Guvernul României

Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (6), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2005
Formă aplicabilă de la 10 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel național, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populației la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;

b) asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiant și a efectelor sale;

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiant în situația în care acestea nu depășesc valorile limită stabilite conform art. 7 alin. (3) lit. b).

(2) Prezenta hotărâre stabilește cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare și de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor și mașinile industriale mobile.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică zgomotului ambiant la care este expusă populația, în special în:

a) zonele construite;

b) parcurile, grădinile publice sau alte zone liniștite dintr-o aglomerare;

c) zonele liniștite din spații deschise;

d) apropierea unităților de învățământ, a spitalelor și a altor clădiri și zone sensibile la zgomot.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de:

a) persoana expusă;

b) activitățile casnice;

c) vecini;

d) activitățile de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport în comun;

e) activitățile militare din zonele militare.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei hotărâri, definițiile termenilor folosiți sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) Autoritățile administrației publice locale realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru aglomerările aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) și (8). Modificări (1)

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale prevăd în bugetele proprii fonduri necesare pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, pentru aglomerările prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 1 și 5, iar autoritatea publică centrală pentru transporturi prevede în bugetul propriu fonduri necesare pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturi mari și porturi aflate în administrarea lor prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 2- 4 și 6, după cum urmează: Modificări (1)

a) începând cu anul 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an, căile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de mișcări de aeronave pe an și porturi aflate în aglomerări cu mai mult de 250.000 de locuitori;

b) începând cu anul 2011, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale și porturi aflate în interiorul aglomerărilor. Modificări (1)

(3) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea autorității publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare, realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune, pentru căile ferate principale, drumurile principale și aeroporturile civile mari aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) și (8). Modificări (2)

(4) Unitățile prevăzute la alin. (3), precum și limitele de competență ale acestora sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, care se actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Referințe (1)

(5) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a transmite agenției regionale pentru protecția mediului competente: Modificări (1)

a) câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situația anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scară de 1:10.000 și pe suport electronic;

b) un raport care să menționeze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora, pe format de hârtie și pe suport electronic;

c) un raport care să conțină toate datele obținute în urma realizării fiecărei hărți strategice de zgomot și prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format de hârtie și pe suport electronic;

d) un raport care să conțină o prezentare a evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format de hârtie și pe suport electronic.

(6) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a transmite agenției regionale pentru protecția mediului competente: Modificări (1)

a) planurile de acțiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format de hârtie și pe suport electronic;

b) orice altă informație suplimentară solicitată de aceasta cu privire la modul de elaborare a planurilor de acțiune.

(7) Hărțile strategice de zgomot care arată situația anului calendaristic precedent se pun la dispoziția agențiilor regionale pentru protecția mediului, astfel:

a) până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturile mari;

b) până la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale și aeroporturile mari.

(8) Planurile de acțiune prevăzute la alin. (6) lit. a) se pun la dispoziția agențiilor regionale pentru protecția mediului, după cum urmează:

a) până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturile mari;

b) până la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale și aeroporturile mari.

(9) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) transmit agențiilor regionale pentru protecția mediului hărțile strategice de zgomot și rapoartele prevăzute la alin. (5) o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (7). Modificări (1)

(10) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) transmit planurile de acțiune agenției regionale pentru protecția mediului competente o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (8). Modificări (1)

(11) În vederea elaborării hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) asigură accesul agențiilor regionale pentru protecția mediului la datele utilizate în acest scop. Modificări (1)

(12) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3), în procesul de elaborare și/sau revizuire a planurilor de acțiune, au obligația să îndeplinească procedura de participare și consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) și, după caz, ale art. 11 alin. (9). Modificări (1)

(13) Măsurile prevăzute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și de către unitățile prevăzute la alin. (3), pentru domeniul lor de competență, și se supun procedurii de participare și consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau alin. (9), după caz, în situația în care se elaborează planurile de acțiune. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(14) La elaborarea și/sau revizuirea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a respecta prevederile actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d). Modificări (1)

(15) Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile și porturile maritime și/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeană hărțile strategice de zgomot și datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2007 și planurile de acțiune aferente până la data de 18 ianuarie 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 8. Modificări (1)

(16) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) împreună cu agențiile regionale pentru protecția mediului, după realizarea hărților strategice de zgomot și în baza datelor arătate de acestea, stabilesc zonele liniștite într-o aglomerare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), a anexei nr. 1 pct. 21 și a actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b).

(17) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) pun la dispoziția publicului datele conținute în hărțile strategice de zgomot și în planurile de acțiune potrivit prevederilor art. 12.

(18) Operatorii economici care desfășoară activități potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, autoritățile administrației publice centrale sau alte instituții ale statului care dețin sau au competența legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant au obligația de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziția autorităților administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și a unităților prevăzute la alin. (3). Modificări (2)

(19) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a face schimb de date necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant.

(20) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația să utilizeze date oficiale cu privire la numărul populației, distribuția populației, date de trafic rutier pentru drumurile principale, trafic feroviar și aeroportuar și cele prevăzute în autorizațiile integrate de mediu eliberate operatorilor economici care dețin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor și care desfășoară activități în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006. Modificări (2)

(21) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația ca, după realizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, să asigure baza de date necesară în vederea îndeplinirii responsabilităților României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri.

(22) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) pot depune cereri de finanțare din Fondul pentru mediu pentru proiecte privind realizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006. Modificări (2)

(23) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a pune la dispoziția agențiilor regionale pentru protecția mediului date suplimentare față de cele care se predau în conformitate cu alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) În vederea analizării și evaluării fiecărei hărți strategice de zgomot și a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se înființează câte o comisie în cadrul fiecărei agenții regionale pentru protecția mediului, condusă de directorul executiv al acesteia și formată din reprezentanți ai agențiilor regionale pentru protecția mediului și agențiilor județene pentru protecția mediului. Modificări (1)

(2) Analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și a rapoartelor predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se realizează pe baza ghidului de realizare, analizare și evaluare a hărților strategice de zgomot aprobat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d), și au drept scop să verifice caracterul complet al datelor necesare realizării raportării la Comisia Europeană.

(3) În cazul în care comisia prevăzută la alin. (1) constată lipsa unor date care sunt necesare îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i) și l), solicită date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23). Modificări (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2)

(1) În vederea verificării criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizării acestora, se înființează comisii tehnice regionale la nivelul fiecărei agenții regionale pentru protecția mediului, formate din specialiști din cadrul autorității pentru protecția mediului și autorității județene de sănătate publică, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității publice centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008. Modificări (1)

(2) Criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acțiune trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri și să țină seama de ghidul elaborat potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. c).

Art. 7. -

(1) Agențiile regionale pentru protecția mediului au următoarele responsabilități: Modificări (1)

a) solicită informații trimestrial de la autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) cu privire la stadiul realizării obligațiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri;

b) identifică aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturile mari sau/și urbane și transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la solicitarea acesteia, centralizarea datelor pe formatul de hârtie și în suportul electronic solicitat; Modificări (1)

c) asigură, la nivel regional, gestionarea datelor obținute în procesul de realizare a cartării zgomotului și a hărților strategice de zgomot; Modificări (1)

d) informează trimestrial Agenția Națională pentru Protecția Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului și a hărților strategice de zgomot, precum și cu privire la stadiul realizării planurilor de acțiune; Modificări (1)

e) transmit autorității publice centrale pentru protecția mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului câte un exemplar din fiecare hartă strategică de zgomot și din fiecare raport, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de la autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3); Modificări (1)

f) solicită autorităților administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unităților prevăzute la art. 4 alin. (3) furnizarea unor date suplimentare față de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri; Modificări (1)

g) transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului datele conținute în planurile de acțiune în formatul și la termenele solicitate de către aceasta; Modificări (1)

h) transmit autorităților administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1), la solicitarea acestora, lista cu toate amplasamentele instalațiilor industriale care se află în interiorul aglomerărilor și care desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006; Modificări (1)

i) asigură funcționarea comisiilor înființate conform art. 5 alin. (1); Modificări (1)

j) asigură funcționarea comisiilor tehnice regionale înființate conform art. 6 alin. (1); Modificări (1)

k) analizează și evaluează hărțile strategice de zgomot transmise de către autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3).

(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului are următoarele responsabilități:

a) centralizează la nivel național datele primite în conformitate cu alin. (1) lit. b) și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului atât situația centralizată a acestor date, cât și reactualizarea acestora, pe suport hârtie și în format electronic; Modificări (1)

b) identifică aglomerările, căile ferate principale, drumurile principale la nivel național, definite conform prevederilor prezentei hotărâri, și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului centralizarea acestor date, pe suport hârtie și în format electronic, până la data de 30 septembrie 2008; Modificări (1)

c) centralizează, la nivel național, toate hărțile strategice de zgomot și datele obținute în procesul de realizare a cartării zgomotului, transmise de agențiile regionale pentru protecția mediului; Modificări (1)

d) asigură, la nivel național, gestionarea datelor obținute din procesul de realizare a cartării zgomotului și a hărților strategice de zgomot;

e) asigură schimbul de experiență la nivel național între autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3), în domeniul cartării strategice de zgomot și al elaborării planurilor de acțiune, prin organizarea de seminarii tematice; Modificări (1)

f) implică și sprijină în mod activ agențiile regionale pentru protecția mediului din subordine, în stabilirea unei colaborări și conlucrări cu autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și cu unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3), în procesul de cartare a zgomotului și de elaborare a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, încă din fazele de inițiere ale acestora; Modificări (1)

g) elaborează tematici pentru instruirea personalului agențiilor pentru protecția mediului din subordine, în domeniul cartării de zgomot, verificării datelor utilizate la realizarea hărților strategice de zgomot și evaluării rezultatelor cartării de zgomot;

h) centralizează, la nivel național, toate datele conținute în planurile de acțiune și pune la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția mediului, în formatul solicitat, toate aceste date, în vederea raportării către Comisia Europeană;

i) asigură, la nivel național, gestionarea datelor și informațiilor conținute în planurile de acțiune, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului;

j) coordonează activitatea agențiilor regionale pentru protecția mediului în domeniul gestionării rezultatelor cartării strategice de zgomot și acordă suportul necesar organizării comisiilor tehnice regionale înființate în conformitate cu art. 6 alin. (1) în cadrul fiecărei agenții regionale pentru protecția mediului; Modificări (1)

k) elaborează regulamentul de funcționare a comisiilor tehnice regionale înființate în conformitate cu art. 6 alin. (1) și îl transmite spre aprobare autorității publice centrale pentru protecția mediului, până la data de 18 aprilie 2008. Modificări (1)

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele responsabilități:

a) actualizează Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății publice și al ministrului administrației și internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu și/sau a ghidurilor și liniilor directoare emise de Comisia Europeană;

b) elaborează și aprobă Ghidul privind adoptarea valorilor limită și modul de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L(zsn) și L(noapte) și, dacă este cazul, separat pentru indicatorii L(zi) și L(seară), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, al conducătorului autorității publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorității publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorității publice centrale pentru interne și reformă administrativă, și asigură actualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu și/sau ținând seama de recomandările Comisiei Europene, în termen de 60 de zile de la data încheierii procesului de cartare a zgomotului și de realizare a hărților strategice de zgomot, prevăzută la art. 10 alin. (1); Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) elaborează și aprobă Ghidul cu privire la măsurile care se pot lua în cadrul planurilor de acțiune în vederea gestionării și reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) și, dacă este cazul, indicatorilor L(zi) și L(seară), în situația în care se depășesc valorile limită stabilite conform lit. b), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, al conducătorului autorității publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorității publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorității publice centrale pentru interne și reformă administrativă, și asigură reactualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu și/sau a ghidurilor și liniilor directoare emise de Comisia Europeană, în termen de 90 de zile de la realizarea acestora de către Comisia Europeană; Modificări (1)

d) elaborează și aprobă Ghidul de realizare, analizare și evaluare a hărților strategice de zgomot, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Modificări (1)

e) aprobă componența comisiilor tehnice regionale, prevăzute la art. 6, și regulamentul de organizare și funcționare a acestora, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008; Modificări (1)

f) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la aglomerările cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an și aeroporturile mari, existente în România, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Modificări (1)

g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informații cu privire la autoritățile responsabile cu elaborarea, evaluarea și colectarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și ori de câte ori intervine o schimbare cu privire la identitatea acestor autorități; Modificări (1)

h) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informații cu privire la valorile limită în vigoare sau în pregătire pe teritoriul României, pentru indicatorii L(zsn) și L(noapte) și, dacă este cazul, pentru indicatorii L(zi) și L(seară), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, împreună cu explicarea implementării acestor valori limită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Modificări (1)

i) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărțile strategice de zgomot și datele aferente acestora, pentru toate aglomerările cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an și aeroporturile mari, până la data de 30 decembrie 2007; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

j) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale existente în România, până la data de 31 decembrie 2008;

k) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de acțiune pentru toate aglomerările cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an și aeroporturile mari și criterii utilizate la realizarea planurilor de acțiune, până la data de 18 ianuarie 2009; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

l) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărțile strategice de zgomot și datele aferente acestora, pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale, până la data de 31 decembrie 2012; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

m) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de acțiune pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale și criterii utilizate la realizarea planurilor de acțiune, până la data de 18 ianuarie 2014; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

n) asigură dotarea cu tehnică de calcul, software de cartare a zgomotului, software GIS, funcționare în rețea intranet și instruirea aferentă, a autorității publice centrale pentru protecția mediului, a agenției naționale pentru protecția mediului și a agențiilor regionale pentru protecția mediului;

o) asigură organizarea unei baze de date în domeniul gestionării zgomotului cu funcționare în rețea intranet, pentru toate autoritățile publice pentru protecția mediului, în domeniul lor de activitate.

Art. 8. -

(1) Indicatorii de zgomot utilizați la nivel național în vederea realizării și revizuirii cartării strategice de zgomot în conformitate cu art. 10 sunt L(zsn) și L(noapte), definiți la punctele 1) și 2) din anexa nr. 2; înainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot L(zsn) și L(noapte) să fie obligatorie pentru toate statele membre, indicatorii de zgomot utilizați la nivel național împreună cu datele existente aferente acestora se convertesc în indicatori L(zsn) și L(noapte); aceste date nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.

(2) În completarea indicatorilor L(zsn) și L(noapte) se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 2.

(3) Pentru planificarea acustică și zonarea zgomotului se pot utiliza alți indicatori decât indicatorii L(zsn) și L(noapte).

Art. 9. -

(1) Valorile indicatorilor L(zsn) și L(noapte) se determină prin intermediul metodelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Efectele dăunătoare pot fi evaluate prin intermediul relațiilor doză-efect prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Metodele comune de evaluare pentru determinarea L(zsn) și L(noapte) se stabilesc de către Comisia Europeană, iar până la stabilirea acestora se utilizează metodele interimare pentru determinarea L(zsn) și L(noapte) prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2.

Art. 10. -

(1) Până la data de 30 iunie 2007 se elaborează hărțile strategice de zgomot care prezintă situația anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și pentru aeroporturile mari. Modificări (1)

(2) Până la data de 30 iunie 2012 se elaborează hărțile strategice de zgomot care prezintă situația anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale. Modificări (2), Referințe (1)

(3) La elaborarea hărților strategice de zgomot trebuie respectate cerințele minime prevăzute în anexa nr. 5.

(4) Realizarea cartării strategice de zgomot din zona de frontieră se face prin cooperare cu autoritățile competente din statele vecine.

(5) Hărțile strategice de zgomot, prevăzute la alin. (1) și (2), se refac și, dacă este necesar, se revizuiesc cel puțin o dată la 5 ani de la data elaborării acestora.

Art. 11. -

(1) Până la data de 18 iulie 2008 se elaborează planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, pentru: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori;

b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturilor mari.

(2) Planurile de acțiune prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să protejeze zonele liniștite din aglomerări împotriva creșterii nivelului de zgomot.

(3) Măsurile prevăzute la elaborarea planurilor de acțiune trebuie să fie adresate cu prioritate zonelor identificate prin depășirea oricărei valori limită în vigoare și se aplică zonelor stabilite în acest sens prin cartarea strategică de zgomot. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(4) Până la data de 18 iulie 2013 se elaborează planurile de acțiune care cuprind măsuri prioritare de reducere a oricărei valori limită în vigoare care este depășită, pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale. Modificări (2)

(5) Planurile de acțiune prevăzute la alin. (1) și (4) trebuie să respecte cerințele minime prevăzute în anexa nr. 6.

(6) Elaborarea planurilor de acțiune din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autoritățile competente din statele vecine.

(7) Planurile de acțiune prevăzute la alin. (1) și (4) se reevaluează și, dacă este necesar, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situația existentă privind nivelul zgomotului și cel puțin la fiecare 5 ani după data elaborării acestora.

(8) La elaborarea propunerilor pentru planurile de acțiune sunt obligatorii: Jurisprudență (3)

a) participarea și consultarea eficientă a publicului la elaborarea și reevaluarea planurilor de acțiune, încă din faza de inițiere a acestora; Jurisprudență (1)

b) luarea în considerare a rezultatelor activităților prevăzute la lit. a); Jurisprudență (1)

c) informarea publicului cu privire la deciziile luate; Jurisprudență (1)

d) realizarea unui calendar rezonabil al activităților prevăzute la lit. a) alocându-se un timp suficient în acest scop pentru fiecare etapă a acestei proceduri. Jurisprudență (1)

(9) În cazul în care obligația desfășurării procedurii de participare și consultare a publicului prevăzută la alin. (8) și în alte acte normative care asigură transpunerea în legislația națională a oricăror prevederi comunitare incidente, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării procedurii duble. Modificări (1)

Art. 12. -

(1) După elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, acestea se pun la dispoziția publicului spre informare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul și potrivit prevederilor anexelor nr. 5 și 6, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale disponibile.

(2) Această informare trebuie să fie clară, coerentă, accesibilă și însoțită de un rezumat care sa evidențieze cele mai importante aspecte.

Art. 13. -

(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) netransmiterea hărților strategice de zgomot și a rapoartelor prevăzute la art. 4 alin. (5) până la data de 30 noiembrie 2007, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei; Modificări (1)

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (9), (10), (11) sau (12), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), (6), (17) sau (21), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (18), (19), (20) sau (23), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naționale de Mediu.

Art. 14. -

Prevederile art. 13 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului și a Consiliului Uniunii Europene 2002/49/CE privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 189 din 18 iulie 2002.

ANEXA Nr. 1

Definițiile utilizate în prezenta hotărâre au următoarele semnificații:

1. Aeroport mare - aeroport civil având mai mult de 50.000 de mișcări pe an (o mișcare însemnând o decolare sau o aterizare), cu excepția celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave ușoare.

2. Aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populație al cărei număr depășește 100.000 de locuitori și cu o densitate a populației necesară îndeplinirii condițiilor de zonă urbană.

3. Cale ferată principală - cale ferată cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor anual.

4. Cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situația existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcție de un indicator de zgomot, care evidențiază depășirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor afectate sau numărul de locuințe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă.

5. Disconfort - gradul de afectare al comunității din cauza zgomotului, care se determină prin intermediul anchetelor de teren.

6. Drum principal - drum de interes internațional, național sau județean cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor anual.

7. Efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătății umane.

8. Evaluare - orice metodă utilizată pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau măsurarea valorii unui indicator de zgomot sau a efectelor dăunătoare asociate acesteia.

9. Hartă strategică de zgomot - o hartă întocmită pentru evaluarea globală a expunerii la zgomot dintr-o zonă dată, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zonă.

10. Indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legătură cu un efect dăunător.

11. L(noapte) (indicator de zgomot pentru perioada de noapte) - indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte, conform prezentării acestuia din anexa nr. 2.

12. L(seară) (indicator de zgomot pentru perioada de seară) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seară, conform prezentării acestuia din anexa nr. 2.

13. L(zi) (indicator de zgomot pentru perioada de zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentării acestuia din anexa nr. 2.

14. L(zsn) (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.

15. Planificare acustică - gestionarea zgomotului în perspectivă prin planificarea măsurilor de: amenajare a teritoriului, ingineria transporturilor, planificare a traficului, reducerea acestuia prin măsuri de izolație fonică și de control al surselor de zgomot.

16. Planuri de acțiune - planuri destinate gestionării problemelor și efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar.

17. Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociațiile sau fundațiile, în conformitate cu legislația în vigoare.

18. Relația doză-efect - legătura dintre valoarea unui indicator de zgomot și un efect dăunător.

19. Valoare limită - o valoare a indicatorilor L(zsn) sau L(noapte) și, unde este cazul, a indicatorilor L(zsn) sau L(seară), stabilită potrivit art. 7 alin. (3) lit. b) din hotărâre, a cărei depășire determină aplicarea de către autoritățile competente a măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile limită pot fi diferite în funcție de:

a) tipul zgomotului ambiant - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial și alte asemenea;

b) mediu ambiant diferit și sensibilitate diferită la zgomot a populației;

c) situații existente și situații noi, acolo unde intervine o schimbare a situației cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a mediului ambiant.

20. Zgomot ambiant - sunet nedorit sau dăunător din mediul ambiant, creat de activitățile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian și provenit de la amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006.

21. Zonă liniștită într-o aglomerare - zonă delimitată de către autoritățile competente, care nu este expusă unei valori a indicatorului L(zsn) sau a vreunui alt indicator de zgomot, mai mare decât valoarea limită în vigoare, indiferent de sursa de zgomot.

22. Zonă liniștită în spațiu deschis - o zonă delimitată de către autoritățile competente, care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activități recreative.

23. Hartă strategică a imisiei de zgomot - hartă strategică de zgomot realizată pentru o perioadă de referință stabilită, care înfățișează imisia provenită de la diferite surse de zgomot specifice pentru o zonă prestabilită, utilizând intervale de valori de 5 dB(A) ale unui indicator de zgomot și reprezentarea acestora cu ajutorul culorilor în conformitate cu tabelul nr. 1 din SR ISO 1996-2:1995.

24. Zgomot specific - componentă a zgomotului ambiant care poate fi identificată în mod specific prin mijloace acustice și poate fi asociată unei surse specifice apropiate sau depărtate (în conformitate cu definiția din SR ISO 1996-1:1995).

ANEXA Nr. 2

Indicatori de zgomot

1. Definirea nivelului de zgomot zi-seară-noapte L(zsn)

1.1. Nivelul de zgomot zi-seară-noapte L(zsn) în decibeli (dB) se definește prin următoarea relație:

unde:

a) L(zi) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an;

b) L(seară) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de seară dintr-un an;

c) L(noapte) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an;

d) perioada de zi are 12 ore, perioada de seară are 4 ore și perioada de noapte are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate;

e) intervalele orare ale perioadelor de zi, seară și noapte sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 și 23,00-7,00, ora locală;

f) se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice;

g) se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se ține seama de zgomotul reflectat de fațada clădirii studiate. În general, acest aspect implică o corecție de 3 dB în cazul măsurării.

1.2. Alegerea înălțimii punctului de evaluare a L(zsn) depinde de alegerea metodei de evaluare, astfel:

a) dacă se utilizează calculul pentru realizarea cartării strategice de zgomot, în ce privește expunerea la zgomot în interiorul și în exteriorul clădirilor, punctele de evaluare se situează la 4,0 ± 0,2 m deasupra nivelului solului și la fațada cea mai expusă; prin fațada cea mai expusă se înțelege peretele exterior dinspre sursa de zgomot specifică și cel mai apropiat de aceasta; pentru alte scopuri se pot alege alte înălțimi ale punctului de calcul;

b) dacă se utilizează măsurarea pentru realizarea cartării strategice de zgomot, în ce privește expunerea la zgomot în interiorul și în exteriorul clădirilor, pot fi alese înălțimi diferite, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele măsurărilor se corectează pentru înălțimea echivalentă de 4 m;

c) pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustică și zonarea zgomotului, pot fi alese alte înălțimi, dar acestea nu pot fi la mai puțin de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:

- zone rurale cu case cu un singur etaj;

- proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului zgomotului asupra clădirilor individuale;

- realizarea unei cartări de zgomot detaliate într-o zonă cu suprafață limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuință.

2. Definirea indicatorului de zgomot L(noapte) pentru perioada de noapte

Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte, L(noapte), este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiției din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care:

a) durata nopții este de 8 ore, în conformitate cu definiția dată la pct. 1.1 lit. d);

b) se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce privește emisia de zgomot și un an mediu în privința condițiilor meteorologice;

c) se ia în considerare zgomotul incident, conform precizării de la pct. 1.1 lit. g);

d) alegerea înălțimii punctului de evaluare este aceeași ca pentru indicatorul L(zsn).

3. Indicatori suplimentari de zgomot

În completare față de L(zsn) și L(noapte) și, unde este cazul, L(zi) și L(seară), este avantajoasă folosirea unor indicatori de zgomot speciali și a unor valori limită corespunzătoare acestora, în următoarele situații:

a) când sursa de zgomot considerată emite o perioadă scurtă de timp (de exemplu, mai puțin de 20% din timp, raportat la totalul perioadelor de zi dintr-un an sau la totalul perioadelor de seară dintr-un an sau la totalul perioadelor de noapte dintr-un an);

b) când media numărului de evenimente sonore, în cursul uneia sau a mai multor perioade considerate, este foarte mică (de exemplu, mai puțin de un eveniment sonor pe oră);

c) când componentele de joasă frecvență ale zgomotului sunt importante;

d) când se are în vedere o protecție suplimentară în timpul zilelor de sfârșit de săptămână sau într-o perioadă particulară a anului;

e) când se are în vedere o protecție suplimentară în perioada de zi;

f) când se are în vedere o protecție suplimentară în perioada de seară;

g) când există o combinație a zgomotelor din surse diferite;

h) în cazul unei zone liniștite în spațiu deschis;

i) în cazul unui zgomot conținând componente tonale puternice;

j) în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv;

k) în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate pentru protecția în perioada de noapte, caz în care indicatorul suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot).

Evenimentul sonor menționat la lit. b) este definit ca un zgomot care durează mai puțin de 5 minute (cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion).

ANEXA Nr. 3

Metode de evaluare pentru indicatorii de zgomot

1. Introducere

Valorile L(zsn) și L(noapte) se determină fie prin calcul, fie prin măsurare în punctul de evaluare.

Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de calcul.

Metodele provizorii de calcul și de măsurare sunt prezentate la pct. 2 și 3.

2. Metode interimare de calcul pentru L(zsn) și L(noapte)

2.1. Metode interimare de calcul utilizate pentru realizarea hărților strategice de zgomot

Până la stabilirea de către Comisia Europeană a metodelor comune de calcul se utilizează următoarele metode provizorii de calcul:

a) pentru zgomot industrial: SR ISO 9613-2: "Acustică - Atenuarea sunetului propagat în aer liber, partea a doua: Metodă generală de calcul." Jurisprudență (1)

Pentru utilizarea SR ISO 9613-2006, datele de intrare corespunzătoare privind emisiile de zgomot se obțin prin măsurările efectuate în conformitate cu una dintre următoarele metode:

- SR ISO 8297:1999 "Acustică-Determinarea nivelurilor de putere acustică pentru instalațiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustică în mediul înconjurător - metoda tehnică";

- SR EN ISO 3744:1997 "Acustică - Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică - metoda tehnică aproximativă, în condiții asemănătoare de câmp liber, deasupra unui plan reflectant";

- SR EN ISO 3746:1998 "Acustică - Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafețe înconjurătoare de măsurare, deasupra unui plan reflectant";

b) pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de calcul al contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile" - 1997, (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports - 1997). Din abordările diferite ale modelării culoarelor de zbor aeriene, se utilizează tehnica de segmentare menționată în secțiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29;

c) pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda națională franceză de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB)", menționată în Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, și în standardul francez XPS 31-133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevăzute în "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980";

d) pentru zgomotul produs de traficul feroviar: Regulamentul privind metoda națională olandeză de calcul pentru zgomotul produs de traficul feroviar, aprobat de Ministerul Locuinței, Planificării Teritoriale și Mediului din Regatul Olandei, în 20 noiembrie 1996.

Aceste metode trebuie adaptate la definițiile L(zsn) și L(noapte), să respecte Recomandarea Comisiei Europene nr. 2003/613/CE privind Liniile directoare pentru metodele interimare revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, zgomotul produs de traficul rutier și feroviar și datele asociate privind emisiile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 212 din 22 august 2003, și să respecte prevederile actului normativ prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a) din hotărâre.

3. Metode interimare de măsurare pentru L(zsn) și L(noapte)

Metoda de măsurare pentru L(zsn) și L(noapte) se definește în baza SR ISO 1996-2:1995 și SR ISO 1996-1:1995.

Datele privind măsurările efectuate la fațadă sau la un alt element reflectant trebuie corectate pentru a elimina contribuția reflexiei acestei fațade sau a elementului reflectant (ca regulă generală, aceasta implică o corecție de 3 dB în cazul măsurării).

ANEXA Nr. 4

Metode de evaluare a efectelor dăunătoare

Relațiile doză-efect trebuie să fie utilizate pentru a evalua efectul zgomotului asupra populației.

Relațiile doză-efect introduse după revizuirea anexei nr. 3 din Directiva 2002/49/CE, de către Comisia Europeană urmăresc în special următoarele:

a) relația dintre disconfort și L(zsn) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar și aerian) și pentru zgomotul industrial;

b) relația dintre tulburarea somnului și L(noapte) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar și aerian) și pentru zgomotul industrial.

Dacă este necesar, se prezintă relații specifice doză-efect pentru:

c) locuințe cu izolație specială împotriva zgomotului, conform definiției din anexa nr. 7;

d) locuințe cu o fațadă liniștită, conform definiției din anexa nr. 7;

e) grupuri vulnerabile de populație;

f) zgomot industrial cu componente tonale importante;

g) zgomot industrial cu caracter de impuls și alte cazuri speciale;

h) regimuri climatice diferite/medii culturale diferite.

ANEXA Nr. 5

Cerințe minime pentru cartarea strategică de zgomot

1. O hartă strategică de zgomot este o reprezentare a informațiilor referitoare la unul dintre următoarele aspecte:

a) starea existentă, anterioară sau viitoare a zgomotului în funcție de un indicator de zgomot;

b) depășirea unei valori limită;

c) estimarea într-o anumită zonă a numărului de locuințe, școli și spitale care sunt expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot;

d) estimarea numărului de persoane stabilite într-o zonă expusă la zgomot.

2. Hărțile strategice de zgomot pot fi prezentate publicului sub formă de:

a) grafice;

b) date numerice organizate în tabele;

c) date numerice în format electronic.

3. Hărțile strategice de zgomot pentru aglomerări trebuie să pună accent pe zgomotul emis de:

a) traficul rutier;

b) traficul feroviar;

c) aeroporturi;

d) zonele industriale, inclusiv porturi.

4. Cartarea strategică de zgomot se utilizează pentru următoarele scopuri:

a) obținerea de date care să fie trimise Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i), k), l) și m) din hotărâre și anexei nr. 7;

b) ca o sursă de informații pentru cetățeni potrivit prevederilor art. 12 din hotărâre;

c) ca bază pentru elaborarea planurilor de acțiune potrivit prevederilor art. 11 din hotărâre;

Pentru fiecare dintre aspectele prevăzute la lit. a)-c) este necesară realizarea unor hărți strategice de zgomot diferite.

5. Pentru informarea Comisiei Europene, hărțile strategice de zgomot trebuie să îndeplinească cerințele minime prevăzute la pct. 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 și 2.7 din anexa nr. 7.

6. Pentru informarea populației potrivit prevederilor art. 12 din hotărâre și pentru realizarea planurilor de acțiune potrivit prevederilor art. 11 din hotărâre trebuie furnizate mai multe informații suplimentare și detaliate, ca de exemplu:

a) o prezentare grafică;

b) hărți care să arate depășirea unei valori limită;

c) hărți comparative, prin care situația existentă este comparată cu diferite situații viitoare posibile;

d) hărți care prezintă valoarea unui indicator de zgomot la o altă înălțime decât cea de 4 m, unde este cazul.

La elaborarea ghidului de realizare, analizare și evaluare a hărților strategice de zgomot de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d) din hotărâre, se definesc tipurile de hărți de zgomot prevăzute în prezentul punct.

7. Hărțile strategice de zgomot pentru aplicațiile locale sau naționale se întocmesc pentru indicatorii L(zsn) și L(noapte) la înălțimi de evaluare de 4 m și pentru intervale de valori de 5 dB așa cum sunt definite acestea în anexa nr. 7.

8. În cazul aglomerărilor se realizează separat hărți strategice de zgomot pentru: zgomotul produs de traficul rutier, zgomotul produs de traficul feroviar, zgomotul produs de aeronave și zgomotul industrial. Se pot adăuga hărți și pentru alte surse de zgomot.

9. La reactualizarea ghidului prevăzut la art. 7) alin. (3) lit. a) din hotărâre se ține seama de conținutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană cu privire la hărțile de zgomot, cartarea zgomotului și programele de calcul utilizate pentru cartarea zgomotului.

ANEXA Nr. 6 Jurisprudență (1)

Cerințe minime pentru planurile de acțiune

1. Un plan de acțiune trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari și a altor surse de zgomot luate în considerare;

b) autoritatea sau unitatea responsabilă;

c) cadrul legal;

d) valorile limită utilizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din hotărâre;

e) sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului;

f) o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor și situațiilor care necesită îmbunătățiri;

g) sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) și (9) din hotărâre;

h) informații privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfășurare și informații privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire;

i) acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniștite;

j) strategia pe termen lung;

k) informații financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficiență, evaluarea cost-profit;

l) prognoze privind evaluarea implementării și a rezultatelor planului de acțiune.

2. Măsurile pe care autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre le pot întreprinde în domeniul lor de competență sunt, de exemplu: Modificări (1)

(i) planificarea traficului;

(ii) amenajarea teritoriului;

(iii) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;

(iv) alegerea surselor mai silențioase;

(v) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului;

(vi) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

3. Fiecare plan de acțiune trebuie să conțină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc.).

4. La elaborarea și reactualizarea ghidurilor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c) din hotărâre se ține seama de conținutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acțiune.

ANEXA Nr. 7

Informații care se transmit Comisiei Europene

Informațiile principale care se transmit Comisiei Europene sunt următoarele:

1. Pentru aglomerări

1.1. Scurtă descriere a aglomerării: localizare, mărime, număr de locuitori

1.2. Autoritatea responsabilă

1.3. Programele de reducere a zgomotului aplicate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului

1.4. Metodele de calcul sau de măsurare folosite

1.5. Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului L(zsn) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusă fațadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74, > 75. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul provenit de la traficul rutier, feroviar și aerian și de la surse industriale. Valorile rezultate se rotunjesc la cea mai apropiată sută (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 și 5.249; 100 pentru valori între 50 și 149; 0 pentru valori mai mici de 50).

1.5.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.5 care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

a) izolație specială împotriva zgomotului, prin aceasta înțelegându-se izolarea corespunzătoare a unei clădiri împotriva unui tip (sau mai multor tipuri) de zgomot ambiant, combinată cu facilități proprii de instalații de ventilație și condiționare a aerului, care să poată asigura menținerea nivelului ridicat de izolație împotriva zgomotului ambiant;

b) o fațadă liniștită, prin aceasta înțelegându-se fațada unei locuințe la care valoarea L(zsn), la înălțimea de 4 m deasupra nivelului solului și la distanța de 2 m față de fațadă pentru zgomotul provenit de la o sursă specifică, este cu mai mult de 20 dB mai scăzută decât pentru fațada cu cea mai mare valoare L(zsn).

Se precizează, de asemenea, care este contribuția drumurilor principale, a căilor ferate principale și aeroporturilor mari (conform definițiilor acestora din anexa nr. 1) la estimările realizate conform indicațiilor de la pct. 1.5.

1.6. Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusă fațadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de traficul rutier, feroviar și aerian și de la surse industriale.

1.6.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.6 care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

a) izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a);

b) o fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).

Trebuie, de asemenea, să se precizeze care este contribuția drumurilor principale, a căilor ferate principale și aeroporturilor mari (conform definițiilor acestora din anexa nr. 1) la estimările realizate conform indicațiilor de la pct. 1.6.

1.7. În cazul prezentării grafice, hărțile strategice de zgomot trebuie să cuprindă cel puțin contururile care indică limitele dintre zonele de zgomot corespunzătoare, la 60, 65, 70 și 75 dB.

1.8. Un rezumat al planului de acțiune care să nu depășească zece pagini și care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 6.

2. Pentru drumuri principale, căi ferate principale și aeroporturi mari

2.1. Descriere generală a drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor: localizare, mărime și date despre trafic

2.2. O caracterizare a împrejurimilor acestora: aglomerări, sate, comune sau alte zone rurale, informații privind utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot

2.3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior și măsuri curente împotriva zgomotului

2.4. Metode de calcul sau de măsurare utilizate

2.5. Numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor, în locuințe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului L(zsn) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului și pentru cea mai expusă fațadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), > 75.

*) Rotunjirea valorilor se face astfel: între 0-0,5 exclusiv se aproximează la valoarea inferioară, iar între 0,5-1 exclusiv se aproximează la valoarea superioară.

2.5.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.5 care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

a) izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a);

b) fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).

2.6. Numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor în locuințe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) în decibeli, la 4 m deasupra solului și pentru cea mai expusă fațadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70.

*) Rotunjirea valorilor se face astfel: între 0-0,5 exclusiv se aproximează la valoarea inferioară, iar între 0,5-1 exclusiv se aproximează la valoarea superioară.

2.6.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informații sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.6 care locuiesc în clădiri prevăzute cu:

a) izolație specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a);

b) fațadă liniștită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).

2.7. Suprafața totală (în km2) expusă valorilor indicatorului L(zsn) mai mari de 55, 65 și, respectiv, 75 dB. Se precizează, de asemenea, și numărul total de locuințe estimat (în sute) și numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie să cuprindă și aglomerările.

Contururile de 55 și 65 dB trebuie reprezentate prin una sau mai multe hărți, care să cuprindă informații privind localizarea satelor, orașelor și aglomerărilor în cadrul zonelor delimitate de aceste contururi.

2.8. Un rezumat al planului de acțiune, care să nu depășească zece pagini și care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 6.

3. La elaborarea rapoartelor transmise Comisiei Europene prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. i), k), l) și m) din hotărâre, se ține seama de conținutul liniilor directoare elaborate de Comisia Europeană cu privire la furnizarea informațiilor către aceasta și preluate în legislația națională potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d) din hotărâre.

ANEXA Nr. 8 Modificări (1)

Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale,
aeroporturile și porturile maritime și/sau fluviale pentru care
trebuie raportate la Comisia Europeană hărțile strategice de
zgomot și datele aferente acestora până la data de 30 decembrie
2007 și planurile de acțiune aferente până la data de 18 ianuarie
2009, potrivit prevederilor prezentei hotărâri

Tabelul nr. 1

Aglomerări identificate

Nr. crt. Regiunea Aglomerări Populația (nr. de locuitori) la data 1 iulie 2006 Densitatea populației (locuitori/km2)
1. 8 București - Ilfov Municipiul București 1.931.236 8.094
2. 1 Nord-Est Municipiul Iași 316.716 3.417
3. 6 Nord-Vest Municipiul Cluj-Napoca 305.620 1.771
4. 5 Vest Municipiul Timișoara 303.796 2.457
5. 2 Sud-Est Municipiul Constanța 305.550 2.486
6. 4 Sud-Vest Municipiul Craiova 300.587 3.717
7. 2 Sud-Est Municipiul Galați 296.697 1.213
8. 7 Centru Municipiul Brașov 281.375 1.065
9. 3 Sud-Muntenia Municipiul Ploiești împreună cu localitățile: 231.620**) 3.990**)
Brazi 8.254
Blejoi 8.054
Bărcănești 9.347
Total populație aglomerare - poziția nr. 9 din tabel 257.275***)

**) Ținând seama de următoarele criterii:

- pct. 2 din anexa nr. 1, cu privire la densitatea populației pentru care o aglomerare îndeplinește condițiile de zonă urbană;

- municipiul Ploiești, deși are un număr de populație cu puțin mai mic decât 250.000 de locuitori, are o densitate a populației mai mare decât oricare dintre aglomerările prezentate în tabelul nr. 1, cu excepția municipiului București;

- municipiul Ploiești este reședința județului cu cea mai mare densitate a populației dintre toate județele țării;

- municipiul Ploiești este reședința de județ cu cea mai mare densitate a populației dintre toate reședințele de județ ale țării;

- pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești și al localităților învecinate Brazi, Blejoi și Bărcănești există un număr semnificativ de amplasamente unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, căi ferate și drumuri,

autoritățile administrației publice locale elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune aferente pentru municipiul Ploiești și localitățile Brazi, Blejoi și Bărcănești, în condițiile și termenele stabilite de prevederile art. 4 alin. (1), alin. (7) lit. a) și alin. (8) lit. a) din hotărâre, iar pentru localitatea Bărcănești, harta de zgomot pentru porțiunea de drum național care trece prin această localitate și care are un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an se realizează de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.

***) Se definește aglomerarea formată din municipiul Ploiești și localitățile învecinate Brazi, Blejoi și Bărcănești, pentru care se elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune aferente, pentru fiecare sursă de zgomot în parte identificată (trafic rutier, trafic feroviar și amplasamentele unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006).

Tabelul nr. 2

Drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de
treceri de vehicule pe an identificate

Nr. crt. Informații despre drumul principal Informații despre secțiunile din drumul principal
Denumire drum Cod drum Secțiunea de drum (poziția kilometrică) Trafic anual mediu în 2006 (număr vehicule/an) Lungimea (km)
1. Centura București CB 0+000 - 12+444 7.125.165 12,444
2. Centura București CB 12+444 - 18+535 6.440.425 6,091
3. Centura București CB 55+250 - 64+246 6.484.590 8,996
4. Drum național DN 1 7+470 - 12+461 25.287.565 4,991
5. Drum național DN 1 12+461 - 16+000 18.930.360 3,539
6. Drum național DN 1 16+000 - 36+110 9.666.660 20,110
7. Drum național DN 1 36+110 - 53+650 12.841.430 17,540
8. Drum național DN 1 59+800 - 67+284 9.058.570 7,484
9. Drum național DN 1 67+284 - 79+580 8.259.220 12,296
10. Drum național DN 1 79+580 - 95+450 8.186.585 15,870
11. Drum național DN 1 95+450 - 122+000 6.432.030 26,550
12. Drum național DN 1 175+530 - 179+700 6.318.150 4,170
13. Drum național DN 1B 10+165 - 19+250 7.856.260 9,085
14. Drum național DN 2 7+848 - 11+540 11.863.595 3,692
15. Drum național DN 2 11+540 - 18+330 6.563.430 6,790
16. Drum național DN 2A 185+700 - 196+200 6.280.555 10,500
17. Drum național DN 2A 196+200 - 205+411 8.178.190 9,211
18. Drum național DN 3A 0+000 - 3+870 9.551.320 3,870
19. Drum național DN 5 7+573 - 10+356 8.235.860 2,783
20. Drum național DN 5 10+356 - 19,550 6.148.425 9,194
21. Drum național DN 6 8+500 - 11+120 7.515.350 2,620
22. Drum național DN 6 11+120 - 23+300 6.167.770 12,180
23. Drum național DN 7 11+200 - 13+100 8.024.525 1,900
24. Drum național DN 7 384+640 - 386+200 8.262.505 1,560
25. Drum național DN 13 111+200 - 118+240 6.076.885 7,040
26. Drum național DN 28 76+631 - 79+150 6.702.860 2,519
27. Drum național DN 39 5+635 - 13+205 10.855.465 7,570
28. Drum național DN 73 1+285 - 6+950 6.379.835 5,665
29. Autostradă A1 10+600 - 30+500 9.192.525 19,900
30. Autostradă A1 94+393 - 106+500 6.119.225 12,107

Tabelul nr. 3

Căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de
treceri de trenuri pe an identificate

Nr. crt. Informații despre calea ferată principală Informații despre tronsoanele de cale ferată principală
Denumire cale ferată Cod cale ferată (Magistrală) Tronson de cale ferată (poziția kilometrică) Trafic anual mediu în 2006 (nr. trenuri/an) Lungimea tronsonului (km)
1. București Nord - Chitila inclusiv stația București Nord 300 0 + 000 - 9 + 600 95.000 9,600
2. Saligny - Palas 800 174 + 000 - 221 + 000 78.000 49,000
3. Stația Arad 200 628 + 530 - 632 + 760 65.000 4,230
4. Stația Ploiești Sud 500 58 + 725 - 60 + 370 75.000 1,645
5. Stația Simeria Călători 200 470 + 12 - 473 + 522 67.000 3,510

Tabelul nr. 4

Aeroporturile civile cu un trafic mai mare de 50.000 de mișcări
de aeronave pe an identificate

Nr. crt. Denumire Cod ICAO Trafic în anul 2006 (> 50.000 mișcări/an)
1. Aeroportul Internațional Henri Coandă LROP 55.430

Tabelul nr. 5

Aeroporturi din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1

Nr. crt. Denumire
1. Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu aflat în interiorul municipiului București
2. Aeroportul Internațional Cluj-Napoca aflat în interiorul municipiului Cluj-Napoca
3. Aeroportul Iași aflat în interiorul municipiului Iași
4. Aeroportul Craiova aflat în interiorul municipiului Craiova

NOTĂ:

Administrația fiecărui aeroport menționat în acest tabel are obligația de a pune la dispoziția autorităților administrației publice locale care elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune aferente pentru aglomerările București, Cluj-Napoca și Iași datele solicitate de către acestea.

Aceste date sunt de regulă următoarele:

- atribuirea numărului de mișcări ale aeronavelor în funcție de perioadele de zi, seară și noapte pentru diferite clase de aeronave;

- aterizarea și decolarea aeronavelor într-o anumită direcție determinată din date reale;

- lungimile de coridor stabilite din date reale pe cât posibil și nu din date estimate;

- descrierea poziției aeroportului și a rutelor;

- tipurile de aeronave care aterizează și decolează pe/de pe respectivul aeroport;

- alte solicitări cu privire la date necesare pentru realizarea hărților strategice de zgomot, stabilite în timpul elaborării acestora.

Tabelul nr. 6

Porturi maritime și/sau fluviale

Nr. crt. Denumire Cantitatea de marfă transbordată în anul 2006 (mii tone/an)
1. Portul Constanța 57.131
2. Portul Galați 9.691

1. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărțile strategice de zgomot realizate de autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) din hotărâre reprezintă hărți strategice ale imisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele:

a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelul nr. 5;

b) amplasamentele din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006;

c) traficul trenurilor și tramvaielor din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin măsurători;

d) traficul rutier din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1.

2. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărțile strategice de zgomot realizate de unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3) din hotărâre reprezintă hărți strategice ale imisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele:

a) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2;

b) traficul trenurilor în cazul căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3;

c) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor identificate conform tabelului nr. 4;

d) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.

;
se încarcă...