități.

Art. 8. - Modificări (1)

Experții contabili pot să-și exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți comerciale potrivit legii.

Art. 9. - Modificări (1)

Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b) majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale;

c) consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;

d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală.

SECȚIUNEA a 2-a Contabilul autorizat

Art. 10. -

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:

a) ține contabilitatea operațiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b) pregătește lucrările în vederea elaborării situațiilor financiare. Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Art. 11. - Modificări (1)

Contabilii autorizați pot să-și exercite profesia individual ori în societăți comerciale.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții comune privind experții contabili și contabilii autorizați

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soți ai administratorilor.

(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și experiență în activitatea financiar-contabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile comerciale membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Art. 13. - Modificări (1)

Experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuții la fondul de garanții.

Art. 14. -

Relațiile experților contabili, contabililor autorizați și societăților comerciale de profil cu clienții se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

Art. 15. -

Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 și 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracțiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Public sau Ministerului Internelor și Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive.

SECȚIUNEA a 4-a Răspunderile experților contabili și ale contabililor autorizați

Art. 16. -

(1) Experții contabili și contabilii autorizați răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal, după caz, potrivit legii. Jurisprudență (1)

(2) Limitele răspunderii civile a experților contabili și contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile. Jurisprudență (1)

Art. 17. -

(1) Sancțiunile disciplinare ce se aplică experților contabili și contabililor autorizați, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele: Jurisprudență (1)

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați

SECȚIUNEA 1 Organizarea și atribuțiile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați

Art. 18. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Se înființează Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, persoană juridică de utilitate publică și autonomă, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță, având sediul în municipiul București.

Art. 19. - Jurisprudență (1)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați își constituie filiale, fără personalitate juridică, în reședințele de județ și în municipiul București.

Art. 20. - Jurisprudență (1)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați are următoarele atribuții:

a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului și susținerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se avizează de Ministerul Economiei și Finanțelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b) organizează evidența experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului; Jurisprudență (1)

c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili și a contabililor autorizați; Modificări (1), Jurisprudență (1)

d) elaborează și publică normele privind activitatea profesională și conduita etică a experților contabili și a contabililor autorizați, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e) asigură pentru experții contabili buna desfășurare a activității de evaluare pe baza Standardelor Internaționale de Evaluare;

f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate;

g) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organisme specializate, precum și cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate; Modificări (1)

h) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate;

i) editează publicații de specialitate;

j) alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.

SECȚIUNEA a 2-a Secțiunile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați

Art. 21. - Referințe (1)

(1) Activitățile prevăzute la art. 6 și, respectiv, la art. 10 pot fi desfășurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și dovedită cu legitimația de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscriși toți membrii, persoane fizice, experți contabili, separat de contabilii autorizați, precum și persoanele juridice de profil, grupate în funcție de criteriul teritorial. Modificări (1), Referințe (2)

(2) Organizarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se face pe două secțiuni:

- secțiunea experților contabili;

- secțiunea contabililor autorizați.

(3) Evidența persoanelor care au promovat examenul de admitere și se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...