Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Modificări (6), Puneri în aplicare (2), Referințe (9), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior în apartamente, prin promovarea de programe integrate Planului național de eficiență energetică.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele, ca statele membre să ia toate măsurile pentru îmbunătățirea eficienței energetice la utilizatorii finali și stabilirea unei ținte naționale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei.

Reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe are ca efecte reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Totodată, prin adoptarea de urgență a prezentului act normativ se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza financiară internațională actuală le poate avea asupra sectorului energetic și al construcțiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice naționale.

Prin aplicarea prevederilor prezentului act normativ, pe termen scurt și mediu, se degrevează bugetul statului de cheltuielile cu combustibilul utilizat, se reduc cheltuielile cu întreținerea blocurilor de locuințe prin reducerea facturilor cu încălzirea, se asigură susținerea operatorilor economici din domeniul construcțiilor și se creează noi locuri de muncă.

Neadoptarea de urgență a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligațiilor asumate de România privind transpunerea Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice și de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, precum și a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2)

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește lucrările de intervenție pentru izolarea termică a blocurilor de locuințe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanțare a acestora, precum și obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice și ale asociațiilor de proprietari. Modificări (2)

(2) Realizarea lucrărilor de intervenție stabilite prin prezenta ordonanță de urgență are drept scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților. Modificări (1)

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) bloc de locuințe - clădire - imobilul format din proprietăți individuale definite ca apartamente și proprietatea comună indiviză. Expresia vizează atât clădirea în ansamblul său, cât și părți ale acesteia - tronsoane de bloc - separate prin rost;

b) program local multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe - documentul fundamentat și elaborat de autoritățile administrației publice locale ale municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe baza contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, aprobat prin hotărâre a consiliului local, întocmit în vederea fundamentării alocațiilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, denumit în continuare program local; Modificări (4)

c) program național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe - documentul elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și aprobat prin ordin al ministrului, în baza programelor locale transmise de coordonatorii locali și a fondurilor alocate din bugetul de stat în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, denumit în continuare program național; programul național prevede alocațiile stabilite în aplicarea prevederilor art. 13 lit. a) pentru bugetele locale ale municipiilor, orașelor și comunelor, precum și ale sectoarelor municipiului București; Modificări (3)

d) coordonatori locali - primarii municipiilor, orașelor și comunelor, precum și ai sectoarelor municipiului București în a căror responsabilitate revine coordonarea programelor locale, în calitate de autorități contractante.

Art. 3. - Puneri în aplicare (2)

Pentru fundamentarea programelor locale, coordonatorii locali realizează identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe prevăzute la art. 1 alin. (1).

CAPITOLUL II Lucrări de intervenție

Art. 4. - Modificări (1)

Lucrările de intervenție la anvelopa blocului de locuințe, stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, sunt:

a) izolarea termică a pereților exteriori;

b) înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic;

c) termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei șarpantei;

d) izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;

e) lucrări de demontare a instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;

f) lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.

Art. 5. - Modificări (2)

Realizarea lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 lit. a) -d) are ca scop creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m2 arie utilă, în condiții de eficiență economică.

Art. 6. -

Odată cu efectuarea lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se pot executa și următoarele lucrări de intervenție, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică și/sau în auditul energetic:

a) lucrări de reparații la elementele de construcție care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție;

b) lucrări de intervenție la instalația de distribuție a agentului termic pentru încălzire aferentă părților comune ale blocului de locuințe.

CAPITOLUL III Etapele necesare implementării programelor locale

Art. 7. -

Etapele necesare implementării programelor locale sunt următoarele:

a) identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe prevăzute la art. 1 alin. (1); Puneri în aplicare (2)

b) înștiințarea asociațiilor de proprietari de către coordonatorii locali privind înscrierea în programul local; Puneri în aplicare (3)

c) hotărârea adunării generale a proprietarilor de înscriere în programul local și semnarea contractului de mandat; Puneri în aplicare (3)

d) proiectarea lucrărilor de intervenție; Puneri în aplicare (2)

e) executarea lucrărilor de intervenție; Puneri în aplicare (1)

f) recepția la terminarea lucrărilor și eliberarea certificatului de performanță energetică, cu evidențierea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzire; Puneri în aplicare (1)

g) recepția finală, după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 3 ani. Puneri în aplicare (1)

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Asociațiile de proprietari din blocurile de locuințe identificate și inventariate sunt înștiințate de către coordonatorii locali asupra posibilității de înscriere în programul local.

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Odată cu înștiințarea prevăzută la art. 8 coordonatorul local transmite și proiectul de contract de mandat semnat de acesta, în două exemplare originale, în vederea semnării de către asociația de proprietari.

(2) Contractul de mandat are drept scop mandatarea coordonatorului local de către asociația de proprietari în vederea stabilirii măsurilor și acțiunilor ce se impun, în condițiile și cu respectarea prezentei ordonanțe de urgență, pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe.

(3) Prin contractul de mandat se prevăd obligațiile părților, precum și alte clauze asupra cărora părțile convin.

Art. 10. -

(1) Asociațiile de proprietari înștiințate se pot înscrie în programul local prin solicitare scrisă înregistrată la coordonatorul local în a cărui arie de competență este amplasat blocul de locuințe.

(2) Solicitarea asociației de proprietari prevăzută la alin. (1) este însoțită de:

a) contractul de mandat semnat;

b) hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorității proprietarilor; Modificări (1)

c) lista proprietarilor din imobil.

Art. 11. -

(1) În etapa privind proiectarea lucrărilor de intervenții, prevăzută la art. 7 lit. d), se realizează:

a) expertiza tehnică, auditul energetic și elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție;

b) elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de intervenție și obținerea autorizației de construire;

c) elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, precum și a documentației de achiziție pentru contractarea executării lucrărilor de intervenție.

(2) Expertiza tehnică prevăzută la alin (1) lit. a) se realizează pentru analiza structurii de rezistență a blocului de locuințe din punctul de vedere al asigurării cerinței esențiale "rezistență mecanică și stabilitate", urmărind metoda calitativă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare. În cazul în care expertiza tehnică prevede necesitatea efectuării unor lucrări de consolidare/reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție, contractorul proiectării lucrărilor de intervenție informează în scris coordonatorul local în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor ce se impun.

(3) Elaborarea documentațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se realizează după aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin hotărârea consiliului local, notificarea asociației de proprietari de către coordonatorul local privind hotărârea consiliului local și încheierea actului adițional la contractul de mandat privind stabilirea și individualizarea obligațiilor de plată pentru executarea lucrărilor de intervenție.

CAPITOLUL IV Finanțarea Puneri în aplicare (2)

Art. 12. - Modificări (1)

Finanțarea proiectării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 și 6 se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale sectoarelor municipiului București, în condițiile legii.

Art. 13. - Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență (2)

Finanțarea executării lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 și 6 se asigură astfel:

a) 50% din alocații de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței; Referințe (1), Jurisprudență (1)

b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale și/sau din alte surse legal constituite; Derogări (1)

c) 20% din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite. Derogări (1)

Art. 14. - Modificări (2)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 13, autoritățile administrației publice locale pot asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație, pe lângă cota de 30%: Modificări (1)

a) preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei de 20% ce revine asociației de proprietari. Autoritățile administrației publice locale pot hotărî cu privire la măsurile aplicabile în vederea recuperării sumelor avansate pentru acoperirea cotei de 20%, pe baza mecanismelor proprii stabilite de acestea;

b) preluarea parțială sau integrală a cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului/ proprietarilor din blocul de locuințe aflat/aflați în imposibilitate de a asigura sumele ce îi/le revin.

(2) Condițiile de preluare și criteriile de selecție pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a consiliului local. Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (2)

La termenele prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare:

a) autoritățile administrației publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocații de la bugetul de stat pentru finanțarea cotei-părți prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă blocurilor de locuințe care vor beneficia de lucrări de intervenție în anul bugetar următor, și transmit programele locale Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței;

b) Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței centralizează propunerile primite, în baza cărora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finanțarea cotei-părți prevăzute la art. 13 lit. a).

Art. 16. - Modificări (1)

În limita resurselor bugetare alocate în acest scop prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: Modificări (1)

a) aprobă, prin ordin al ministrului, programul național, prin care alocă bugetelor locale fondurile aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 lit. a); Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

b) repartizează și comunică autorităților administrației publice locale fondurile alocate.

Art. 17. - Modificări (1)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței efectuează lunar plata către coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-părți prevăzute la art. 13 lit. a), aferentă lucrărilor de intervenție executate, pe baza deconturilor justificative, verificate și aprobate conform legii. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (3)

Autoritățile administrației publice locale pot hotărî și preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenție, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale, pentru blocurile de locuințe neincluse în programul național, prevăzute la art. 29.

CAPITOLUL V Obligații și răspunderi

Art. 19. -

Consiliul local aprobă, la propunerea coordonatorilor locali:

a) indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe; Modificări (2)

b) programele locale multianuale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Art. 20. - Modificări (1)

Coordonatorul local:

a) realizează identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe prevăzute la art. 1 alin. (1);

b) înștiințează asociațiile de proprietari asupra prevederilor legale privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, precizând condițiile și modalitatea de înscriere în programul local;

c) încheie contractul de mandat cu fiecare asociație de proprietari înștiințată, pentru implementarea, pe etape, a programului local;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...