Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 867/2016 privind colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (BCE/2016/13)
Număr celex: 32016R0867

Modificări (...)

În vigoare de la 21 iunie 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatele (2) și (5),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1 și 34.1,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (1),

(1) Avizul Comisiei din 7 august 2015 referitor la proiectul de regulament al Băncii Centrale Europene privind colectarea datelor granulare în materie de credite și riscuri de credit.

întrucât:

(1) Datele cu caracter granular cu privire la credite și la riscul de credit (denumite în continuare "date cu privire la credite") cuprind informații detaliate și individuale referitoare la instrumente care generează risc de credit pentru societățile care acceptă depozite, societăți financiare, altele decât societățile care acceptă depozite sau vehiculele de gestionare a activelor, care desfășoară toate activități de creditare la o scară semnificativă. Aceste informații detaliate sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Eurosistemului, ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și ale Comitetului european pentru risc sistemic, inclusiv analiza politicii monetare și operațiunile de politică monetară, gestionarea riscurilor, supravegherea stabilității financiare precum și politica și cercetarea macroprudențială. Aceste date vor fi de asemenea utile in scopuri de supraveghere bancară în contextul Mecanismului unic de supraveghere (MUS).

(2) Articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), sprijinită de băncile centrale naționale (BCN) din cadrul SEBC, colectează informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC de la autoritățile naționale competente sau direct de la agenții economici. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabilește unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare, și dă BCE dreptul de a excepta, total sau parțial, categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(3) Datele cu privire la credite vor contribui în mod substanțial la îmbunătățirea statisticilor existente și a celor noi, în curs de elaborare, ale SEBC, întrucât oferă defalcări și detalii importante care nu sunt disponibile din sursele de date utilizate în prezent, cum ar fi informațiile privind structura și modelele de risc ale creditelor acordate de sectorul financiar. De exemplu, datele cu privire la credite vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea calității statisticilor privind: (a) creditele acordate în funcție de dimensiunea societăților, o caracteristică esențială pentru evaluarea și monitorizarea acordării de credite întreprinderilor mici și mijlocii; (b) liniile de credit defalcate în funcție de sectorul contrapărții; (c) creditele acordate societăților nefinanciare defalcate în funcție de activitatea economică; (d) creditele garantate cu garanții imobiliare; și (e) creditele transfrontaliere și veniturile aferente ca parte a statisticilor privind balanța de plăți ale statelor membre a căror monedă este euro.

(4) Disponibilitatea datelor cu privire la credite va îmbunătăți gradul de utilizare a informațiilor de nivel micro, care sunt în prezent colectate cu privire la emisiunile de titluri de valoare și statisticile privind deținerile de titluri de valoare, și va contribui la monitorizarea și promovarea integrării și stabilității financiare în cadrul Uniunii. În cele din urmă, datele cu privire la credite referitoare la sucursale rezidente în afara zonei euro și ale căror sedii principale sunt rezidente într-un stat membru raportor sunt importante pentru îndeplinirea misiunilor SEBC, în special a celor privind analiza politicii monetare și stabilitatea financiară. În plus, datele pot fi utile în scopuri de supraveghere macroprudențială, de exemplu în analizele stabilității financiare, în evaluarea riscurilor și în simulările de criză. Articolul 8 alineatul (1) litera (d) și alineatul (4a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 permit în prezent, în mod specific, utilizarea în scopul supravegherii a datelor statistice colectate în temeiul articolului 5 din Statutul SEBC.

(5) Un set cuprinzător de date analitice armonizate cu privire la credite ar trebui să minimizeze sarcina de raportare prin creșterea, în timp, a stabilității cerințelor de raportare. Acest aspect este important întrucât încorporarea modificărilor în sistemele de prelucrare a datelor cu un nivel ridicat de automatizare ale agenților raportori poate fi foarte costisitoare. În plus, setul armonizat de date cu privire la credite va furniza mai multe detalii, ceea ce va determina o minimizare a necesității de a adresa solicitări suplimentare agenților raportori.

(6) Decizia BCE/2014/6 stabilește procedura pentru dezvoltarea unui cadru pe termen lung pentru colectarea datelor cu caracter granular cu privire la credite bazat pe cerințele armonizate de raportare statistică ale BCE. Acesta are drept obiectiv să asigure instituirea: (a) unor seturi de date cu caracter granular cu privire la credite la nivel național, care vor fi operate de toate BCN din Eurosistem în conformitate cu standardele minime comune; și (b) unei baze comune de date analitice cu caracter granular cu privire la credite (denumită în continuare "AnaCredit"), care va fi folosită de membrii Eurosistemului și care cuprinde date de intrare de la toate statele membre a căror monedă este euro.

(7) Recomandarea BCE/2014/7 adresează BCN ale statelor membre a căror monedă nu este euro, dar care se pregătesc să adere la cadrul pe termen-lung, invitația de a aplica dispozițiile Deciziei BCE/2014/6. Pentru a lărgi acoperirea geografică a acesteia, precum și sfera datelor pe care le conține, și pentru a mări gradul de armonizare în cadrul Uniunii, AnaCredit ar trebui să poată fi accesată, pe bază voluntară, de statele membre din afara zonei euro, în special de cele care participă la MUS.

(8) Deși măsurile pregătitoare prevăzute de Decizia BCE/2014/6 aveau drept scop definirea unui "grup de bază de seturi armonizate de date cu caracter granular cu privire la credite care urmează a fi furnizate BCE de către BCN pe termen lung", rezultatul procedurii de evaluare a avantajelor și a costurilor a demonstrat existența unor cerințe foarte ferme din partea utilizatorilor care subliniau nu doar necesitatea unui "grup de bază de seturi de date", ci și a unei liste cuprinzătoare de atribute ale datelor și de măsuri care caracterizează instrumentele care generează risc de credit pentru unitățile de observare statistică cu obligații de raportare. În plus, nivelul îmbunătățit de armonizare rezultat ar trebui să majoreze comparabilitatea datelor între țări și între instituții, asigurându-se astfel o calitate mai ridicată a datelor destinate analizei.

(9) Obiectivul AnaCredit este acela de a oferi, alături de alte cadre statistice care colectează informații cu caracter granular, o perspectivă analitică asupra riscului de credit al agenților raportori, indiferent de instrumentul financiar, tipul de expunere sau clasificarea contabilă. În acest sens, cerințele prevăzute de prezentul regulament urmăresc să asigure că agenții raportori furnizează BCN un set comun de informații armonizate.

(10) Întrucât colectarea semnificativ eterogenă actuală a datelor cu privire la credite în țările participante poate fi armonizată doar în mod gradual, AnaCredit ar trebui să fie instituită în etape. Această abordare etapizată ține de asemenea cont de timpul necesar agenților raportori pentru a se conforma diverselor cerințe cu privire la date. În general, gradul de acoperire și conținutul datelor care urmează să fie colectate în cadrul diferitelor etape ar trebui să fie definite cât mai curând posibil, astfel încât toți agenții raportori să se poată pregăti în vederea utilizării unui set armonizat de concepte și definiții. Prin urmare, pentru fiecare etapă ulterioară, Consiliul guvernatorilor va adopta o decizie cu cel puțin doi ani înainte de implementarea acesteia. În vederea minimizării costurilor și a volumului de lucru pentru agenții raportori, într-o etapă ulterioară va fi analizată și posibilitatea furnizării pe baza tehnicilor de eșantionare de informații cu privire la creditele acordate persoanelor fizice pentru achiziționarea de locuințe.

(11) Deși unul dintre obiectivele-cheie pe termen lung ale AnaCredit este acela de a armoniza cerințele de raportare și practicile de implementare, eterogenitatea practicilor curente de colectare a datelor impune păstrarea puterii de decizie a BCN în anumite domenii, de exemplu în ceea ce privește deciziile BCN cu privire la derogările pentru agenții raportori rezidenți mici. Aceste domenii în care BCN dispun de putere de decizie ar trebui reevaluate în fiecare etapă ulterioară pentru a determina dacă poate fi realizată o armonizare și mai avansată între țările participante.

(12) În ceea ce privește sfera de aplicare, etapa 1 de raportare din cadrul AnaCredit ar trebui să includă creditele acordate de instituții de credit persoanelor juridice. Societățile care acceptă depozite, altele decât instituțiile de credit, vehiculele de gestionare a activelor și alte societăți financiare, care toate desfășoară activități de creditare, precum și filialele străine ale acestor entități pot fi incluse într-o etapă ulterioară în categoria unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare. În ceea ce privește instrumentele, sfera de aplicare a raportării cu caracter granular poate fi extinsă la instrumente financiare derivate, alte conturi de primit, elemente extrabilanțiere (precum garanțiile financiare) și credit acordat altor persoane decât cele juridice, inclusiv întreprinzătorilor persoane fizice. Datele cu caracter personal, astfel cum sunt definite de normele aplicabile privind protecția datelor, nu ar trebui colectate în prima etapă, nici pentru creditele luate în comun de mai mulți debitori care implică persoane fizice ca debitori, și nici când persoane fizice sunt afiliate instrumentelor raportate către AnaCredit. Dacă va fi necesară extinderea raportării pentru a include astfel de date cu caracter personal în etapele ulterioare, ar trebui asigurată protecția drepturilor persoanelor fizice în ceea ce privește colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. În plus, etapele ulterioare pot include cerințe de raportare pe bază consolidată. Orice extindere a unităților de observare statistică cu obligații de raportare ar trebui să aibă în vedere dreptul BCN de a acorda derogări agenților raportori mici și ar trebui adoptată cu cel puțin doi ani înainte de introducerea acesteia pentru a acorda agenților raportori și BCN suficient timp pentru implementare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...