Parlamentul României

Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Modificări (2), Referințe (5), Derogări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 iulie 2006
Formă aplicabilă de la 06 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (2)

(1) Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică, cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Modificări (1), Jurisprudență (16)

(2) Agenția Națională este organizată și funcționează în temeiul principiului tripartitismului. Jurisprudență (1)

(3) Agenția Națională are sediul în municipiul București.

Art. 2. -

Agenția Națională asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activității unităților din subordine, în scopul aplicării unitare a legislației în domeniul specific de activitate și al realizării atribuțiilor ce le revin acestora, potrivit legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Agenția Națională aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, având următoarele obiective principale:

a) stimularea ocupării forței de muncă și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă;

b) prevenirea șomajului;

c) participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională;

d) asigurarea egalității de șanse pe piața internă a forței de muncă și combaterea oricăror forme de discriminare pe piața muncii;

e) creșterea incluziunii sociale;

f) protecția persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj;

g) facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, cât și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;

h) sprijinirea cetățenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forței de muncă.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Agenției Naționale

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Agenția Națională este organizată și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi și ale statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Jurisprudență (1)

(2) Structura organizatorică și numărul maxim de posturi se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) Agenția Națională are în subordine următoarele unități cu personalitate juridică:

a) agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenții teritoriale; Jurisprudență (5)

b) centrele regionale de formare profesională a adulților, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu.

(2) Agenția Națională are în subordine unități fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane, finanțate din fonduri ale Uniunii Europene, organizate la nivel regional.

(3) Organizarea și funcționarea unităților prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin statutul Agenției Naționale.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unitățile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și se finanțează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru șomaj și suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat.

Art. 6. -

(1) Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția Națională are, în principal, următoarele atribuții: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) asigură implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forței de muncă;

b) asigură implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanțate din fonduri ale Uniunii Europene; Jurisprudență (1)

c) asigură implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forței de muncă, finanțate din alte fonduri;

d) urmărește și asigură aplicarea unitară a legislației din domeniul său de competență;

e) organizează, furnizează și finanțează servicii de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă, în concordanță cu strategiile și politicile de ocupare a forței de muncă și cu tendințele care se manifestă pe piața internă a forței de muncă;

f) organizează și prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă și pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;

g) consiliază și orientează persoanele în căutarea unui loc de muncă și mediază între acestea și angajatori;

h) elaborează, implementează și cofinanțează programe de activitate proprii privind ocuparea și formarea profesională a forței de muncă, precum și acțiuni specifice domeniului său de activitate, pe baza politicilor și strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; Jurisprudență (2)

i) fundamentează și propune Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru șomaj;

j) administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj și prezintă Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale raportul său de execuție bugetară;

k) propune Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale și al protecției sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;

l) organizează și asigură servicii de stabilire, plată și evidență a drepturilor bănești ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj;

m) acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

n) elaborează, finanțează și/sau coordonează studii, rapoarte și analize, bilanțul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forța de muncă și fundamentarea politicilor și programelor în domeniul său de activitate;

o) calculează și face publici indicatorii statistici privind piața forței de muncă, conform prevederilor legale;

p) administrează încasarea veniturilor și realizează executarea silită a creanțelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;

q) editează materiale informative în domeniul său de activitate;

r) promovează, în colaborare cu celelalte instituții competente, măsuri de asigurare și protejare a drepturilor și libertăților cetățenilor români care lucrează în străinătate;

s) asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenții și înțelegeri;

t) asigură acordarea prestațiilor de șomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European;

u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul rețelei Serviciilor Europene de Ocupare a Forței de Muncă (EURES);

v) colaborează cu celelalte instituții competente, în vederea asigurării posibilității cetățenilor străini de a se încadra în muncă în România, în condițiile legii.

(2) Agenția Națională îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 7. -

(1) În vederea realizării indicatorilor cantitativi și calitativi rezultați din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forței de muncă, denumiți în continuare indicatori de performanță managerială, între ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Agenției Naționale se încheie un contract anual de performanță managerială, valabil atât pentru Agenția Națională, cât și pentru agențiile teritoriale. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale exercită controlul asupra modului în care sunt implementate strategiile și politicile elaborate în domeniul ocupării forței de muncă, precum și asupra realizării indicatorilor de performanță managerială.

(3) Președintele Agenției Naționale prezintă trimestrial rapoarte cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor prevăzuți în contractul de performanță managerială.

(4) Raportul anual privind îndeplinirea indicatorilor de performanță managerială se prezintă de către președintele Agenției Naționale ministrului muncii, familiei și protecției sociale, pentru aprobare.

Art. 8. - Jurisprudență (7)

(1) Personalul Agenției Naționale și al unităților din subordine este format din funcționari publici și salariați încadrați pe bază de contract individual de muncă. Jurisprudență (1)

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual din sectorul bugetar. Jurisprudență (1)

Art. 9. - Jurisprudență (2)

(1) Patrimoniul Agenției Naționale este constituit din bunuri mobile și imobile aflate în proprietate publică sau deținute în proprietatea privată a acesteia.

(2) Bunurile mobile și imobile aflate în proprietate publică sunt date în administrarea Agenției Naționale, pentru îndeplinirea funcțiilor sale, în condițiile legii.

(3) Bunurile mobile și imobile deținute în proprietatea privată a Agenției Naționale se constituie din surse proprii, donații sau din alte surse, potrivit legii.

Art. 10. -

Pentru dezvoltarea activităților Agenției Naționale, respectiv ale unităților din subordine, autoritățile publice centrale și locale atribuie, în condițiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri și spații.

Art. 11. -

(1) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale și a unităților din subordine se asigură integral din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita sumelor aprobate cu această destinație. Modificări (1)

(2) Cheltuielile privind organizarea și funcționarea centrelor regionale se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în condițiile legii.

CAPITOLUL III Conducerea Agenției Naționale

SECȚIUNEA 1 Consiliul de administrație

Art. 12. -

(1) Agenția Națională este condusă de un consiliu de administrație, format din reprezentanți ai Guvernului, precum și ai confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național, alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanți ai Guvernului, numiți prin decizie a primului-ministru;

b) 5 membri numiți prin consens de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național; Modificări (1)

c) 5 membri numiți prin consens de confederațiile patronale reprezentative la nivel național. Modificări (1)

(2) Sunt reprezentative la nivel național confederațiile sindicale și patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Art. 13. -

(1) În consiliul de administrație poate fi desemnată persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate deplină de exercițiu;

b) are cetățenie română și domiciliul în România;

c) nu a suferit condamnări penale.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum și cetățenilor statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European.

Art. 14. - Modificări (1)

(1) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani, putând fi reînnoit.

(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor în consiliul de administrație, ca urmare a demisiei, revocării mandatului sau a decesului, în termen de 30 de zile lucrătoare vor fi numite alte persoane pentru durata rămasă a mandatului.

Art. 15. -

(1) Consiliul de administrație se întrunește lunar, în ședințe ordinare, la inițiativa președintelui.

(2) Consiliul de administrație se poate întruni ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la inițiativa președintelui sau a cel puțin 7 din numărul membrilor săi, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.

(3) Convocarea consiliului de administrație se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței stabilite, aducându-se la cunoștință membrilor ordinea de zi a întrunirii.

(4) Proiectele materialelor de pe ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație sunt puse la dispoziția membrilor săi cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței.

Art. 16. -

(1) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea numai în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.

(2) La ședințele consiliului de administrație, președintele poate invita persoane ce dețin funcții de conducere în cadrul Agenției Naționale, precum și specialiști.

(3) În cazul în care nu poate participa la ședințele consiliului de administrație, președintele poate desemna un membru al acestuia pentru a exercita funcția de președinte de ședință.

(4) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul majorității simple a membrilor, respectiv cu întrunirea numărului de jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...