Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin strategia actualizată de accelerare a reformei administrației publice cu privire la dezvoltarea unui corp profesionist și apolitic de funcționari publici denumiți manageri publici, precum și a prevederilor Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, referitoare la depolitizarea administrației publice prin asigurarea unui mecanism obiectiv și a unor structuri specializate în monitorizarea carierei și a altor aspecte ce țin de gestiunea corpului managerilor publici,

pentru înlăturarea unor disfuncționalități apărute în gestionarea corpului profesionist al managerilor publici, ce atrage riscul scăderii interesului pentru accesul și rămânerea în acest corp profesionist,

în vederea întăririi capacității administrative a administrației publice din România și a procesului de reformă în general, prin dezvoltarea unui sistem coerent al managerilor publici, bazat pe merit și performanță, lărgirea bazei de selecție la întregul sector public care să atragă și să rețină în sistem persoane cu abilitățile și potențialul necesare,

pentru respectarea angajamentelor asumate de România, prin Acordul de finanțare din 30 mai 2007 dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2005 și prin măsurile adoptate de Comitetul mixt de monitorizare (JMC) a Programelor PHARE privind asigurarea unui cadru normativ îmbunătățit necesar desfășurării proiectului PHARE RO 2005/017-553.01.03.02 "Adaptarea Schemei tinerilor profesioniști la necesitățile reformei funcției publice", în valoare de 3,5 milioane euro, și menținerii finanțării din partea Comisiei Europene, de natură a facilita implementarea celui de-al treilea ciclu al Schemei tinerilor profesioniști, precum și a ciclurilor subsecvente, având în vedere programarea multianuală a proiectului, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează statutul funcționarilor publici numiți într-o funcție publică specifică de manager public.

(2) Statutul managerilor publici este conferit de rolul, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin ca agenți ai schimbării în domeniul reformei administrației publice.

(3) În exercitarea funcției publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce privește proiectarea și implementarea de la nivelurile strategice la cele operaționale a procedurilor și activităților vizând accelerarea reformei administrației publice centrale și locale.

(4) În îndeplinirea rolului prevăzut la alin. (3), managerii publici au responsabilități ce privesc coordonarea de programe, proiecte și activități menite să dezvolte capacitatea administrativă, să promoveze descentralizarea competențelor și să modernizeze administrația publică centrală și locală, cu scopul de a crește calitatea actului administrativ și a serviciilor publice furnizate cetățeanului.

Art. 2. -

(1) Prin prezentul statut se stabilesc reguli specifice privind recrutarea, selecția, programele de formare, evaluarea, numirea, salarizarea și promovarea rapidă a managerilor publici.

(2) În sensul prezentului statut, prin sistemul de promovare rapidă a managerilor publici se înțelege:

a) ocuparea unei funcții publice specifice de manager public superioare celei deținute, ca urmare a rezultatelor evaluării profesionale individuale;

b) ocuparea unei funcții publice generale de conducere sau, după caz, din categoria înalților funcționari publici, în condițiile legii.

CAPITOLUL II Condiții pentru ocuparea funcției publice specifice de manager public Puneri în aplicare (1)

Art. 3. - Jurisprudență (1)

(1) Pot ocupa o funcție publică specifică de manager public, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, absolvenții următoarelor programe:

a) programul de formare specializată în administrația publică, cu durata de 2 ani, organizat pentru obținerea statutului de manager public; Referințe (1)

b) programul de formare specializată în administrația publică, cu durata de un an, organizat pentru obținerea statutului de manager public; Referințe (1)

c) programul Bursa specială "Guvernul României", organizat pentru formarea managerilor din sectorul public, cu condiția ca acesta să fie urmat de un program intensiv de formare specializată în administrația publică, în România, ca o completare a cursurilor prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările și completările ulterioare, care să permită evaluarea absolvenților acestei burse în aceleași condiții și respectând aceleași criterii utilizate în cazul absolvenților programelor prevăzute la lit. a) și b). Decizia privind echivalarea și modulele necesar a fi urmate se ia de către Institutul Național de Administrație, în calitate de organizator al programelor de formare specializată prevăzute la lit. a) și b).

(2) Prin programele de formare prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și, respectiv, prin programul intensiv prevăzut la alin. (1) lit. c), organizate de către Institutul Național de Administrație, denumite în continuare programe de formare, se înțelege: activități de formare în țară și, după caz, în străinătate, stagii practice în țară și, după caz, în străinătate, inclusiv perioada vacanțelor și perioada de la absolvirea programelor respective până la numirea, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, în funcția publică specifică de manager public.

Art. 4. -

Promovarea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin Unitatea centrală pentru reforma administrației publice.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Numărul de locuri pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se stabilește de către Unitatea centrală pentru reforma administrației publice, pe baza propunerii Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, formulate în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. b) pct. 3.

Art. 6. -

(1) Recrutarea și selecția pentru programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se realizează de către Institutul Național de Administrație, prin concurs național, organizat în condițiile legii și potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În vederea participării la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), pot fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a), să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență, respectiv absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor superioare de lungă durată;

b) pentru programul de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b), să fie funcționari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experiență de minimum un an în sectorul public, în specialitatea studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv în specialitatea studiilor superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Modificări (1)

c) să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) lit. a) din Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare;

d) să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

e) să cunoască limba română, scris și vorbit;

f) să aibă capacitatea deplină de exercițiu;

g) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

h) să nu fi fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; Modificări (1)

i) să nu fi deținut calitatea de lucrător sau colaborator al securității, așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să cunoască o limbă de circulație europeană;

l) să nu aibă restricții de a călători în străinătate pentru acele țări avute în vedere de către programul de formare la care participă.

(3) Selecția participanților la programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) se face în urma parcurgerii următoarelor etape, ce se detaliază în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență:

a) verificarea și selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviu;

d) testare specifică destinată evaluării abilităților candidaților raportată la specificul funcției publice de manager public.

Art. 7. -

Participanții la programul intensiv prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) - l).

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

(1) Participanții declarați admiși la unul dintre programele de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b) semnează, înainte de începerea programului respectiv, un angajament cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin care se obligă să lucreze 5 ani în administrația publică. Termenul de 5 ani se calculează începând cu data primei numiri în funcția publică specifică de manager public, efectuată în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Persoanele care au semnat angajamentul prevăzut la alin. (1) ale căror raporturi de serviciu încetează potrivit dispozițiilor art. 97 lit. b), d) și e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) și g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligate să restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru formarea acestora, calculate proporțional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului.

(3) Modelul angajamentului prevăzut la alin. (1) se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Participanții la programul intensiv de formare prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c) respectă obligațiile prevăzute în contractul semnat pentru acordarea bursei speciale "Guvernul României".

(5) Urmărirea creanțelor în cazul nerespectării clauzelor contractule prevăzute la alin. (4) revin inițiatorului programului Bursa specială "Guvernul României".

(6) Obligația prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită și în situațiile în care managerii publici își desfășoară activitatea în cadrul autorităților autonome, structurilor de specialitate ale Parlamentului României, respectiv în cadrul aparatului Administrației Prezidențiale. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Participanții la programele de formare se denumesc după cum urmează:

a) cursanți, participanții la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a);

b) stagiari, participanții la programul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).

(2) Pe întreaga perioadă de formare și până la data numirii în funcția publică specifică de manager public, cursanții și stagiarii au drepturile și obligațiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență. Perioada de formare până la numirea în funcția publică specifică de manager public constituie vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor absolvite. Modificări (1)

(3) Pe întreaga perioadă în care urmează programele de formare specializată prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), cursanții și stagiarii primesc o bursă stabilită prin hotărâre a Guvernului, asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, și plătită de către Institutul Național de Administrație. Jurisprudență (2)

(4) La absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), Institutul Național de Administrație eliberează fiecărui absolvent:

a) un certificat care să ateste absolvirea programului de formare specializată organizat pentru obținerea statutului de manager public;

b) o adeverință care să ateste perioada de desfășurare a programului de formare specializată în administrația publică.

(5) Compartimentele de resurse umane din cadrul instituțiilor sau autorităților publice, la care managerii publici sunt repartizați după absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), în baza adeverinței prevăzute la alin. (4) lit. b), au obligația să înscrie în carnetele de muncă ale acestora, ca vechime în funcția publică și în specialitatea studiilor, perioada de formare.

(6) Participanții la programele de formare sunt obligați să respecte regulamentul de ordine interioară și regulamentele de studii ale Institutului Național de Administrație.

Art. 10. - Modificări (1)

Raporturile de serviciu și contractele de muncă dintre participanții la programele de formare și autoritățile și instituțiile publice unde aceștia și-au desfășurat activitatea ca funcționari publici sau personal contractual, anterior selecției, încetează în condițiile legii.

Art. 11. -

(1) Pe perioada stagiilor în administrația publică din cadrul programelor de formare, participanții sunt sprijiniți și coordonați de către funcționari publici de conducere, denumiți în continuare mentori, desemnați în condițiile prevăzute prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

(2) Activitatea de mentorat este considerată activitate în domeniul didactic și se desfășoară pe baza unui acord instituțional, încheiat în condițiile legii, între Institutul Național de Administrație și autoritatea sau instituția în cadrul căreia își desfășoară activitatea mentorul. Pentru activitatea de mentorat desfășurată, mentorii au dreptul la o indemnizație, al cărei cuantum este stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Pot fi mentori funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) care îndeplinesc următoarele condiții:

a) nu au în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;

b) nu sunt rude sau afini, până la gradul IV inclusiv, și nici soț sau soție cu participantul la stagiu.

(4) Mentorul are următoarele atribuții:

a) urmărește atingerea obiectivelor perioadei de stagiu, precum și respectarea domeniilor și tipurilor de activități specifice;

b) asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității participantului la programele de formare, pe durata stagiului;

c) întocmește un raport de evaluare la sfârșitul perioadei de stagiu.

(5) Domeniile și tipurile de activități specifice pe care mentorul este obligat să le includă în programul stagiilor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de către Institutul Național de Administrație, în colaborare cu autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora își desfășoară activitatea.

(6) Modelul de acord instituțional prevăzut la alin. (2) se stabilește prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

Pe perioada prevăzută la art. 11 alin. (1), participanții la programele de formare nu beneficiază de drepturi bănești din partea autorităților și instituțiilor publice la care își desfășoară stagiul.

Art. 13. -

(1) Calitatea de participant la programele de formare încetează în următoarele situații:

a) absentarea nemotivată în mod repetat de la programele sau de la activitățile de formare;

b) cererea scrisă a participantului de a renunța la programele de formare;

c) abateri disciplinare;

d) neabsolvirea programelor de formare din alte motive imputabile participantului;

e) eliminarea de la programul de formare, în cazul intervenirii unor situații de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e) - m) și o) și la art. 95 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situațiilor respective.

(2) Participanții la programele de formare sunt obligați să ramburseze toate cheltuielile aferente, efectuate pe perioada programului de formare și până la data excluderii din programul de formare, în următoarele situații:

a) cele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d);

b) cele de natura celor prevăzute la art. 94 alin. (1) lit. a), e), f) și m) din Legea nr. 188/1999, republicată, dacă nu se poate relua programul respectiv de formare, la încetarea situațiilor respective.

(3) Condițiile de rambursare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 8.

Art. 14. -

(1) La absolvirea programelor de formare se iau în considerare rezultatele finale obținute în urma calculării mediei ponderate dintre:

a) rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare, rămase definitive în condițiile regulamentelor de studii, cu o pondere de 70%; și

b) rezultatele evaluării abilităților manageriale, realizate de către grupurile de experți independenți pentru evaluarea abilităților manageriale, cu o pondere de 30%.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...