Act Internațional

Convenția privind Organizația Hidrografică Internațională din 03.05.1967*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 noiembrie 2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Având în vedere că Biroul Hidrografic Internațional a fost înființat în luna iunie 1921 pentru a contribui la realizarea unei navigații mai simple și mai sigure în întreaga lume prin perfecționarea hărților și a documentelor nautice,

dorind să continue pe o bază interguvernamentală cooperarea lor în domeniul hidrografiei,

guvernele părți la prezenta convenție au convenit următoarele:

ARTICOLUL I

Prin prezenta convenție se înființează Organizația Hidrografică Internațională, denumită în continuare Organizația, al cărei sediu va fi la Monaco.

ARTICOLUL II

Organizația va avea o natură consultativă și pur tehnică.

Scopurile Organizației vor fi următoarele:

a) coordonarea activităților oficiilor hidrografice naționale;

b) atingerea celei mai mari uniformități posibile în hărțile și în documentele nautice;

c) adoptarea de metode sigure și eficiente pentru desfășurarea și utilizarea cercetărilor hidrografice;

d) dezvoltarea științelor în domeniul hidrografiei și a tehnicilor utilizate în oceanografia descriptivă.

ARTICOLUL III

Membrii Organizației sunt guvernele părți la prezenta convenție.

ARTICOLUL IV

Organizația va cuprinde:

- Conferința Hidrografică Internațională, denumită în continuare Conferința;

- Biroul Hidrografic Internațional, denumit în continuare Biroul, administrat de Comitetul director.

ARTICOLUL V

Funcțiile Conferinței vor fi:

a) să dea directive generale referitoare la funcționarea și activitatea Organizației;

b) să aleagă membrii Comitetului director și președintele acestuia;

c) să examineze rapoartele care îi sunt adresate de către Birou;

d) să ia decizii referitoare la toate propunerile de natură tehnică sau administrativă care îi sunt înaintate de către guvernele membre sau de către Birou;

e) să aprobe bugetul, cu o majoritate de două treimi din numărul guvernelor membre reprezentate la Conferință;

f) să adopte, cu o majoritate de două treimi din numărul guvernelor membre, amendamente la Reglementările generale și la Reglementările financiare;

g) să adopte, cu majoritatea menționată la paragraful precedent, orice reglementări specifice care se pot dovedi a fi necesare, îndeosebi asupra statutului directorilor și personalului Biroului.

ARTICOLUL VI

1. Conferința va fi compusă din reprezentanții guvernelor membre. Ea se va reuni în sesiuni ordinare la fiecare 5 ani. O sesiune extraordinară a Conferinței poate fi ținută la cererea guvernelor membre sau a Biroului, pe baza aprobării majorității guvernelor membre.

2. Conferința va fi convocată de către Birou, pe baza unei informări anterioare cu cel puțin 6 luni. Împreună cu informarea va fi prezentată o agendă de lucru provizorie.

3. Conferința va alege președintele și vicepreședintele.

4. Fiecare guvern membru va avea un vot. Cu toate acestea, pentru votul asupra problemelor la care se face referire în art. V lit. b), fiecare guvern va avea un număr de voturi determinat de o scală stabilită în raport cu tonajul flotelor sale.

5. Deciziile Conferinței vor fi luate prin majoritatea simplă a guvernelor membre reprezentate la Conferință, cu excepția cazurilor în care prezenta Convenție prevede altfel. Atunci când voturile "pentru" și "contra" sunt egale, președintele Conferinței va fi împuternicit să ia o decizie. În cazul rezoluțiilor care trebuie inserate în Repertoriul rezoluțiilor tehnice, majoritatea va cuprinde voturile "pentru" ale cel puțin unei treimi din numărul guvernelor membre.

6. Între sesiunile Conferinței Biroul poate consulta guvernele membre, prin corespondență, asupra problemelor referitoare la funcționarea tehnică a Organizației. Procedura de votare va fi conform prevederilor paragrafului 5, majoritatea fiind calculată în acest caz pe baza numărului total de membri ai Organizației.

7. Conferința va constitui propriile sale comitete, inclusiv Comitetul financiar la care se face referire în art. VII.

ARTICOLUL VII

1. Supervizarea administrării financiare a Organizației va fi exercitată de către un comitet financiar, în care fiecare guvern membru poate fi reprezentat de un delegat.

2. Comitetul financiar se va reuni pe timpul sesiunilor Conferinței. El se poate reuni în sesiuni extraordinare.

ARTICOLUL VIII

Pentru îndeplinirea obiectivelor definite la art. II, responsabilitățile Biroului vor fi, în mod special, următoarele:

a) să realizeze o apropiere permanentă între oficiile hidrografice naționale;

b) să studieze orice probleme referitoare la hidrografie și la științele și tehnicile adiacente și să colecteze documentele necesare;

c) să promoveze schimbul de hărți și de documente nautice dintre oficiile hidrografice ale guvernelor membre;

d) să pună în circulație documentele adecvate;

e) să ofere îndrumare și consiliere, la cerere, îndeosebi țărilor angajate în înființarea sau dezvoltarea serviciilor lor hidrografice;

f) să încurajeze coordonarea cercetărilor hidrografice cu activități oceanografice relevante;

g) să extindă și să faciliteze aplicarea cunoștințelor oceanografice pentru beneficiul navigatorilor;

h) să coopereze cu organizații internaționale și cu instituții științifice care au obiective apropiate.

ARTICOLUL IX

Biroul va fi compus din Comitetul director și personalul tehnic și administrativ necesar Organizației.

ARTICOLUL X

1. Comitetul director va administra Biroul conform prevederilor prezentei convenții, reglementărilor și directivelor date de Conferință.

2. Comitetul director va fi compus din 3 membri de naționalități diferite, aleși de Conferință, care în continuare vor alege pe unul dintre ei pentru a îndeplini funcția de președinte al Comitetului director. Mandatul pentru membrii Comitetului director va fi de 5 ani. Dacă un post de director devine vacant pe perioada dintre două conferințe, va avea loc o alegere prin corespondență, astfel cum se prevede în Reglementările generale.

3. Președintele Comitetului director va reprezenta Organizația.

ARTICOLUL XI

Funcționarea Organizației va fi reglementată în detaliu de Reglementările generale și de Reglementările financiare, care sunt anexate la prezenta Convenție, dar care nu fac parte integrantă din aceasta.

ARTICOLUL XII

Limbile oficiale ale Organizației vor fi engleza și franceza.

ARTICOLUL XIII

Organizația va avea personalitate juridică. Pe teritoriul fiecăruia dintre guvernele sale membre, aceasta se va bucura, pe baza unui acord cu respectivul guvern membru, de acele privilegii și imunități ce pot fi necesare pentru exercitarea funcțiilor sale și îndeplinirea obiectivelor sale.

ARTICOLUL XIV

Cheltuielile necesare pentru funcționarea Organizației vor fi realizate:

a) din contribuțiile anuale ordinare ale guvernelor membre, conform unei scale bazate pe tonajul flotelor lor;

b) din donații, moșteniri, subvenții și alte surse, cu aprobarea Comitetului financiar.

ARTICOLUL XV

Oricărui guvern membru, care rămâne în urmă cu plata contribuțiilor sale o perioadă de 2 ani, îi vor fi anulate toate drepturile și beneficiile conferite guvernelor membre de prezenta convenție și de reglementări, până când partea cea mai importantă a contribuțiilor a fost plătită.

ARTICOLUL XVI

Bugetul Organizației va fi conceput de către Comitetul director, studiat de Comitetul financiar și aprobat de Conferință.

ARTICOLUL XVII

Orice divergență referitoare la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, care nu este rezolvată prin negociere sau prin bunele oficii ale Comitetului director, la cererea uneia dintre părțile la divergență, va fi supusă unui arbitru desemnat de președintele Curții Internaționale de Justiție.

ARTICOLUL XVIII

1. Prezenta Convenție va fi deschisă pentru semnare la Monaco la 3 mai 1967 și la Legația Principatului Monaco din Paris, de la 1 iunie până la 31 decembrie 1967, de către orice guvern care participă la activitatea Biroului la data de 3 mai 1967.

2. Guvernele la care se face referire în paragraful 1 pot deveni părți la prezenta convenție:

a) prin semnătură fără rezervare ca ratificare și aprobare; sau

b) prin semnătură cu ratificare sau aprobare și, ulterior, depunere a unui instrument de ratificare sau de aprobare.

3. Instrumentele de ratificare sau de aprobare vor fi înmânate Legislației Principatului Monaco din Paris, pentru a fi depuse în arhivele Guvernului Principatului Monaco.

4. Guvernul Principatului Monaco va informa guvernele la care se face referire în paragraful 1 și președintele Comitetului director despre fiecare semnătură și despre depunerea fiecărui instrument de ratificare sau de aprobare.

ARTICOLUL XIX

1. Prezenta convenție va intra în vigoare la 3 luni după data la care 28 de guverne au devenit părți, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. XVIII.

2. Guvernul Principatului Monaco va notifica această dată tuturor guvernelor semnatare și președintelui Comitetului director.

ARTICOLUL XX

După intrarea sa în vigoare, prezenta convenție va fi deschisă pentru aderare oricărui guvern al unui stat maritim care solicită acest lucru Guvernului Principatului Monaco, specificând tonajul flotelor sale, și a cărui admitere este aprobată de două treimi din numărul guvernelor membre. Această aprobare va fi notificată de Guvernul Principatului Monaco guvernului în cauză. Prezenta convenție va intra în vigoare pentru acel guvern la data la care acesta a depus instrumentul de aderare la Guvernul Principatului Monaco, care va informa guvernele membre și președintele Comitetului director.

ARTICOLUL XXI

1. Orice parte contractantă poate să propună amendamente la prezenta convenție.

2. Propunerile de amendamente vor fi analizate de Conferință și asupra lor se va decide cu o majoritate de două treimi din numărul guvernelor membre reprezentate la Conferință. Când un amendament propus a fost aprobat de Conferință, președintele Comitetului director va cere Guvernului Principatului Monaco să îl supună atenției tuturor părților contractante.

3. Amendamentul va intra în vigoare, pentru toate părțile contractante, la 3 luni după data la care au fost primite de Guvernul Principatului Monaco notificările aprobării de către două treimi din numărul părților contractante. Acesta din urmă va informa părțile contractante și președintele Comitetului director despre aceste fapt, specificând data intrării în vigoare a amendamentului.

ARTICOLUL XXII

1. După expirarea unei perioade de 5 ani de la intrarea sa în vigoare, prezenta convenție poate fi denunțată de orice parte contractantă prin transmiterea cu cel puțin un an înainte a unei notificări Guvernului Principatului Monaco. Denunțarea va deveni efectivă după data de 1 ianuarie a anului următor și va implica abandonarea de către guvernul în cauză a tuturor drepturilor și beneficiilor ca membru al Organizației.

2. Guvernul Principatului Monaco va informa părțile contractante și președintele Comitetului director despre orice notificare de denunțare pe care o primește.

ARTICOLUL XXIII

După intrarea în vigoare a prezentei convenții, aceasta va fi înregistrată de către Guvernul Principatului Monaco la Secretariatul Națiunilor Unite, conform art. 102 al Cartei sale.

Adoptată la Monaco la 3 mai 1967, într-un singur exemplar în limbile engleză și franceză, fiecare text fiind în egală măsură autentic, care va fi depus în arhivele Guvernului Principatului Monaco, care va transmite copii certificate tututor semnatarilor, guvernelor care vor adera și președintelui Comitetului director.

Drept care subsemnații, în mod corect autorizați pentru aceasta, am semnat prezenta convenție.

REGLEMENTĂRILE GENERALE
ale Organizației Hidrografice Internaționale

REGLEMENTĂRILE FINANCIARE
ale Organizației Hidrografice Internaționale

;
se încarcă...