Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Modificări (1), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iunie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a asistenței medicale ambulatorii, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum și necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activității de asistență medicală,

luând în considerare că prin Decizia Curții Constituționale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, a fost declarat neconstituțional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte și proceduri pentru vânzarea spațiilor medicale, începute în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2005, nu sunt definitivate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, funcționează unități medicale înființate și organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin spațiu medical se înțelege spațiul în care se desfășoară efectiv activitate medicală și activitate medicală conexă, precum și cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spațiului comun.

(3) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și cabinetelor medicale înființate și organizate potrivit Ordonanței Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au fost concesionate în urma unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(4) Spațiile prevăzute la alin. (1) și terenurile aferente acestora se vând numai dacă este clarificată situația lor juridică.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică spațiilor medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie.

Art. 2. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență nu sunt aplicabile spațiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecție a unui monument istoric. Acțiuni respinse (2), Jurisprudență (1)

(2) Spațiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pot fi vândute după definitivarea procedurilor legale privind situația juridică a acestora, potrivit legislației în vigoare.

Art. 3. - Jurisprudență (5)

(1) Au dreptul de a cumpăra spațiile ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență medicii, medicii dentiști, dentiștii, biologii, biochimiștii, fizicienii, tehnicienii dentari și celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfășoară activități conexe actului medical și care dețin în mod legal spațiul respectiv, precum și persoanele juridice care, deținând în mod legal spațiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spațiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însoțită de copii certificate de pe actele care atestă deținerea legală a spațiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afișarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(3) Vânzarea spațiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale și județene se face în baza hotărârii consiliului local sau a consiliului județean, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Jurisprudență (2)

(4) Spațiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările ulterioare, pentru care concesionarii nu și-au exprimat intenția de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de aceștia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul.

CAPITOLUL II Reguli privind vânzarea spațiilor medicale

Art. 4. - Jurisprudență (2)

(1) Consiliile județene sau consiliile locale, după caz, pot aproba prin hotărâre lista spațiilor și a terenurilor aferente din proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale ori din proprietatea privată a statului, pentru care sunt mandatate să vândă, ce urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. Listele astfel aprobate sunt afișate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/județean și publicate pe site-ul consiliului local/județean în termen de 15 zile de la aprobare. Jurisprudență (7)

(2) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) au obligația de a comunica actualilor utilizatori, în termen de 15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, faptul că spațiul respectiv face obiectul prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență (1)

(3) În cazul imobilelor proprietate privată a municipiului București, lista spațiilor supuse vânzării se aprobă de către:

a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului București, pentru spatiile aflate în administrarea lor;

b) Consiliul General al Municipiului București, pentru spațiile aflate în proprietatea ori în administrarea acestuia.

Art. 5. - Jurisprudență (2)

(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în fiecare comună, oraș, municipiu, sector al municipiului București sau județ în care există spații ce cad sub incidența prezentei ordonanțe de urgență se constituie o comisie pentru vânzarea spațiilor medicale, denumită în continuare comisie, și o comisie de contestație.

(2) Comisia și comisia de contestație se constituie prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, și fiecare are următoarea componență: Jurisprudență (2)

a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localității sau, după caz, al președintelui consiliului județean din localitatea, respectiv județul în a cărui proprietate sau administrare se află spațiul medical;

b) un reprezentant al autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București;

c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor și, după caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentiști;

d) un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, desemnat de directorul general;

e) 2 consilieri locali ai comunei, orașului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri județeni ai județului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spațiul medical.

(3) În cazul imposibilității membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceștia vor fi înlocuiți de membrii supleanți stabiliți prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean.

(4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea primarilor, respectiv a președinților consiliilor județene, instituțiile prevăzute la alin. (2) au obligația de a-și desemna reprezentanții și/sau, după caz, înlocuitorii.

(5) Membrii comisiei și ai comisiei de contestație își desemnează un președinte. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului București.

(6) Membrii comisiilor nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spațiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spații medicale și nu pot fi soț/soție, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spațiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alți membri din rândul supleanților.

(7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizație pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum și condiții de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau județean, cu avizul direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, și constituie cheltuieli în sensul prevederilor art. 15 alin. (2).

Art. 6. - Jurisprudență (2)

(1) Comisia are următoarele atribuții:

a) desemnează la prima sedință președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei;

b) ține evidența spațiilor medicale care cad sub incidența prezentei ordonanțe de urgență;

c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul și aprobă prețul minim de vânzare al spațiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât prețul stabilit în baza raportului de evaluare;

d) participă la desfășurarea licitației publice cu strigare.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Art. 7. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

(1) Prețul de vânzare al spațiului medical și al terenului aferent se stabilește în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător și comisie, și nu poate fi mai mic decât prețul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidenția și valoarea investițiilor efectuate de către solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investițiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al deținătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăși jumătate din prețul stabilit în raportul de evaluare. Jurisprudență (1)

(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se întocmește de către un evaluator independent autorizat în condițiile legii, care este selectat prin licitație publică, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, de către autoritatea administrației publice locale, titulară a dreptului de administrare asupra spațiilor medicale aprobate a fi vândute.

(3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabilește valoarea spațiului medical și a terenului aferent la prețul de piață pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piață și a criteriilor de evaluare acceptați de comun acord.

(4) Valoarea prevăzută la alin. (3) reprezintă prețul care s-ar putea obține în situația în care orice persoană interesată ar putea cumpăra spațiul respectiv.

Art. 8. - Jurisprudență (2)

(1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spațiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfășurarea procedurii de vânzare și prețul obținut pentru spațiul vândut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.

(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispozițiilor legale poate fi contestată la comisia de contestații, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.

(4) Comisia de contestații este obligată să soluționeze contestațiile în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

(5) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestații în condițiile legislației în vigoare privind contenciosul administrativ. Jurisprudență (1)

Art. 9. - Jurisprudență (3)

Contractul de vânzare-cumpărare a spațiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de soluționare a contestațiilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență, și se semnează, din partea vânzătorului, de președintele consiliului județean ori de primar, după caz.

Art. 10. -

(1) Prețul de vânzare a spațiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea contractului sau în rate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Imobilele dobândite în condițiile prezentei ordonanțe de urgență nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activități decât în scopul desfășurării activității medicale și/sau a activităților conexe actului medical.

(3) În localitățile în care există un singur spațiu medical cu destinația medicină de familie, acesta își va menține destinația în cazul înstrăinării.

(4) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanți ai vânzătorului și un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3), după caz.

(5) În cazul încălcării condițiilor prevăzute la alin. (2) și (3), contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), imobilele reintră în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condițiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

Art. 11. -

(1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situația de a cumpăra, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, două sau mai multe spații medicale situate în aceeași comună, oraș sau municipiu ori în unități administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spații, la alegerea cumpărătorului.

(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 12. -

(1) Vânzarea spațiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuți la art. 3, în următoarele condiții:

a) avans de 15% din prețul de vânzare;

b) rate lunare, eșalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obține acordarea unui termen de grație de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată;

c) perceperea unei dobânzi anuale cel puțin egale cu rata de referință stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadență 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără altă formalitate.

(3) În situația prevăzută la alin. (2), imobilele reintră în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condițiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

Art. 13. -

În cazul vânzării în rate a spațiului medical și a terenului aferent, cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat.

Art. 14. -

(1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce privește efectuarea măsurătorilor cadastrale și intabularea dreptului de proprietate al statului, precum și înscrierea ipotecii prevăzute la art. 13 sunt suportate de către cumpărător.

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea procedurilor de vânzare a spațiului medical, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările obținute.

Art. 15. -

(1) Sumele obținute din vânzarea spațiilor medicale și a terenurilor aferente, proprietate privată a statului, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se fac venit la bugetul de stat, după recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, efectuate de vânzător.

(2) Sumele obținute din vânzarea spațiilor medicale și a terenurilor aferente, proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se fac venit la bugetele locale respective, într-un cont special, și se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile județene sau de consiliile locale vânzătoare.

Art. 16. -

(1) În situația existenței mai multor furnizori de servicii medicale care dețin împreună un spațiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceștia și-a exprimat intenția de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeținător exprimarea intenției de cumpărare sau nu a spațiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.

(2) În cazul în care nu toți codeținătorii cabinetului medical sau ai spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puțin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spațiu deținut în comun.

(3) În situația în care doar unul dintre codeținătorii spațiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător și ceilalți codeținători se stabilesc potrivit convenției dintre aceștia, conform legislației în vigoare.

(4) În situația în care mai mulți codeținători solicită cumpărarea spațiului medical, respectivul spațiu se vinde acestora în cote proporționale cu sumele de bani plătite, dacă prin convenția codeținătorilor nu se stabilește altfel.

Art. 17. -

Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

CAPITOLUL III Vânzarea spațiilor medicale prin licitație publică cu strigare

Art. 18. -

(1) Spațiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap. II, altele decât cele aflate în situația menționată la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitație publică cu strigare.

(2) Prețul minim de pornire este cel stabilit în raportul de evaluare prevăzut la art. 7.

Art. 19. -

(1) Comisia face public anunțul de vânzare a spațiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.

(2) Anunțul de vânzare cuprinde:

a) denumirea și sediul vânzătorului, precum și datele de identificare a spațiului supus vânzării;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...