Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

Modificări (11), Puneri în aplicare (49), Acțiuni respinse (5), Referințe (32), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, în vederea:

- creșterii absorbției fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;

- restructurării instituționale a sectorului pescăresc;

- finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbției fondurilor europene;

- reducerii birocrației;

- reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizațiilor de pescari;

- eficientizării administrării și exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

- sprijinirii organizațiilor de producători și a fermelor piscicole,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează conservarea, administrarea și exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea și comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură, când aceste activități se realizează: Modificări (1), Jurisprudență (1)

a) pe teritoriul României;

b) în apele de sub jurisdicția națională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.

(2) Prezenta ordonanță de urgență stabilește măsurile privind: Jurisprudență (1)

a) organizarea și administrarea sectorului pescăresc;

b) conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii; Modificări (1)

c) politica structurală;

d) administrarea capacității flotei de pescuit;

e) acvacultura;

f) procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură; Modificări (1)

g) organizarea pieței produselor pescărești;

h) cercetarea științifică în domeniul pescăresc;

i) controlul și respectarea legislației în domeniu;

j) relațiile internaționale; Modificări (1)

k) răspunderi și sancțiuni.

(3) Prezenta ordonanță de urgență reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislația secundară pentru sectorul pescăresc.

Art. 2. - Jurisprudență (3)

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. acvacultură - creșterea sau cultivarea de viețuitoare acvatice cu tehnici destinate măririi peste capacitatea naturală a mediului a producției de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice; Modificări (1)

2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de heleșteu, iaz, vivieră flotabilă, stație de reproducere artificială sau de alte instalații destinate acvaculturii; Modificări (1)

3. ape continentale - toate apele de suprafață, stătătoare și curgătoare, subterane, aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale; Modificări (1)

4. ape maritime interioare - apele astfel cum sunt definite în legislația românească în domeniu și în tratatele și convențiile internaționale la care România este parte;

5. captură totală admisibilă (TAC) - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice, aparținând unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;

6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT și puterea acesteia exprimată în kW, iar pentru anumite tipuri de activitate de pescuit, suma și/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave; Modificări (1)

7. captură - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din apele maritime sau continentale, exprimată în kilograme ori în număr de exemplare; Modificări (1)

8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obținute din pescuit sau din acvacultură; Modificări (1)

9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfășoare activități comerciale de pescuit; Modificări (1)

10. efort de pescuit - produsul capacității și al activității unei nave/ambarcațiuni pescărești; când este vorba de un grup de nave/ambarcațiuni - suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcațiunilor ce aparțin grupului; Modificări (1)

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii astfel încât să nu fie compromisă viitoarea exploatare a acestora și să nu aibă un impact negativ asupra ecosistemelor marine; Modificări (2)

12. Fișierul navelor și ambarcațiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele și ambarcațiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în apele maritime sau continentale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate și tehnica de pescuit, zona de pescuit și proprietarul; Modificări (1)

13. inspector piscicol - persoana fizică autorizată pentru a efectua inspecțiile și controalele privind respectarea legislației în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării și comercializării peștelui; Modificări (2)

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcațiunilor de pescuit, în care sunt înregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit și capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii; Modificări (1)

15. navă de pescuit - orice navă sau ambarcațiune echipată pentru pescuit comercial;

16. navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcațiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deservește navele de pescuit, instalațiile de acvacultură sau instalațiile de pescuit staționar;

17. pescărie - ansamblul de activități care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea și comercializarea peștelui. Acest termen poate defini și un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;

18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din ape maritime și continentale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii; Modificări (1), Jurisprudență (1)

19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;

20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;

21. port de bază - locul de unde nava/ambarcațiunea își începe activitatea de pescuit, expediere și comercializare a capturilor;

22. prima vânzare - acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul național și care stabilește prin documente prețul produsului;

23. procesarea produselor obținute din pescuit și acvacultură - ansamblul operațiunilor care modifică caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, având drept scop pregătirea lor pentru comercializare; Modificări (1)

24. punct de debarcare - locul unde navele de pescuit în apele maritime și continentale descarcă peștele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare; Modificări (1)

25. resurse acvatice vii - speciile de pește și de alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile; Modificări (1)

26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele și dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;

27. pescar profesionist - persoana fizică autorizată, conform reglementarilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial; Modificări (2)

28. licență de pescuit - actul administrativ care dă dreptul unei nave/ambarcațiuni să desfășoare activitate de pescuit comercial; Modificări (2)

29. autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite o activitate specială care are legătură cu pescuitul și acvacultura; Modificări (1), Jurisprudență (4)

30. permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit; Modificări (1)

31. unelte de pescuit - sculele și echipamentele utilizate la pescuitul în ape maritime interne și continentale;

32. plasă - rețeaua de fibre textile care are următoarele elemente caracteristice și dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime și lățime; Jurisprudență (1)

33. setcă - unealta de pescuit de tip rețea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi -, care reține peștele prin încurcare și agățare;

34. setcă de calcan - rețeaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, prevăzută cu elemente de armare (plute, plumbi), cu mărimea laturii ochiului de plasă a = 180 - 200 mm, respectiv 2a = 360 - 400 mm;

35. setcă de rechin - rețeaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, cu mărimea laturii ochiului a = 100 - 200 mm, respectiv 2 a = 200 - 400 mm; elementele de armare (plute, plumbi) sunt dispuse pe partea superioară și inferioară a plasei, astfel încât să se realizeze procesul de pescuit pe fundul apei și nu în masa ei;

36. avă - rețeaua de fire textile care formează mai mulți pereți de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;

37. setcă monofilament - rețeaua de plasă formată dintr-un singur fir, netextil, cu diferite mărimi ale laturii ochiurilor de plasă; Modificări (2)

38. dispozitiv/aparat electric de pescuit - instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care folosește sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafața apei, unde pot fi ușor pescuite.

CAPITOLUL II Organizarea și administrarea sectorului pescăresc

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (8)

Responsabilitatea privind definirea și implementarea politicii referitoare la conservarea și administrarea resurselor acvatice vii existente în apele maritime și continentale, la acvacultură, la procesarea și organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură revine autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, prin Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Art. 4. - Jurisprudență (3)

(1) Elaborarea strategiei naționale și a reglementărilor referitoare la conservarea și managementul resurselor acvatice vii existente în apele maritime și continentale, la acvacultură, la organizarea pieței produselor pescărești, la structurile de pescuit și acvacultură, precum și implementarea și controlul aplicării și respectării acestora sunt atributul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, instituție publică de interes național, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, cu sediul în municipiul București, ale cărei structură, organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1), Jurisprudență (2)

(2) Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură este autoritate de management al programului operațional sectorial în domeniul pescuitului și acvaculturii.

Art. 5. -

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură își exercită atribuțiile în teritoriu prin structuri proprii.

Art. 6. -

(1) Personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură este format din funcționari publici și personal contractual.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Modificări (1)

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit și acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum și a măsurilor în executarea regulamentelor Uniunii Europene.

CAPITOLUL III Conservarea și exploatarea resurselor acvatice vii Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

SECȚIUNEA 1 Activitatea de pescuit în apele maritime și continentale Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Politica privind pescuitul în apele maritime și continentale se va realiza prin: Modificări (1)

a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor; Puneri în aplicare (1)

b) măsuri de protejare și regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui și a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibiție, a zonelor protejate și a zonelor de cruțare, precum și a măsurilor preventive;

c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obțină o mai bună raționalizare a efortului de pescuit;

d) reglementări privind pescuitul recreativ/sportiv; Modificări (1)

e) stabilirea sistemelor de control și de inspecție a activităților de pescuit; Modificări (1)

f) integrarea activităților de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective.

Art. 9. - Modificări (1)

Accesul la resursele acvatice vii se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de pescuit și acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 10. - Puneri în aplicare (1)

(1) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit și cota alocată. Modificări (1)

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numărului navelor/ambarcațiunilor de pescuit în funcție de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;

b) limitarea timpului alocat activității pescuitului;

c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...