Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1155/2016 privind echivalența sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare care se aplică auditorilor și entităților de audit din Statele Unite ale Americii în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2016) 4363] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016D1155

Modificări (...)

În vigoare de la 15 iulie 2016 până la 31 iulie 2022

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, în special articolul 46 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 45 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, autoritățile competente ale unui stat membru au obligația de a înregistra toți auditorii și toate entitățile de audit din țări terțe care prezintă rapoarte de audit privind situațiile financiare ale unor societăți înregistrate în afara Uniunii ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din statul membru respectiv. Conform articolului 45 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE, statele membre trebuie să supună acești auditori și aceste entități de audit sistemelor lor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare.

(2) Statele membre pot decide, pe bază de reciprocitate, să nu aplice sau să modifice cerințele prevăzute la articolul 45 alineatele (1) și (3) din Directiva 2006/43/CE în legătură cu auditorii și entitățile de audit dintr-o țară terță, cu condiția ca sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare care se aplică auditorilor și entităților de audit din respectiva țară terță să fie considerate echivalente cu cerințele prevăzute în directivă. Condițiile în care este posibil ca cerințele de la articolul 45 alineatele (1) și (3) din Directiva 2006/43/CE să nu se aplice sau să se modifice, ca urmare a stabilirii faptului că există o echivalență, sunt, de regulă, stabilite printr-un acord de cooperare între statul membru și sistemul de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare din respectiva țară terță, astfel cum se prevede la articolul 46 alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE, și comunicate Comisiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...