Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1055/2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind mijloacele tehnice pentru publicarea adecvată a informațiilor privilegiate și pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32016R1055

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, în special articolul 17 alineatul (10),

întrucât:

(1) În vederea protejării investitorilor, este necesară publicarea eficace și în timp util a informațiilor privilegiate de către emitenți și de către participanții la piața certificatelor de emisii. Pentru a garanta, la nivelul Uniunii, un acces egal al investitorilor la informații privilegiate, acestea ar trebui să fie publicate în mod gratuit, simultan și cât mai rapid posibil tuturor categoriilor de investitori din întreaga Uniune și ar trebui comunicate acelor mijloace de comunicare în masă care asigură o difuzare eficace către public.

(2) Atunci când participanții la piața certificatelor de emisii îndeplinesc deja condiții echivalente privind publicarea informațiilor privilegiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și au obligația de a publica aceleași informații atât în temeiul regulamentului respectiv, cât și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 596/2014, obligațiile ce le revin în temeiul prezentului regulament ar trebui considerate ca fiind îndeplinite dacă informațiile sunt publicate pe o platformă pentru publicarea informațiilor privilegiate în scopurile Regulamentului (UE) nr. 1227/2011, cu condiția ca informațiile privilegiate respective să fie comunicate mijloacelor de comunicare în masă relevante.

(3) Este important ca mijloacele tehnice utilizate pentru amânarea publicării informațiilor privilegiate să permită păstrarea informațiilor-cheie privind procesul de amânare a publicării informațiilor privilegiate, astfel încât emitenții și participanții la piața certificatelor de emisii să fie în măsură să își îndeplinească obligația de notificare a autorităților competente.

(4) Notificarea amânării publicării informațiilor privilegiate și, atunci când este necesar, explicarea modului în care au fost îndeplinite toate condițiile aplicabile amânării ar trebui transmise autorității competente în scris, folosind mijloacele electronice securizate specificate de aceeași autoritate competentă, asigurându-se astfel integritatea și confidențialitatea conținutului informațiilor, precum și rapiditatea transmiterii acestora.

(5) Pentru a permite autorităților competente să identifice persoanele relevante din cadrul emitentului sau al participantului la piața certificatelor de emisii care sunt implicate în amânarea publicării informațiilor privilegiate, în notificarea amânării ar trebui să fie inclusă identitatea persoanei care a efectuat notificarea și a persoanei sau a persoanelor responsabile pentru decizia de amânare a publicării informațiilor privilegiate. De asemenea, în notificarea respectivă ar trebui să se indice aspectele temporale ale amânării, pentru a le permite autorităților competente să evalueze dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 în ceea ce privește amânarea.

(6) Un emitent care este o instituție de credit sau o instituție financiară ar trebui să informeze autoritatea competentă în scris cu privire la intenția sa de a amâna publicarea informațiilor privilegiate pentru a păstra stabilitatea sistemului financiar și, având în vedere caracterul sensibil al acestor informații și necesitatea asigurării unui grad maxim de confidențialitate a conținutului acestora, ar trebui folosite standarde adecvate în materie de securitate în acest scop.

(7) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(8) La data de 25 mai 2016, Comisia a notificat ESMA cu privire la intenția sa de a aproba proiectul de standard tehnic de punere în aplicare, cu modificări prin care să se țină seama de faptul că dispozițiile privind publicarea ale Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 sunt suficiente pentru a asigura faptul că participanții la piața certificatelor de emisii publică informațiile privilegiate în mod eficient și rapid, așa cum se prevede la articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei prevede deja obligația ca participanții la piața certificatelor de emisii să furnizeze fluxuri web (web feeds) pentru publicările care se fac pe site-urile web, astfel încât aceste publicări să fie efectuate în mod eficient și rapid. În avizul său formal din 16 iunie 2016, ESMA și-a confirmat poziția inițială și nu a prezentat din nou un standard tehnic de punere în aplicare modificat în așa fel încât să țină seama de modificările propuse de Comisie. Întrucât dispozițiile privind publicarea aplicabile participanților la piața certificatelor de emisii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 pot fi suficiente pentru a asigura respectarea cerințelor articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, proiectul de standard tehnic de punere în aplicare ar trebui modificat, pentru a se evita duplicarea cerințelor de raportare.

(9) ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului.

(10) Pentru a asigura buna funcționare a piețelor financiare, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență și ca dispozițiile prezentului regulament să se aplice de la aceeași dată precum cele ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...