Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor și Reformei Administrative din 19.05.2008

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament realizează cadrul general și stabilește dispozițiile comune privind organizarea, pregătirea și desfășurarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare și a celor de aruncare a grenadelor de mână de război, de exercițiu și a altor tipuri de grenade aflate în dotarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, precum și normele referitoare la ordinea în poligon și măsurile de siguranță pe timpul executării tragerilor.

(2) Normele din prezentul regulament se aplică personalului MIRA, care are prevăzut în dotare armament.

Art. 2. -

În procesul de formare profesională inițială și continuă, instruirea pentru trageri este una dintre disciplinele de bază, care participă la constituirea, menținerea și dezvoltarea deprinderilor personalului pentru îndeplinirea eficace și eficientă a misiunilor.

Art. 3. -

Scopul instruirii pentru trageri îl reprezintă cunoașterea de către personalul MIRA a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului din dotare, a regulilor de mânuire, siguranță și întreținere, a situațiilor legale în care se poate face uz de armă, precum și a modului de utilizare în serviciu a acestuia.

Art. 4. -

(1) Șefii/Comandanții unităților răspund de realizarea condițiilor organizatorice pentru efectuarea instruirii pentru trageri a personalului subordonat.

(2) Fiecare polițist sau cadru militar este obligat să participe la activitățile din cadrul instruirii pentru trageri.

(3) Șefii/Comandanții unităților asigură instruirea personalului în perioada ce precede executarea ședințelor de tragere în poligon.

Art. 5. -

Pentru creșterea calității activităților de instruire, tragerile se execută în condiții cât mai apropiate de cele reale în care focul armamentului poate fi utilizat, potrivit particularităților misiunilor și atribuțiilor, urmărindu-se:

a) identificarea rapidă și diferențierea corectă a obiectivelor;

b) antrenarea trăgătorului pentru riposta în timp scurt;

c) executarea precisă a focului;

d) evitarea folosirii accidentale a armamentului și a incidentelor cauzate de utilizarea nelegală a focului acestuia.

Art. 6. -

(1) Instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare se execută prin:

a) instruire de bază pentru trageri;

b) exerciții pregătitoare;

c) ședințe de tragere pregătitoare;

d) ședințe individuale de tragere curente;

e) ședințe de tragere specifice;

f) ședințe de tragere de verificare.

(2) Instruirea de bază pentru trageri se desfășoară la sală sau în poligoane de antrenament, folosindu-se dispozitive, instalații și simulatoare, în scopul însușirii de către personal a:

a) noțiunilor generale de balistică interioară și exterioară;

b) părților componente ale armamentului și muniției din înzestrare, demontării-montării, funcționării, modului de remediere a incidentelor de tragere, regulilor de întreținere;

c) regulilor și operațiunilor de tragere cu armamentul și pentru aruncarea grenadelor de mână;

d) regulilor și măsurilor de siguranță pe timpul executării ședințelor de tragere și de aruncare a grenadelor de mână;

e) aspectelor legale privind uzul de armă.

(3) Instruirea de bază are caracter unitar și se desfășoară cu elevii/studenții instituțiilor de învățământ ale MIRA, precum și cu personalul încadrat din sursă externă, pe timpul cursurilor de formare inițială, pe baza manualelor comune utilizate în întreaga instituție. Modificări (1)

(4) Exercițiile pregătitoare au ca scop însușirea condițiilor ședinței de tragere ce urmează a fi executată, formarea deprinderilor pentru efectuarea corectă a operațiunilor pentru tragere, de mânuire și utilizare legală a armamentului, rezolvarea incidentelor de tragere, precum și asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de siguranță.

(5) Ședințele de tragere pregătitoare au ca scop inițierea și obișnuirea personalului pentru tragerea cu muniție reală, efectuarea corecției tragerii și executarea focului din diferite poziții de tragere asupra unor ținte variate.

(6) Ședințele individuale de tragere curente au ca scop antrenamentul și dezvoltarea deprinderilor personalului pentru utilizarea armamentului din dotare.

(7) Ședințele de tragere specifice, executate individual sau de către structuri constituite în grupe, echipe sau alte asemenea formații, au ca scop antrenarea personalului pentru utilizarea armamentului în condițiile particulare ale misiunilor pe care acesta le îndeplinește, inclusiv în cadrul acțiunilor desfășurate în comun de componentele diferite ale MIRA.

(8) Ședințele de tragere de verificare au ca scop evaluarea personalului asupra nivelului de instruire la această disciplină. Verificarea se poate realiza prin executarea ședințelor individuale de tragere curente sau a unor ședințe de tragere prevăzute special în instrucțiunile de tragere.

(9) În cazul aruncării grenadelor de mână se execută același tip de ședințe ca și cel enumerat la alin. (1).

(10) Personalul este admis la ședințele de tragere prevăzute la alin. (6)-(8), numai dacă a parcurs în ordine toate etapele de pregătire prevăzute la alin. (2)-(5);

CAPITOLUL II Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de
tragere

Art. 7. -

Organizarea executării tragerilor cu armamentul din dotare este atributul șefilor/comandanților și al personalului destinat pentru desfășurarea acestor activități.

Art. 8. -

(1) Înaintea executării ședințelor de tragere și pe timpul instruirii de bază și ședințelor/exercițiilor pregătitoare, personalul se verifică, după caz, de către personalul didactic, instructorii de trageri, ofițerii specialiști cu pregătirea din unități, șefii nemijlociți/comandanții asupra cunoașterii armamentului și muniției, a conținutului, condițiilor și modului de executare a ședinței de tragere și de remediere a incidentelor de tragere, precum și în ceea ce privește respectarea regulilor de siguranță în poligon.

(2) Persoanele care execută verificarea prevăzută la alin. (1) constată dacă personalul este pregătit pentru a executa ședința de tragere cu muniție reală și hotărăsc admiterea sau neadmiterea acestuia la trageri.

(3) Cu personalul neadmis pentru executarea ședințelor de tragere cu muniția reală se efectuează antrenamente suplimentare până la îndeplinirea de către acesta a criteriilor stabilite.

(4) În vederea executării tragerilor, armamentul/muniția se verifică pentru a corespunde din punct de vedere tehnic și funcțional.

(5) Pregătirea armamentului și aparaturii de ochire pentru trageri se încheie cu controlul șefului nemijlocit/comandantului/conducătorului tragerii, în prezența celui care le are în primire și urmează să le folosească.

(6) Deficiențele constatate cu ocazia verificării se remediază înaintea executării tragerilor, dacă este posibil, iar dacă nu, armamentul se predă pentru reparații potrivit prevederilor legale.

Art. 9. -

(1) Pe timpul instruirii de bază, al exercițiilor și ședințelor pregătitoare de tragere și pentru aruncare a grenadelor de mână, precum și la tragerile în poligon, personalul poartă ținuta, armamentul propriu și mijloacele specifice executării serviciului, cu precizarea că la ședințele de aruncarea a grenadelor de mână de război personalul va purta și casca de protecție.

(2) Pe timpul ședințelor de instruire pentru trageri se au în vedere următoarele:

a) la începutul și la sfârșitul ședințelor, șeful nemijlocit/comandantul de subunitate/ofițerul specialist cu pregătirea personalului/instructorul de tragere, după caz, execută controlul armamentului;

b) pentru învățarea încărcării armamentului se folosesc numai cartușe de exercițiu, iar antrenamentul în vederea aruncării grenadelor de mână se face cu grenade și focoase de exercițiu.

(3) Personalul execută, de regulă, tragerile cu armamentul pe care îl are în mod individual în dotare.

(4) Se permite, cu aprobarea prealabilă a șefului/comandantului, executarea tragerilor cu alt armament decât cel aflat în dotare, atunci când cel individual nu este disponibil din motive obiective sau când personalul execută antrenamente pentru tragere cu alte categorii de arme decât cele proprii.

Art. 10. -

(1) Pregătirea câmpului de ținte pentru ședințele de tragere se face în baza dispoziției/ordinului date/dat de șeful/comandantul căruia îi este subordonat poligonul respectiv. Modelul ordinului/dispoziției de tragere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Răspunderea pentru pregătirea câmpului de ținte, potrivit condițiilor ședințelor, revine șefului/comandantului poligonului, respectiv conducătorului tragerii.

Art. 11 -

(1) La pregătirea câmpului de ținte se respectă următoarele reguli generale:

a) caracteristicile țintelor se stabilesc în funcție de scopul ședințelor de tragere, de categoriile de personal și de misiunile tipice pe care acesta le îndeplinește;

b) țintele fixe sau mișcătoare se instalează astfel ca, de pe aliniamentul și din pozițiile de tragere, marginea de jos să fie vizibilă la nivelul terenului; nu este obligatoriu ca suprafața țintelor să fie perpendiculară pe direcția de tragere, din locul de unde se va deschide focul;

c) țintele care apar sau cele mișcătoare trebuie să cadă/să dispară imediat după lovire sau la expirarea timpului de apariție; dacă prin condițiile ședinței un obiectiv grupat trebuie prezentat de mai multe ori, atunci la fiecare nouă apariție trebuie să fie arătate numai țintele nelovite anterior; modul de apariție/mișcare a țintelor se prevede în programul de rulare a obiectivelor, potrivit condițiilor ședinței;

d) obiectivele care se mișcă trebuie să apară odată cu începerea deplasării, să dispară la lovire sau după parcurgerea distanței prevăzute în condițiile ședinței respective și să permită tragerea asupra lor în ambele sensuri ale traseului pe care trebuie să-l urmeze; în situația în care nu sunt condiții de montare a țintelor mișcătoare, se pot folosi ținte instalate la limitele traseului de parcurs - a doua țintă apare după expirarea timpului de expunere a primei ținte și numai dacă aceasta nu a fost lovită;

e) obiectivele asupra cărora tragerea se execută din mers se instalează în așa fel încât deschiderea focului să se poată face atunci când trăgătorul se găsește la distanța maximă și să înceteze când aceasta ajunge la distanța minimă prevăzută în condițiile ședinței;

f) pentru țintele care se deplasează, distanța de tragere se măsoară din locul de apariție a acestora, astfel încât să se găsească la depărtarea maximă prevăzută în condițiile ședințelor în momentul apariției, iar la terminarea deplasării, către cea minimă;

g) pe terenul din fața țintelor nu trebuie să se găsească nisip, pietriș, pământ pietrificat sau alte materiale și obiecte care pot produce ricoșeuri, lovi/autosesiza țintele ori determina accidente.

(2) În cazul organizării câmpului de ținte pentru efectuarea ședințelor de tragere în situații tactice, obiectivele se dispun, apar sau dispar, după caz, astfel încât să se îndeplinească scopul de instruire stabilit.

Art. 12. -

(1) Ședințele de tragere se execută, de regulă, în poligoane autorizate, iar în absența acestora, în poligoane amenajate temporar, sub conducerea cadrului didactic desemnat, instructorului de tragere, ofițerului specialist cu pregătirea/șefului nemijlocit al personalului/comandantului, după caz, care la terminarea activității raportează șefului ierarhic/comandantului de unitate rezultatele obținute și modul de desfășurare a activităților.

(2) Schema organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 13. -

(1) Dacă pe timpul executării tragerilor se constată de către comandantul poligonului sau de către ofițerii cu atribuții de control că personalul nu respectă regulile, ordinea și măsurile de siguranță, se dispune/ordonă încetarea activităților și luarea măsurilor de restabilire a disciplinei, consemnând despre aceasta în registrul poligonului.

(2) Tragerile se reiau numai după încetarea cauzelor care au dus la sistarea acestora.

Art. 14. -

(1) Tragerile pe timp de noapte se pot executa:

a) în condiții de iluminare periodică a obiectivelor;

b) fără iluminare artificială, asupra obiectivelor care se demască prin flacără la gura țevii și/sau asupra unor ținte care se profilează pe fondul mediului înconjurător;

c) cu întrebuințarea aparatelor speciale de observare și ochire pe timp de noapte.

(2) Regimul de iluminare a obiectivelor se stabilește în funcție de scopul ședințelor de tragere.

Art. 15. -

(1) Se interzice folosirea surselor de lumină pentru activarea dispozitivelor cu fosfor pe timpul deplasării trăgătorilor de pe un aliniament pe altul și al încărcării armamentului.

(2) La tragerea cu armamentul care nu este prevăzut cu aparate de observare și ochire noaptea, acesta se poate pregăti pentru tragere din timpul zilei.

Art. 16. -

(1) Incidentele de tragere se înlătură de către fiecare trăgător, fără a se aloca timp suplimentar pentru apariția obiectivelor.

(2) Dacă pe timpul executării unei ședințe armamentul se defectează, dar nu din vina trăgătorului, cum ar fi ruperea percutorului sau a ghearei extractoare, blocarea mecanismelor, rămânerea glonțului pe țeavă, ruperea tubului cartuș sau alt defect tehnic al sistemului armă-muniție, sau dacă se produc incidente în funcționarea dispozitivelor la ținte ca autosesizări, blocarea dispozitivelor etc., șeful sectorului de tragere dă ordin trăgătorului să asigure, să continue deplasarea cu seria, să se înapoieze pe aliniamentul de plecare și să predea cartușele netrase.

(3) După înlăturarea defecțiunilor de către armurierul de serviciu sau de către personalul poligonului, trăgătorul reia ședința în întregime, indiferent de numărul de obiective lovite anterior și de consumul de cartușe până la producerea defecțiunii, fără ca aceasta a se socoti ca fiind repetarea tragerii.

CAPITOLUL III Reguli și măsuri de siguranță privind ordinea în poligon pe timpul
executării ședințelor de tragere și de aruncare a grenadelor de mână

SECȚIUNEA 1 Stabilirea, cunoașterea și verificarea aplicării regulilor și măsurilor
de siguranță în poligon

Art. 17. -

(1) Prezentul regulament stabilește regulile și măsurile de siguranță generale pentru executarea ședințelor de tragere în poligoanele MIRA.

(2) Regulile și măsurile de siguranță în poligon reprezintă ansamblul de norme și activități stabilite în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru desfășurarea în ordine a ședințelor de tragere, în condiții de securitate a trăgătorilor, a personalului de serviciu și a populației civile, precum și pentru prevenirea producerii de victime, pagube, accidente și evenimente grave.

(3) Prin instituirea de reguli și măsuri de siguranță generale pe timpul executării ședințelor de tragere cu armamentul din dotare și a ședințelor de aruncare a grenadelor de mână se asigură:

a) cunoașterea și aplicarea corectă a acestora;

b) organizarea și conducerea riguroasă a ședințelor de tragere și respectarea atribuțiilor de către personalul de serviciu în poligon;

c) evitarea accidentelor și a evenimentelor grave;

d) exercitarea unui control eficace din partea șefilor/comandanților;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...