Act Internațional

Convenția privind definirea statutului școlilor europene din 21.06.1994 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 decembrie 2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Înaltele părți contractante, membre ale Comunităților Europene, și Comunitățile Europene, denumite în continuare părți contractante,

întrucât, pentru educarea în comun a copiilor personalului Comunităților Europene în vederea bunei funcționări a instituțiilor europene, începând cu anul 1957 s-au înființat unități speciale de învățământ, denumite școli europene,

întrucât Comunitățile Europene se preocupă de asigurarea educării în comun a acestor copii și, în acest scop, contribuie la bugetul școlilor europene,

întrucât sistemul școlilor europene este un sistem sui generis; întrucât el constituie o formă de cooperare atât între statele membre, cât și între acestea și Comunitățile Europene, recunoscându-se în totalitate responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește conținutul procesului de învățământ, organizarea sistemului educațional propriu, precum și diversitatea culturală și lingvistică,

întrucât:

- este necesar ca Statutul școlilor europene, adoptat în 1957, să fie consolidat pentru a se ține seama de toate documentele relevante adoptate de părțile contractante;

- este necesar ca statutul să fie adaptat ținând seama de dezvoltarea Comunităților Europene;

- este necesară modificarea procedurii decizionale la nivelul conducerii unei școli;

- trebuie avută în vedere experiența câștigată în activitatea de conducere școlară;

- trebuie să se asigure protecție juridică adecvată împotriva actelor Consiliului superior sau ale consiliilor de administrație, atât pentru personalul didactic, cât și pentru alte persoane aflate sub incidența actelor respective; în acest sens, este necesară înființarea unei camere de recurs căreia să i se confere competențe strict definite;

- competența Camerei de recurs nu aduce atingere competențelor naționale în ceea ce privește răspunderea civilă și penală,

întrucât la Munchen a fost înființată o școală, în temeiul Protocolului adițional din 15 decembrie 1975, în vederea școlarizării în comun a copiilor personalului Oficiului European de Brevete în aceeași școală,

convin după cum urmează:

TITLUL I Școlile europene

ARTICOLUL 1

Prezenta convenție definește statutul școlilor europene (denumite în continuare școli).

Obiectivul școlilor europene este educarea în comun a copiilor personalului Comunităților Europene. Pe lângă copiii la care se referă reglementările prevăzute la art. 28 și 29, la aceste școli se pot înscrie și alți copii, în limitele impuse de către Consiliul superior. Școlile sunt enumerate în anexa nr. I, care poate fi modificată de către Consiliul superior, ținându-se seama de deciziile luate în conformitate cu art. 2, 28 și 31.

ARTICOLUL 2

1. Consiliul superior, hotărând în unanimitate, poate decide deschiderea de noi școli.

2. Consiliul superior stabilește amplasarea acestora de comun acord cu statul membru gazdă.

3. Înainte de deschiderea unei noi școli pe teritoriul unui stat membru, se încheie un acord între Consiliul superior și statul membru gazdă privind asigurarea gratuită a unui amplasament corespunzător și întreținerea acestuia pentru noua școală.

ARTICOLUL 3

1. În fiecare școală, procesul de instruire are în vedere parcurgerea programei școlare până la sfârșitul ciclului secundar.

Școala cuprinde 3 cicluri:

- preșcolar;

- primar, de 5 ani;

- secundar, de 7 ani.

Necesitățile tehnice ale învățământului sunt, în măsura posibilităților, acoperite de către școli, în cooperare cu sistemul educațional al țării gazdă.

2. Instruirea este asigurată de profesori detașați sau numiți de către statele membre, în conformitate cu deciziile luate de către Consiliul superior, potrivit procedurii menționate la art. 12 alin. 4.

3.

a) Orice propunere de schimbare a structurii fundamentale a unei școli impune votul unanim al reprezentanților statului membru în Consiliul superior.

b) Orice propunere de schimbare a statutului oficial al profesorilor presupune votul unanim al Consiliului superior.

ARTICOLUL 4

Educația oferită în școlile europene se organizează pe următoarele principii:

1. cursurile sunt ținute în limbile specificate în anexa nr. II;

2. anexa menționată anterior poate fi modificată de către Consiliul superior, ținându-se seama de deciziile luate în conformitate cu art. 2 și 32;

3. pentru a încuraja unitatea școlilor europene, la unele materii se pot uni clasele de același nivel pentru a da posibilitatea elevilor repartizați pe secții diferite, în funcție de limba maternă, să învețe și împreună, înlesnindu-le astfel cunoașterea reciprocă. Pentru aceste ore comune poate fi folosită orice limbă a Comunității, în măsura în care Consiliul superior decide că circumstanțele justifică acest lucru;

4. o atenție specială se acordă însușirii temeinice a limbilor moderne de către elevi;

5. planurile de învățământ promovează dimensiunea europeană;

6. în procesul de educare și instruire sunt respectate conștiința și convingerile individuale;

7. se iau măsuri pentru a facilita primirea în școală a copiilor cu nevoi educaționale speciale.

ARTICOLUL 5

1. Anii de studiu încheiați cu succes în cadrul școlii, precum și diplomele și certificatele respective sunt recunoscute oficial pe teritoriul statelor membre, pe baza unui tabel de echivalare, în condițiile stabilite de Consiliul superior, prevăzute în art. 11, și sub rezerva acordului autorităților naționale competente.

2. Bacalaureatul european, care face obiectul Acordului din 11 aprilie 1984 prin care se modifică anexa statutului școlilor europene de reglementare a bacalaureatului european, denumit în continuare Acordul european privind bacalaureatul, se acordă la terminarea ciclului secundar. Consiliul superior, care hotărăște prin votul unanim al reprezentanților statului membru, este în măsură să modifice respectivul acord, dacă acest lucru se dovedește necesar.

Titularii diplomei de bacalaureat european obținut la școala europeană:

a) se bucură, în cadrul statului membru din care provin, de toate beneficiile rezultate de pe urma diplomei sau a certificatului înmânat la terminarea ciclului secundar din țara respectivă;

b) au dreptul de a solicita admiterea la orice universitate de pe teritoriul oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și cetățenii acestui stat membru cu calificări echivalente.

În sensul prezentei convenții, cuvântul universitate se aplică:

a) universităților;

b) instituțiilor privite drept universități de către statul membru pe al cărui teritoriu sunt situate.

ARTICOLUL 6

Fiecare școală are personalitatea juridică necesară pentru atingerea obiectivelor educaționale proprii, după cum se precizează la art. 1. În acest scop, este liberă să își gestioneze fondurile alocate de la buget, în condițiile prevăzute de regulamentul financiar la care se face referire în art. 13 alin. 1. Școala are dreptul să stea în justiție. Este abilitată, în special, să cumpere și să vândă bunuri mobile și imobile.

În ceea ce privește drepturile și obligațile, școala este tratată în fiecare stat membru ca o instituție educațională, de drept public, sub rezerva dispozițiilor speciale ale prezentei convenții.

TITLUL II Organele școlilor

ARTICOLUL 7

Organele comune tuturor școlilor sunt:

1. Consiliul superior;

2. secretarul genaral;

3. Consiliul inspectorilor;

4. Camera de recurs.

Fiecare școală este administrată de către Consiliul de administrație și condusă de director.

CAPITOLUL I Consiliul superior

ARTICOLUL 8

1. În temeiul art. 28, Consiliul superior este format din următorii membri:

a) reprezentantul (reprezentanții) la nivel ministerial din fiecare stat membru al Comunităților Europene, împuternicit (împuterniciți) să angajeze guvernul respectivului stat membru, subînțelegându-se că fiecare stat membru nu are decât un singur vot;

b) un membru al Comisiei Comunităților Europene;

c) un reprezentant desemnat de către Comitetul personalului școlii (din cadrul personalului didactic), în conformitate cu art. 22;

d) un reprezentant al părinților elevilor, desemnat de către Asociația părinților, în conformitate cu art. 23.

2. Reprezentanții la nivel ministerial din cadrul fiecărui stat membru, precum și membrul Comisiei Comunităților Europene pot desemna persoane care să îi reprezinte. Alți membri, care nu au posibilitatea să ia parte la lucrări, sunt reprezentați de locțiitorii lor.

3. Un reprezentant al elevilor poate fi invitat să ia parte la ședințele Consiliului superior ca observator pentru problemele ce îi privesc pe elevi.

4. Consiliul superior este convocat de către președintele său, din proprie inițiativă ori la cererea bine motivată a 3 membri ai Consiliului superior sau a secretatului general. Acesta se întrunește cel puțin o dată pe an.

5. Funcția de președinte este deținută, pe rând, în fiecare an, de câte un reprezentant al fiecărui stat membru, în următoarea ordine a statelor membre: Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Regatul Unit.

ARTICOLUL 9

1. Cu excepția cazurilor în care prin prezenta convenție se impune unanimitate de voturi, deciziile Consiliului superior se adoptă cu majoritate de două treimi din numărul membrilor acestuia, sub rezerva următoarelor dispoziții:

a) adoptarea unei decizii care afectează interesele specifice ale unui stat membru, cum ar fi extinderea semnificativă a spațiului ocupat de școală sau închiderea unei școli de pe teritoriul acestuia, impune obținerea unui vot favorabil din partea reprezentantului statului membru respectiv;

b) închiderea unei școli impune obținerea unui vot favorabil din partea membrului Comisiei;

c) reprezentantul unei organizații care funcționează în temeiul dreptului public și este membră cu drept de vot în Consiliul superior, conform unui acord încheiat în baza art. 28, are drept de vot în toate problemele care privesc școala, reglementate de acordul respectiv;

d) dreptul de vot al reprezentantului Comitetului personalului școlii, menționat la art. 8 alin. 1 lit. c), și al reprezentantului părinților elevilor, menționat la art. 8 alin. 1 lit. d), se limitează la adoptarea de decizii privind chestiuni educaționale, în conformitate cu art. 11; aceștia sunt excluși de la deciziile cu privire la modificările aduse Acordului european asupra bacalaureatului și de la decizii care au efecte financiare sau bugetare.

2. În cazurile în care prin prezenta convenție se impune unanimitatea, adoptarea deciziilor de către Consiliul superior nu este împiedicată de abținerea de la vot a membrilor prezenți sau reprezentați.

3. În toate procedurile de votare, fiecare membru prezent sau reprezentat are dreptul la un singur vot, fără a aduce atingere dispozițiilor speciale menționate în art. 8 alin. 1 lit. a).

ARTICOLUL 10

Consiliul superior veghează la punerea în aplicare a prezentei convenții; în acest sens, are putere de decizie în chestiuni privind educația, bugetul și administrația, precum și în negocierea acordurilor menționate la art. 28-30. Acesta este abilitat să înființeze comitete de pregătire a deciziilor Consiliului superior.

Consiliul superior stabilește Regulamentul general al școlilor.

Pe baza unui proiect pregătit de către secretarul general, Consiliul superior elaborează un raport anual privind funcționarea școlilor, pe care îl înaintează Parlamentului European și Consiliului.

ARTICOLUL 11

În materie de învățământ, Consiliul superior stabilește ce discipline se studiază și cum se organizează studiile respective. În special, în conformitate cu avizul Consiliului inspectorilor:

1. adoptă planurile de învățământ și orarul pentru fiecare an de studiu și pentru fiecare secție pe care a înființat-o și face recomandări privind metodele de predare ce trebuie folosite;

2. dispune supravegherea procesului de predare, de către Consiliul inspectorilor, și stabilește regulamentul de funcționare a acestuia;

3. hotărăște vârsta de înscriere la diferite niveluri școlare. Stabilește regulamentul de promovare a elevilor în anul următor de studiu sau în ciclul secundar, precum și regulamentul pentru validarea anilor de studii la școala europeană, în conformitate cu art. 5, pentru a permite elevilor să se întoarcă oricând la școlile lor naționale. Întocmește tabelul de echivalări menționat la art. 5 alin. 1;

4. reglementează sistemul de examene ca mijloc de certificare a performanței școlare; stabilește regulamentul de examen, numește comisiile de examen și acordă diplomele. Ia măsuri de elaborare la un nivel corespunzător a subiectelor de examen, pentru a pune în aplicare dispozițiile art. 5.

ARTICOLUL 12

În chestiuni administrative, Consiliul superior:

1. stabilește statutul secretarului general, al directorilor, al personalului didactic și, în conformitate cu art. 9 alin. 1 lit. a), al personalului administrativ și auxiliar;

2. numește secretarul general și secretarul general adjunct;

3. numește directorul și directorul adjunct ai fiecărei școli;

4.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...