Parlamentul României

Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 mai 2007
Formă aplicabilă de la 24 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Exercitarea profesiei de tehnician dentar în România

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Profesia de tehnician dentar se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, care pot fi: Acțiuni respinse (1)

a) cetățeni ai statului român;

b) cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene;

c) membri de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;

d) cetățeni ai statelor terțe, beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

e) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b).

(2) În sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar se înțelege diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea și perfecționarea în profesia de tehnician dentar, dobândite de persoanele prevăzute la alin. (1) în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană și recunoscute conform legii.

(3) Diplomele, titlurile sau certificatele care atestă formarea și perfecționarea în profesia de tehnician dentar, dobândite într-un alt stat decât cele prevăzute la alin. (2) de către persoanele prevăzute la alin. (1), se echivalează potrivit legii. Excepție de la aceste prevederi fac cele care au fost recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană.

Art. 2. -

În sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comandă se înțelege orice dispozitiv dentar executat în mod special în conformitate cu comanda scrisă, semnată și parafată a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice și este destinat exclusiv unei singure utilizări, pentru un singur pacient, individual determinat.

Art. 3. -

(1) Controlul și supravegherea exercitării profesiei de tehnician dentar se realizează de către Ministerul Sănătății și de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, denumite în continuare autorități competente române.

(2) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are obligația furnizării datelor și a informațiilor privind exercitarea profesiei de tehnician dentar către coordonatorul național de recunoaștere a calificărilor profesionale.

Art. 4. -

Profesia de tehnician dentar se exercită în regim independent și/sau în regim salarial, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 5. -

Profesia de tehnician dentar poate fi practicată:

a) în unitățile sanitare publice sau în laboratoarele private și în instituțiile de învățământ ori de cercetare cu profil de tehnică dentară;

b) în cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate și din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurări sociale de sănătate sau/și casele de asigurări private de sănătate;

c) în cadrul societăților comerciale cu răspundere limitată, asociații familiale, precum și de către persoane fizice autorizate potrivit legislației în vigoare.

Art. 6. -

(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează prin următoarele activități:

a) confecționarea și producerea de dispozitive tehnicomedicale și proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază de comandă scrisă semnată și parafată, eliberată de medicul dentist și conform pregătirii și specializării;

b) participarea, împreună cu medicii și alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul tehnicii dentare;

c) participarea, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

(2) Tehnicianul dentar care a absolvit o formă de învățământ universitar cu profil de tehnică dentară este competent să exercite și alte activități profesionale, precum:

a) marketing și management al laboratorului de tehnică dentară;

b) activitate didactică de instruire practică sau de administrație în domeniul tehnicii dentare.

(3) În activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplină răspundere și drept de decizie în alegerea tehnicii de lucru și a aparaturii folosite.

Art. 7. -

(1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitată pe teritoriul României de orice persoană prevăzută la art. 1 alin. (1), care îndeplinește următoarele condiții:

a) este posesoare a unui titlu oficial de calificare în profesia de tehnician dentar, prevăzut de prezenta lege;

b) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;

c) nu are antecedente penale;

d) este membră a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

(2) Tehnicienii dentari, cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, stabiliți în România, au în exercitarea profesiei aceleași drepturi și obligații ca și tehnicienii dentari, cetățeni români, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 8. -

Tehnicianul dentar are următoarele drepturi:

a) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relațiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta;

b) să realizeze venituri din serviciile prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări sociale de sănătate și/sau casele de asigurări private de sănătate;

c) să introducă în contractul încheiat cu medicul dentist clauze privind condițiile și termenul de execuție a dispozitivelor medicale și protezelor dentare unicat la comandă;

d) să se perfecționeze prin programe cu conținut și durată specifice, în specializările prevăzute de prezenta lege;

e) poate angaja persoane salarizate în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 9. -

Tehnicianul dentar are următoarele obligații:

a) să cunoască și să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b) să respecte Codul de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar și Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;

c) să se pregătească prin programe de educație profesională continuă, avizate de Ordinul Tehnicienilor Dentari din România și de Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar;

d) să colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune soluții protetice în acord cu interesul pacientului;

e) să respecte indicațiile scrise de medicul dentist privind soluția protetică aleasă de acesta pentru fiecare caz, să își asume întreaga răspundere în realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, funcțional și estetic, în conformitate cu comanda primită, semnată și parafată, și să elibereze un certificat de conformitate.

SECȚIUNEA a 2-a Autorizarea exercitării profesiei de tehnician dentar

Art. 10. -

(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, eliberat pe baza următoarelor documente:

a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de învățământ cu profil de tehnică dentară;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate fizică și psihică.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. c) este valabil 3 luni de la data emiterii.

Art. 11. -

(1) În România, accesul tehnicienilor dentari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene la activitățile profesionale exercitate în regim temporar sau ocazional, precum și recunoașterea titlurilor oficiale de calificare de tehnician dentar, eliberate de aceste state persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), se fac în condițiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 10, în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, tehnicienii dentari care întrunesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), c) sau e) trebuie să înștiințeze Ministerul Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României și să fie înregistrați pe această perioadă la Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

SECȚIUNEA a 3-a Formarea, perfecționarea și specializarea tehnicienilor
dentari din România

Art. 12. -

În România, formarea tehnicienilor dentari se realizează în instituții de învățământ de profil recunoscute de lege.

Art. 13. -

(1) Specializarea tehnicianului dentar se realizează prin programe specifice, cu durată de 6 luni, în unități de învățământ cu profil de tehnică dentară acreditate.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) tehnicienii dentari cu vechime de cel puțin 5 ani în domeniul tehnicii dentare sau în instituții de învățământ și cercetare cu profil biomedical.

Art. 14. -

Programele de pregătire profesională continuă se realizează de furnizori acreditați, cu avizul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 15. -

Specializările în profesia de tehnician dentar sunt:

a) tehnica executării și confecționării protezelor fixe metaloceramice;

b) tehnica executării și confecționării protezelor pe implante;

c) tehnica executării și confecționării protezelor scheletate;

d) tehnica executării și confecționării aparatelor ortodontice și protezelor chirurgicale.

Art. 16. -

Activitățile de tehnică dentară se exercită în România cu titlul profesional de tehnician dentar.

SECȚIUNEA a 4-a Norme de etică și deontologie profesională

Art. 17. -

În exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respectă demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională și morală, acționând întotdeauna în interesul clientului și al comunității.

Art. 18. -

Tehnicianul dentar este obligat să păstreze secretul profesional.

Art. 19. -

Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează, iar măsurile se iau de conducerea unității ori de către Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, după caz, potrivit Codului de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar.

SECȚIUNEA a 5-a Relații care se stabilesc în exercitarea profesiei de tehnician dentar

Art. 20. -

(1) Relația dintre tehnicianul dentar și medicul dentist are la bază un contract de prestări de servicii privind buna desfășurare a actului medical.

(2) Tehnicianul dentar este obligat să respecte indicațiile scrise semnate și parafate de medicul dentist privind modul de confecționare a dispozitivelor medicale și protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, funcțional și estetic.

Art. 21. -

Relațiile dintre tehnicienii dentari se bazează pe corectitudine, colaborare, respect reciproc și solidaritate profesională, potrivit Codului de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 22. -

Titularul laboratorului privat/cabinetului de liberă practică sau angajatorul din unitățile sanitare publice are obligația asigurării protecției tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesională prin intermediul societăților de asigurări.

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului
Tehnicienilor Dentari din România

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

Art. 23. -

(1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România se înființează în condițiile legii ca organizație profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu și buget proprii, autonomă și independentă.

(2) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesională.

(3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din România cuprinde tehnicieni dentari autorizați să își exercite profesia în unități ale Ministerului Sănătății sau ale altor ministere cu rețea sanitară proprie, în sectorul privat și în unități de învățământ sau de cercetare.

Art. 24. -

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are sediul central în municipiul București.

SECȚIUNEA a 2-a Atribuțiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 25. -

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România are următoarele atribuții:

a) apără prestigiul și demnitatea profesională ale membrilor săi în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

b) apără și promovează interesele profesionale ale membrilor săi;

c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozițiilor legale;

d) elaborează Codul de etică și deontologie a profesiei de tehnician dentar;

e) supraveghează respectarea Codului de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar;

f) reprezintă membrii săi în relațiile cu organizațiile guvernamentale, neguvernamentale și cu sindicatele, pe plan intern și internațional;

g) acordă asistență profesională și juridică membrilor săi în situațiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etică și deontologie profesională, precum și de soluționare a litigiilor;

h) elaborează reglementările privind înregistrarea în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România;

i) colaborează cu Ministerul Sănătății la elaborarea și monitorizarea programelor de formare, specializare și perfecționare a pregătirii profesionale teoretice și practice a tehnicienilor dentari;

j) colaborează cu Ministerul Sănătății în scopul elaborării normelor specifice și a reglementărilor privind profesia de tehnician dentar;

k) întocmește, actualizează permanent Registrul unic al tehnicienilor dentari din România și administrează pagina de internet pe care este publicat.

SECȚIUNEA a 3-a Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 26. -

(1) Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt înscriși în Registrul unic al tehnicienilor dentari din România.

(2) Membrii ajunși la vârsta pensionării rămân înscriși, la cerere, în Ordinul Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 27. -

Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din România sunt obligați:

a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiei de tehnician dentar;

b) să respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România privind exercitarea acestei profesiuni;

c) să respecte și să aplice normele de etică și deontologie profesională.

Art. 28. -

Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se constituie din:

a) taxa de înscriere și cotizațiile lunare ale membrilor;

b) donații și sponsorizări, potrivit legii;

c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice și juridice;

d) legate;

e) drepturi editoriale;

f) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;

g) fonduri rezultate din manifestări culturale și științifice;

h) organizarea de cursuri de educație profesională continuă;

i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 29. -

Fondurile bănești ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe, materiale gospodărești, finanțarea cheltuielilor organizatorice, perfecționarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituții cu scop filantropic și științific și altele, care se stabilesc de Consiliul național al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

SECȚIUNEA a 4-a Organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 30. -

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este organizat la nivel național, județean, respectiv al municipiului București.

Art. 31. -

Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, sunt adunarea generală națională, județeană, respectiv a municipiului București, consiliul național, consiliul județean, respectiv al municipiului București, și birourile executive ale acestora.

Art. 32. -

(1) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, se desfășoară o dată la 4 ani.

(2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel național, județean și respectiv, al municipiului București, se aleg pe perioada unui mandat hotărât de Adunarea generală națională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, cu posibilitatea de a fi realeși pentru maximum două mandate. Modificări (1)

(3) Nu pot candida la funcția de președinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România la nivel național, județean, respectiv al municipiului București, persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare. Persoanele care împlinesc această vârstă pe durata exercitării mandatului rămân în funcție până la finalizarea acestuia.

Art. 33. -

(1) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, constituită din reprezentanți aleși de adunarea generală la nivel județean, respectiv a municipiului București, se întrunește anual.

(2) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului național al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor săi.

(3) Adunarea generală a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România adoptă, în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor săi, Codul de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul și Regulamentul de organizare și funcționare ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 34. -

(1) Consiliul național al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România este alcătuit din 49 de membri, după cum urmează: câte un reprezentant al fiecărui județ, 4 reprezentanți ai municipiului București, 4 reprezentanți ai laboratoarelor private din România, aleși de Adunarea generală națională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

(2) Consiliul național prevăzut la alin. (1) este legal constituit în prezența a jumătate din numărul membrilor săi și hotărăște cu majoritate simplă.

(3) Consiliul național prevăzut la alin. (1) se întrunește în sesiuni anuale, ordinare și extraordinare.

(4) În cadrul consiliului național prevăzut la alin. (1) funcționează comisii de specialitate.

Art. 35. -

Între sesiunile Consiliului național prevăzut la art. 34, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România este coordonat de Biroul executiv.

Art. 36. -

(1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii și regulamentelor proprii.

(2) Biroul executiv este alcătuit din președinte, 3 vicepreședinți, un secretar, un trezorier și 3 membri, aleși dintre membrii Consiliului național al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prin vot secret.

(3) Funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar și trezorier sunt incompatibile cu deținerea oricăror funcții de conducere într-un sindicat.

Art. 37. -

(1) Consiliul județean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România are un număr de membri proporțional cu numărul de tehnicieni dentari înregistrați în evidență, după cum urmează:

a) până la 30 de membri înscriși în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România și cotizanți - până la 5 membri;

b) peste 30 de membri înscriși în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România și cotizanți - până la 11 membri.

(2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din România constituit la nivelul municipiului București este format din 11 membri.

(3) Alegerea membrilor consiliilor județene, respectiv al municipiului București, prevăzute la alin. (1) și (2), se face de către adunarea generală județeană, respectiv a municipiului București, prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al membrilor înscriși în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România și cotizanți. Alegerea reprezentanților pentru Adunarea generală națională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se face prin vot secret, cu majoritate simplă, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la 2 membri înscriși în Registrul unic al Tehnicienilor Dentari din România. Alegerile sunt validate în prezența a două treimi din numărul total al delegaților.

(4) În cazul în care se constată lipsa cvorumului la adunările generale la nivel național, județean, respectiv al municipiului București, se convoacă o nouă adunare generală în termen de două săptămâni, ale cărei decizii vor fi adoptate cu majoritate simplă, indiferent de numărul participanților.

(5) Consiliul județean, respectiv Consiliul municipiului București al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România prevăzute la alin. (1) și (2), vor alege dintre membrii săi un birou format din: președinte, 2 vicepreședinți și un secretar.

(6) Funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar ai birourilor consiliilor prevăzute la alin. (5) sunt incompatibile cu deținerea oricăror funcții de conducere într-un sindicat.

Art. 38. -

(1) Persoanele care exercită funcții de conducere la nivel național, județean, respectiv al municipiului București, în structurile Ordinului Tehnicienilor Dentari din România își mențin locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcțiile respective.

(2) Indemnizațiile pentru persoanele care exercită funcții de conducere sunt stabilite de către Adunarea generală națională a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

Art. 39. -

Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legale și cu regulamentele proprii.

SECȚIUNEA a 5-a Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

Art. 40. -

(1) La nivelul județelor în care există cel puțin 50 de membri, precum și în municipiul București se vor înființa prin liberă asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul în raza teritorială a județului.

(2) Dacă într-un județ există un număr mai mic de 50 de membri, se vor putea înființa filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile în județe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.

(3) În cadrul unui județ sau într-o zonă formată din două ori mai multe județe limitrofe, precum și în municipiul București se poate înființa o singura filială a Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

SECȚIUNEA a 6-a Proceduri și sancțiuni

Art. 41. -

(1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România care încalcă regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și Codul de etică și deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplică, gradual, una dintre următoarele sancțiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) suspendarea calității de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România;

d) retragerea calității de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România.

(2) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) este de competența consiliilor județene, respectiv a Consiliului municipiului București, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, iar aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) este de competența Consiliului național al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive.

Art. 42. -

Concluziile anchetei și sancțiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, consiliului județean, respectiv al municipiului București, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, angajatorului și, după caz, Ministerului Sănătății.

Art. 43. -

Contestațiile împotriva sancțiunilor prevăzute la art. 41 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului național al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancțiunii, adresându-se apoi organelor de judecată.

Art. 44. -

Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, prevăzută la art. 41, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, contravențională și penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 45. -

Calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din România încetează ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii.

Art. 46. -

Practicarea profesiei de tehnician dentar de către persoanele care nu au această calitate constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.

Art. 47. -

(1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel național, județean, respectiv al municipiului București, se desfășoară pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorală centrală de inițiativă, formată din:

a) un reprezentant al Ministerului Sănătății;

b) 10 tehnicieni dentari desemnați de asociații profesionale;

c) câte un reprezentant al ministerelor cu rețea sanitară proprie.

(2) Membrii consiliului național și ai consiliului județean, respectiv al municipiului București, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din România se aleg pentru un mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din cele două mandate prevăzute la art. 32 alin. (2).

CAPITOLUL III Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 48. -

Tehnicienii dentari sunt obligați să respecte prevederile prezentei legi și reglementările specifice sectorului în care își desfășoară activitatea.

Art. 49. -

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România funcționează pe baza prevederilor prezentei legi și pe baza reglementărilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii.

Art. 50. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 51. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)

*) Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007.

Art. 52. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse în art. 67 din Legea nr. 307/2004**) privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte dispoziții contrare se abrogă.

**) Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România a fost abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008.

;
se încarcă...