Ministerul Internelor și Reformei Administrative

Regulamentul general pentru trageri al Ministerului Internelor și Reformei Administrative din 19.05.2008

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 august 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul regulament realizează cadrul general și stabilește dispozițiile comune privind organizarea, pregătirea și desfășurarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare și a celor de aruncare a grenadelor de mână de război, de exercițiu și a altor tipuri de grenade aflate în dotarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, precum și normele referitoare la ordinea în poligon și măsurile de siguranță pe timpul executării tragerilor.

(2) Normele din prezentul regulament se aplică personalului MIRA, care are prevăzut în dotare armament.

Art. 2. -

În procesul de formare profesională inițială și continuă, instruirea pentru trageri este una dintre disciplinele de bază, care participă la constituirea, menținerea și dezvoltarea deprinderilor personalului pentru îndeplinirea eficace și eficientă a misiunilor.

Art. 3. -

Scopul instruirii pentru trageri îl reprezintă cunoașterea de către personalul MIRA a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului din dotare, a regulilor de mânuire, siguranță și întreținere, a situațiilor legale în care se poate face uz de armă, precum și a modului de utilizare în serviciu a acestuia.

Art. 4. -

(1) Șefii/Comandanții unităților răspund de realizarea condițiilor organizatorice pentru efectuarea instruirii pentru trageri a personalului subordonat.

(2) Fiecare polițist sau cadru militar este obligat să participe la activitățile din cadrul instruirii pentru trageri.

(3) Șefii/Comandanții unităților asigură instruirea personalului în perioada ce precede executarea ședințelor de tragere în poligon.

Art. 5. -

Pentru creșterea calității activităților de instruire, tragerile se execută în condiții cât mai apropiate de cele reale în care focul armamentului poate fi utilizat, potrivit particularităților misiunilor și atribuțiilor, urmărindu-se:

a) identificarea rapidă și diferențierea corectă a obiectivelor;

b) antrenarea trăgătorului pentru riposta în timp scurt;

c) executarea precisă a focului;

d) evitarea folosirii accidentale a armamentului și a incidentelor cauzate de utilizarea nelegală a focului acestuia.

Art. 6. -

(1) Instruirea pentru tragerile cu armamentul din dotare se execută prin:

a) instruire de bază pentru trageri;

b) exerciții pregătitoare;

c) ședințe de tragere pregătitoare;

d) ședințe individuale de tragere curente;

e) ședințe de tragere specifice;

f) ședințe de tragere de verificare.

(2) Instruirea de bază pentru trageri se desfășoară la sală sau în poligoane de antrenament, folosindu-se dispozitive, instalații și simulatoare, în scopul însușirii de către personal a:

a) noțiunilor generale de balistică interioară și exterioară;

b) părților componente ale armamentului și muniției din înzestrare, demontării-montării, funcționării, modului de remediere a incidentelor de tragere, regulilor de întreținere;

c) regulilor și operațiunilor de tragere cu armamentul și pentru aruncarea grenadelor de mână;

d) regulilor și măsurilor de siguranță pe timpul executării ședințelor de tragere și de aruncare a grenadelor de mână;

e) aspectelor legale privind uzul de armă.

(3) Instruirea de bază are caracter unitar și se desfășoară cu elevii/studenții instituțiilor de învățământ ale MIRA, precum și cu personalul încadrat din sursă externă, pe timpul cursurilor de formare inițială, pe baza manualelor comune utilizate în întreaga instituție. Modificări (1)

(4) Exercițiile pregătitoare au ca scop însușirea condițiilor ședinței de tragere ce urmează a fi executată, formarea deprinderilor pentru efectuarea corectă a operațiunilor pentru tragere, de mânuire și utilizare legală a armamentului, rezolvarea incidentelor de tragere, precum și asigurarea cunoașterii și respectării regulilor de siguranță.

(5) Ședințele de tragere pregătitoare au ca scop inițierea și obișnuirea personalului pentru tragerea cu muniție reală, efectuarea corecției tragerii și executarea focului din diferite poziții de tragere asupra unor ținte variate.

(6) Ședințele individuale de tragere curente au ca scop antrenamentul și dezvoltarea deprinderilor personalului pentru utilizarea armamentului din dotare.

(7) Ședințele de tragere specifice, executate individual sau de către structuri constituite în grupe, echipe sau alte asemenea formații, au ca scop antrenarea personalului pentru utilizarea armamentului în condițiile particulare ale misiunilor pe care acesta le îndeplinește, inclusiv în cadrul acțiunilor desfășurate în comun de componentele diferite ale MIRA.

(8) Ședințele de tragere de verificare au ca scop evaluarea personalului asupra nivelului de instruire la această disciplină. Verificarea se poate realiza prin executarea ședințelor individuale de tragere curente sau a unor ședințe de tragere prevăzute special în instrucțiunile de tragere.

(9) În cazul aruncării grenadelor de mână se execută același tip de ședințe ca și cel enumerat la alin. (1).

(10) Personalul este admis la ședințele de tragere prevăzute la alin. (6)-(8), numai dacă a parcurs în ordine toate etapele de pregătire prevăzute la alin. (2)-(5);

CAPITOLUL II Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de
tragere

Art. 7. -

Organizarea executării tragerilor cu armamentul din dotare este atributul șefilor/comandanților și al personalului destinat pentru desfășurarea acestor activități.

Art. 8. -

(1) Înaintea executării ședințelor de tragere și pe timpul instruirii de bază și ședințelor/exercițiilor pregătitoare, personalul se verifică, după caz, de către personalul didactic, instructorii de trageri, ofițerii specialiști cu pregătirea din unități, șefii nemijlociți/comandanții asupra cunoașterii armamentului și muniției, a conținutului, condițiilor și modului de executare a ședinței de tragere și de remediere a incidentelor de tragere, precum și în ceea ce privește respectarea regulilor de siguranță în poligon.

(2) Persoanele care execută verificarea prevăzută la alin. (1) constată dacă personalul este pregătit pentru a executa ședința de tragere cu muniție reală și hotărăsc admiterea sau neadmiterea acestuia la trageri.

(3) Cu personalul neadmis pentru executarea ședințelor de tragere cu muniția reală se efectuează antrenamente suplimentare până la îndeplinirea de către acesta a criteriilor stabilite.

(4) În vederea executării tragerilor, armamentul/muniția se verifică pentru a corespunde din punct de vedere tehnic și funcțional.

(5) Pregătirea armamentului și aparaturii de ochire pentru trageri se încheie cu controlul șefului nemijlocit/comandantului/conducătorului tragerii, în prezența celui care le are în primire și urmează să le folosească.

(6) Deficiențele constatate cu ocazia verificării se remediază înaintea executării tragerilor, dacă este posibil, iar dacă nu, armamentul se predă pentru reparații potrivit prevederilor legale.

Art. 9. -

(1) Pe timpul instruirii de bază, al exercițiilor și ședințelor pregătitoare de tragere și pentru aruncare a grenadelor de mână, precum și la tragerile în poligon, personalul poartă ținuta, armamentul propriu și mijloacele specifice executării serviciului, cu precizarea că la ședințele de aruncarea a grenadelor de mână de război personalul va purta și casca de protecție.

(2) Pe timpul ședințelor de instruire pentru trageri se au în vedere următoarele:

a) la începutul și la sfârșitul ședințelor, șeful nemijlocit/comandantul de subunitate/ofițerul specialist cu pregătirea personalului/instructorul de tragere, după caz, execută controlul armamentului;

b) pentru învățarea încărcării armamentului se folosesc numai cartușe de exercițiu, iar antrenamentul în vederea aruncării grenadelor de mână se face cu grenade și focoase de exercițiu.

(3) Personalul execută, de regulă, tragerile cu armamentul pe care îl are în mod individual în dotare.

(4) Se permite, cu aprobarea prealabilă a șefului/comandantului, executarea tragerilor cu alt armament decât cel aflat în dotare, atunci când cel individual nu este disponibil din motive obiective sau când personalul execută antrenamente pentru tragere cu alte categorii de arme decât cele proprii.

Art. 10. -

(1) Pregătirea câmpului de ținte pentru ședințele de tragere se face în baza dispoziției/ordinului date/dat de șeful/comandantul căruia îi este subordonat poligonul respectiv. Modelul ordinului/dispoziției de tragere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Răspunderea pentru pregătirea câmpului de ținte, potrivit condițiilor ședințelor, revine șefului/comandantului poligonului, respectiv conducătorului tragerii.

Art. 11 -

(1) La pregătirea câmpului de ținte se respectă următoarele reguli generale:

a) caracteristicile țintelor se stabilesc în funcție de scopul ședințelor de tragere, de categoriile de personal și de misiunile tipice pe care acesta le îndeplinește;

b) țintele fixe sau mișcătoare se instalează astfel ca, de pe aliniamentul și din pozițiile de tragere, marginea de jos să fie vizibilă la nivelul terenului; nu este obligatoriu ca suprafața țintelor să fie perpendiculară pe direcția de tragere, din locul de unde se va deschide focul;

c) țintele care apar sau cele mișcătoare trebuie să cadă/să dispară imediat după lovire sau la expirarea timpului de apariție; dacă prin condițiile ședinței un obiectiv grupat trebuie prezentat de mai multe ori, atunci la fiecare nouă apariție trebuie să fie arătate numai țintele nelovite anterior; modul de apariție/mișcare a țintelor se prevede în programul de rulare a obiectivelor, potrivit condițiilor ședinței;

d) obiectivele care se mișcă trebuie să apară odată cu începerea deplasării, să dispară la lovire sau după parcurgerea distanței prevăzute în condițiile ședinței respective și să permită tragerea asupra lor în ambele sensuri ale traseului pe care trebuie să-l urmeze; în situația în care nu sunt condiții de montare a țintelor mișcătoare, se pot folosi ținte instalate la limitele traseului de parcurs - a doua țintă apare după expirarea timpului de expunere a primei ținte și numai dacă aceasta nu a fost lovită;

e) obiectivele asupra cărora tragerea se execută din mers se instalează în așa fel încât deschiderea focului să se poată face atunci când trăgătorul se găsește la distanța maximă și să înceteze când aceasta ajunge la distanța minimă prevăzută în condițiile ședinței;

f) pentru țintele care se deplasează, distanța de tragere se măsoară din locul de apariție a acestora, astfel încât să se găsească la depărtarea maximă prevăzută în condițiile ședințelor în momentul apariției, iar la terminarea deplasării, către cea minimă;

g) pe terenul din fața țintelor nu trebuie să se găsească nisip, pietriș, pământ pietrificat sau alte materiale și obiecte care pot produce ricoșeuri, lovi/autosesiza țintele ori determina accidente.

(2) În cazul organizării câmpului de ținte pentru efectuarea ședințelor de tragere în situații tactice, obiectivele se dispun, apar sau dispar, după caz, astfel încât să se îndeplinească scopul de instruire stabilit.

Art. 12. -

(1) Ședințele de tragere se execută, de regulă, în poligoane autorizate, iar în absența acestora, în poligoane amenajate temporar, sub conducerea cadrului didactic desemnat, instructorului de tragere, ofițerului specialist cu pregătirea/șefului nemijlocit al personalului/comandantului, după caz, care la terminarea activității raportează șefului ierarhic/comandantului de unitate rezultatele obținute și modul de desfășurare a activităților.

(2) Schema organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 13. -

(1) Dacă pe timpul executării tragerilor se constată de către comandantul poligonului sau de către ofițerii cu atribuții de control că personalul nu respectă regulile, ordinea și măsurile de siguranță, se dispune/ordonă încetarea activităților și luarea măsurilor de restabilire a disciplinei, consemnând despre aceasta în registrul poligonului.

(2) Tragerile se reiau numai după încetarea cauzelor care au dus la sistarea acestora.

Art. 14. -

(1) Tragerile pe timp de noapte se pot executa:

a) în condiții de iluminare periodică a obiectivelor;

b) fără iluminare artificială, asupra obiectivelor care se demască prin flacără la gura țevii și/sau asupra unor ținte care se profilează pe fondul mediului înconjurător;

c) cu întrebuințarea aparatelor speciale de observare și ochire pe timp de noapte.

(2) Regimul de iluminare a obiectivelor se stabilește în funcție de scopul ședințelor de tragere.

Art. 15. -

(1) Se interzice folosirea surselor de lumină pentru activarea dispozitivelor cu fosfor pe timpul deplasării trăgătorilor de pe un aliniament pe altul și al încărcării armamentului.

(2) La tragerea cu armamentul care nu este prevăzut cu aparate de observare și ochire noaptea, acesta se poate pregăti pentru tragere din timpul zilei.

Art. 16. -

(1) Incidentele de tragere se înlătură de către fiecare trăgător, fără a se aloca timp suplimentar pentru apariția obiectivelor.

(2) Dacă pe timpul executării unei ședințe armamentul se defectează, dar nu din vina trăgătorului, cum ar fi ruperea percutorului sau a ghearei extractoare, blocarea mecanismelor, rămânerea glonțului pe țeavă, ruperea tubului cartuș sau alt defect tehnic al sistemului armă-muniție, sau dacă se produc incidente în funcționarea dispozitivelor la ținte ca autosesizări, blocarea dispozitivelor etc., șeful sectorului de tragere dă ordin trăgătorului să asigure, să continue deplasarea cu seria, să se înapoieze pe aliniamentul de plecare și să predea cartușele netrase.

(3) După înlăturarea defecțiunilor de către armurierul de serviciu sau de către personalul poligonului, trăgătorul reia ședința în întregime, indiferent de numărul de obiective lovite anterior și de consumul de cartușe până la producerea defecțiunii, fără ca aceasta a se socoti ca fiind repetarea tragerii.

CAPITOLUL III Reguli și măsuri de siguranță privind ordinea în poligon pe timpul
executării ședințelor de tragere și de aruncare a grenadelor de mână

SECȚIUNEA 1 Stabilirea, cunoașterea și verificarea aplicării regulilor și măsurilor
de siguranță în poligon

Art. 17. -

(1) Prezentul regulament stabilește regulile și măsurile de siguranță generale pentru executarea ședințelor de tragere în poligoanele MIRA.

(2) Regulile și măsurile de siguranță în poligon reprezintă ansamblul de norme și activități stabilite în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru desfășurarea în ordine a ședințelor de tragere, în condiții de securitate a trăgătorilor, a personalului de serviciu și a populației civile, precum și pentru prevenirea producerii de victime, pagube, accidente și evenimente grave.

(3) Prin instituirea de reguli și măsuri de siguranță generale pe timpul executării ședințelor de tragere cu armamentul din dotare și a ședințelor de aruncare a grenadelor de mână se asigură:

a) cunoașterea și aplicarea corectă a acestora;

b) organizarea și conducerea riguroasă a ședințelor de tragere și respectarea atribuțiilor de către personalul de serviciu în poligon;

c) evitarea accidentelor și a evenimentelor grave;

d) exercitarea unui control eficace din partea șefilor/comandanților;

e) realizarea și menținerea ordinii pe timpul executării ședințelor de tragere;

f) respectarea și aplicarea prevederilor prezentului regulament și a regulilor de mânuire stabilite pentru fiecare categorie de armament și muniție în instrucțiunile de cunoaștere, întrebuințare și întreținere;

g) asigurarea securității armamentului și muniției.

(4) Regulile și măsurile de siguranță se respectă de către întregul personal aflat în poligon pe timpul desfășurării ședințelor de tragere cu armamentul din dotare și a ședințelor de aruncare a grenadelor de mână.

(5) Atunci când personalul desfășoară ședințe de tragere în poligoane care nu aparțin MIRA, se respectă regulile și măsurile de siguranță stabilite de către structurile proprietare ale locațiilor respective, iar pentru aspectele nereglementate, normele din prezentul regulament.

Art. 18. -

(1) Pe lângă dispozițiile generale, inspectoratele generale și șefii/comandanții unităților MIRA pot stabili reguli și măsuri de siguranță suplimentare, în funcție de scopul ședințelor de tragere și de particularitățile organizării și desfășurării acestora.

(2) Regulile și măsurile specifice de siguranță în poligon se prevăd în instrucțiunile proprii ale inspectoratelor generale, precum și, dacă este cazul, în fișa cuprinzând măsurile suplimentare de siguranță în poligon, care se anexează la ordinul de tragere, prevăzută în anexa nr. 1 A, pentru situația stabilirii de norme la nivelul unităților.

Art. 19. -

(1) Șefii/Comandanții și ofițerii specialiști cu pregătirea personalului care organizează și conduc tragerile au obligația să asigure cunoașterea și respectarea de către personalul subordonat a regulilor și măsurilor de siguranță pe timpul acestora.

(2) Verificarea cunoașterii regulilor și măsurilor de siguranță în poligon se face pe timpul tuturor activităților de instruire pentru trageri. Personalul care nu a fost verificat asupra cunoașterii regulilor și măsurilor de siguranță în poligon nu se admite la trageri. Evidența verificării personalului se ține la nivelul unității și al grupelor de pregătire.

Art. 20. -

(1) În poligoanele autorizate ale MIRA se întocmește și se afișează în locuri accesibile și vizibile sinopticul cu regulile și măsurile de siguranță generale și specifice.

(2) Conducătorul tragerii asigură cunoașterea, respectarea și verificarea aplicării regulilor și măsurilor de siguranță în poligon de către personalul participant la ședințele de tragere pe care le coordonează.

(3) Șefii poligoanelor asigură cunoașterea, respectarea și verificarea aplicării de către personalul propriu a regulilor și măsurilor de siguranță.

(4) Personalul care nu cunoaște sau nu respectă regulile și măsurile de siguranță nu se admite la trageri, la aruncarea grenadelor de mână și nici la deservirea poligonului.

SECȚIUNEA a 2-a Reguli și măsuri de siguranță ce trebuie respectate pe timpul
executării ședințelor de tragere

Art. 21. -

(1) Pentru desfășurarea în siguranță a tragerilor în poligon se stabilesc și se amenajează:

a) puncte de conducere - observare;

b) aliniament de tragere, în fața punctelor de conducere - observare;

c) aliniamente de plecare, înapoia aliniamentelor de tragere;

d) aliniamente de așteptare, înapoia aliniamentelor de plecare;

e) aliniamente pentru deschiderea și încetarea focului pentru fiecare obiectiv și pentru orientarea personalului care conduce tragerea, marcate astfel încât să nu îi influențeze pe trăgători;

f) piste pentru deplasarea autovehiculelor în vederea executării tragerilor de pe acestea, cu loc de întoarcere la capetele lor;

g) puncte de aprovizionare cu muniție, lateral, la nivelul aliniamentelor de plecare;

h) puncte pentru întreținerea armamentului, înapoia punctelor de conducere-observare și a aliniamentelor de așteptare.

(2) Pentru poligoanele reduse și acoperite/îngropate, aliniamentul de așteptare și punctele de întreținere a armamentului pot fi instalate în anticamera acestora, acolo unde există, sau în afara lor. Distanțele dintre aliniamentul de plecare și cel de tragere, precum și dintre obiective pot fi reduse până la limita evitării oricărui pericol.

Art. 22. -

Pentru prevenirea pătrunderii oamenilor, animalelor, vehiculelor etc. în teritoriul poligoanelor situate la suprafață, acestea se împrejmuiesc, iar pe căile de acces spre poligon se instalează bariere și tăblițe indicatoare, vizibile, modelul și dimensiunile acestora fiind precizate în anexa nr. 3.

Art. 23. -

Șeful poligonului anunță cu cel puțin 24 de ore înainte, prin intermediul autorităților administrației publice locale, populația din împrejurimile poligoanelor situate la suprafață, privind:

a) zilele și orele când se execută trageri;

b) semnificația tăblițelor/panourilor indicatoare instalate pe căile de acces spre poligon și a balonului/fanionului roșu instalat pe stâlpul din adâncimea poligonului, așa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 și 3;

c) pericolul la care se expun persoanele care intră în poligon pe timpul executării tragerilor, care ating muniția sau elemente constitutive ale instalațiilor automatizate.

Art. 24. -

Pe timpul instalării pazei, personalul din serviciul de pază, sub conducerea șefului acestuia, cercetează teritoriul poligonului, iar în cazul descoperirii de oameni, animale, vehicule etc. acționează pentru înștiințarea și îndepărtarea acestora în afara limitelor de siguranță stabilite.

Art. 25. -

(1) Înaintea începerii tragerilor, pe stâlpul de la punctul de conducere - observare central, de sector și pe cel din adâncimea poligonului se instalează/se ridică fanionul de culoare roșie, care se va menține pe tot timpul executării tragerilor.

(2) Pe timp de noapte, în locul fanioanelor se folosesc lumini de culoare roșie.

(3) În cazul executării tragerilor asupra țintelor aeriene, șeful/comandantul poligonului asigură marcarea direcției de tragere și a direcțiilor pe care se interzice executarea focului.

Art. 26. -

(1) Interdicțiile generale pe timpul cât unitățile/subunitățile/personalul se găsesc/găsește în poligon sunt următoarele:

a) distribuirea muniției și încărcarea armamentului cu muniție fără comandă și în alte locuri decât cele stabilite prin prezentul regulament;

b) îndreptarea armei asupra oamenilor, lateral și spre spatele poligonului, indiferent dacă aceasta este sau nu încărcată;

c) lăsarea armamentului pe aliniamentul de tragere sau în alte locuri din poligon, fără ordinul șefului sectorului de tragere;

d) apropierea, fără comandă, de armamentul lăsat pe aliniamentul de tragere;

e) dispunerea muniției în alte locuri decât cele stabilite, precum și lăsarea muniției fără pază și supraveghere;

f) dezasigurarea armamentului fără comandă sau în alte situații decât cele impuse de îndeplinirea condițiilor ședinței de tragere;

g) accesul altor persoane pe aliniamentul de tragere, în apropierea trăgătorilor, pe timpul executării tragerii.

(2) Pe timpul tragerilor de pe autovehicule, mijloace aeriene și navale sunt aplicabile, după caz, interdicțiile prevăzute la alin. (1), precum și cele specifice deschiderii focului de pe categoriile de tehnică menționate, în funcție de particularitățile poligoanelor, de tipul armamentului și al muniției utilizate, de felul și scopul ședințelor.

(3) Inspectoratele generale stabilesc în instrucțiunile proprii de tragere și interdicțiile specifice pe care le consideră necesare.

Art. 27. -

(1) Conducătorul tragerii dă aprobarea pentru începerea tragerii prin semnalul/comanda: "Serie ATENȚIE!" și apoi "Serie FOC!", după ce sunt întrunite cumulativ următoarele condiții generale:

a) personalul de serviciu a fost instalat în locurile stabilite;

b) dispozitivele, instalațiile și aparatura prevăzute pentru executarea tragerii funcționează normal;

c) fanionul roșu/becul cu lumină roșie pe timp de noapte este ridicat/aprins pe stâlpul de la punctele de conducere-observare central, de sector și din adâncimea poligonului;

d) ofițerul de serviciu a raportat că poligonul este liber.

(2) Inspectoratele generale/similare stabilesc, după caz, și alte condiții specifice.

SECȚIUNEA a 3-a Reguli și măsuri de siguranță ce trebuie respectate
pe timpul aruncării grenadelor de mână

Art. 28. -

Pregătirea personalului pentru aruncarea grenadelor de mână se realizează astfel:

a) cu grenade de exercițiu - în cadrul exercițiilor/ședințelor de tragere pregătitoare;

b) cu grenade de război sau cu alt tip de grenade aflate în dotarea MIRA - în cadrul ședințelor individuale de tragere curente și specifice.

Art. 29. -

Grenadele de mână de exercițiu trebuie să corespundă ca greutate, formă, mod constructiv și amorsare cu cele de război sau cu celelalte tipuri aflate în dotarea MIRA, să aibă prevăzute focosul de exercițiu, inelul de siguranță și să fie în stare de funcționare.

Art. 30. -

La executarea ședințelor de aruncare a grenadelor de mână este admis personalul care cunoaște regulile de mânuire și a executat exercițiile/ședințele pregătitoare.

Art. 31. -

(1) Pe timpul ședințelor de aruncare a grenadelor de mână de război sau a celorlalte tipuri de grenade aflate în dotarea MIRA sunt interzise:

a) atingerea, ridicarea sau mișcarea grenadelor aruncate și neexplodate;

b) demontarea și remedierea defecțiunilor grenadelor și a focoaselor neexplodate;

c) eliberarea pârghiei de declanșare, după scoaterea șplintului de siguranță, înainte de aruncare sau reintroducerea șplintului, dacă acesta a fost extras.

(2) Grenada de mână se pregătește pentru funcționare pe aliniamentul de plecare, sub supravegherea conducătorului tragerii, interzicându-se lovirea sau asamblarea forțată a componentelor acesteia.

(3) Scoaterea șplintului de siguranță este permisă numai înainte de aruncarea grenadei de mână, la comanda "Pregătiți grenada!".

(4) Orice defecțiune care se constată de către trăgător trebuie raportată imediat conducătorului tragerii.

(5) În cazul în care o grenadă nu explodează, se întrerupe tragerea până la distrugerea acesteia de către personalul autorizat - pirotehnist, prezent obligatoriu în poligon pe timpul ședințelor de aruncare a grenadelor. Se interzice aruncarea grenadelor când în zona obiectivului există apă, noroi, zăpadă sau alte diverse materiale.

(6) În teren muntos grenadele de mână se aruncă asupra obiectivelor dispuse sub unghiuri de teren mai mari de +/-15°, urmărindu-se să cadă în șanț sau în afara acestuia, la 1-2 metri (în față, când se aruncă de sus în jos, și în spatele șanțului, când se aruncă de jos în sus). Grenadele de mână de război defensive se aruncă numai de sus în jos.

Art. 32. -

(1) Aruncarea grenadelor de mână se execută cu câte o singură persoană, sub directa conducere și supraveghere a conducătorului tragerii.

(2) Pentru personalul care a efectuat și cel care urmează să execute aruncarea grenadelor de mână, precum și pentru punctele de pregătire a muniției se organizează locuri special amenajate.

CAPITOLUL IV Personalul de serviciu în poligon și îndatoririle acestuia

SECȚIUNEA 1 Personalul de serviciu în poligon

Art. 33. -

(1) Pentru conducerea tragerilor și asigurarea respectării măsurilor de siguranță pe timpul executării acestora, se numește prin dispoziție zilnică/ordin de zi pe unitate următorul personal de serviciu în poligon:

a) conducătorul tragerii: șeful/comandantul, ofițerul specialist cu pregătirea personalului sau instructorul de tragere;

b) ofițerul de serviciu în poligon;

c) ajutorul ofițerului de serviciu în poligon, după caz;

d) șeful serviciului de pază, dacă este cazul;

e) personalul pentru pază compus din posturi fixe sau patrule, care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon, aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei;

f) observatori;

g) medic/asistent medical;

h) armurier sau pirotehnist autorizat, în cazul desfășurării ședințelor de aruncare a grenadelor de mână/alt tip de grenade sau de tragere cu muniție explozivă, cumulativă etc.;

i) șeful punctului de aprovizionare cu muniție și 1-2 distribuitori de muniție;

j) șeful echipei de asanare a poligonului.

(2) Dacă tragerile se organizează în poligoane care nu aparțin MIRA, personalul de serviciu se constituie potrivit regulilor stabilite de instituția care administrează poligonul.

(3) În situația în care ședințele se execută în poligoane în care serviciile au fost deja instalate de altă unitate, se asigură, la minim, personalul prevăzut la alin. (1) lit. a) și i).

Art. 34. -

Dacă după începerea tragerilor una dintre persoanele prevăzute la art. 33 devine inaptă pentru îndeplinirea atribuțiilor, tragerea se întrerupe până la înlocuirea acesteia sau, după caz, încetează.

Art. 35. -

(1) Pe timpul executării ședințelor individuale, conducătorul tragerii se poziționează înapoia seriei/trăgătorului și intervine numai în cazul în care nu se respectă modul de desfășurare a ședinței sau se încalcă regulile/măsurile de siguranță.

(2) Locul personalului de serviciu se precizează de către conducătorul tragerii, în funcție de regulile stabilite de conducerea poligonului și de necesitățile organizării și desfășurării activităților.

SECȚIUNEA a 2-a Îndatoririle personalului numit pentru organizarea și conducerea
tragerilor în poligon

Art. 36. -

(1) Conducătorul tragerii răspunde de organizarea și desfășurarea tragerilor în poligon. Pe timpul activității, conducătorului tragerii i se subordonează personalul de serviciu și trăgătorii.

(2) Conducătorul tragerii colaborează nemijlocit cu șeful/comandantul poligonului pentru organizarea/desfășurarea activității și asigurarea respectării măsurilor privind ordinea în poligon pe timpul executării tragerilor.

(3) Conducătorul tragerii are următoarele obligații:

a) prezintă ordinul de tragere șefului/comandantului poligonului sau persoanei desemnate de acesta pentru organizarea activității în poligon;

b) verifică dacă organizarea câmpului de tragere s-a realizat potrivit condițiilor ședinței de tragere;

c) verifică, după caz, prezența personalului de serviciu în poligon, modul cum își cunoaște îndatoririle, instalarea acestuia în dispozitiv, existența și funcționarea mijloacelor de legătură prevăzute pentru organizarea și desfășurarea tragerii;

d) precizează modul de organizare și desfășurare a tragerilor, precum și măsurile de siguranță ce trebuie luate înainte, pe timpul executării și după încetarea acestora;

e) verifică, înainte de începerea tragerilor, dacă programul de acționare a țintelor, modul de instalare a obiectivelor și distanța până la acestea corespund cu prevederile regulamentului/instrucțiunilor de tragere și precizează aliniamentele de deschidere și încetare a focului pentru fiecare obiectiv;

f) stabilește, împreună cu operatorul de la dispozitivul de comandă pentru acționarea țintelor, codul de semnale;

g) verifică trăgătorii în ceea ce privește cunoașterea condițiilor ședinței de tragere și a măsurilor de siguranță și precizează regulile de desfășurare, în ordine, a activităților în poligon;

h) comandă activitățile pentru executarea tragerii;

i) urmărește respectarea măsurilor de siguranță și ordonă încetarea tragerii, ori de câte ori situația o impune;

j) verifică, la începutul și după finalizarea tragerilor, prezența efectivelor, armamentul, încărcătoarele, cartușierele, benzile, muniția neconsumată și tuburile-cartuș recuperate;

k) ordonă ofițerului de serviciu în poligon retragerea personalului din posturile de pază.

Art. 37. -

(1) Ofițerul de serviciu în poligon se subordonează conducătorului tragerii și poartă răspunderea pentru respectarea ordinii și siguranței în poligon. Lui i se subordonează ajutorul ofițerului de serviciu, personalul din posturile de pază și observatorii.

(2) Ofițerul de serviciu are următoarele obligații:

a) asigură ridicarea fanionului roșu (aprinderea becului roșu) în timpul executării tragerilor pe timp de zi sau de noapte;

b) ordonă șefului serviciului de pază să execute cercetarea poligonului și instalarea personalului în posturile de pază;

c) verifică instalarea și funcționarea punctelor de aprovizionare cu muniție;

d) dă misiunea observatorului, verifică și dispune instalarea în locurile stabilite a medicului și a armurierului;

e) primește raportul de la șeful serviciului de pază despre instalarea personalului în posturile de pază și despre rezultatele cercetării poligonului, după care raportează conducătorului tragerii că paza a fost instalată, poligonul este liber și se poate începe tragerea, folosind formularea "Domnule...... paza poligonului este instalată, poligonul este liber - se poate trage";

f) organizează asanarea poligonului, strângerea tuburilor-cartuș și centralizează datele privind muniția consumată și cea rămasă;

g) urmărește ca, înaintea plecării din poligon, fiecărui trăgător să îi fie verificate arma și încărcătoarele/cartușierele/benzile;

h) dă ordin pentru coborârea fanionului roșu, adunarea personalului de serviciu și primește de la șeful serviciului de pază raportul privind îndeplinirea misiunii, despre care raportează conducătorului tragerii;

i) completează rubricile corespunzătoare atribuțiilor sale în registrul cu evidența tragerilor executate în poligon.

Art. 38. -

Ajutorul ofițerului de serviciu în poligon, dacă se numește, se subordonează ofițerului de serviciu în poligon și îndeplinește atribuțiile ce îi sunt stabilite în responsabilitate.

Art. 39. -

(1) Șeful serviciului de pază se subordonează ofițerului de serviciu în poligon. El poartă întreaga răspundere pentru îndeplinirea corectă a îndatoririlor de către personalul de pază.

(2) Șeful serviciului de pază are următoarele obligații:

a) își însușește datele din schema posturilor și modul de dispunere a acestora în teren;

b) instruiește personalul subordonat asupra modului de îndeplinire a misiunilor ce îi revin și de folosire a mijloacelor de comunicații și de semnalizare;

c) verifică ridicarea fanionului roșu/aprinderea becului roșu și instalarea posturilor de observare;

d) instalează personalul în posturile de pază și execută cercetarea poligonului, iar dacă descoperă oameni, animale, vehicule, ia măsuri pentru evacuarea acestora, dincolo de limitele de siguranță stabilite;

e) raportează ofițerului de serviciu despre instalarea personalului în posturile de pază și rezultatele cercetării poligonului;

f) menține legătura cu posturile de pază și verifică modul de executare a serviciului de către acestea;

g) retrage paza, coboară fanionul roșu/stinge becul roșu și raportează ofițerului de serviciu în poligon situațiile ivite.

Art. 40. -

Personalul din posturile de pază se subordonează șefului serviciului de pază. După instalare, fiecare post stabilește legătura cu șeful serviciului de pază, interzice pătrunderea persoanelor, animalelor sau vehiculelor în spațiul poligonului și raportează situațiile ivite în zona de responsabilitate.

Art. 41. -

Observatorii se subordonează ofițerului de serviciu în poligon și au misiunea de a-i raporta imediat acestuia despre:

a) semnalele date de personalul din serviciul de pază;

b) apariția oamenilor, animalelor, vehiculelor în câmpul de tragere sau în intervalul limitelor de siguranță ale poligonului.

Art. 42. -

Medicul/asistentul medical se subordonează conducătorului tragerii și este obligat ca pe timpul tragerilor să se afle în poligon și să intervină atunci când situația o impune.

Art. 43. -

(1) Armurierul se subordonează conducătorului tragerii și rezolvă incidentele ivite la armament, numai dacă acestea nu pot fi înlăturate de trăgători.

(2) Pirotehnistul autorizat, care este și șeful echipei de asanare a poligonului, se subordonează conducătorului tragerii și își desfășoară activitatea conform precizărilor privind asanarea poligoanelor de tragere, cuprinse în anexa nr. 4.

Art. 44. -

Șeful punctului de aprovizionare cu muniție și distribuitorul/distribuitorii de muniție se subordonează conducătorului tragerii și se numesc, de regulă, din rândul subofițerilor/agenților, cu excepția celor care gestionează muniția și a armurierilor unității, și au următoarele obligații:

a) își însușesc regulile de siguranță pe timpul manipulării muniției;

b) primesc din unitate/depozit muniția necesară executării tragerilor și o transportă în siguranță în poligon și înapoi, după încetarea activității;

c) distribuie trăgătorilor muniția stabilită în condițiile ședințelor de tragere și primesc de la aceștia, prin numărare, muniția neconsumată;

d) țin evidența muniției distribuite și a tuburilor-cartuș recuperate.

CAPITOLUL V Succesiunea activităților în poligon pentru executarea tragerii și
controlul armamentului

Art. 45. -

(1) Succesiunea de principiu a activităților desfășurate pentru executarea tragerilor în poligon este următoarea:

a) organizarea personalului de serviciu în poligon și verificarea acestuia în ceea ce privește cunoașterea atribuțiilor;

b) prezentarea personalului/trăgătorilor în poligon;

c) verificarea cunoașterii de către trăgători a condițiilor și a regulilor de siguranță în poligon;

d) constituirea seriilor;

e) distribuirea muniției/grenadelor;

f) introducerea muniției în încărcătoare;

g) deplasarea pe aliniamentul de tragere;

h) încărcarea armamentului;

i) executarea tragerii/aruncarea grenadelor;

j) încetarea temporară/definitivă a tragerii;

k) descărcarea armamentului;

l) verificarea/controlul armamentului;

m) predarea muniției netrase și recuperarea tuburilor-cartuș;

n) încetarea activității personalului de serviciu în poligon și deplasarea la unitate;

o) verificarea și asanarea poligonului de grenadele și muniția neexplodate, de către o echipă specializată, numită prin ordin de zi/dispoziție zilnică, în conformitate cu precizările prevăzute în anexa nr. 4.

(2) În funcție de situație, succesiunea activităților se poate modifica numai în măsura în care nu este afectată desfășurarea normală a activității și siguranța în poligon.

Art. 46. -

Încetarea tragerii se execută imediat, la comanda conducătorului tragerii sau din inițiativa trăgătorului, în următoarele cazuri:

a) apariția oamenilor, autovehiculelor și a animalelor în câmpul de ținte, a avioanelor și elicopterelor care zboară la mică înălțime pe deasupra poligonului;

b) căderea gloanțelor peste limita zonei de siguranță;

c) pierderea legăturii cu personalul din paza poligonului sau căderea loviturilor în apropierea acestora;

d) raportarea/transmiterea de la/la posturile de pază a semnalului stabilit cu privire la situații care impun încetarea tragerilor;

e) izbucnirea focului în urma executării tragerii cu muniție trasoare sau incendiară;

f) dezorientarea trăgătorilor, mai ales pe timp de noapte;

g) darea semnalului acustic/optic/telefonic "încetarea parțială a tragerilor", care trebuie să fie distinct față de semnalul "încetarea totală a tragerilor";

h) ridicarea fanionului alb, iar noaptea aprinderea becului alb la punctul de conducere - observare și pe stâlpul din centrul poligonului.

Art. 47. -

Verificarea/controlul armamentului, încărcătoarelor și muniției de orice fel se execută obligatoriu la toate ședințele de tragere/pregătire, înaintea plecării din unitate, precum și la încheierea tragerilor/activităților de pregătire.

Art. 48. -

Controlul armamentului se face, în mod obligatoriu, pe aliniamentul de încetare a focului.

Art. 49. -

(1) Pe timpul ședințelor de tragere, conducerea activităților se asigură prin utilizarea comenzilor prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Pe lângă comenzile generale prevăzute în anexa nr. 5, inspectoratele generale pot introduce suplimentar în instrucțiunile proprii și altele, în funcție de modul de desfășurare a tragerilor și de necesitățile de aplicare a regulilor de siguranță în poligon pe care le-au instituit.

Art. 50. -

După încheierea ședințelor de tragere se întocmește un proces-verbal pentru justificarea muniției, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

CAPITOLUL VI Aprecierea tragerilor și evidența rezultatelor obținute

SECȚIUNEA 1 Aprecierea tragerilor

Art. 51. -

(1) Numărul, frecvența, tipul tragerilor și personalul care le execută se reglementează în manualele pentru instruirea de bază, în prezentul regulament pentru structurile cărora li se aplică actul normativ și în instrucțiunile inspectoratelor generale pentru efectivele acestora.

(2) În cursul unui an de pregătire personalul care va executa trageri potrivit acestui regulament efectuează cel puțin câte o tragere trimestrial, din care a 4-a este de verificare.

(3) Personalul care, din diferite motive, nu poate participa la tragerile/verificările planificate le execută la alte date, astfel încât să parcurgă, în mod obligatoriu, întregul program de pregătire în domeniu.

Art. 52. -

(1) Personalul din unități se apreciază la ședințele de tragere cu unul dintre următoarele calificative:

a) " corespunzător";

b) " necorespunzător".

(2) Personalului care la încheierea anului de pregătire a obținut calificativul "corespunzător" i se va înscrie în aprecierea/evaluarea anuală de serviciu punctajul pentru "foarte bine", iar celuilalt, pentru "necorespunzător".

(3) Pentru evaluarea la instruirea pentru trageri a personalului aflat la formare inițială, a celui care frecventează diferite tipuri de formare continuă, precum și în situația unor concursuri sau examene, unitățile organizatoare ale activităților vor realiza grile care să permită acordarea de note.

(4) Se interzice repetarea unei ședințe de tragere în scopul măririi calificativelor inițiale.

(5) Șefii de unități stabilesc, în limita cantității de muniție la dispoziție, repetarea ședințelor de tragere curente de către personalul care obține constant calificative nesatisfăcătoare, precum și antrenarea suplimentară a acestuia, în limita cantității de muniție la dispoziție și a normelor de consum aprobate prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative,

Art. 53. -

(1) În afara condițiilor prevăzute la fiecare ședință, trăgătorul se apreciază cu calificativul "necorespunzător" dacă, înainte sau pe parcursul desfășurării ședinței:

a) trage involuntar;

b) trage după semnalul "Încetarea parțială/totală" sau după comanda "Serie încetați - asigurați/Serie încetați - descărcați";

c) trage în ținte aflate pe direcția altui trăgător;

d) este găsit cu cartuș pe țeavă la controlul armamentului;

e) trage nejustificat cu altă armă decât cea pe care o are în primire;

f) îndreaptă arma într-o altă direcție decât cea de tragere.

(2) În situația tragerilor cu grenadele de mână se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1).

Art. 54. -

(1) Pentru nevoi de analiză comparativă a rezultatelor pe categorii de personal sau pentru stabilirea calificativelor generale la nivel de unitate/subunitate se vor însuma, numeric, calificativele individuale și se va considera:

a) " foarte bine", dacă 50% dintre cei care au tras au obținut calificativul "corespunzător" (66% dacă trag 3 persoane);

b) " necorespunzător", dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru calificativul "foarte bine".

(2) În situația personalului prevăzut la art. 51 alin. (3), aprecierea se face pe baza mediei notelor obținute de către efectivele structurii respective, care se convertesc în calificative, potrivit sistemului aplicabil în învățământul MIRA.

SECȚIUNEA a 2-a Evidența rezultatelor obținute la trageri

Art. 55. -

(1) Evidența rezultatelor se ține în scopul cunoașterii nivelului individual de pregătire a personalului și a grupelor, echipelor, subunităților care acționează întrunit, a unităților în ansamblu, în vederea luării măsurilor pentru menținerea și dezvoltarea deprinderilor privind tragerile.

(2) Evidența rezultatelor obținute la tragere se ține de către șeful nemijlocit, instructorul de tragere/ofițerul specialist cu pregătirea personalului, după caz.

CAPITOLUL VII Ședințe individuale comune de tragere

Art. 56. -

(1) Ședințele din acest regulament se execută, în mod obligatoriu, pe timpul anului de pregătire, de către personalul unităților aparatului central al ministerului, precum și de către cel stabilit de inspectoratele generale/similare din cadrul structurilor subordonate acestora.

(2) Ședințele individuale comune de tragere sunt prevăzute în anexa nr. 7, iar modelele de ținte specifice fiecărei ședințe de tragere sunt prevăzute în anexa nr. 8.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 57. -

(1) În vederea îndeplinirii scopurilor specifice de instruire pentru trageri, inspectoratele generale/similare elaborează, cu respectarea cadrului general realizat prin prezentul regulament, instrucțiuni proprii, pe care le supun spre avizare Direcției generale management resurse umane, Direcției generale management operațional, Direcției generale management logistic și administrativ.

(2) Instrucțiunile proprii de tragere ale inspectoratelor generale/similare se elaborează și se testează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 58. -

(1) Instrucția de bază pentru trageri a personalului MIRA se desfășoară în conformitate cu manualele de tragere unice elaborate în acest scop.

(2) Manualele de tragere unice se întocmesc, sub coordonarea Direcției generale management resurse umane, de către grupurile de lucru constituite din specialiști ai inspectoratelor generale/similare și ai instituțiilor de învățământ.

Art. 59. -

(1) În cadrul instruirii pentru trageri se utilizează și aparatura de simulare aflată în dotarea unităților și a instituțiilor de învățământ.

(2) În procesul de instruire a personalului poate fi utilizat și armamentul de antrenament cu muniție cu vopsea marcatoare.

Art. 60. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

ORDIN/DISPOZIȚIE DE TRAGERE
(model)

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE Exemplarul nr.
Unitatea .....

ORDIN/DISPOZIȚIE DE TRAGERE
Nr. ... din ...

1. În baza planului de formare continuă, în ziua de ......................, personalul unității va executa în poligonul ............................... trageri .........................., astfel:

Denumirea grupei subunității/unității Ședința de tragere Denumirea muniției Norma Efectivul Total muniție Orele între care se execută Observații

2. Pentru conducerea tragerilor și asigurarea măsurilor de siguranță în poligon se numește următorul personal de serviciu:

Funcția Gradul, numele și prenumele Unitatea din care face parte Orele de desfășurare Observații
Conducătorul tragerii
Șefii sectoarelor de tragere
Ofițer de serviciu
Ajutor ofițer de serviciu
Șeful serviciului de pază
Personalul pentru pază
Șeful echipei de asanare
Observator
Medic (sanitar)
Armurier
Șef punct alimentare cu muniție
Distribuitor muniție

3. Muniția se va ridica de către ............ în ziua de ...............

4. Personalul a fost verificat potrivit prevederilor art. din ............ de către ........... și se (nu se) admite la tragere ........... (semnătura)

Șeful unității,

ANEXA Nr. 1A la regulament

FIȘĂ
cuprinzând măsurile suplimentare de siguranță în poligonul ............
(model)

1. ȘEDINȚA DE TRAGERE ..............................

2. DATA ............................................................

3. MĂSURI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ

a.

Șeful unității, Conducătorul tragerii,

ANEXA Nr. 2 la regulament

SCHEMA*)
organizării câmpului de tragere cu armamentul din dotare

*) Schema este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 la regulament

SEMNE DE PREVENIRE*)
și indicatoare folosite în poligon

*) Semnele de prevenire sunt reproduse în facsimil.

Indicator pentru marcarea limitelor poligonului, de culoare galbenă, cu ramă roșie

Barieră pe drumurile de acces spre poligon, având forma unei bariere de la trecerile la nivel cu calea ferată

Dispozitiv de semnalizare folosit la ridicarea fanioanelor din adăposturile sub parapet

Indicator pentru marcarea direcțiilor periculoase și a limitelor tragerii, de culoare galbenă, cu ramă roșie

ANEXA Nr. 4 la regulament

PRECIZĂRI
privind asanarea poligoanelor de tragere

1. Folosirea poligoanelor și desfășurarea tragerilor în siguranță sunt condiționate de executarea asanării acestora atunci când situația impune.

Răspunderea nemijlocită a organizării asanării poligoanelor permanente de către personalul specializat revine comandanților/șefilor acestora. La poligoanele de unitate amenajate temporar, care nu au prevăzute în statul de organizare funcții de comandanți/șefi ai acestora asanarea se organizează de către comandanții/șefii unităților respective.

În funcție de tipul poligonului, despre verificarea executării măsurilor de asanare conducătorul tragerii va raporta fie comandantului/șefului poligonului la poligoanele permanente, fie comandantului/șefului unității la poligoanele amenajate temporar.

2. Asanarea poligoanelor constă în:

a) organizarea și executarea observării în vederea descoperirii la timp a munițiilor, elementelor de muniții și materialelor de marcare a focului neexplodate;

b) căutarea, identificarea, marcarea și apoi distrugerea grenadelor de mână, grenadelor antitanc, grenadelor de aruncător și mijloacelor de marcare a focului, neexplodate;

c) strângerea și predarea deșeurilor metalice rezultate.

Organizarea observării poligonului în scopul descoperirii munițiilor neexplodate se realizează odată cu organizarea tragerilor, iar distrugerea acestora, imediat ce au fost semnalate că nu au explodat, în cazul aruncării grenadelor de mână, sau după terminarea ședinței, în cazul tragerilor cu aruncătoarele de 40 mm, AG-7 ori cu elemente de marcare a focului.

În situația în care distrugerea munițiilor sau elementelor de muniții nu poate fi efectuată imediat din motive de ordin obiectiv (noapte, ceață deasă), zona se marchează și se pune sub pază până când operațiunea se execută de către personalul specializat.

3. La sosirea în poligon, conducătorii tragerilor sunt obligați să instruiască întregul personal asupra modului de comportare în cazul găsirii de muniții sau elemente de muniții neexplodate.

În cadrul instructajului se precizează interdicția de a fi atinse sau mișcate din loc elementele de muniții neexplodate, obligativitatea de a raporta imediat locul descoperirii acestora, precum și necesitatea cunoașterii semnelor și marcajelor de interdicție ce se instalează în poligoane.

4. Observarea nemijlocită a locului de cădere a grenadelor de mână, antitanc și de aruncător se execută de către personalul numit prin ordinul/dispoziția de tragere, precum și de către celelalte persoane stabilite a-l ajuta pe conducătorul tragerii.

Aceștia raportează imediat ce constată că impactul grenadelor cu obiectivele sau solul nu este urmat de zgomotul caracteristic exploziei.

În cadrul poligoanelor permanente, comandantul poligonului stabilește măsurile de observare a câmpului de tragere.

5. Căutarea grenadelor de mână și a materialelor de marcare a focului neexplodate începe imediat ce trăgătorul/grupul de luptători aflat în câmpul de tragere a terminat executarea ședinței și s-a dat semnalul de încetare temporară a tragerii. Căutarea grenadelor AG-7 (40) începe după executarea tragerii de către tot personalul planificat.

Căutarea munițiilor neexplodate se efectuează, sub conducerea șefului sectorului de tragere, de către personalul desemnat, până la găsirea acestora, urmată de marcarea locului cu steguleț roșu.

6. Nu se admite reluarea aruncării grenadelor de mână decât după distrugerea celor neexplodate.

7. Distrugerea munițiilor și elementelor de muniții neexplodate se efectuează de către echipa de distrugeri a poligonului, în cazul poligoanelor permanente, cu personal propriu, sau de către echipa special constituită și instruită din cadrul unităților care întrebuințează poligoane amenajate temporar.

Compunerea echipei de distrugeri se face prin ordin/dispoziție de zi pe unitate, iar pregătirea tehnică a acesteia, inclusiv în ceea ce privește regulile de protecție a muncii, se realizează sub conducerea șefului asigurării tehnice cu armament și muniții sau a unui specialist în domeniu. Personalul echipei semnează în fișele/tabelul privind protecția muncii.

8. Grenadele de mână de război și cele ale aruncătoarelor antitanc și de 40 mm, precum și elementele de marcare a focului rămase neexplodate se distrug cu ajutorul încărcăturilor de exploziv aplicate pe corpul lor, în locul unde au fost găsite, fără a fi mișcate.

9. Cantitatea de exploziv (trotil) necesară pentru distrugerea munițiilor sau elementelor de muniții și mijloacelor de marcare a focului neexplodate - la prima explozie și la repetarea acesteia, în cazul în care prima explozie nu a determinat distrugerea -, precum și raza maximă a împrăștierii schijelor sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Felul muniției care se distruge Masa încărcăturii de trotil - kg - Raza de împrăștiere a schijelor
la prima explozie la repetarea exploziei
Grenade pentru AG-7 și grenade de mână antitanc 0,2 0,4 500 m
Grenade de mână ofensive și defensive 0,1 0,2 500 m
Focoase și detonatoare 0,1 0,2 500 m
Grenade neletale/Mijloace de marcare a focului 0,1 0,2 300 m

În poligoanele prevăzute cu parabaluri, valuri de pământ sau garduri-parapet din beton, raza de împrăștiere a schijelor se reduce la dimensiunile câmpului de tragere respectiv.

10. Înainte de începerea activității de distrugere, șeful sectorului de tragere sau ofițerul numit să efectueze asanarea, pentru poligoanele temporare, execută următoarele:

a) ordonă ridicarea fanionului roșu pe stâlpul central al sectorului;

b) menține paza instalată sau, după caz, instalează paza în raionul unde se efectuează distrugeri; posturile de pază se dispun, față de locul exploziei, la o distanță egală cu raza maximă de împrăștiere a schijelor, la care se adaugă încă 200-300 m pentru realizarea unei siguranțe depline;

c) precizează împreună cu șeful echipei de distrugere locurile de dispunere a adăposturilor pentru personalul ajutător și pentru cel care aprinde nemijlocit încărcătura, pentru fiecare explozie în parte, precum și locul în care se dispune cantitatea de exploziv scoasă în poligon de către echipa de distrugeri;

d) verifică starea adăposturilor și ia măsuri pentru realizarea de noi adăposturi în cazul în care dispunerea celor existente nu corespunde condițiilor de executare a distrugerilor;

e) stabilește 3 semnale optice și sonore distincte, cum ar fi clopotul, sirena, cartușele de semnalizare sau alte asemenea semnale, pentru prevenirea și adăpostirea personalului, pentru comanda exploziei și pentru ieșirea din adăposturi după explozie.

Prevenirea și adăpostirea personalului se fac cu 5 minute înainte de comanda exploziei.

Semnalele și locul de adăpostire în cazul fiecărei explozii vor fi cunoscute de către toți participanții la activitatea de distrugere.

11. Pentru distrugere, încărcătura de exploziv se fixează cu pământ pe corpul muniției neexplodate, fără a o mișca, astfel încât să fie în contact cât mai strâns. Inițierea exploziei se realizează pirotehnic sau electric.

Inițierea pirotehnică presupune realizarea unui dispozitiv de amorsare compus dintr-o capsă pirotehnică și fitil ordinar, fixat la capsă prin sertizare. Lungimea fitilului ordinar se calculează în funcție de viteza de ardere a acestuia, care este de aproximativ 1 cm/sec, și timpul necesar operatorului pentru deplasare în adăpost, la care se adaugă încă 15-20 cm pentru siguranță. În orice situație, lungimea fitilului ordinar nu va fi mai mică de 50 cm.

Inițierea electrică constă în folosirea unui explozor sau a unei surse de curent de tip baterie anodică sau acumulator, o capsă electrică și un cablu electric pentru transmiterea impulsului.

După confecționarea amorsei și introducerea capsei în locașul din corpul calupului de exploziv, cablul electric se ancorează cu un țăruș, pentru a se evita scoaterea capsei pe timpul întinderii cablului. Este interzisă împănarea capselor, în locașele lor din calupul de exploziv, cu pene de lemn, hârtie, cuie sau alte asemenea materiale.

12. Pe timpul pregătirii și executării distrugerii se au în vedere următoarele reguli de bază:

a) adăposturile pentru operatorii care lucrează nemijlocit la inițierea încărcăturii se dispun la cel puțin 150 m, în cazul poligoanelor deschise, față de locul exploziei, iar pentru restul personalului, la 200-300 m. Pentru explozivii scoși în poligon se amenajează un adăpost la 150-200 m față de locul exploziei și la cel puțin 50 m față de adăposturile în care se găsește personalul;

b) la pregătirea amorsei și montarea ei în calupul de trotil lucrează o singură persoană, aceeași care urmează să inițieze și explozia;

c) pe timpul lucrului, personalul, cu excepția șefului echipei de distrugeri, nu poartă asupra sa chibrituri sau alte mijloace de aprindere. Cheia de la explozor, în cazul folosirii acestuia, se păstrează și se mânuiește numai de șeful echipei;

d) ieșirea personalului din adăposturi se face numai la semnal. După explozie, șeful sectorului de tragere sau ofițerul numit la conducerea activității de asanare verifică locul exploziei și constată dacă muniția sau elementele de muniție au fost distruse sau nu.

13. În situația în care explozia nu a avut loc în timpul prevăzut se așteaptă cel puțin 15 minute, după care, fără a se da semnalul de ieșire din adăposturi, șeful echipei de distrugere se deplasează pentru a descoperi și remedia defecțiunile; celălalt personal rămâne în adăposturi.

În cazul în care muniția nu a explodat sau nu a fost distrusă se pregătește o nouă explozie, folosindu-se cantitatea de exploziv prevăzută în tabel pentru explozia repetată.

14. Strângerea schijelor mari și a deșeurilor metalice din poligoanele permanente se realizează de către personalul acestora, iar în poligoanele temporare, de către unitatea care a folosit poligonul, sub conducerea șefului echipei de distrugere.

Personalul participant la adunarea deșeurilor se instruiește referitor la:

a) cunoașterea indicatoarelor de marcare a locurilor în care se găsesc muniții sau elemente de muniții neexplodate;

b) interdicția efectuării de săpături în gropile făcute de grenade sau în locurile în care există indicii privind intrarea acestora în pământ;

c) modul de comportare în situațiile în care se descoperă grenade, focoase, detonatori sau mijloace de marcare a focului neexplodate și nemarcate.

15. Predarea în circuitul economic a schijelor și deșeurilor metalice rezultate din asanarea poligoanelor se execută în conformitate cu reglementările în vigoare numai după o verificare suplimentară, amănunțită, pentru a se preîntâmpina predarea de elemente încărcate cu explozivi.

ANEXA Nr. 5 la regulament

COMENZI
utilizate pentru conducerea activităților pe timpul ședințelor
de tragere

Nr. crt. Denumirea activității ce se desfășoară Comenzi
1. Prevenirea personalului din poligon asupra începerii tragerilor Serie, atenție!
Distribuiți muniția!
2. Încărcarea armamentului Serie, pentru tragere în picioare/culcat/în genunchi, încărcați!
3. Începerea tragerii Serie, foc!
4. Pregătirea grenadei pentru funcționare și aruncare Pregătiți grenada!
5. Aruncarea grenadei Cu grenada, foc!
6. Deplasarea seriei de trăgători de pe un aliniament pe altul Serie, înainte!
7. Oprirea seriei Serie, stai!
8. Încetarea parțială a tragerii Serie, încetați-asigurați!
9. Încetarea totală și descărcarea armamentului Serie, încetați-descărcați!
10. Controlul armamentului Serie, armele la control!
Pistoalele în toc!

ANEXA Nr. 6 la regulament

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea ...................................................

PROCES-VERBAL
Nr. ................... din ...................

- Model -

1. Încheiat astăzi: .........................................................

2. În baza Ordinului/Dispoziției de tragere nr. ............................. din .................................. comisia formată din:

a) conducătorul tragerii: ..................................................;

b) ofițerul de serviciu în poligon: ........................................;

c) șeful punctului de aprovizionare cu muniție: ........................... .

3. S-a executat:

Ședința nr. .....................................

4. Consumul de muniție:

Nr. crt. Denumirea muniției U.M. Cantitatea distribuită Cantitatea consumată Preț unitar Valoare totală Tuburi cartuș rezultate Preț unitar Valoare totală Tuburi cartuș pierdute Cantitatea neconsumată
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Justificarea tuburilor cartuș pierdute (responsabilități): ..................

5. Alte constatări ..........................................................

.............................................................................

6. Față de cele constatate, comisia propune (enumerare exemplificativă):

a) scăderea din evidența de unitate a cantităților de muniții consumate, menționate în coloana nr. 4;

b) înregistrarea în evidența de unitate a cantităților de elemente de muniții rezultate în urma executării tragerii;

c) înregistrarea în evidență a ... kg. deșeuri metalice rezultate din dezasamblarea cartușelor, în valoare de ... lei;

d) darea la scădere (imputarea în sarcina ...) a sumei de ...lei, reprezentând contravaloarea a ... tuburi cartuș pierdute.

COMISIA Verificat
ADJUNCT PENTRU LOGISTICĂ

ANEXA Nr. 7 la regulament

ȘEDINȚELE
individuale comune de tragere

1. ȘEDINȚA DE TRAGERE NR. 1 - CU PISTOLUL, ZIUA

1.1. Scop: antrenarea trăgătorilor pentru executarea tragerii pe timp de zi, cu precizie, asupra obiectivelor fixe.

1.2. Descrierea obiectivelor, distanțele, pozițiile și timpul pentru tragere:

a) obiectiv - ținta "Piept cu cercuri" dispusă pe un panou de 0,60 m x 0,75 m;

b) distanța - 15 m;

c) poziția pentru tragere - în picioare;

d) timp - 1 minut.

1.3. Cartușe alocate: 6

1.4. Aprecierea: se va efectua în funcție de numărul de puncte obținute, după cum urmează:

Calificativ Număr de puncte
Corespunzător minimum 31

1.5. Modul de executare a ședinței

a) seria se dispune pe aliniamentul de așteptare;

b) seria se deplasează pe aliniamentul de plecare unde trăgătorilor li se distribuie câte 6 cartușe pe care le introduc în încărcător; încărcătorul se introduce în mânerul pistolului, fără a se băga cartuș pe țeavă; pistolul se pune în toc, care va avea capacul deschis;

c) la comanda: "Serie, înainte!", aceasta se deplasează pe aliniamentul de tragere;

d) la comanda: "Serie, în picioare, încărcați!", trăgătorii iau poziția de tragere în picioare, scot pistolul din toc și introduc cartuș pe țeavă;

e) la comanda: "Serie, foc!" se execută tragerea asupra țintei;

f) la încetarea parțială a tragerii, conducătorul tragerii comandă: "Serie, încetați - asigurați". Trăgătorii asigură armamentul și rămân în poziția pentru tragere;

g) la încetarea totală a tragerii, conducătorul tragerii comandă: "Serie, încetați - descărcați!". Trăgătorii scot încărcătorul din armă, apoi cartușul din camera cartușului, dacă a mai rămas, și îl introduc în încărcător;

h) la comanda: "Serie, armele la control!", trăgătorii rămân în poziția pentru tragere, dezasigură pistolul, pun cocoșul în poziția armat, iar încărcătorul în mâna dreaptă, între degetul mare și mânerul pistolului, cu alimentatorul în sus;

i) la apropierea conducătorului tragerii prin înapoia trăgătorilor, aceștia trag manșonul închizător înapoi cu degetul mare și arătătorul mâinii stângi, după care ridică pistolul în sus, astfel încât conducătorul tragerii să poată vedea camera cartușului și încărcătorul;

j) la comanda: "Pistolul în toc!", trăgătorii dau drumul manșonului închizător, percutează, asigură arma și o introduc în toc, rămânând cu încărcătorul în mâna dreaptă, în cazul în care nu au tras toate cartușele alocate;

k) se înmânează cartușele netrase distribuitorului de muniție, care le predă la punctul de aprovizionare.

2. ȘEDINȚA DE TRAGERE NR. 2 - CU PISTOLUL, ZIUA

2.1. Scop: antrenarea trăgătorilor pentru executarea tragerii ziua, în timp scurt, asupra obiectivelor fixe.

2.2. Descrierea obiectivelor, distanțele, pozițiile și timpul pentru tragere:

a) obiectiv - ținta "Siluetă brâu";

b) distanța - 15 m;

c) poziția pentru tragere - în picioare;

d) timp - 30 de secunde.

2.3. Cartușe alocate: 6

2.4. Aprecierea: se va efectua în funcție de numărul de gloanțe care au lovit ținta, după cum urmează:

Calificativ Număr de lovituri
Corespunzător minimum 3

2.5. Modul de executare a ședinței

Este similar celui de la ședința nr. 1 de tragere.

3. ȘEDINȚA NR. 3 DE TRAGERE - CU PISTOLUL, ZIUA/NOAPTEA

3.1. Scop: antrenarea trăgătorilor pentru executare, după deplasare, a tragerii asupra obiectivelor fixe, ziua sau noaptea, asupra țintelor neiluminate.

3.2. Descrierea obiectivelor, distanțele, pozițiile și timpul pentru tragere:

a) obiectiv - ținta "Siluetă în picioare";

b) distanța - 15 m; 10 m noaptea;

c) poziția pentru tragere - în picioare;

d) timp - 1 minut.

3.3. Cartușe alocate: 6

3.4. Aprecierea: se va efectua în funcție de numărul de gloanțe care au lovit ținta, după cum urmează:

Calificativ Număr de lovituri
Corespunzătoror minimum 3

NOTĂ: Șefii unităților pot să opteze pentru executarea ședinței pe timp de zi sau de noapte, în funcție de obiectivele de pregătire stabilite.

3.5. Modul de executare a ședinței

a) este similar celui de la ședința nr. 1 de tragere, cu modificările necesare pentru situația desfășurării activității pe timp de noapte;

b) trăgătorii vor deschide focul după executarea unei alergări pe distanța de 20 m.

4. ȘEDINȚA NR. 4 DE PREGĂTIRE - CU PISTOLUL, ZIUA

4.1. Scop: antrenarea trăgătorilor pentru executarea tragerii pe timp de zi, cu precizie, asupra zonei picioarelor.

4.2. Descrierea obiectivelor, distanțele, pozițiile și timpul pentru tragere:

a) obiectiv - ținta "Siluetă picioare";

b) distanța - 15 m;

c) poziția pentru tragere - în genunchi;

d) timp - 30 de secunde.

4.3. Cartușe alocate: 4

4.4. Aprecierea: se va efectua în funcție de numărul de gloanțe care au lovit ținta, după cum urmează:

Calificativ Număr de lovituri
Corespunzător minimum 2

4.5. Modul de executare a ședinței

Este similar celui de la ședința nr. 1 de tragere, cu modificările necesare pentru situația utilizării poziției de tragere în genunchi.

ANEXA Nr. 8*) la regulament

MODELE DE ȚINTE

1. Ținta "Piept cu cercuri"

2. Ținta "Siluetă brâu"

3. Ținta "Siluetă în picioare"

4. Ținta "Siluetă picioare"

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.

;
se încarcă...