Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 85/2008 privind stimularea investițiilor

Modificări (3), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- interesul public major privind acordarea de măsuri de sprijin pentru stimularea investițiilor, cu respectarea legislației comunitare în domeniul ajutorului de stat;

- importanța orientării măsurilor de sprijin pentru încurajarea dezvoltării anumitor sectoare de activitate, în funcție de prioritățile de dezvoltare ale României și pentru a asigura cele mai eficiente măsuri economico-sociale;

- necesitatea de a orienta investițiile către acele regiuni de dezvoltare care sunt mai puțin vizate de investiții în această perioadă;

- necesitatea de a răspunde cât mai prompt în fața solicitării mediului de afaceri de a reglementa acest cadru privind investițiile, ceea ce conferă caracterul de urgență al acestei ordonanțe,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Scop

Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul juridic general privind măsurile de sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor categorii de investiții.

ARTICOLUL 2 Principii Reviste (1)

Stimularea investițiilor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, se bazează pe următoarele principii:

a) tratament egal - aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor și mijloacelor de acordare de facilități;

b) transparență - aducerea la cunoștința tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la procedura de acordare de facilități pentru investiții;

c) eficiența utilizării facilităților - aplicarea unor criterii de acordare de facilități pentru investiții și de urmărire a realizării lor, care să reflecte avantajele de natură economică ale proiectelor de investiții, luându-se în considerare, după caz, efectele în domeniul social, în cel al protecției mediului și promovarea unei dezvoltări economice durabile;

d) confidențialitatea - garantarea protejării informațiilor referitoare la drepturile de proprietate intelectuală aparținând investitorilor, precum și a altor date care ar putea prejudicia interesele legitime ale acestora;

e) eligibilitatea în funcție de proveniența fondurilor de finanțare.

ARTICOLUL 3 Definiții

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. furnizori de ajutor de stat - autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale ori alte organisme care administrează resurse ale statului sau ale colectivităților locale care acordă ajutoare de stat;

2. autoritatea responsabilă - furnizorul sau inițiatorul de ajutor de stat care asigură aplicarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007. În cazul în care pentru o schemă/un ajutor individual există mai mulți furnizori sau inițiatori de ajutor de stat, autoritatea responsabilă este nominalizată în actul normativ/administrativ prin care se instituie schema/ajutorul individual; Reviste (1)

3. facilități - măsuri de sprijin acordate de către furnizorii de ajutor de stat investitorilor, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență; Reviste (1)

4. investiție - utilizarea capitalului pentru:

a) achiziționarea de active corporale și necorporale, în legătură cu crearea unei noi unități, extinderea unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin realizarea de produse noi, schimbarea fundamentală a procesului global de producție a unei unități existente, precum și achiziția activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achiziție, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent;

b) inițierea unor proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare;

c) crearea de noi locuri de muncă și/sau formarea profesională a angajaților;

d) inițierea unor proiecte legate de valorificarea resurselor de energie regenerabilă, protecția mediului și dezvoltarea durabilă;

5. acord de principiu - document emis de autoritatea responsabilă, prin care aceasta își dă acceptul că proiectul de investiții și investitorul îndeplinesc în principiu condițiile de eligibilitate stabilite în cadrul schemei de ajutor de stat/ajutorului individual. În cazul unui ajutor supus obligației de notificare individuală la Comisia Europeană, confirmarea eligibilității trebuie sa fie condiționată de decizia de autorizare a forului comunitar; Reviste (1)

6. investitor - orice persoană juridică ce realizează investiții în România conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; Reviste (1)

7. plan de investiții - document de planificare care cuprinde principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pe baza fundamentărilor făcute prin studiul de prefezabilitate și/sau marketing asupra necesității și oportunității realizării acestuia, precum și soluțiile funcționale, tehnologice, constructive și economice care urmează a fi realizate.

ARTICOLUL 4 Obiective urmărite în promovarea investițiilor. Sectoare de activitate Reviste (1)

(1) Se acordă facilități pentru investițiile care asigură dezvoltarea acelor domenii prioritare de activitate, în conformitate cu politicile economico-sociale guvernamentale, și contribuie la realizarea unuia dintre următoarele obiective, definite în baza legislației ajutorului de stat:

a) dezvoltare și coeziune regională;

b) protecția și reabilitarea mediului înconjurător;

c) creșterea eficienței energetice și/sau producerea și utilizarea energiei din resurse regenerabile de energie;

d) dinamizarea procesului de cercetare-dezvoltare și inovare;

e) ocuparea și formarea forței de muncă.

(2) Pentru a asigura focalizarea resurselor disponibile în domenii de activitate cu impact major economico-social, corespunzător obiectivelor prevăzute la alin. (1), facilitățile se acordă investițiilor realizate în următoarele domenii:

a) activități de procesare agroindustrială;

b) domenii de vârf ale industriei prelucrătoare;

c) producția și furnizarea de energie electrică și termică; producția de echipamente pentru creșterea eficienței energetice și a gradului de utilizare a resurselor regenerabile de energie; stimularea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie electrică și/sau termică;

d) protejarea și îmbunătățirea calității mediului;

e) distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor;

f) informatică și comunicații;

g) activități de cercetare, dezvoltare și inovare sau dezvoltarea de noi produse;

h) activități de servicii privind forța de muncă.

CAPITOLUL II Facilități

ARTICOLUL 5 Tipurile de facilități Reviste (1)

În vederea stimulării investițiilor, se pot acorda diferite tipuri de facilități de natura ajutorului de stat, care să asigure respectarea criteriilor de acordare în mod transparent și asigurarea compatibilității cu legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat:

a) acordarea de sume nerambursabile la achiziționarea de active corporale și necorporale;

b) acordarea de contribuții financiare de la bugetul de stat pentru locurile de muncă nou-create;

c) acordarea de bonificații de dobândă la contractarea unor credite, precum și alte tipuri de facilități prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 6 Acordarea facilităților Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

(1) Autoritățile responsabile inițiază acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/ajutoare individuale pentru fiecare obiectiv prevăzut la art. 4, cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în domeniul ajutorului de stat. Referințe (1)

(2) Actele normative/administrative prevăzute la alin. (1) reglementează: scopul, obiectivul, durata, formele de ajutor de stat, bugetul, furnizorii de ajutor de stat, costurile eligibile și criteriile de eligibilitate aplicate investitorilor specifice obiectivului pentru care se acordă ajutorul de stat, procedurile de implementare, supraveghere, control, stopare și recuperare a ajutoarelor de stat.

(3) Schemele de ajutor de stat inițiate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se elaborează avându-se în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013.

(4) În vederea asigurării transparenței decizionale, toate schemele de ajutor de stat se publică integral în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe pagina web oficială a furnizorului de ajutor de stat și pe pagina web oficială a Agenției Române pentru Investiții, inclusiv ordinele ministrului de resort cu relevanță în aplicarea acestora. Modificări (2)

ARTICOLUL 7 Condiții de eligibilitate a investițiilor și a investitorilor Reviste (1)

(1) Actele normative/administrative inițiate în baza prezentei ordonanțe de urgență instituie măsuri de sprijin destinate acelor investiții care:

a) sunt localizate în zone cu slabă dezvoltare economică, respectiv cu un PIB/locuitor sub media calculată la nivel național;

b) sunt localizate în județe cu o rată a șomajului mai mare decât rata șomajului înregistrată la nivel național;

c) contribuie la realizarea unor noi obiective de infrastructură sau la modernizarea celor existente;

d) cuprind în ansamblul lor activități de cercetare-dezvoltare și inovare sau implică utilizarea de înaltă tehnologie;

e) conduc la îmbunătățirea eficienței energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie;

f) asigură protecția și reabilitarea mediului înconjurător;

g) asigură dezvoltarea resurselor umane și promovarea incluziunii sociale prin derularea de programe de formare și perfecționare profesională.

(2) În funcție de obiectivele urmărite prin schemele de ajutor de stat se stabilesc:

a) sectoarele de activitate în care se realizează investițiile, definite conform Clasificării activităților din economia națională, corespunzător domeniilor stabilite la art. 4 alin. (2);

b) categoriile de investiții, valoarea acestora, tipurile de facilități corespunzătoare, condițiile de menținere a investiției, precum și alte criterii de acordare;

c) categoriile de investiții care asigură crearea de locuri de muncă; contribuția financiară ce se poate acorda pe fiecare loc de muncă, în funcție de caracteristicile investiției și ale zonei în care aceasta este localizată; definirea în funcție de rata șomajului a zonelor în care investitorii ce creează locuri de muncă beneficiază de diferite tipuri de facilități.

(3) Beneficiază de facilități investițiile și investitorii care îndeplinesc următoarele condiții:

a) contribuie la realizarea a cel puțin unuia dintre obiectivele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor actelor normative/administrative stipulate la art. 6 alin. (1);

b) activitățile desfășurate se încadrează în sectoarele stabilite conform art. 7 alin. (2) lit. a);

c) nu au datorii restante către bugetele componente ale bugetului general consolidat;

d) nu au solicitat Ministerului Economiei și Finanțelor efectuarea plăților scadente pentru credite interne/externe contractate cu garanția statului, precum și către fondul de risc;

e) nu au fost împrumutați cu garanția statului;

f) nu se află în procedură de executare silită sau insolvență, dizolvare sau alte situații reglementate de ordonanță de urgență;

g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care au fost emise, acestea au fost executate conform legii.

(4) Acordarea de facilități pentru investitori este condiționată de obținerea prealabilă a acordului de principiu al autorității responsabile, anterior demarării investiției. În cazul unui ajutor individual ce se intenționează a se acorda în afara unei scheme de ajutor de stat, supus obligației notificării, autoritatea responsabilă trebuie sa emită o scrisoare de intenție către investitori, condiționată de autorizarea Comisiei Europene, privind acordarea ajutorului, înainte de demararea proiectelor.

ARTICOLUL 8 Solicitarea facilităților

(1) Agenția Română pentru Investiții asigură activitatea de promovare a investițiilor îndeplinind rolul de punct de contact și de intermediar între investitori și autoritățile centrale și locale. Modificări (2)

(2) Agenția Română pentru Investiții acordă investitorilor, la cerere, asistență tehnică/îndrumare cu privire la schemele existente în cadrul cărora pot solicita finanțare de la autoritatea responsabilă. Modificări (2)

(3) În cadrul procesului de asistență tehnică/îndrumare, Agenția Română pentru Investiții, la solicitarea investitorilor, încheie cu aceștia un protocol care cuprinde mențiuni referitoare la măsurile de sprijin de care poate beneficia proiectul respectiv, autoritățile responsabile, criteriile de eligibilitate, formele concrete ale măsurilor de sprijin, precum și alte mențiuni necesare demarării proiectului de investiții. Modificări (2)

(4) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la art. 5 investitorul depune la autoritatea responsabilă cererea de acordare a facilităților și planul de investiții, precum și întreaga documentație, conform mecanismului prevăzut în schema de ajutor de stat. Reviste (1)

(5) Autoritatea responsabilă analizează documentația prevăzută la alin. (4) și îndeplinirea condițiilor prevăzute în actele normative/administrative prevăzute la art. 6 alin. (1).

(6) În cazul în care autoritatea responsabilă constată conformitatea documentației și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, emite acordul de principiu în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, cu informarea Agenției Române pentru Investiții. Modificări (2), Reviste (1)

(7) Pentru proiectele de investiții care nu se încadrează în schemele de ajutor de stat existente, autoritatea responsabilă analizează și decide asupra proiectului de investiții și oportunității instituirii de ajutoare individuale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a legislației în domeniul ajutorului de stat. Reviste (1)

ARTICOLUL 9 Agenția Română pentru Investiții Modificări (2)

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei și Finanțelor supune adoptării Guvernului un proiect de hotărâre a Guvernului, prin care se reglementează organizarea, statutul, organele de conducere, atribuțiile și competențele Agenției Române pentru Investiții. Modificări (2)

ARTICOLUL 10 Excepții Reviste (1)

(1) În cazul programelor cu finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, domeniile și regulile specifice de acordare a ajutorului de stat se stabilesc cu respectarea prevederilor respectivelor programe și a regulilor de implementare stabilite pentru acestea, precum și cu respectarea reglementărilor comunitare și naționale în vigoare.

(2) În cazul în care un proiect de investiții poate fi susținut din fonduri nerambursabile provenite din partea Uniunii Europene sau din partea altor donatori, acesta nu este eligibil pentru a fi susținut cu măsuri de natura ajutorului de stat, acordate în baza schemelor elaborate conform prezentei ordonanțe de urgență.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 11 Scheme funcționale

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile responsabile care administrează scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate în derulare, vor transmite Ministerului Economiei și Finanțelor și Agenției Române pentru Investiții o listă cu acestea. Modificări (2)

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile responsabile care administrează scheme de ajutor de stat sau ajutoare individuale, aflate în derulare, vor lua măsuri pentru a asigura deplina compatibilitate a acestora cu legislația specifică în domeniul ajutorului de stat.

(3) Autoritățile responsabile informează Ministerul Economiei și Finanțelor și Agenția Română pentru Investiții în legătură cu adoptarea unor acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat în legătură cu modificarea schemelor existente, în termen de 15 zile de la adoptarea acestora. Modificări (2)

(4) Agenția Română pentru Investiții, pe baza informațiilor primite de la autoritățile responsabile, publică pe site-ul său lista conținând schemele de ajutor de stat și ajutoarele individuale aflate în derulare, listă care se actualizează în mod permanent. Modificări (2)

ARTICOLUL 12 Noi scheme de ajutor de stat

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile responsabile prezintă Ministerului Economiei și Finanțelor o listă de propuneri de acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat, corespunzător atribuțiilor specifice, în conformitate cu obiectivele și domeniile stabilite la art. 4.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor va supune aprobării Guvernului un memorandum cuprinzând propuneri de scheme de ajutor de stat și termene de emitere a acestora, elaborat pe baza documentației primite de la autoritățile responsabile și în funcție de resursele bugetare.

ARTICOLUL 13 Abrogări

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 18.

(2) Pe data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9, prin care se reglementează organizarea, statutul, organele de conducere, atribuțiile și competențele Agenției Române pentru Investiții, se abrogă Legea nr. 390/2002 privind înființarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții Străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2)

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat
p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ștefan Imre,
secretar de stat
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri
Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea

București, 24 iunie 2008.

Nr. 85.

;
se încarcă...