Act Internațional

Convenția europeană cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare din 15.12.1956*)

Modificări (...), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,

luând act de ~Convenția~ europeană cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în instituții universitare, semnată la Paris la 11 decembrie 1953, și de ~Convenția~ culturală europeană, semnată la Paris la 19 decembrie 1954,

considerând că se va aduce o contribuție importantă la înțelegerea europeană, dacă un număr mai mare de studenți, printre care studenții de la limbi moderne, ar putea efectua o parte din studii în străinătate și dacă examenele de absolvire și cursurile frecventate de ei ar putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,

considerând, de asemenea, că recunoașterea perioadelor de studii în străinătate ar contribui la soluționarea problemelor create de diminuarea numărului de specialiști cu înaltă calificare,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

1. În accepția prezentei convenții s-a stabilit o distincție între părțile contractante, în funcție de autoritatea competentă în probleme de echivalare de pe teritoriul lor, care este:

a) statul;

b) universitatea;

c) statul sau universitatea, după caz.

Fiecare parte contractantă va informa pe Secretarul general al Consiliului Europei care este autoritatea competentă din țara sa, pentru probleme de echivalare.

2. Termenul universități desemnează:

a) universitățile;

b) instituțiile considerate de către partea contractantă pe teritoriul căreia acestea sunt situate, ca fiind de aceeași categorie cu universitățile.

ARTICOLUL 2

1. Părțile contractante la care se referă categoria a) de la paragraful 1 al art. 1 recunosc orice perioadă de studii, efectuată de un student la limbi moderne, într-o universitate dintr-o țară membră a Consiliului Europei, ca fiind echivalentă cu o perioadă similară desfășurată în universitatea din care acesta provine, cu condiția ca autoritățile universității menționate mai sus să elibereze studentului un certificat atestând faptul că el a absolvit respectiva perioadă de studii cu rezultate satisfăcătoare.

2. Durata perioadei de studii la care se referă paragraful precedent va fi determinată de către autoritățile competente ale părții contractante interesate.

ARTICOLUL 3

Părțile contractante din categoria a) de la paragraful 1 al art. 1 vor examina modalitățile potrivit cărora va putea fi recunoscută o perioadă de studii, efectuată într-o universitate dintr-o altă țară membră a Consiliului Europei, de către studenți de la alte discipline decât limbile moderne, îndeosebi studenți de la științele teoretice și aplicate.

ARTICOLUL 4

Părțile contractante aflate sub incidența categoriei a) alin. 1, paragraful 1 vor încerca să stabilească, prin intermediul acordurilor unilaterale sau bilaterale, condițiile în care un examen promovat cu succes sau un curs frecventat de un student în timpul perioadei de studii, într-o universitate dintr-o altă țară membră a Consiliului Europei, poate fi echivalat cu un examen similar promovat cu succes sau cu un curs urmat de un student în universitatea din care provine.

ARTICOLUL 5

Părțile contractante care fac parte din categoria b) de la paragraful 1 al art. 1 vor transmite textul prezentei convenții autorităților din universitățile situate pe teritoriile lor și le vor încuraja în analizarea cu bunăvoință și în aplicarea principiilor enunțate în art. 2, 3 și 4.

ARTICOLUL 6

Părțile contractante care fac parte din categoria c) de la paragraful 1 al art. 1 vor aplica prevederile art. 2-4, referitoare la acele universități, pentru care statul reprezintă autoritatea competentă în problemele abordate de această convenție, și cele ale art. 5, referitoare la acele universități care reprezintă ele însele autoritățile competente în aceste probleme.

ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractantă va prezenta Secretarului general al Consiliului Europei, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenții, un raport scris privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 2-6.

ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte părți contractante informațiile primite de la fiecare dintre ele, conform art. 7, și va informa, de asemenea, Comitetul de Miniștri asupra progreselor înregistrate în aplicarea acestei convenții.

ARTICOLUL 9

1. Prezenta convenție va fi prezentată spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificată. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenția va intra în vigoare după depunerea a trei instrumente de ratificare.

3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, convenția va intra în vigoare la data depunerii instrumentului de ratificare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea în vigoare a convenției, denumirea părților contractante care au ratificat-o, precum și depunerea oricărui instrument de ratificare apărut ulterior.

5. Fiecare parte contractantă va putea preciza teritoriile cărora li se vor aplica prevederile prezentei convenții, adresând Secretarului general al Consiliului Europei o declarație ce va fi comunicată apoi de acesta tuturor celorlalte părți contractante.

ARTICOLUL 10

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei să adere la această convenție. Orice stat care a primit această invitație poate să adere la prezenta convenție, depunându-și documentul său de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei, care va comunica aceasta tuturor părților contractante. Oricare stat care a aderat va fi asimilat ca țară membră a Consiliului Europei, în ceea ce privește aderarea la prezenta convenție. Pentru respectivul stat, prezenta convenție va intra în vigoare din momentul depunerii documentului său de adeziune.

În cunoștință de cauză, subsemnații, deplin autorizați în acest sens, au semnat prezenta convenție.

Redactată la Paris, la 15 decembrie 1956, în limbile engleză și franceză, ambele texte având valoare egală, într-un singur document, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.

Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate de pe Convenție fiecăruia dintre guvernele semnatare și aderente.

Pentru Guvernul Pentru Guvernul
Republicii Austria, Marelui Ducat al Luxembourgului,
Strasbourg, 26 iulie 1957, Bech
Eduard Lidwig Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Maltei,
Regatului Belgiei, J. Mamo Dingli
P.H. Spaak Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Regatului Țărilor de Jos,
Republicii Cipru, J. Luns
Strasbourg, 18 septembrie 1970, Pentru Guvernul
Polys Modinos Regatului Norvegiei,
Pentru Guvernul Haakon Nord
Regatului Danemarcei, Pentru Guvernul
Ernst Christiansen Republicii Portugheze,
Pentru Guvernul Strasbourg, 27 aprilie 1978,
Republicii Franceze, V. Sa Machado
M. Faure Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Republicii Federale a Germaniei, R. Kumlin
Ha Listein Pentru Guvernul
Pentru Guvernul Confederației Elvețiene,
Regatului Greciei,
Strasbourg, 16 septembrie 1960, Pentru Guvernul
N. Cambalouris Republicii Turcia,
Pentru Guvernul M. Borovali
Republicii Islanda, Pentru Guvernul
Gudm. I. Gudmundsson Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Pentru Guvernul W.D. Ormsby Gore
Irlandei, *
William P. Fay * *
Pentru Guvernul Aderări făcute în conformitate cu art. 10:
Republicii Italia, Spania: 25 aprilie 1975
G. Martino Iugoslavia: 15 septembrie 1977

DECLARAȚII
făcute în conformitate cu art. 9 paragraful 5

Aplicare teritorială

Republica Federală a Germaniei

Scrisoarea din data de 24 Februarie 1965 a reprezentantului permanent pe lângă Consiliul Europei

.....................

Convenția Europeană privind echivalarea perioadelor de studii universitare, din 15 decembrie 1956, se va aplica, de asemenea, și landului Berlin, de la data de 8 decembrie 1964, dată când această convenție intră în vigoare pentru Republica Federală a Germaniei.

Țările de Jos

(Extras din instrumentul de ratificare)

.....................

Instrumentul de ratificare al Țărilor de Jos precizează că convenția se aplică Regatului în Europa.

Regatul Unit

(Extras din procesul-verbal din data de 18 septembrie 1957 al instrumentului de ratificare)

.....................

Prima declarație

18 septembrie 1957

Depunând astăzi, în numele Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, instrumentul de ratificare a Convenției Europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, care a fost semnat la Paris la 15 septembrie 1956, sunt însărcinat de secretarul de stat cu Afacerile Externe al Majestății Sale să vă informez că atâta timp cât documentul menționat se referă numai la Regatul Unit, Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord interpretează paragraful 5 al art. 9 ca permițându-i să extindă aplicarea acestei convenții oricând, de aici înainte, la orice teritoriu de ale cărui relații internaționale este răspunzător.

A doua declarație

2 ianuarie 1958

Referitor la declarația făcută din partea Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, la depunerea instrumentului de ratificare a Convenției europene, semnată la 15 decembrie 1956; în ceea ce privește interpretarea paragrafului 5 al art. 9 din convenție, am onoarea să vă informez, Excelența Voastră, asupra aplicării sus-menționatei convenții în Federația Rhodesiei și Nyassalandului începând de la această dată.

;
se încarcă...