Guvernul României

Hotărârea nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant

Modificări (2), Puneri în aplicare (2), Referințe (5), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2005
Formă aplicabilă de la 10 ianuarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre abordează unitar, la nivel național, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare provocate de expunerea populației la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre;

b) asigurarea accesului publicului la informațiile cu privire la zgomotul ambiant și a efectelor sale;

c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiant în situația în care acestea nu depășesc valorile limită stabilite conform art. 7 alin. (3) lit. b).

(2) Prezenta hotărâre stabilește cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare și de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor și mașinile industriale mobile.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică zgomotului ambiant la care este expusă populația, în special în:

a) zonele construite;

b) parcurile, grădinile publice sau alte zone liniștite dintr-o aglomerare;

c) zonele liniștite din spații deschise;

d) apropierea unităților de învățământ, a spitalelor și a altor clădiri și zone sensibile la zgomot.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de:

a) persoana expusă;

b) activitățile casnice;

c) vecini;

d) activitățile de la locul de muncă și din interiorul mijloacelor de transport în comun;

e) activitățile militare din zonele militare.

Art. 3. -

În înțelesul prezentei hotărâri, definițiile termenilor folosiți sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. -

(1) Autoritățile administrației publice locale realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru aglomerările aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) și (8). Modificări (1)

(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale prevăd în bugetele proprii fonduri necesare pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, pentru aglomerările prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 1 și 5, iar autoritatea publică centrală pentru transporturi prevede în bugetul propriu fonduri necesare pentru realizarea cartării zgomotului și elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, pentru drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturi mari și porturi aflate în administrarea lor prevăzute în anexa nr. 8 tabelele nr. 2- 4 și 6, după cum urmează: Modificări (1)

a) începând cu anul 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an, căile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de mișcări de aeronave pe an și porturi aflate în aglomerări cu mai mult de 250.000 de locuitori;

b) începând cu anul 2011, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale și porturi aflate în interiorul aglomerărilor. Modificări (1)

(3) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea autorității publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, portuare și aeroportuare, realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune, pentru căile ferate principale, drumurile principale și aeroporturile civile mari aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) și (8). Modificări (2)

(4) Unitățile prevăzute la alin. (3), precum și limitele de competență ale acestora sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unităților responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor și aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, care se actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Referințe (1)

(5) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a transmite agenției regionale pentru protecția mediului competente: Modificări (1)

a) câte 3 exemplare din fiecare hartă strategică de zgomot care arată situația anului calendaristic precedent, pe format de hârtie la o scară de 1:10.000 și pe suport electronic;

b) un raport care să menționeze datele utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărților strategice de zgomot, precum și calitatea, acuratețea, modul de utilizare și sursa acestora, pe format de hârtie și pe suport electronic;

c) un raport care să conțină toate datele obținute în urma realizării fiecărei hărți strategice de zgomot și prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format de hârtie și pe suport electronic;

d) un raport care să conțină o prezentare a evaluării rezultatelor obținute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format de hârtie și pe suport electronic.

(6) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a transmite agenției regionale pentru protecția mediului competente: Modificări (1)

a) planurile de acțiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format de hârtie și pe suport electronic;

b) orice altă informație suplimentară solicitată de aceasta cu privire la modul de elaborare a planurilor de acțiune.

(7) Hărțile strategice de zgomot care arată situația anului calendaristic precedent se pun la dispoziția agențiilor regionale pentru protecția mediului, astfel:

a) până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturile mari;

b) până la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale și aeroporturile mari.

(8) Planurile de acțiune prevăzute la alin. (6) lit. a) se pun la dispoziția agențiilor regionale pentru protecția mediului, după cum urmează:

a) până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturile mari;

b) până la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale și aeroporturile mari.

(9) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) transmit agențiilor regionale pentru protecția mediului hărțile strategice de zgomot și rapoartele prevăzute la alin. (5) o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (7). Modificări (1)

(10) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) transmit planurile de acțiune agenției regionale pentru protecția mediului competente o dată la 5 ani, începând cu termenele prevăzute la alin. (8). Modificări (1)

(11) În vederea elaborării hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) asigură accesul agențiilor regionale pentru protecția mediului la datele utilizate în acest scop. Modificări (1)

(12) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3), în procesul de elaborare și/sau revizuire a planurilor de acțiune, au obligația să îndeplinească procedura de participare și consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) și, după caz, ale art. 11 alin. (9). Modificări (1)

(13) Măsurile prevăzute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și de către unitățile prevăzute la alin. (3), pentru domeniul lor de competență, și se supun procedurii de participare și consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau alin. (9), după caz, în situația în care se elaborează planurile de acțiune. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(14) La elaborarea și/sau revizuirea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a respecta prevederile actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d). Modificări (1)

(15) Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile și porturile maritime și/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeană hărțile strategice de zgomot și datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2007 și planurile de acțiune aferente până la data de 18 ianuarie 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 8. Modificări (1)

(16) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) împreună cu agențiile regionale pentru protecția mediului, după realizarea hărților strategice de zgomot și în baza datelor arătate de acestea, stabilesc zonele liniștite într-o aglomerare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), a anexei nr. 1 pct. 21 și a actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b).

(17) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) pun la dispoziția publicului datele conținute în hărțile strategice de zgomot și în planurile de acțiune potrivit prevederilor art. 12.

(18) Operatorii economici care desfășoară activități potrivit anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, autoritățile administrației publice centrale sau alte instituții ale statului care dețin sau au competența legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant au obligația de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziția autorităților administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și a unităților prevăzute la alin. (3). Modificări (2)

(19) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a face schimb de date necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant.

(20) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația să utilizeze date oficiale cu privire la numărul populației, distribuția populației, date de trafic rutier pentru drumurile principale, trafic feroviar și aeroportuar și cele prevăzute în autorizațiile integrate de mediu eliberate operatorilor economici care dețin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor și care desfășoară activități în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006. Modificări (2)

(21) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația ca, după realizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, să asigure baza de date necesară în vederea îndeplinirii responsabilităților României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri.

(22) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) pot depune cereri de finanțare din Fondul pentru mediu pentru proiecte privind realizarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006. Modificări (2)

(23) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și unitățile prevăzute la alin. (3) au obligația de a pune la dispoziția agențiilor regionale pentru protecția mediului date suplimentare față de cele care se predau în conformitate cu alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) În vederea analizării și evaluării fiecărei hărți strategice de zgomot și a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se înființează câte o comisie în cadrul fiecărei agenții regionale pentru protecția mediului, condusă de directorul executiv al acesteia și formată din reprezentanți ai agențiilor regionale pentru protecția mediului și agențiilor județene pentru protecția mediului. Modificări (1)

(2) Analizarea și evaluarea hărților strategice de zgomot și a rapoartelor predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se realizează pe baza ghidului de realizare, analizare și evaluare a hărților strategice de zgomot aprobat prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d), și au drept scop să verifice caracterul complet al datelor necesare realizării raportării la Comisia Europeană.

(3) În cazul în care comisia prevăzută la alin. (1) constată lipsa unor date care sunt necesare îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i) și l), solicită date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23). Modificări (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (2)

(1) În vederea verificării criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizării acestora, se înființează comisii tehnice regionale la nivelul fiecărei agenții regionale pentru protecția mediului, formate din specialiști din cadrul autorității pentru protecția mediului și autorității județene de sănătate publică, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității publice centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008. Modificări (1)

(2) Criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acțiune trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri și să țină seama de ghidul elaborat potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. c).

Art. 7. -

(1) Agențiile regionale pentru protecția mediului au următoarele responsabilități: Modificări (1)

a) solicită informații trimestrial de la autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) cu privire la stadiul realizării obligațiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri;

b) identifică aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an și aeroporturile mari sau/și urbane și transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, la solicitarea acesteia, centralizarea datelor pe formatul de hârtie și în suportul electronic solicitat; Modificări (1)

c) asigură, la nivel regional, gestionarea datelor obținute în procesul de realizare a cartării zgomotului și a hărților strategice de zgomot; Modificări (1)

d) informează trimestrial Agenția Națională pentru Protecția Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului și a hărților strategice de zgomot, precum și cu privire la stadiul realizării planurilor de acțiune; Modificări (1)

e) transmit autorității publice centrale pentru protecția mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului câte un exemplar din fiecare hartă strategică de zgomot și din fiecare raport, în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de la autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3); Modificări (1)

f) solicită autorităților administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unităților prevăzute la art. 4 alin. (3) furnizarea unor date suplimentare față de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5), dacă acestea sunt necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri; Modificări (1)

g) transmit Agenției Naționale pentru Protecția Mediului datele conținute în planurile de acțiune în formatul și la termenele solicitate de către aceasta; Modificări (1)

h) transmit autorităților administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1), la solicitarea acestora, lista cu toate amplasamentele instalațiilor industriale care se află în interiorul aglomerărilor și care desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006; Modificări (1)

i) asigură funcționarea comisiilor înființate conform art. 5 alin. (1); Modificări (1)

j) asigură funcționarea comisiilor tehnice regionale înființate conform art. 6 alin. (1); Modificări (1)

k) analizează și evaluează hărțile strategice de zgomot transmise de către autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3).

(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului are următoarele responsabilități:

a) centralizează la nivel național datele primite în conformitate cu alin. (1) lit. b) și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului atât situația centralizată a acestor date, cât și reactualizarea acestora, pe suport hârtie și în format electronic; Modificări (1)

b) identifică aglomerările, căile ferate principale, drumurile principale la nivel național, definite conform prevederilor prezentei hotărâri, și transmite autorității publice centrale pentru protecția mediului centralizarea acestor date, pe suport hârtie și în format electronic, până la data de 30 septembrie 2008; Modificări (1)

c) centralizează, la nivel național, toate hărțile strategice de zgomot și datele obținute în procesul de realizare a cartării zgomotului, transmise de agențiile regionale pentru protecția mediului; Modificări (1)

d) asigură, la nivel național, gestionarea datelor obținute din procesul de realizare a cartării zgomotului și a hărților strategice de zgomot;

e) asigură schimbul de experiență la nivel național între autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3), în domeniul cartării strategice de zgomot și al elaborării planurilor de acțiune, prin organizarea de seminarii tematice; Modificări (1)

f) implică și sprijină în mod activ agențiile regionale pentru protecția mediului din subordine, în stabilirea unei colaborări și conlucrări cu autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) și cu unitățile prevăzute la art. 4 alin. (3), în procesul de cartare a zgomotului și de elaborare a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, încă din fazele de inițiere ale acestora; Modificări (1)

g) elaborează tematici pentru instruirea personalului agențiilor pentru protecția mediului din subordine, în domeniul cartării de zgomot, verificării datelor utilizate la realizarea hărților strategice de zgomot și evaluării rezultatelor cartării de zgomot;

h) centralizează, la nivel național, toate datele conținute în planurile de acțiune și pune la dispoziția autorității publice centrale pentru protecția mediului, în formatul solicitat, toate aceste date, în vederea raportării către Comisia Europeană;

i) asigură, la nivel național, gestionarea datelor și informațiilor conținute în planurile de acțiune, în coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului;

j) coordonează activitatea agențiilor regionale pentru protecția mediului în domeniul gestionării rezultatelor cartării strategice de zgomot și acordă suportul necesar organizării comisiilor tehnice regionale înființate în conformitate cu art. 6 alin. (1) în cadrul fiecărei agenții regionale pentru protecția mediului; Modificări (1)

k) elaborează regulamentul de funcționare a comisiilor tehnice regionale înființate în conformitate cu art. 6 alin. (1) și îl transmite spre aprobare autorității publice centrale pentru protecția mediului, până la data de 18 aprilie 2008. Modificări (1)

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului are următoarele responsabilități:

a) actualizează Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății publice și al ministrului administrației și internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitățile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar și aerian din vecinătatea aeroporturilor, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu și/sau a ghidurilor și liniilor directoare emise de Comisia Europeană;

b) elaborează și aprobă Ghidul privind adoptarea valorilor limită și modul de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii L(zsn) și L(noapte) și, dacă este cazul, separat pentru indicatorii L(zi) și L(seară), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, al conducătorului autorității publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorității publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorității publice centrale pentru interne și reformă administrativă, și asigură actualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu și/sau ținând seama de recomandările Comisiei Europene, în termen de 60 de zile de la data încheierii procesului de cartare a zgomotului și de realizare a hărților strategice de zgomot, prevăzută la art. 10 alin. (1); Modificări (1), Jurisprudență (1)

c) elaborează și aprobă Ghidul cu privire la măsurile care se pot lua în cadrul planurilor de acțiune în vederea gestionării și reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) și, dacă este cazul, indicatorilor L(zi) și L(seară), în situația în care se depășesc valorile limită stabilite conform lit. b), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, al conducătorului autorității publice centrale pentru sănătate publică, al conducătorului autorității publice centrale pentru transporturi, al conducătorului autorității publice centrale pentru interne și reformă administrativă, și asigură reactualizarea acestuia, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu și/sau a ghidurilor și liniilor directoare emise de Comisia Europeană, în termen de 90 de zile de la realizarea acestora de către Comisia Europeană; Modificări (1)

d) elaborează și aprobă Ghidul de realizare, analizare și evaluare a hărților strategice de zgomot, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Modificări (1)

e) aprobă componența comisiilor tehnice regionale, prevăzute la art. 6, și regulamentul de organizare și funcționare a acestora, prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității centrale pentru sănătate publică, până la data de 18 iunie 2008; Modificări (1)

f) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la aglomerările cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an și aeroporturile mari, existente în România, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Modificări (1)

g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informații cu privire la autoritățile responsabile cu elaborarea, evaluarea și colectarea hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și ori de câte ori intervine o schimbare cu privire la identitatea acestor autorități; Modificări (1)

h) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informații cu privire la valorile limită în vigoare sau în pregătire pe teritoriul României, pentru indicatorii L(zsn) și L(noapte) și, dacă este cazul, pentru indicatorii L(zi) și L(seară), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, împreună cu explicarea implementării acestor valori limită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; Modificări (1)

i) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informațiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărțile strategice de zgomot și datele aferente acestora, pentru toate aglomerările cu o populație mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an și aeroporturile mari, până la data de 30 decembrie 2007; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani;

j) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la toate aglomerările, drumurile principale și căile ferate principale existente în România, până la data de 31 decembrie 2008;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...