Parlamentul României

Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2007
Formă aplicabilă de la 24 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, care pot fi: Acțiuni respinse (1)

a) cetățeni ai statului român;

b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

c) membri de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) cetățeni ai statelor terțe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

(2) În sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar se înțelege diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea și perfecționarea în profesia de tehnician dentar, dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană și recunoscute conform legii.

(3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea și perfecționarea în profesia de tehnician dentar, dobândite într-un alt stat decât cele prevăzute la alin. (2) de către persoanele prevăzute la alin. (1), se echivalează potrivit legii. Excepție de la aceste prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se înțelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată și parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice și este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.

Art. 3. -

(1) Controlul și supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătății și de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorități competente române.

(2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are obligația furnizării datelor și a informațiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar către coordonatorul național de recunoaștere a calificărilor profesionale.

Art. 4. -

Profesia de tehnician dentar se exercită în regim independent și/sau în regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 5. -

Profesia de tehnician dentar poate fi practicată:

a) în unitățile sanitare publice sau în laboratoarele private și în instituțiile de învățământ ori de cercetare cu profil de tehnică dentară;

b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate și din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/și casele de asigurări private de sănătate;

c) în cadrul societăților comerciale cu răspundere limitată, asociații familiale, precum și de către persoane fizice autorizate potrivit legislației în vigoare.

Art. 6. -

(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activități:

a) confecționarea și producerea de dispozitive tehnicomedicale și proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată și parafată, eliberată de medicul dentist și conform pregătirii și specializării;

b) participarea, împreună cu medicii și alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare;

c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

(2) Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învățământ universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite și alte activități profesionale, precum:

a) marketing și management al laboratorului de tehnică dentară;

b) activitate didactică de instruire practică sau de administrație în domeniul tehnicii dentare.

(3) În activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere și drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru și a aparaturii folosite.

Art. 7. -

(1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art. 1 alin. (1), care îndeplinește următoarele condiții:

a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;

c) nu are antecedente penale;

d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

(2) Tehnicienii dentari, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, stabiliți în România, au în exercitarea profesiei aceleași drepturi și obligații ca și tehnicienii dentari, cetățeni români, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 8. -

Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:

a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relațiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;

b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate și/sau casele de asigurări private de sănătate;

c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind condițiile și termenul de execuție a dispozitivelor medicale și protezelor dentare unicat la comandă;

d) să se perfecționeze prin programe cu conținut și durată specifice, în specializările prevăzute de prezenta lege;

e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 9. -

Tehnicianul dentar are următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b) să respecte Codul de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar și Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;

c) să se pregătească prin programe de educație profesională continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România și de Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar;

d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluții protetice în acord cu interesul pacientului;

e) să respecte indicațiile scrise de medicul dentist privind soluția protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să își asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, funcțional și estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată și parafată, și să elibereze un certificat de conformitate.

SECȚIUNEA a 2-a Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar

Art. 10. -

(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învățământ cu profil de tehnică dentară;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate fizică și psihică.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni de la data emiterii.

Art. 11. -

(1) În România, accesul tehnicienilor dentari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene la activitățile profesionale exercitate în regim temporar sau ocazional, precum și recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se fac în condițiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 10, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e) trebuie să înștiințeze Ministerul Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României și să fie înregistrați pe această perioadă la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

SECȚIUNEA a 3-a Formarea, perfecționarea și specializarea tehnicienilor
dentari din România

Art. 12. -

În România, formarea tehnicienilor dentari se realizează în instituții de învățământ de profil recunoscute de lege.

Art. 13. -

(1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, în unități de învățământ cu profil de tehnică dentară acreditate.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) tehnicienii dentari cu vechime de cel puțin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical.

Art. 14. -

Programele de pregătire profesională continuă se realizează de furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 15. -

Specializările în profesia de tehnician dentar sunt:

a) tehnica executării și confecționării protezelor fixe metaloceramice;

b) tehnica executării și confecționării protezelor pe implante;

c) tehnica executării și confecționării protezelor scheletate;

d) tehnica executării și confecționării aparatelor ortodontice și protezelor chirurgicale.

Art. 16. -

Activitățile de tehnică dentară se exercită în România cu titlul profesional de tehnician dentar.

SECȚIUNEA a 4-a Norme de etică și deontologie profesională

Art. 17. -

În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională și morală, acționând întotdeauna în interesul clientului și al comunității.

Art. 18. -

Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional.

Art. 19. -

Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unității ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar.

SECȚIUNEA a 5-a Relații care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar

Art. 20. -

(1) Relația dintre tehnicianul dentar și medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfășurare a actului medical.

(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicațiile scrise semnate și parafate de medicul dentist privind modul de confecționare a dispozitivelor medicale și protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, funcțional și estetic.

Art. 21. -

Relațiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc și solidaritate profesională, potrivit Codului de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 22. -

Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unitățile sanitare publice are obligația asigurării protecției tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăților de asigurări.

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 23. -

(1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înființează în condițiile legii ca organizație profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă.

(2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...