Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1035/2016 privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale (text codificat)
Număr celex: 32016R1035

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 7 iulie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 15 ianuarie 2016.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 385/96 al Consiliului(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Din motive de claritate și de raționalizare, ar trebui să se codifice respectivul regulament.

(2) Regulamentului (CE) nr. 385/96 al Consiliului din 29 ianuarie 1996 privind protecția împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale.

(3) A se vedea anexa I.

(2) Negocierile multilaterale desfășurate sub auspiciile Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au dus la încheierea, la 21 decembrie 1994, a unui Acord asupra condițiilor normale de concurență în industria construcțiilor și reparării navelor comerciale (denumit în continuare "Acordul privind construcțiile navale").

(3) S-a recunoscut, în cadrul Acordului privind construcțiile navale, că particularitățile tranzacțiilor privind achiziția de nave fac imposibilă în practică aplicarea drepturilor compensatorii și antidumping, în conformitate cu articolul VI din Acordul General pentru Tarife și Comerț, cu Acordul privind subvențiile și măsurile compensatorii și cu Acordul privind aplicarea articolului VI al Acordului General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare "Acordul anti-dumping din 1994"), anexate Acordului de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului. Necesitatea de a prevedea un mijloc eficace de protecție împotriva vânzărilor de nave sub valoarea lor normală care cauzează prejudicii a condus la adoptarea unui Cod al practicilor prejudiciabile în materie de prețuri în domeniul construcțiilor navale care, împreună cu principiile sale de bază, constituie anexa III la acordul privind construcțiile navale (denumit în continuare "codul PPP").

(4) Textul codului PPP se bazează în mod esențial pe Acordul anti-dumping din 1994, dar se îndepărtează de la acesta atunci când acest lucru este justificat de particularitățile tranzacțiilor privind achiziția de nave. Ar trebui, prin urmare, să se transpună limbajul codului PPP în dreptul Uniunii, în măsura posibilă, pe baza textului Regulamentului (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului.

(5) Acordul privind construcțiile navale și dispozițiile legale care decurg din aceasta au o importanță semnificativă pentru dreptul Uniunii.

(6) Pentru a menține echilibrul drepturilor și obligațiilor stabilite prin Acordul privind construcțiile navale, Uniunea ar trebui să ia măsuri împotriva oricărei nave care a făcut obiectul unor practici prejudiciabile în materie de prețuri, a cărei vânzare sub valoarea normală cauzează un prejudiciu industriei din Uniune.

(7) Pentru constructorii de nave ai părților semnatare ale Acordului privind construcțiile navale, vânzarea unei nave nu poate face obiectul unei anchete din partea Uniunii decât în cazul în care cumpărătorul navei este un cumpărător din Uniune și cu condiția ca nava să nu fie militară.

(8) Este de dorit să se stabilească norme clare și detaliate privind calcularea valorii normale. Această valoare ar trebui, în special, să se bazeze, în măsura posibilă, pe o vânzare reprezentativă a unei nave similare în cadrul unei operațiuni comerciale normale în țara de export. Este important să se definească împrejurările în care o vânzare pe piața internă poate fi considerată ca o vânzare în pierdere și poate să nu fie luată în considerare, ținându-se seama de vânzarea unei nave similare într-o țară terță sau de valoarea normală calculată. Este de dorit să se garanteze o justă repartizare a cheltuielilor, inclusiv în situațiile de începere a activității. Este, de asemenea, necesar, pentru calcularea valorii normale, să se indice metoda de aplicat pentru a determina valoarea cheltuielilor de vânzare, a cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli generale, precum și marja profitului de inclus în această valoare.

(9) Pentru a putea aplica în mod corect noul instrument de luptă împotriva practicilor prejudiciabile în materie de prețuri, Comisia ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a verifica în marile conglomerate sau holdingurile din țările terțe justificarea imputărilor contabile atunci când este necesară estimarea structurii costului de producție.

(10) În scopul determinării valorii normale pentru țările care nu au o economie de piață, este prudent să se stabilească normele de procedură pentru alegerea țării terțe potrivite cu economie de piață care va servi drept referință în acest scop, și, atunci când nu este posibil să se identifice o țară terță potrivită, să se prevadă că valoarea normală poate fi stabilită pe orice altă bază rezonabilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...