Parlamentul României

Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (3), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 1994
Formă aplicabilă de la 07 iulie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. - Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1)

(1) Cele 8 categorii de timbre ce formează obiectul prezentei legi se stabilesc astfel:

a) timbrul literar, în valoare de 2% din prețul de vânzare a unei cărți și care se adaugă acestui preț; Puneri în aplicare (2)

b) timbrul cinematografic, în valoare de 2% din prețul unui bilet și care se adaugă acestui preț; Puneri în aplicare (1)

c) timbrul teatral, în valoare de 5% din prețul unui bilet și care se adaugă acestui preț; Puneri în aplicare (1)

d) timbrul muzical, în valoare de 5% din prețul unui bilet și 2% din prețul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video și audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice, și care se adaugă acestor prețuri; Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

e) timbrul folcloric, în valoare de 5% din prețul unui bilet și 2% din prețul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video și audio folclorice înregistrate și care se adaugă acestor prețuri; Puneri în aplicare (1)

f) timbrul artelor plastice, în valoare de 0,5% din prețul de vânzare a operei de artă și care se adaugă acestui preț**); Puneri în aplicare (1)

g) timbrul arhitecturii, în valoare de 0,5 0/00 din valoarea investiției, indiferent de beneficiarul sau de destinația acesteia; Puneri în aplicare (2)

h) timbrul de divertisment, în valoare de 3% din prețul unui bilet și care se adaugă acestui preț. Puneri în aplicare (2)

(2) Timbrul literar se aplică pentru fiecare exemplar din cărțile beletristice vândute prin unitățile de orice fel, editate sau nu în România.

(3) Timbrele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele cinematografice, teatrale, muzicale și folclorice organizate în țară și se adaugă la prețul de vânzare a biletului.

(4) Timbrul prevăzut la alin. (1) lit. g) se adaugă la valoarea investiției și se achită odată cu taxa pentru autorizația de construcție. Jurisprudență (1)

(5) Timbrul prevăzut la alin. (1) lit. h) se aplică pe fiecare bilet vândut la spectacolele artistico-sportive, altele decât cele la care se aplică alte timbre, și la spectacolele de circ organizate în țară și se adaugă la prețul de vânzare a biletului.

**) A se vedea anexa nr. 6 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor și al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Sumele încasate, reprezentând valoarea timbrului, se vor vira lunar de unitățile care le încasează, în conturile organizațiilor de creatori, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Culturii și Cultelor, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice***) și cu consultarea organizațiilor de creatori. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) În cazul în care pentru un domeniu cultural există mai multe organizații de creatori constituite potrivit dispozițiilor legale, sumele încasate se vor repartiza organizațiilor de creatori, în funcție de opțiunile titularilor de drepturi de autor sau titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, moștenitorilor acestora. Pentru operele clasice sau traducerile ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protecție legală destinația sumelor încasate din aplicarea timbrului literar va fi hotărâtă de către editor. Pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protecție legală destinația timbrului muzical, plătit de distribuitor, va fi hotărâtă astfel: Puneri în aplicare (1)

a) în cazul filmului străin, contravaloarea timbrului se varsă la Fondul cinematografic;

b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător;

c) în cazul spectacolelor organizate în țară, de către producător, pentru partea aferentă dreptului de autor, care nu se mai află în perioada de protecție legală, și de către titularii celorlalte drepturi de autor, sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de moștenitorii acestora.

(3) Fiecare organizație de creatori este obligată să-și constituie un organism financiar pentru timbrul respectiv. Puneri în aplicare (1)

(4) Pentru a beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrului, organizațiile de creatori trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: Jurisprudență (2)

a) cel puțin 90% din numărul membrilor acestora trebuie să fie titulari de drepturi de autor sau titulari de drepturi conexe dreptului de autor ori persoane care, prin profesiunea lor, participă nemijlocit la crearea operei din domeniul pentru care se colectează timbrul; Jurisprudență (1)

b) în obiectivele stabilite prin statut să se regăsească activități prevăzute la art. 3. Jurisprudență (1)

(5) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (4) de către organizațiile de creatori ce pot beneficia de sumele reprezentând valoarea timbrelor se va realiza de către o comisie constituită prin ordin al ministrului culturii și cultelor. Jurisprudență (2)

***) A se vedea Ordinul ministrului culturii și cultelor și al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 9 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 15 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, denumirea Ministerul Finanțelor Publice a fost înlocuită cu denumirea Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Sumele care se cuvin organizațiilor de creatori vor fi utilizate pentru:

a) susținerea unor proiecte culturale de interes național;

b) participarea la concursuri de interpretare și creație în țară și în străinătate;

c) promovarea unor acțiuni cu participarea românilor de peste hotare;

d) susținerea și protejarea artei cinematografice, teatrale și muzicale;

e) completarea fondurilor destinate susținerii activității tinerilor creatori, interpreți și executanți;

f) sprijinirea materială a creatorilor, interpreților și executanților pensionari;

g) sprijinirea materială a revistelor de specialitate aparținând uniunilor de creație;

h) sprijinirea înscrierii în circuitul național și internațional a operelor artistice de valoare;

i) cinstirea și perpetuarea memoriei personalităților culturii românești și ale minorităților naționale, atât în țară, cât și în străinătate;

j) punerea în valoare a patrimoniului folcloric și etnografic din România;

k) susținerea financiară a spectacolelor în care sunt prezentate opere de creație ai căror autori sunt români sau reprezentanți ai minorităților naționale din România;

l) susținerea financiară a premiilor acordate creatorilor și interpreților.

Art. 4. -

Încasările rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment nu sunt impozabile.

Art. 5. -

(1) Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei*) următoarele fapte:

a) nesolicitarea opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligație;

b) nerespectarea opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, de către persoanele fizice sau juridice care au această obligație;

c) neperceperea și nevirarea contravalorii timbrelor prevăzute în prezenta lege, de către persoanele juridice sau fizice care au această obligație. Jurisprudență (1)

(2) Utilizarea sumelor reprezentând contravaloarea timbrelor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 constituie contravenție, dacă nu este săvârșită astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 4.000 de lei*).

(3) În cazul nevirării la termen a sumelor încasate și datorate se aplică o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, care se face venit la bugetul de stat. Jurisprudență (1)

(4) Prevederile prezentului articol referitoare la contravenții se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.

*) Amenzile sunt exprimate în monedă nouă, potrivit dispozițiilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la art. 5 se fac de către organele de specialitate ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) Reprezentanții mandatați ai organizațiilor de creatori, precum și reprezentanții serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și reprezentanții Oficiului Român pentru Drepturile de Autor pot verifica modul în care persoanele fizice sau juridice care au aceste obligații au solicitat și au respectat opțiunile titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, precum și corectitudinea operațiunilor de percepere și virare a contravalorii timbrelor, cu obligația de a sesiza organele abilitate cu constatarea și sancționarea contravențiilor atunci când se evidențiază existența unor nereguli. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(3) Împuterniciții Ministerului Culturii și Cultelor vor verifica utilizarea, potrivit destinațiilor prevăzute la art. 3, a sumelor încasate de către organizațiile de creatori din aplicarea timbrelor. Puneri în aplicare (1)

Art. 7. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 262/1957 privind modificarea articolului III din Decretul nr. 31/1949 pentru stimularea activității științifice, literare și artistice, precum și pentru înființarea timbrului literar al scriitorilor; Decretul nr. 977/1968 pentru modificarea alineatului 2 din articolul 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 93/1990 privind modificarea articolului 2 din Decretul nr. 262/1957; Decretul-lege nr. 94/1990 privind instituirea "Timbrului teatral"; Decretul-lege nr. 142/1990 privind instituirea "Timbrului cinematografic"; Legea nr. 62/1991 privind instituirea "Timbrului muzical"; Legea nr. 63/1991 privind instituirea "Timbrului folcloric".

Art. 8. -

Prezenta lege intră în vigoare după 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

;
se încarcă...