Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare 1115/2016 de stabilire a unui format pentru transmiterea de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice a informațiilor privind derularea procedurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc [notificată cu numărul C(2016) 4141]
Număr celex: 32016D1115

Modificări (...)

În vigoare de la 09 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc, în special articolul 22 alineatul (1),

după consultarea comitetului instituit prin articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei,

întrucât:

(1) Pentru a asigura un nivel adecvat de calitate a informațiilor furnizate Comisiei de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012, este necesar să se stabilească un format care să fie utilizat pentru furnizarea acestor informații.

(2) Pentru a asigura claritatea și coerența, este oportun să se precizeze perioadele exacte de raportare pentru furnizarea de informații de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Formatul pentru transmiterea de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice a informațiilor solicitate în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 este chestionarul prevăzut în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Primul raport care urmează a fi prezentat de Agenția Europeană pentru Produse Chimice în temeiul articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 649/2012 acoperă anii calendaristici 2014, 2015 și 2016.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Agenției Europene pentru Produse Chimice.

Adoptată la Bruxelles, 7 iulie 2016.

Pentru Comisie
Karmenu VELLA
Membru al Comisiei

ANEXĂ

CHESTIONAR

Secțiunea 1: Informații generale

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...