Parlamentul României

Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

Modificări (8), Puneri în aplicare (12), Referințe (7), Derogări (2), Cărți (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 mai 2004
Formă aplicabilă de la 13 februarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Puneri în aplicare (1)

Îmbunătățirile funciare au ca obiective:

a) asigurarea protecției terenurilor de orice fel și a oricăror categorii de construcții față de inundații, alunecări de teren și eroziuni, precum și protecției lacurilor de acumulare împotriva colmatării și regularizarea cursurilor de apă;

b) asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze creșterea plantelor, incluzând plantațiile vitipomicole, culturile agricole și silvice;

c) asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate și nisipoase, precum și protecția împotriva poluării.

Art. 2. -

(1) Amenajările de îmbunătățiri funciare ca lucrări hidrotehnice complexe și agropedoameliorative se realizează în scopul prevenirii și înlăturării acțiunii factorilor de risc - secetă, exces de apă, eroziunea solului și inundații, precum și poluare - pe terenurile cu orice destinație, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la valorificarea capacității de producție a terenurilor și a plantelor, precum și la introducerea în circuitul economic a terenurilor neproductive.

(2) Amenajările de îmbunătățiri funciare cuprind următoarele categorii de lucrări: Jurisprudență (1)

a) îndiguiri și regularizări ale cursurilor de apă prin care se asigură, în principal, protecția terenurilor și a oricăror categorii de construcții împotriva inundațiilor, surse locale de apă și emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigații și orezării prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului și a plantelor cu cantitățile de apă necesare dezvoltării culturilor și creșterii producției agricole. Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuție și evacuare a apei și, după caz, lucrări de nivelare a terenului; Jurisprudență (1)

c) desecare și drenaj, care au drept scop prevenirea și înlăturarea excesului de umiditate de la suprafața terenului și din sol, în vederea asigurării condițiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport și de evacuare în emisar a apei în exces;

d) combatere a eroziunii solului și de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecția solului, regularizarea scurgerii apei pe versanți, stingerea formațiunilor torențiale, stabilizarea nisipurilor mișcătoare;

e) pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide și pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând și lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole și șanțuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente, precum și îngrășăminte, în scopul valorificării pentru agricultură și, după caz, pentru silvicultură;

f) perdele forestiere de protecție a terenurilor agricole și plantații pentru combaterea eroziunii solului;

g) alte lucrări realizate prin soluții tehnice și tehnologii noi;

h) zone de protecție ale lucrărilor prevăzute la lit. a) - g).

(3) Amenajările de îmbunătățiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apă pentru irigarea culturilor agricole și silvice și alimentarea cu apă a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale și asigură protecția localităților și a oricăror categorii de construcții împotriva efectelor alunecărilor de teren și a inundațiilor, precum și protecția lacurilor de acumulare împotriva colmatării.

(4) Realizarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare la nivel național are loc pe baza programelor și strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autorităților publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor zonale și locale de amenajare a teritoriului și în corelare cu strategia sectorială.

(5) Proiectarea, executarea și exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare se fac în corelare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare a căilor de comunicație, în acord cu interesele proprietarilor de terenuri și cu documentațiile de urbanism și de amenajare a teritoriului, ținând seama de cerințele de protecție a mediului.

Art. 3. -

Prezenta lege are drept scop:

a) reglementarea regimului juridic al proprietății și folosinței infrastructurii de îmbunătățiri funciare și a terenului aferent, precum și mecanismele de dobândire și/sau transmitere a dreptului de proprietate, administrare sau folosință asupra acestei infrastructuri;

b) instituirea cadrului de reglementare a înființării și funcționării Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, denumită în continuare Administrație, persoană juridică română de interes public național în sectorul îmbunătățirilor funciare, care desfășoară activitățile prevăzute de prezenta lege; Modificări (1)

c) reglementarea înființării și funcționării organizațiilor de îmbunătățiri funciare și a federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare în vederea desfășurării activităților de îmbunătățiri funciare atât în interesul membrilor lor, cât și în interesul public;

d) stabilirea serviciilor prestate de Administrație organizațiilor de îmbunătățiri funciare și federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare și mecanismele de finanțare a acestor activități; Modificări (1)

e) stabilirea atribuțiilor autorității publice centrale, denumită în continuare ministerul, care coordonează elaborarea strategiei și politicilor în sectorul îmbunătățirilor funciare;

f) stabilirea principiilor reorganizării Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;

g) stabilirea sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării prevederilor prezentei legi.

Art. 4. -

Principiile care stau la baza realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare sunt următoarele:

a) exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, sistemelor de irigații sau desecare și drenaj și a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și combatere a eroziunii solului pentru asigurarea protecției intereselor tuturor beneficiarilor;

b) consultarea și, după caz, implicarea beneficiarilor, organizațiilor neguvernamentale și a altor reprezentanți ai societății civile în luarea deciziilor în scopul promovării adoptării raționale, eficiente și transparente a acestora;

c) realizarea de către proprietarii de teren a exploatării, întreținerii și reparațiilor amenajărilor de îmbunătățiri funciare situate pe terenurile pe care le dețin, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiții și suportarea costurilor acestor activități. Statul intervine prin Administrație și prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii ale Administrației sau ale beneficiarilor constituiți în organizații de îmbunătățiri funciare sau federații de organizații de îmbunătățiri funciare, în cazurile în care proprietarii de teren nu pot desfășura prin efortul propriu activități de îmbunătățiri funciare; Modificări (2)

d) exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Definițiile termenilor utilizați în prezenta lege sunt prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II Organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare Puneri în aplicare (2)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice care dețin în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință terenuri deservite de sisteme de irigații sau de desecare și drenaj ori de lucrări de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului pot constitui o organizație de îmbunătățiri funciare, denumită în continuare organizația, pentru a desfășura una sau mai multe dintre următoarele activități de interes public:

a) livrarea apei pentru irigat, exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de irigații care deservește mai mulți proprietari de teren;

b) exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de desecare și drenaj care deservește mai mulți proprietari de teren; Jurisprudență (1)

c) întreținerea și reparațiile lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor care protejează terenul mai multor proprietari de teren;

d) întreținerea și reparațiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului și desfășurarea altor activități de îmbunătățiri funciare care protejează solul de pe terenul mai multor proprietari de teren.

(2) Proprietarii sau alți deținători de teren care intenționează să realizeze o nouă amenajare de îmbunătățiri funciare se pot constitui în organizații.

(3) Organizațiile sunt persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 7. -

(1) Organizația își desfășoară activitatea în cadrul unei suprafețe de teren clar delimitate, amenajată cu lucrări de îmbunătățiri funciare, denumită în continuare teritoriul organizației. Jurisprudență (1)

(2) Organizația care îndeplinește mai multe dintre activitățile prevăzute la art. 6 le va specifica în statut, precizând care este activitatea principală pe care o va desfășura.

(3) Organizația care are ca activitate principală exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de irigații, precum și livrarea apei pentru irigat va include în denumirea sa mențiunea organizația utilizatorilor de apă pentru irigații, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.

(4) Organizația care are ca activitate principală exploatarea, întreținerea și reparațiile unui sistem de desecare și drenaj va include în denumirea sa mențiunea organizația de desecare și drenaj, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.

(5) Organizația care are ca activitate principală întreținerea și reparațiile unor lucrări de apărare împotriva inundațiilor va include în denumirea sa mențiunea organizația de apărare împotriva inundațiilor, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.

(6) Organizația care are ca activitate principală întreținerea și reparațiile lucrărilor de combatere a eroziunii solului va include în denumirea sa mențiunea organizație de combatere a eroziunii solului, urmată de denumirea localității unde funcționează sau de o altă denumire proprie.

Art. 8. -

În realizarea activităților de interes public, organizațiile au următoarele atribuții:

a) încheie contracte de prestări de servicii de îmbunătățiri funciare potrivit prevederilor prezentei legi; Jurisprudență (1)

b) prestează servicii de îmbunătățiri funciare către membrii săi;

c) livrează apă pentru irigații sau prestează alte servicii de îmbunătățiri funciare, pe bază de contract potrivit prevederilor prezentei legi, persoanelor care nu sunt membri ai organizației și care dețin în proprietate sau folosință terenuri situate pe teritoriul organizației;

d) încasează tarife pentru serviciile prestate de la membrii organizației și de la persoanele care nu sunt membri, în vederea acoperirii costurilor acestor servicii;

e) achiziționează, închiriază de la terți, exploatează, întrețin și repară utilajele și instalațiile necesare prestării serviciilor de îmbunătățiri funciare și alte echipamente necesare desfășurării activităților proprii; Jurisprudență (1)

f) organizează cursuri de instruire a membrilor lor pentru pregătirea exploatării și întreținerii sistemului de irigații sau desecare și drenaj ori a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor sau de combatere a eroziunii solului, de protecție a muncii, pentru asimilarea tehnicilor de îmbunătățiri funciare și promovarea utilizării noilor tehnici și tehnologii;

g) asigură paza și protecția corespunzătoare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare din cadrul sistemului de irigații sau de desecare și drenaj, pe care o dețin în proprietate sau folosință, a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor sau combatere a eroziunii solului, în vederea prevenirii sau reducerii pagubelor și păstrării integrității acestora;

h) reabilitează, modernizează și dezvoltă infrastructura de îmbunătățiri funciare de pe teritoriul său;

i) încheie contracte pentru achiziția de bunuri și prestarea de servicii necesare desfășurării activității lor cuprinzând proiectarea și lucrările de reabilitare, modernizare și dezvoltare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare de pe teritoriul său;

j) angajează credite și prezintă garanții potrivit legislației în vigoare;

k) îndeplinește alte atribuții prevăzute de prezenta lege.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Veniturile unei organizații se pot constitui din: Jurisprudență (1)

a) tarife pentru servicii de irigații;

b) tarife de desecare și drenaj;

c) tarife de apărare împotriva inundațiilor, de combatere a eroziunii solului și alte activități de îmbunătățiri funciare;

d) o cotizație anuală;

e) donații, legate și sponsorizări, potrivit legii;

f) subvenții acordate de la bugetul de stat.

(2) Tarifele și cotizațiile restante, datorate organizației de membri sau persoanele care nu sunt membri ai acesteia, se pot recupera pe baza angajamentelor de plată semnate de aceștia, care constituie titluri executorii.

Art. 10. - Jurisprudență (1)

(1) Organizația care prestează servicii unei persoane care nu este membru al acesteia și care deține în proprietate sau folosință teren în cadrul teritoriului respectiv percepe tarife care să acopere integral costurile prestării serviciilor de îmbunătățiri funciare către acea persoană.

(2) Membrii organizațiilor pot beneficia de o reducere a tarifului de prestare a serviciilor de îmbunătățiri funciare în conformitate cu hotărârile adunării generale.

(3) Tarifele pentru prestarea serviciilor de îmbunătățiri funciare, altele decât cele de irigații, pot fi încasate prin compartimentele de specialitate ale administrației publice locale. Mecanismul de încasare a acestor tarife și de decontare a cheltuielilor efectuate pentru desfășurarea acestei activități se va reglementa printr-un protocol-cadru, aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor, în temeiul căruia se pot încheia, la nivel local, protocoale între organizații și consiliile locale pe a căror rază teritorială se află situat teritoriul organizației.

(4) Pentru recuperarea tarifelor și cotizațiilor restante datorate de membri și persoanele care nu sunt membri ai organizației, adunarea generală poate să hotărască instituirea de garanții.

Art. 11. -

Excedentul, ca parte a veniturilor ce depășește cheltuielile într-un an financiar, rămâne la dispoziția organizației și se distribuie către rezerve sau este folosit pentru activitatea următorilor ani.

Art. 12. -

(1) Oricare persoană fizică sau persoană juridică, ce deține în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosință, un teren situat pe teritoriul organizației sau care are, în condițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în administrare ori în folosință astfel de terenuri aflate în proprietatea publică ori privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, poate fi membră a unei organizații.

(2) Infrastructura de îmbunătățiri funciare aflată în proprietatea unei persoane fizice sau juridice, alta decât Administrația, situată pe teritoriul organizației, poate fi preluată în folosință de către organizație, pe durata existenței acesteia, în temeiul unei înțelegeri scrise, autentificată. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, persoanele care și-au manifestat voința de a fi membre ale organizației încheie actul constitutiv și statutul organizației, în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Jurisprudență (2)

(2) Statutul organizației este adoptat cu majoritatea simplă a voturilor participanților la adunarea constitutivă, cu condiția ca acești participanți să dețină în proprietate, în administrare sau în folosință cel puțin jumătate din suprafața de teren a teritoriului organizației și să fie de acord să preia întreaga răspundere a exploatării, întreținerii și reparațiilor infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate pe teritoriul organizației.

(3) În cazul organizațiilor care au ca obiect de activitate lucrările de irigații, condiția ca membrii să dețină mai mult de jumătate din suprafața de teren trebuie îndeplinită și pe fiecare plot de irigații sau zonă de reprezentare, conform legii.

(4) Conținutul minim al actului constitutiv și al statutului organizațiilor se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care aprobă și modelul documentelor de constituire și organizare.

(5) Organizația constituită potrivit legii rămâne deschisă și va primi noi membri până la nivelul teritoriului organizației.

Art. 14. -

(1) Procedura de constituire a organizațiilor va fi prevăzută în normele metodologice de aplicare a prezentei legi*).

(2) Pe baza avizului Oficiului de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, denumit în continuare Oficiul de reglementare, constituirea organizațiilor se autorizează prin ordin al ministrului, prin care se dispune și înregistrarea acestora în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare. Jurisprudență (1)

(3) Organizația dobândește personalitate juridică la data înregistrării sale în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare. Jurisprudență (1)

*) Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 15. -

(1) Organizația are următoarele organe de conducere și comisii:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...