Act Internațional

Convenția privind definirea statutului școlilor europene din 21.06.1994 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Înaltele părți contractante, membre ale Comunităților Europene, și Comunitățile Europene, denumite în continuare părți contractante,

întrucât, pentru educarea în comun a copiilor personalului Comunităților Europene în vederea bunei funcționări a instituțiilor europene, începând cu anul 1957 s-au înființat unități speciale de învățământ, denumite școli europene,

întrucât Comunitățile Europene se preocupă de asigurarea educării în comun a acestor copii și, în acest scop, contribuie la bugetul școlilor europene,

întrucât sistemul școlilor europene este un sistem sui generis; întrucât el constituie o formă de cooperare atât între statele membre, cât și între acestea și Comunitățile Europene, recunoscându-se în totalitate responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește conținutul procesului de învățământ, organizarea sistemului educațional propriu, precum și diversitatea culturală și lingvistică,

întrucât:

- este necesar ca Statutul școlilor europene, adoptat în 1957, să fie consolidat pentru a se ține seama de toate documentele relevante adoptate de părțile contractante;

- este necesar ca statutul să fie adaptat ținând seama de dezvoltarea Comunităților Europene;

- este necesară modificarea procedurii decizionale la nivelul conducerii unei școli;

- trebuie avută în vedere experiența câștigată în activitatea de conducere școlară;

- trebuie să se asigure protecție juridică adecvată împotriva actelor Consiliului superior sau ale consiliilor de administrație, atât pentru personalul didactic, cât și pentru alte persoane aflate sub incidența actelor respective; în acest sens, este necesară înființarea unei camere de recurs căreia să i se confere competențe strict definite;

- competența Camerei de recurs nu aduce atingere competențelor naționale în ceea ce privește răspunderea civilă și penală,

întrucât la Munchen a fost înființată o școală, în temeiul Protocolului adițional din 15 decembrie 1975, în vederea școlarizării în comun a copiilor personalului Oficiului European de Brevete în aceeași școală,

convin după cum urmează:

TITLUL I Școlile europene

ARTICOLUL 1

Prezenta convenție definește statutul școlilor europene (denumite în continuare școli).

Obiectivul școlilor europene este educarea în comun a copiilor personalului Comunităților Europene. Pe lângă copiii la care se referă reglementările prevăzute la art. 28 și 29, la aceste școli se pot înscrie și alți copii, în limitele impuse de către Consiliul superior. Școlile sunt enumerate în anexa nr. I, care poate fi modificată de către Consiliul superior, ținându-se seama de deciziile luate în conformitate cu art. 2, 28 și 31.

ARTICOLUL 2

1. Consiliul superior, hotărând în unanimitate, poate decide deschiderea de noi școli.

2. Consiliul superior stabilește amplasarea acestora de comun acord cu statul membru gazdă.

3. Înainte de deschiderea unei noi școli pe teritoriul unui stat membru, se încheie un acord între Consiliul superior și statul membru gazdă privind asigurarea gratuită a unui amplasament corespunzător și întreținerea acestuia pentru noua școală.

ARTICOLUL 3

1. În fiecare școală, procesul de instruire are în vedere parcurgerea programei școlare până la sfârșitul ciclului secundar.

Școala cuprinde 3 cicluri:

- preșcolar;

- primar, de 5 ani;

- secundar, de 7 ani.

Necesitățile tehnice ale învățământului sunt, în măsura posibilităților, acoperite de către școli, în cooperare cu sistemul educațional al țării gazdă.

2. Instruirea este asigurată de profesori detașați sau numiți de către statele membre, în conformitate cu deciziile luate de către Consiliul superior, potrivit procedurii menționate la art. 12 alin. 4.

3.

a) Orice propunere de schimbare a structurii fundamentale a unei școli impune votul unanim al reprezentanților statului membru în Consiliul superior.

b) Orice propunere de schimbare a statutului oficial al profesorilor presupune votul unanim al Consiliului superior.

ARTICOLUL 4

Educația oferită în școlile europene se organizează pe următoarele principii:

1. cursurile sunt ținute în limbile specificate în anexa nr. II;

2. anexa menționată anterior poate fi modificată de către Consiliul superior, ținându-se seama de deciziile luate în conformitate cu art. 2 și 32;

3. pentru a încuraja unitatea școlilor europene, la unele materii se pot uni clasele de același nivel pentru a da posibilitatea elevilor repartizați pe secții diferite, în funcție de limba maternă, să învețe și împreună, înlesnindu-le astfel cunoașterea reciprocă. Pentru aceste ore comune poate fi folosită orice limbă a Comunității, în măsura în care Consiliul superior decide că circumstanțele justifică acest lucru;

4. o atenție specială se acordă însușirii temeinice a limbilor moderne de către elevi;

5. planurile de învățământ promovează dimensiunea europeană;

6. în procesul de educare și instruire sunt respectate conștiința și convingerile individuale;

7. se iau măsuri pentru a facilita primirea în școală a copiilor cu nevoi educaționale speciale.

ARTICOLUL 5

1. Anii de studiu încheiați cu succes în cadrul școlii, precum și diplomele și certificatele respective sunt recunoscute oficial pe teritoriul statelor membre, pe baza unui tabel de echivalare, în condițiile stabilite de Consiliul superior, prevăzute în art. 11, și sub rezerva acordului autorităților naționale competente.

2. Bacalaureatul european, care face obiectul Acordului din 11 aprilie 1984 prin care se modifică anexa statutului școlilor europene de reglementare a bacalaureatului european, denumit în continuare Acordul european privind bacalaureatul, se acordă la terminarea ciclului secundar. Consiliul superior, care hotărăște prin votul unanim al reprezentanților statului membru, este în măsură să modifice respectivul acord, dacă acest lucru se dovedește necesar.

Titularii diplomei de bacalaureat european obținut la școala europeană:

a) se bucură, în cadrul statului membru din care provin, de toate beneficiile rezultate de pe urma diplomei sau a certificatului înmânat la terminarea ciclului secundar din țara respectivă;

b) au dreptul de a solicita admiterea la orice universitate de pe teritoriul oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acestui stat membru cu calificări echivalente.

În sensul prezentei convenții, cuvântul universitate se aplică:

a) universităților;

b) instituțiilor privite drept universități de către statul membru pe al cărui teritoriu sunt situate.

ARTICOLUL 6

Fiecare școală are personalitatea juridică necesară pentru atingerea obiectivelor educaționale proprii, după cum se precizează la art. 1. În acest scop, este liberă să își gestioneze fondurile alocate de la buget, în condițiile prevăzute de regulamentul financiar la care se face referire în art. 13 alin. 1. Școala are dreptul să stea în justiție. Este abilitată, în special, să cumpere și să vândă bunuri mobile și imobile.

În ceea ce privește drepturile și obligațile, școala este tratată în fiecare stat membru ca o instituție educațională, de drept public, sub rezerva dispozițiilor speciale ale prezentei convenții.

TITLUL II Organele școlilor

ARTICOLUL 7

Organele comune tuturor școlilor sunt:

1. Consiliul superior;

2. secretarul genaral;

3. Consiliul inspectorilor;

4. Camera de recurs.

Fiecare școală este administrată de către Consiliul de administrație și condusă de director.

CAPITOLUL I Consiliul superior

ARTICOLUL 8

1. În temeiul art. 28, Consiliul superior este format din următorii membri:

a) reprezentantul (reprezentanții) la nivel ministerial din fiecare stat membru al Comunităților Europene, împuternicit (împuterniciți) să angajeze guvernul respectivului stat membru, subînțelegându-se că fiecare stat membru nu are decât un singur vot;

b) un membru al Comisiei Comunităților Europene;

c) un reprezentant desemnat de către Comitetul personalului școlii (din cadrul personalului didactic), în conformitate cu art. 22;

d) un reprezentant al părinților elevilor, desemnat de către Asociația părinților, în conformitate cu art. 23.

2. Reprezentanții la nivel ministerial din cadrul fiecărui stat membru, precum și membrul Comisiei Comunităților Europene pot desemna persoane care să îi reprezinte. Alți membri, care nu au posibilitatea să ia parte la lucrări, sunt reprezentați de locțiitorii lor.

3. Un reprezentant al elevilor poate fi invitat să ia parte la ședințele Consiliului superior ca observator pentru problemele ce îi privesc pe elevi.

4. Consiliul superior este convocat de către președintele său, din proprie inițiativă ori la cererea bine motivată a 3 membri ai Consiliului superior sau a secretatului general. Acesta se întrunește cel puțin o dată pe an.

5. Funcția de președinte este deținută, pe rând, în fiecare an, de câte un reprezentant al fiecărui stat membru, în următoarea ordine a statelor membre: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Regatul Unit.

ARTICOLUL 9

1. Cu excepția cazurilor în care prin prezenta convenție se impune unanimitate de voturi, deciziile Consiliului superior se adoptă cu majoritate de două treimi din numărul membrilor acestuia, sub rezerva următoarelor dispoziții:

a) adoptarea unei decizii care afectează interesele specifice ale unui stat membru, cum ar fi extinderea semnificativă a spațiului ocupat de școală sau închiderea unei școli de pe teritoriul acestuia, impune obținerea unui vot favorabil din partea reprezentantului statului membru respectiv;

b) închiderea unei școli impune obținerea unui vot favorabil din partea membrului Comisiei;

c) reprezentantul unei organizații care funcționează în temeiul dreptului public și este membră cu drept de vot în Consiliul superior, conform unui acord încheiat în baza art. 28, are drept de vot în toate problemele care privesc școala, reglementate de acordul respectiv;

d) dreptul de vot al reprezentantului Comitetului personalului școlii, menționat la art. 8 alin. 1 lit. c), și al reprezentantului părinților elevilor, menționat la art. 8 alin. 1 lit. d), se limitează la adoptarea de decizii privind chestiuni educaționale, în conformitate cu art. 11; aceștia sunt excluși de la deciziile cu privire la modificările aduse Acordului european asupra bacalaureatului și de la decizii care au efecte financiare sau bugetare.

2. În cazurile în care prin prezenta convenție se impune unanimitatea, adoptarea deciziilor de către Consiliul superior nu este împiedicată de abținerea de la vot a membrilor prezenți sau reprezentați.

3. În toate procedurile de votare, fiecare membru prezent sau reprezentat are dreptul la un singur vot, fără a aduce atingere dispozițiilor speciale menționate în art. 8 alin. 1 lit. a).

ARTICOLUL 10

Consiliul superior veghează la punerea în aplicare a prezentei convenții; în acest sens, are putere de decizie în chestiuni privind educația, bugetul și administrația, precum și în negocierea acordurilor menționate la art. 28-30. Acesta este abilitat să înființeze comitete de pregătire a deciziilor Consiliului superior.

Consiliul superior stabilește Regulamentul general al școlilor.

Pe baza unui proiect pregătit de către secretarul general, Consiliul superior elaborează un raport anual privind funcționarea școlilor, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului.

ARTICOLUL 11

În materie de învățământ, Consiliul superior stabilește ce discipline se studiază și cum se organizează studiile respective. În special, în conformitate cu avizul Consiliului inspectorilor:

1. adoptă planurile de învățământ și orarul pentru fiecare an de studiu și pentru fiecare secție pe care a înființat-o și face recomandări privind metodele de predare ce trebuie folosite;

2. dispune supravegherea procesului de predare, de către Consiliul inspectorilor, și stabilește regulamentul de funcționare a acestuia;

3. hotărăște vârsta de înscriere la diferite niveluri școlare. Stabilește regulamentul de promovare a elevilor în anul următor de studiu sau în ciclul secundar, precum și regulamentul pentru validarea anilor de studii la școala europeană, în conformitate cu art. 5, pentru a permite elevilor să se întoarcă oricând la școlile lor naționale. Întocmește tabelul de echivalări menționat la art. 5 alin. 1;

4. reglementează sistemul de examene ca mijloc de certificare a performanței școlare; stabilește regulamentul de examen, numește comisiile de examen și acordă diplomele. Ia măsuri de elaborare la un nivel corespunzător a subiectelor de examen, pentru a pune în aplicare dispozițiile art. 5.

ARTICOLUL 12

În chestiuni administrative, Consiliul superior:

1. stabilește statutul secretarului general, al directorilor, al personalului didactic și, în conformitate cu art. 9 alin. 1 lit. a), al personalului administrativ și auxiliar;

2. numește secretarul general și secretarul general adjunct;

3. numește directorul și directorul adjunct ai fiecărei școli;

4.

a) hotărăște în fiecare an, la propunerea Consiliului inspectorilor, necesarul de personal didactic prin crearea sau desființarea unor posturi. Asigură repartizarea judicioasă a posturilor în statele membre. Hotărăște, împreună cu guvernul, modul în care procedează la numirea sau înlocuirea profesorilor din ciclul secundar, a profesorilor de școală primară și a consilierilor educaționali ai școlii. Personalul școlii își păstrează drepturile de promovare și pensionare, garantate prin reglementările din țara lui de origine;

b) stabilește în fiecare an, la propunerea secretarului general, necesarul de personal administrativ și auxiliar;

5. își organizează propria funcționare și își stabilește regulamentul de procedură.

ARTICOLUL 13

1. În probleme bugetare, Consiliul superior:

a) adoptă regulamentul financiar, specificând în special procedura pentru stabilirea și punerea în aplicare a bugetului școlilor europene;

b) adoptă bugetul școlilor europene pentru fiecare an financiar în conformitate cu alin. 4;

c) aprobă contul anual de venituri și cheltuieli și îl înaintează autorităților competente ale Comunităților Europene.

2. Până la data de 30 aprilie a fiecărui exercițiu financiar, Consiliul superior întocmește un cont estimativ de venituri și cheltuieli pentru următorul exercițiu și îl înaintează Comsiei, care, pe această bază, întocmește prognozele necesare pentru proiectul de buget general al Comunităților Europene.

Autoritatea bugetară a Comunităților Europene stabilește contribuția Comunităților Europene la bugetul școlilor, conform propriilor proceduri bugetare.

3. De asemenea, Consiliul superior transmite contul estimativ de venituri și cheltuieli celorlalte organizații de drept public menționate la art. 28, precum și organizațiilor sau instituțiilor menționate la art. 29, ale căror contribuții financiare au rolul să acopere diferența până la completarea bugetului total al școlii; pe această bază, instituțiile respective își stabilesc cuantumul contribuției financiare.

4. Consiliul superior adoptă în cele din urmă bugetul școlilor, înainte de începerea exercițiului financiar, și îl adaptează, dacă este necesar, în funcție de contribuțiile Comunităților Europene și ale organizațiilor sau instituțiilor menționate la alin. 3.

ARTICOLUL 14

Secretarul general reprezintă Consiliul superior și conduce secretariatul, în conformitate cu dispozițiile statutului secretarului general, prevăzut la art. 12 alin. 1. Acesta reprezintă școlile în procedurile judiciare. Răspunde de activitatea sa în fața Consiliului superior.

CAPITOLUL 2 Consiliul inspectorilor

ARTICOLUL 15

Există două consilii ale inspectorilor pentru școlile europene: unul pentru ciclul preșcolar și primar, iar celălalt pentru ciclul secundar.

ARTICOLUL 16

Fiecare stat membru care este parte contractantă este reprezentat de către un inspector în fiecare consiliu. El este numit de către Consiliul superior, la propunerea părții interesate.

Consiliul inspectorilor este prezidat de către reprezentantul Consiliului inspectorilor al statului membru care deține președinția Consiliului superior.

ARTICOLUL 17

Intră în atribuția Consiliului inspectorilor să asigure calitatea educației oferite de școli și, în acest sens, să programeze desfășurarea inspecțiilor necesare în școli.

Consiliul inspectorilor înaintează Consiliului superior opiniile și propunerile prevăzute la art. 11 și, respectiv, la art. 12 și, dacă este cazul, propuneri de schimbări în programele de învățământ și în organizarea studiilor.

ARTICOLUL 18

Atribuțiile inspectorilor sunt:

1. să asigure, în ciclurile respective de instruire, supravegherea activității profesorilor resortisanți ai administrațiilor naționale proprii;

2. să efectueze analize comparative cu privire la nivelul performanței elevilor și la calitatea metodelor didactice;

3. să prezinte directorilor și personalului didactic rezultatele inspecțiilor.

Ținând seama de nevoile de învățare evaluate de către Consiliul superior, fiecare stat membru pune la dispoziția inspectorilor toate mijloacele de care aceștia au nevoie pentru îndeplinirea atribuțiilor lor față de școli.

CAPITOLUL 3 Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

În conformitate cu art. 28 și 29, fiecare consiliu de administrație înființat în temeiul art. 7 este format din 8 membri, după cum urmează:

1. secretarul general, care este și președinte;

2. directorul școlii;

3. reprezentantul Comisiei Comunităților Europene;

4. 2 membri ai personalului didactic: un reprezentant pentru ciclul secundar și un reprezentant comun pentru ciclul primar și preșcolar;

5. 2 membri reprezentând Asociația părinților, în conformitate cu art. 23;

6. un reprezentant al personalului administrativ și auxiliar.

Un reprezentant al statului membru în care este localizată școala are drept de participare, în calitate de observator, la ședințele Consiliului de administrație.

Doi reprezentanți ai elevilor sunt invitați să ia parte la ședințele Consiliului de administrație al școlii lor ca observatori, pentru problemele de interes pentru elevi.

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație:

1. întocmește contul estimativ de venituri și cheltuieli al școlii, în conformitate cu regulamentul financiar;

2. supraveghează punerea în aplicare a secțiunii bugetare a școlii și pregătește contul anual de venituri și cheltuieli;

3. ia măsuri în vederea menținerii școlii în perfectă stare de funcționare și pentru crearea unei atmosfere propice bunului mers al acesteia;

4. îndeplinește orice alte atribuții administrative care îi revin prin hotărâre a Consiliului superior.

Procedurile referitoare la competența decizională și la convocarea ședințelor de către Consiliul de administrație sunt stabilite în Regulamentul general al școlilor europene prevăzut la art. 10.

CAPITOLUL 4 Directorul

ARTICOLUL 21

Directorul își îndeplinește atribuțiile în conformitate cu Regulamentul general al școlilor europene, în temeiul art. 10. Acesta are autoritate asupra personalului școlii, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 12 alin. 4 lit. a) și b).

Directorul are competența și calificările cerute în țara sa pentru ocuparea unei funcții de conducere într-o instituție de învățământ abilitată să acorde diplome care să ateste dreptul la admiterea în învățământul universitar. Răspunde de activitatea sa în fața Consiliului superior.

TITLUL III Reprezentarea personalului școlii

ARTICOLUL 22

Se constituie un comitet al personalului școlii format din reprezentanți aleși din rândul personalului didactic și al personalului administrativ și auxiliar al fiecărei școli.

Comitetul contribuie la buna funcționare a școlii, înlesnind dreptul la opinie și la exprimare pentru personalul școlii.

Procedurile pentru alegerea și funcționarea Comitetului personalului școlii sunt stabilite în statutul personalului didactic și al personalului administrativ și auxiliar, în temeiul art. 12 alin. 1.

O dată pe an, Comitetul personalului școlii desemnează un membru și un locțiitor din rândul cadrelor didactice, pentru a reprezenta personalul în Consiliul superior.

TITLUL IV Asociația părinților

ARTICOLUL 23

În scopul păstrării legăturii dintre părinții elevilor și autoritățile școlare, Consiliul superior recunoaște în mod oficial Asociația părinților ca reprezentantă a părinților elevilor din fiecare școală.

Asociația părinților, astfel recunoscută, numește anual câte 2 reprezentanți în Consiliul de administrație al școlii respective.

O dată pe an, asociațiile părinților numesc un membru și un locțiitor pentru a le reprezenta în Consiliul superior.

TITLUL V Bugetul

ARTICOLUL 24

Exercițiul financiar al școlilor corespunde anului calendaristic.

ARTICOLUL 25

Bugetul școlilor este finanțat prin:

1. contribuțiile statelor membre, concretizate în plata permanentă a remunerației profesorilor titulari prin transfer sau suplinitori și, unde este cazul, printr-o contribuție financiară stabilită de către Consiliul superior, care hotărăște în unanimitate;

2. contribuția din partea Comunităților Europene, destinată să acopere diferența dintre totalul cheltuielilor suportate de școală și totalul altor venituri;

3. contribuții ale organizațiilor din afara Comunității, în temeiul unui acord încheiat cu Consiliul superior;

4. veniturile proprii ale școlii, provenind cu precădere din taxele școlare percepute de la părinți, în conformitate cu hotărârea Consiliului superior;

5. diverse venituri.

Reglementările privind disponibilizarea sumelor care reprezintă contribuția Comunităților Europene fac obiectul unui acord special încheiat între Consiliul superior și Comisie.

TITLUL VI Litigiile

ARTICOLUL 26

Curtea de Justiție a Comunităților Europene este singura competentă să statueze în litigiile dintre părțile contractante cu privire la interpretarea și aplicarea prezentei convenții, care nu au putut fi soluționate de către Consiliul superior.

ARTICOLUL 27

1. Prin prezenta se înființează o cameră de recurs.

2. Camera de recurs are competență exclusivă în primă și în ultimă instanță pentru a statua, după epuizarea căii administrative, în orice litigiu cu privire la aplicarea prezentei convenții persoanelor la care se face trimitere în aceasta, cu excepția personalului administrativ și auxiliar, și cu privire la legalitatea oricărui act contestat, întemeiat pe convenție sau pe normele stabilite în temeiul acesteia, și care lezează asemenea persoane, adoptat în ceea ce le privește de către Consiliul superior sau de către Consiliul de administrație al școlii în exercitarea atribuțiilor care le sunt conferite prin prezenta convenție. În cazul în care litigiile au caracter pecuniar, Camera de recurs are competență în fond.

Condițiile și normele de aplicare privitoare la aceste proceduri se stabilesc, după caz, prin statutul personalului didactic, prin regimul aplicabil profesorilor cu normă redusă sau prin Regulamentul general al școlilor europene.

3. Camera de recurs este formată din personalități care oferă toate garanțiile de independență și care posedă competențe juridice recunoscute.

Numai persoanele de pe lista întocmită de Curtea de Justiție a Comunităților Europene pot fi numite în calitate de membri ai Camerei de recurs.

4. Consiliul superior, hotărând în unanimitate, adoptă statutul Camerei de recurs.

Statutul stabilește numărul membrilor Camerei de recurs, procedura de numire a acestora de către Consiliul superior, durata mandatului și regimul pecuniar aplicabil acestora. Statutul stabilește modul de funcționare a Camerei de recurs.

5. Camera de recurs își adoptă regulamentul de procedură, care conține toate măsurile necesare pentru aplicarea statutului.

Regulamentul de procedură trebuie aprobat în unanimitate de către Consiliul superior.

6. Hotărârile Camerei de recurs sunt obligatorii pentru părți și, în caz de neexecutare, acestea sunt puse în executare de către autoritățile competente ale statelor membre, în conformitate cu legislațiile naționale respective.

7. Celelalte litigii în care școlile europene sunt parte țin de competența instanțelor naționale. În special, competența acestora în materie de răspundere civilă și penală nu este afectată de prezentul articol.

TITLUL VII Dispoziții speciale

ARTICOLUL 28

În conformitate cu art. 2, Consiliul superior, hotărând în unanimitate, poate negocia un acord de participare referitor la o școală existentă sau la o școală ce urmează a fi înființată cu orice organizație de drept public care, prin amplasarea ei, este interesată de funcționarea acestei școli. Prin încheierea acestui acord, orice astfel de organizație poate obține un loc și un vot în Consiliul superior în toate chestiunile privind școala respectivă, atunci când contribuția sa financiară constituie fondul de finanțare a bugetului școlii în cauză. De asemenea, această organizație poate obține un loc și un vot în Consiliul de administrație al școlii respective.

ARTICOLUL 29

Consiliul superior, hotărând în unanimitate, poate, de asemenea, negocia acorduri, altele decât cele de participare, cu organizații sau instituții de drept public sau privat care au interes în funcționarea unei școli europene.

Consiliul superior le poate atribui acestora un loc și un vot în Consiliul de administrație al școlii respective.

ARTICOLUL 30

Consiliul superior poate negocia cu guvernul țării în care este amplasată școala orice acord adițional care se impune, în vederea funcționării școlii europene în cele mai bune condiții.

ARTICOLUL 31

1. Orice parte contractantă are dreptul de a denunța prezenta convenție, prin notificare scrisă adresată Guvernului luxemburghez; acesta din urmă informează celelalte părți contractante despre primirea notificării. Denunțarea trebuie comunicată până la data de 1 septembrie a fiecărui an, pentru ca aceasta să intre în vigoare la data de 1 septembrie a anului următor.

2. Partea contractantă care denunță prezenta convenție renunță la orice drept de participație la activele școlilor. Consiliul superior decide asupra măsurilor organizatorice, inclusiv asupra măsurilor cu privire la personalul școlii, care trebuie luate ca rezultat al denunțării din partea oricăreia dintre părțile contractante.

3. Consiliul superior, deliberând în conformitate cu procedura de votare prevăzută la art. 9, are drept de decizie cu privire la închiderea unei școli. Conform aceleiași proceduri, dacă acesta consideră necesar, ia măsuri, în special cu privire la situația personalului didactic, a personalului administrativ și auxiliar, precum și la distribuirea activelor școlii.

4. Orice parte contractantă poate cere ca prezenta convenție să fie modificată. În acest scop, aceasta notifică Guvernului luxemburghez cererea sa. Guvernul luxemburghez face demersurile necesare pe lângă partea contractantă care deține Președinția Consiliului Comunităților Europene pentru convocarea unei conferințe interguvernamentale.

ARTICOLUL 32

Cererile de aderare la prezenta convenție din partea oricărui viitor stat membru al Comunității se adresează în scris Guvernului luxemburghez, care informează fiecare dintre celelalte părți contractante cu privire la aceasta.

Aderarea intră în vigoare la data de 1 septembrie următoare datei de depunere a instrumentelor de aderare la Guvernul luxemburghez.

Începând cu acea dată, structura organizatorică a școlii se modifică în consecință.

ARTICOLUL 33

Prezenta convenție se ratifică de către statele membre, în calitate de părți contractante, în conformitate cu normele lor constituționale. În ceea ce privește Comunitățile Europene, aceasta se încheie în conformitate cu tratatele care le instituie. Instrumentele de ratificare și actele care consemnează încheierea prezentei convenții se depun la Guvernul luxemburghez, în calitate de depozitar al statutului școlilor europene. Guvernul luxemburghez informează toate celelalte părți contractante cu privire la această depunere.

Prezenta convenție intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează după depunerea tuturor instrumentelor de ratificare de către statele membre și a tuturor actelor care consemnează încheierea convenției de către Comunitățile Europene.

Prezenta convenție, redactată într-un singur exemplar în limbile daneză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, olandeză, portugheză și spaniolă, toate cele nouă texte fiind în mod egal autentice, se depozitează în arhivele Guvernului luxemburghez, care transmite o copie certificată pentru conformitate fiecăreia dintre celelalte părți contractante.

ARTICOLUL 34

Prezenta convenție anulează și înlocuiește Statutul din 12 aprilie 1957 și Protocolul din 13 aprilie 1962.

Cu excepția unor dispoziții contrare ale prezentei convenții, Acordul european privind bacalaureatul rămâne în vigoare.

Protocolul adițional cu privire la școala din Munchen, întocmit cu referire la Protocolul din 13 aprilie 1962 și semnat la Luxemburg la 15 decembrie 1975, nu este afectat de prezenta convenție.

Trimiterile din actele anterioare prezentei convenții cu privire la școlile europene se interpretează ca trimiteri la articolele corespunzătoare din prezenta convenție.

ANEXA Nr. I

Școlile europene cărora li se aplică statutul:

- Școala europeană, Bergen

- Școala europeană, Bruxelles I

- Școala europeană, Bruxelles II

- Școala europeană, Bruxelles III*)

- Școala europeană, Culham

- Școala europeană, Karlsruhe

- Școala europeană, Luxemburg

- Școala europeană, Mol

- Școala europeană, Munchen

- Școala europeană, Varese

*) Consiliul superior a decis înființarea acestei școli la reuniunea din 27-29 octombrie 1992.

ANEXA Nr. II

Limbile în care se face instruirea de bază:

- daneză

- engleză

- franceză

- germană

- greacă

- italiană

- olandeză

- portugheză

- spaniolă

;
se încarcă...