Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcționarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112, declanșată de Comisia Europeană,

având în vedere necesitatea asigurării finanțării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență,

ținând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanță de urgență a Guvernului va periclita atât funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cât și îndeplinirea obligațiilor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, este constituit și administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a Serviciului de urgență 112, care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și, după caz, transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Numărul unic pentru apelurile de urgență în rețelele publice de telefonie este 112.

(2) Numărul unic pentru apelurile de urgență se apelează atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul. Jurisprudență (3)

(3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112.

(4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) administratorul SNUAU - organul central de specialitate al statului, care administrează, exploatează, întreține și dezvoltă SNUAU, desemnat prin hotărâre a Guvernului;

b) agenții specializate de intervenție - structurile autorităților administrației publice, care au rolul de intervenție imediată pentru soluționarea urgențelor în domeniul ambulanței, Serviciilor Mobile de Urgență, Reanimare și Descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;

c) alertare falsă - utilizarea intenționată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenției agențiilor specializate de intervenție în mod nejustificat; Jurisprudență (1)

d) apel de urgență - orice apel către Serviciul de urgență 112, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;

e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;

f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greșeală;

g) centre de expertiză și coordonare la distanță - structuri specializate în furnizarea de informații specifice, necesare resurselor de intervenție în soluționarea urgențelor;

h) centrul unic pentru apeluri de urgență - structura specializată de preluare și transfer al apelurilor de urgență primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;

i) dispeceratul de urgență - structura specializată de preluare și tratare a apelurilor de urgență primite prin centrul unic pentru apeluri de urgență, aflată în serviciu permanent, operat de agențiile specializate de intervenție;

j) dispeceratul integrat de urgență - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgență, asigură alarmarea și coordonarea echipajelor de intervenție ale tuturor serviciilor specializate de intervenție, cu caracter medical și nemedical, din aceeași locație fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanță sau S.M.U.R.D.;

k) E 112 - serviciul de comunicații de urgență extins prin adăugarea informației de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgență;

l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicații;

m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracție zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;

n) informația de localizare - datele, cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației și implementat în cadrul SNUAU, care indică poziția geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de telefonie fixă;

o) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgență - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgență 112 i se asigură accesul la agențiile specializate de intervenție;

p) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o rețea publică de telefonie către numărul unic de urgență 112, în funcție de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgență corespunzător;

q) Serviciul de urgență 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor;

r) stație de intervenție - punct de concentrare a resurselor agențiilor specializate de intervenție, destinate soluționării urgențelor;

s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației, care realizează puncte publice de acces al cetățeanului la agențiile specializate de intervenție și care permite răspunsul adecvat urgenței semnalate; interfața publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgență cu dispeceratele agențiilor specializate de intervenție; Modificări (1)

t) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgență și a informațiilor privind urgența de către persoane cu dizabilități de auz și/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie și de prelucrare automată la distanță a informației, prin intermediul unor procedee moderne de comunicație;

u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgență;

v) suporți tehnici - echipamente de comunicații, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.

CAPITOLUL II Organizarea SNUAU

Art. 4. - Modificări (1)

SNUAU se organizează în conformitate cu standardele și recomandările ETSI și a practicilor europene privind sistemele de comunicații și tehnologia informației utilizate ca suport pentru serviciul E112.

Art. 5. -

(1) Pentru coordonarea SNUAU se înființează Comitetului național de coordonare a activității SNUAU, organism interinstituțional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, care funcționează sub autoritatea Guvernului României și are următoarea componență:

a) președinte - ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației;

b) vicepreședinte - conducătorul administratorului SNUAU;

c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Sănătății Publice, precum și unul dintre vicepreședinții Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.

(2) Comitetul are rolul realizării și elaborării politicii și strategiei privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU, precum și a serviciului de urgență 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens. Modificări (1)

(3) Comitetul coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor organismelor implicate în funcționarea SNUAU conform cerințelor europene în domeniu.

(4) Ca organism de lucru al Comitetului se înființează Secretariatul tehnic permanent, compus din specialiști din domeniul operativ ai agențiilor specializate de intervenție, precum și alți specialiști din instituțiile publice prevăzute la alin. (1), nominalizați prin hotărâre a Comitetului, la propunerea conducătorilor instituțiilor reprezentate în cadrul acestuia.

(5) La activitățile Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.

(6) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului, precum și ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. -

(1) Pentru furnizarea serviciului de urgență 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgență, dispeceratele de urgență și dispeceratele integrate de urgență, organizate la nivel de reședință de județ, la nivelul municipiului București și la nivelul municipiilor și orașelor sau acolo unde este necesar.

(2) Centrele unice pentru apeluri de urgență sunt operate de administratorul SNUAU.

(3) Dispeceratele de urgență sunt operate de agențiile specializate de intervenție.

(4) Dispeceratele integrate de urgență sunt operate de administratorul SNUAU și de agențiile specializate de intervenție.

CAPITOLUL III Personalul SNUAU

Art. 7. -

(1) Personalul SNUAU își desfășoară activitatea în cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgență, al dispeceratelor de urgență și al dispeceratelor integrate de urgență.

(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgență este format din personal al administratorului SNUAU, care desfășoară activități necesare în domeniile de: operare, întreținere tehnică, asigurare tehnico-materială și financiară, asistență juridică și secretariat.

(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea administratorului SNUAU, cu avizul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Modificări (1)

(4) Personalul dispeceratelor de urgență este asigurat de agențiile specializate de intervenție în cadrul cărora activează.

(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgență este asigurat, după caz, de administratorul SNUAU, de agențiile specializate de intervenție și de personal angajat al autorităților publice locale detașat la SNUAU, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituții.

CAPITOLUL IV Funcționarea SNUAU

Art. 8. -

SNUAU realizează, în conformitate cu standardul ETSI, două structuri funcționale:

a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgență transferă apelurile de urgență și datele asociate la dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție, situate în sedii diferite, proprii agențiilor;

b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgență și dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție sunt realizate fizic în același sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgență.

Art. 9. - Modificări (1)

SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție aflate în aceeași zonă de responsabilitate, precum și între dispeceratele agențiilor specializate de intervenție aflate în zone de responsabilitate diferite.

Art. 10. -

În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgență au următoarele atribuții principale:

a) primesc și înregistrează automat apelurile de urgență comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă și localizează, pe cât posibil, apelurile primite;

b) analizează, direcționează și transmit operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență, precum și la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor;

c) transferă centrului operațional și centrului operativ pentru situații de urgență apelurile, datele și informațiile privitoare la situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;

d) primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor;

e) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;

f) recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională;

g) primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul terminalelor telematice utilizate în rețelele publice, în limite tehnic fezabile.

Art. 11. -

În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), dispeceratele de urgență au următoarele atribuții principale:

a) asigură permanent preluarea apelurilor de urgență transmise de centrul unic pentru apeluri de urgență;

b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție;

c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;

d) asigură facilități tehnice și personalul necesar operării;

e) centralizează, stochează și pun la dispoziție autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;

f) asigură interfațarea cu centrele de expertiză și coordonare la distanță;

g) asigură mijloacele de comunicație necesare legăturii dintre dispeceratele de urgență, stațiile de intervenție și resursele dislocate la locul evenimentului.

Art. 12. -

În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b), dispeceratele integrate de urgență au următoarele atribuții principale:

a) primesc și înregistrează automat apelurile de urgență comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă și localizează, pe cât posibil, apelurile primite;

b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție aparținând agențiilor integrate sau direcționează și transmit operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgență, precum și la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor;

c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;

d) apelurile, datele și informațiile privitoare la situația de urgență sunt transferate centrului operațional național/județean pentru situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;

e) primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor;

f) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;

g) recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională;

h) primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul terminalelor telematice utilizate în rețelele publice, în limite tehnic fezabile;

i) asigură interfațarea cu centre de expertiză și coordonare la distanță.

CAPITOLUL V Reglementarea comunicațiilor de urgență


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...