Guvernul României

Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (2), Referințe (3), Cărți (1), Modele (1), Proceduri (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2006
Formă aplicabilă de la 18 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță are drept scop înființarea și administrarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a registrelor naționale în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, în vederea supravegherii și controlului circulației produselor purtătoare de drepturi de autor și de drepturi conexe.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

a) registru național - instrument unitar de evidență, la nivel național, a fonogramelor, videogramelor și a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum și a persoanelor fizice autorizate, asociațiilor familiale și a persoanelor juridice care desfășoară activități cu fonograme, videograme și programe pentru calculator pe teritoriul României;

b) distribuire - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spațiilor comerciale către alți operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire;

c) comercializare - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final;

d) multiplicare autorizată - realizarea de copii, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matriță de către multiplicatorii autorizați potrivit prevederilor prezentei ordonanțe;

e) marcaj holografic - etichetă având un model unic pe teritoriul României, autorizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric, realizată pe suport autoadeziv și autodistructiv;

f) copertă - ambalaj al fonogramei, videogramei sau al programului de calculator, pe care sunt prezentate elemente grafice și informații pentru identificarea conținutului și a titularilor de drepturi;

g) licența programului pentru calculator - autorizarea scrisă, care însoțește programul pentru calculator, dată de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.

Art. 3. -

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează următoarele registre naționale:

a) Registrul național al fonogramelor;

b) Registrul național al programelor pentru calculator;

c) Registrul național al videogramelor;

d) Registrul național al multiplicatorilor.

Art. 4. -

Înregistrarea sau înscrierea în registrele naționale prevăzute la art. 3 este obligatorie și se efectuează pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice. Înregistrarea sau înscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

Art. 5. -

Informațiile de interes public cuprinse în registrele naționale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în condițiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Registrul național al fonogramelor

Art. 6. - Referințe în cărți (1)

(1) Înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul național al fonogramelor este obligatorie pentru:

1. persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care desfășoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activități:

a) producere de fonograme;

b) import de fonograme;

c) distribuire de fonograme;

d) comercializare de fonograme;

2. fonogramele:

a) produse în România;

b) importate în România.

(2) Registrul național al fonogramelor este organizat în formă electronică și cuprinde următoarele secțiuni:

a) secțiunea producători de fonograme;

b) secțiunea importatori de fonograme;

c) secțiunea distribuitori de fonograme;

d) secțiunea comercianți de fonograme;

e) secțiunea înscrieri fonograme;

f) secțiunea marcaje holografice;

g) secțiunea mențiuni, radieri, retrageri și sancțiuni.

Art. 7. -

În vederea înregistrării în Registrul național al fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoțită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Înregistrarea în Registrul național al fonogramelor se probează cu certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).

Art. 9. -

(1) Persoanele fizice sau juridice, înregistrate în Registrul național al fonogramelor, care importă ori produc fonograme, sunt obligate să înscrie toate fonogramele în Registrul național al fonogramelor, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.

(2) În vederea înscrierii fonogramelor, persoanele prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă fonograme, cererea-tip trebuie să fie însoțită de următoarele documente: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română;

b) copia declarației vamale de import și a facturii externe în care sunt menționate titlurile fonogramelor importate;

c) copia față-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripția "MOSTRĂ ORDA".

(4) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul internațional, cererea-tip trebuie să fie însoțită de următoarele documente și produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere și distribuire pe teritoriul României din partea titularilor de drepturi, în traducere autorizată în limba română, însoțit de anexa cuprinzând titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.

(5) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul național, cererea-tip trebuie să fie însoțită de următoarele documente și produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere și distribuire a operei din partea titularilor dreptului de autor;

b) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere și distribuire a interpretării sau execuției artistice din partea titularilor de drepturi conexe și anexa cuprinzând titlurile fonogramelor;

c) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată.

(6) Pentru persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere și distribuire de fonograme în România, cererea-tip trebuie să fie însoțită de următoarele documente și produse:

a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere și distribuire a fonogramei din partea producătorului, titular de drepturi, și anexa cuprinzând titlurile fonogramelor;

b) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată, cu menționarea pe copertă a denumirii producătorului care solicită înscrierea.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) După verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanților o adeverință de înscriere a fonogramelor în Registrul național al fonogramelor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. Puneri în aplicare (1)

(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 9 alin. (4)-(6) sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, în forma în care acesta a fost introdus în circuitul comercial, în termen de 30 de zile de la data emiterii adeverinței de înscriere a fonogramelor în Registrul național al fonogramelor.

(3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (3)-(6) pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidențial, urmând a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere și control al aplicării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Art. 11. -

Persoanele fizice sau juridice care au obținut adeverințe de înscriere a fonogramelor în Registrul național al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip în care se menționează, în mod obligatoriu, fonogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.

Art. 12. -

(1) După primirea și analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menționa seriile și numărul marcajelor holografice.

(2) La prețul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural național.

(3) Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul solicitantului.

(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanților care:

a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1);

b) au comunicat, cu intenția de a eluda prevederile prezentei ordonanțe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;

c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță.

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. b) și c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenței situației respective.

(6) În scopul prevenirii eliberării unor cantități nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabilă a structurilor asociative ale producătorilor de fonograme, numărul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonogramă, precum și condițiile de eliberare, în cazuri justificate, de cantități suplimentare.

Art. 13. -

(1) Marcajul holografic se aplică de către producători sau importatori pe fiecare exemplar al fonogramei, înainte de a fi comercializată, astfel:

a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe ambalajele exterioare;

b) pentru fonogramele produse în România, pe coperta fonogramei la sfârșitul procesului de producție. Sunt interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte înainte de finalizarea procesului de producție, precum și vânzarea sau cumpărarea copertelor cu marcaje holografice aplicate.

(2) Structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme, sunt obligate să sesizeze autorităților competente neregulile identificate și pot participa, în calitate de observatori, la acțiunile de control organizate de autoritățile competente. În acest scop structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot consulta la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor rapoartele privind aplicarea marcajelor holografice de către producători și importatori.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziționat marcaje holografice sunt obligate să țină evidența distinctă a achiziționării, utilizării și returnării marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor fiscale cu regim special.

(2) Marcajele holografice nu pot fi revândute altor operatori economici.

(3) În situația în care un operator economic producător intern ori importator își încetează activitatea, își cesionează parțial sau integral activitatea ori își modifică statutul sub orice formă, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile, să comunice numărul și codul marcajelor holografice neutilizate până la acea dată și să le restituie Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârșitul fiecărei zile pe un formular special.

(5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizează și se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condițiile prevăzute la alin. (3).

(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut și care se retrag din circuitul comercial se evidențiază numeric într-un formular special și se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condițiile prevăzute la alin. (3).

(7) Marcajele prevăzute la alin. (5) și (6) se distrug, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. La operațiunile de inventariere și distrugere a marcajelor holografice pot participa, la cerere, și reprezentanți ai structurilor asociative ale producătorilor de fonograme.

(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu excepția sumelor aferente Fondului cultural național și a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Costul marcajelor holografice deteriorate și al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie.

Art. 15. -

(1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziționat marcaje holografice sunt responsabile de modul în care sunt aplicate marcajele holografice și sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe suport hârtie și electronic sau exclusiv on-line, semnat electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor holografice. Puneri în aplicare (1)

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină seriile marcajelor aplicate, denumirea și suporturile fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa punctului de lucru unde s-a efectuat operațiunea de aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului fonogramelor și denumirea operatorilor economici care au tipărit copertele fonogramelor.

(4) Raportarea numărului de marcaje holografice se efectuează pe baza declarațiilor vamale de import, pentru fonogramele din import, și pe baza facturilor fiscale de achiziționare a fonogramelor de la multiplicatori sau de achiziționare a suporturilor neînregistrate, în cazul producătorilor care multiplică fonograme.

(5) Este interzisă raportarea aplicării marcajelor holografice pe baza facturilor de achiziție a copertelor.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...