Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 februarie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În anul 2001 Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, în prezent Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, a început reforma sistemului de prețuri și tarife în sectorul gazelor naturale, în contextul liberalizării pieței interne, eliminării subvențiilor încrucișate dintre diverse categorii de consumatori, cu scopul implementării unui nou sistem care să reflecte costurile efective ale furnizării gazelor și stimularea investițiilor din sector.

În anul 2007, autoritatea de reglementare în domeniu a estimat creșteri ale prețului gazelor naturale, astfel: creșterea cu 25% a tarifului de distribuție, cu 25% a tarifului de transport și cu 15% a tarifului de înmagazinare; pentru anul 2008, a estimat o creștere cu 5% a prețului de valorificare a producției interne, rezultând o creștere finală de 14,6% la nivelul anului 2008.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008, ajutorul pentru încălzirea cu gaze naturale a fost majorat cu 10,7%, creștere care nu acoperă creșterea de 14,6% a prețului la gazele naturale pentru consumatorii finali.

În baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, au fost instituite măsuri de protecție socială a categoriilor defavorizate prin acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece, în scopul degrevării bugetelor de familie de efortul plății cheltuielilor crescute, în această perioadă, de întreținere a locuinței.

Având în vedere majorarea prețului la gazele naturale furnizate populației, se impune adoptarea unor măsuri de urgență prin acordarea în perioada februarie-martie 2008 și noiembrie-decembrie 2008 a unor ajutoare suplimentare populației cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței.

Aceste elemente constituie situații extraordinare și vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se constituie Fondul social pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței și sunt beneficiare ale ajutorului pentru încălzirea locuinței în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Fondul social.

(2) Sursa de constituire a Fondului social este sponsorizarea ce va fi acordată de producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol la constituirea acestui fond, în conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern și producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond, Fondul social se colectează și se distribuie în cursul anului 2008, exclusiv cu această destinație.

(2) Sumele cu care vor sponsoriza și vor contribui la Fondul social producătorii interni și distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume obținute din majorarea de preț la gazele naturale în cursul anului 2008.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată pentru respectivele societăți, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Referințe (1)

Art. 3. -

Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de venituri ale bugetului de stat, numărul 37.01.01 "Donații și sponsorizări", deschis la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 4. - Modificări (1)

Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, prin direcțiile de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale.

Art. 5. -

(1) În anul 2008 se majorează veniturile bugetului de stat la capitolul "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile", subcapitolul "Donații și sponsorizări", precum și cheltuielile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse la capitolul "Asigurări și asistență socială", subcapitolul "Prevenirea excluderii sociale", titlul "Asistență socială", cu sumele obținute din sponsorizare.

(2) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat, precum și în cele ale bugetului Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Art. 6. -

Acordarea ajutorului suplimentar prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează pentru perioada februarie-martie 2008 și noiembrie-decembrie 2008, după cum urmează:

a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 100 lei;

b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei și 210 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;

c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei și 260 lei li se acordă lunar o sumă de 60 lei;

d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei și 310 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;

e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei și 355 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;

f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei și 425 lei li se acordă lunar o sumă de 25 lei;

g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;

h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 15 lei;

i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 10 lei.

Art. 7. -

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar se face prin decizie a directorului executiv al direcției teritoriale în a cărei rază teritorială locuiește beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite lunar, pentru fiecare beneficiar, în baza situației centralizatoare transmise de primari, prevăzută în anexa nr. 4b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, pentru lunile februarie-martie 2008 și noiembrie-decembrie 2008. Decizia se comunică beneficiarului în termen de 30 de zile de la data emiterii.

(3) În vederea emiterii deciziei prevăzute la alin. (1), situația centralizatoare transmisă de primari, prevăzută în anexa nr. 4b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006, se transmite de primari direcțiilor teritoriale și în format electronic. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Plata ajutorului suplimentar se asigură lunar, la domiciliul titularului, prin mandat poștal sau în cont curent personal ori în cont de card, deschis de titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței.

(2) Plata ajutorului suplimentar în cont curent personal ori în cont de card se face la cererea scrisă a titularului ajutorului pentru încălzirea locuinței, adresată direcției teritoriale, însoțită de copia de pe extrasul de cont. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) În vederea efectuării plății ajutorului suplimentar pe bază de mandat poștal, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse încheie convenție cu Compania Națională "Poșta Română" -S.A., prin care se stabilesc procedurile de plată la domiciliul beneficiarilor și tarifele pentru serviciile prestate, dar tariful poștal nu poate fi mai mare de 1% din drepturile achitate în condițiile legii.

(2) În cazul achitării ajutorului suplimentar în cont curent personal sau în cont de card, direcțiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar. Modificări (1)

(3) Comisionul bancar prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și se stabilește prin negociere, la nivel teritorial, între direcțiile teritoriale și unitățile bancare. Modificări (1)

Art. 10. -

În situația în care la plata ajutorului suplimentar prin mandat poștal se înregistrează mandate returnate, sumele aferente vor fi reordonanțate din oficiu în luna următoare. Dacă în termen de 3 luni de la prima reordonanțare sumele nu au fost ridicate de beneficiar, dreptul încetează.

Art. 11. -

(1) Sumele pentru plata ajutorului suplimentar, precum și pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor și orice alte cheltuieli administrative se asigură din Fondul social.

(2) Pentru plata ajutorului suplimentar, direcțiile teritoriale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni, creditele bugetare corespunzătoare, odată cu cele pentru ajutoarele pentru încălzirea locuinței. Modificări (1)

(3) Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse transmite Ministerului Economiei și Finanțelor documentația pentru deschiderea de credite bugetare.

(4) În baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Economiei și Finanțelor, direcțiile teritoriale efectuează plata sumelor cu titlu de ajutoare suplimentare. Modificări (1)

Art. 12. -

Pe baza situațiilor prevăzute la art. 7, direcțiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul județului, respectiv al municipiului București, pe care îl transmit Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse până la data de 28 a fiecărei luni, potrivit modelului care va fi aprobat prin instrucțiunile de aplicare. Modificări (1)

Art. 13. -

Ajutorul suplimentar este o formă de sprijin cu destinație specială acordată din bugetul de stat, nu se ia în considerare la stabilirea altor drepturi și obligații și se supune executării silite numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.

Art. 14. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de ajutor suplimentar se recuperează, potrivit legii, de la persoanele care le-au încasat, pe baza deciziei directorului executiv al direcției teritoriale și, după caz, prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit. Modificări (1)

(2) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere și constituie titlu executoriu de la data comunicării.

Art. 15. -

Gradul de colectare a sumelor prognozate, conform algoritmului prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, va determina în mod corespunzător ajustarea proporțională a ajutoarelor suplimentare aferente lunilor noiembrie-decembrie 2008.

Art. 16. -

În aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Economiei și Finanțelor pot emite precizări sau instrucțiuni care se aprobă prin ordin comun.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 20 februarie 2008.

Nr. 14.

;
se încarcă...