Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere faptul că între Ford Motor Company și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului s-a semnat Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, având ca obiect 72,40316% din acțiunile deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A., aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.,

în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni se prevede acordarea sub condiția autorizării de către Comisia Europeană a unui ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru două proiecte de investiții asumate de Ford Motor Company, în contextul dezvoltării socioeconomice a Regiunii Sud-Vest a României, precum și în scopul promovării politicii de coeziune cu privire la reducerea disparităților de dezvoltare între regiuni,

conform Planului de afaceri prezentat de Ford Motor Company care a stat la baza notificării și emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene, se prevede demararea investițiilor cât mai urgent posibil în cursul anului 2008, pentru a putea fi respectat calendarul investițiilor la care se obligă Ford Motor Company prin Contractul de vânzare-cumpărare nr. 61 din 12 septembrie 2007,

pentru a asigura implementarea corespunzătoare a celor două proiecte de investiții în conformitate cu calendarul propus și ținând seama de impactul economico-social al acestor investiții în regiune,

având în vedere necesitatea demarării efective a mecanismului de acordare a ajutorului de stat determinat de o serie de condiții cu caracter suspensiv prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni,

ținând seama de faptul că implementarea proiectelor de investiții cu implicațiile lor economico-sociale este legată direct de demararea și derularea mecanismelor de ajutor de stat, așa cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008,

având în vedere termenele stricte de realizare a proiectelor de investiții și, implicit, de acordare a tranșelor de ajutor de stat,

luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, dispozițiile Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007 și prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiții inițiale, și prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, ca urmare a notificării la Comisia Europeană, înregistrată cu nr. N767/2007 din 19 decembrie 2007, prin care se autorizează ajutorul de stat regional individual pentru realizarea celor două proiecte de investiții,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Se aprobă acordarea unui ajutor de stat individual în valoare nominală de 143 milioane euro, în echivalent lei, de către Ministerul Economiei și Finanțelor, denumit în continuare furnizor, pentru beneficiarul prevăzut la cap. IV. Modificări (1)

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Furnizorul acordă ajutorul de stat individual sub condiția implementării și finalizării de către beneficiar a celor două proiecte de investiții, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, utilizând tehnologie de vârf, în amplasamentul prevăzut la art. 7 lit. b). Modificări (1)

(2) Ajutorul de stat pentru cele două proiecte de investiții se acordă de furnizor sub forma unei rambursări parțiale a cheltuielilor eligibile prevăzute la cap. VII, realizate efectiv de beneficiar, în termenii și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

Art. 3. -

Furnizorul sprijină realizarea, potrivit calendarului prevăzut la art. 23 și 24, a:

a) proiectului de investiții destinat producerii de automobile;

b) proiectului de investiții destinat producerii de motoare, prin acordarea de ajutor de stat individual regional, pentru investiții inițiale, în conformitate cu legislația din România și acquis-ul comunitar în domeniul ajutorului de stat.

Art. 4. -

Potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni aprobat prin Legea nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Ford implementează fiecare dintre cele două proiecte de investiții, prin intermediul beneficiarului.

Art. 5. -

Ajutorul de stat individual prevăzut în prezenta ordonanță de urgență notificat Comisiei Europene la 19 decembrie 2007 cu nr. N767/2007, este autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008.

Art. 6. -

Acordarea ajutorului de stat în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face cu respectarea principiilor referitoare la proiectele mari de investiții prevăzute în Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale, așa cum sunt definite în continuare, în orice alte documente care fac parte din acquis-ul comunitar, cu relevanță pentru derularea acestei ordonanțe de urgență, în Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, precum și în legislația română în vigoare.

CAPITOLUL II Definirea termenilor

Art. 7. -

În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) ajutor de stat individual - ajutor de stat regional, acordat beneficiarului pentru două proiecte de investiții constând în proiectul de investiții destinat producerii de automobile, respectiv proiectul de investiții destinat producerii de motoare, ca sumă nerambursabilă, plătită în mai multe tranșe și care constituie o rambursare parțială a cheltuielilor eligibile realizate efectiv de beneficiar, în temenii și în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b) amplasament - bunurile mobile și imobile identificate ca bunuri principale în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, respectiv:

1. toate bunurile mobile și imobile construite pe terenul platformă industrială Daewoo, în suprafață de 1.091.421 m2 pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992, afectate producției de automobile inclusiv, situate faptic pe terenul platformă industrială Daewoo;

2. terenul platformă industrială Daewoo, în suprafață de 1.091.421 m2, pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992;

3. alte bunuri imobile descrise în anexa nr. 9 la contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni;

4. bunuri mobile aflate în inventarul societății controlate care sunt afectate procesului de producție de automobile sau transportului de bunuri și persoane;

c) an investițional - perioada neîntreruptă de 12 luni calendaristice consecutive, începând de la sfârșitul anului calendaristic. Primul an investițional începe la data transferului dreptului de proprietate al acțiunilor, potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, și se va încheia la data de 31 decembrie 2008;

d) automobile - autovehicule destinate transportului de pasageri și autovehicule cu destinație comercială, incluzând piesele și componentele acestora;

e) beneficiar - beneficiarul ajutorului de stat individual, prevăzut la cap. IV și la pct. 2 paragraful 5 din Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008; Modificări (1)

f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiar în vederea realizării celor două proiecte de investiții, stabilite potrivit prevederilor cap. VII și acceptate de furnizor, în conformitate cu prevederile din Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale și din decizia de autorizare a Comisiei Europene, pe baza cărora se acordă ajutorul de stat individual;

g) contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni - Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 61 din 12 septembrie 2007, încheiat între Ford Motor Company și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, având ca obiect 72,40316% din acțiunile deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.; Modificări (1)

h) cursul de schimb - cursul de schimb oficial între euro și leu, așa cum este stabilit de Banca Națională a României; Modificări (1)

i) data finalizării proiectelor de investiții - data la care respectivul proiect de investiții este finalizat, potrivit calendarului prevăzut în anexa nr. 1, pe baza unei declarații date de beneficiar; Modificări (1)

j) Decizia Comisiei Europene - Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, prin care se autorizează ajutorul de stat individual;

k) Ford - Ford Motor Company, o societate înființată potrivit legilor statului Delaware (SUA), cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (SUA), inclusiv o filială deținută (direct sau indirect) de Ford Motor Company, căreia Ford Motor Company poate să îi transmită obligațiile impuse prin prezenta ordonanță de urgență. În cazul în care Ford Motor Company transmite obligațiile sale existente în temeiul acestei ordonanțe de urgență către o astfel de filială, Ford Motor Company va trebui să informeze furnizorul și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, fără întârziere nejustificată, și va asigura că filiala cesionară respectă în totalitate obligațiile sale ce decurg din prezenta ordonanță de urgență;

l) furnizor - autoritatea publică care acordă ajutorul de stat individual, respectiv Ministerul Economiei și Finanțelor, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5; Modificări (1)

m) intensitate - procentul calculat pentru fiecare dintre cele două proiecte de investiții, exprimat în echivalent subvenție brută, dintre valoarea actualizată a ajutorului de stat acordat de furnizor și valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile aferente respectivului proiect de investiții, potrivit prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale;

n) Linii directoare privind ajutoarele de stat regionale - Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54 din 4 martie 2006, cu aplicabilitate în Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2007;

o) informații transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - informațiile transmise de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului privind stadiul realizării obligațiilor asumate de Ford, potrivit art. 7.2. din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni;

p) motoare - noua generație de motoare utilizate pentru automobilele concepute de Ford și care vor fi produse după realizarea proiectului de investiții destinat producerii de motoare;

q) modificări ale specificațiilor tehnice - orice modificare semnificativă a unuia sau a ambelor proiecte de investiții, ce poate viza următoarele aspecte, fără însă a se limita la acestea:

1. modificarea calendarului de realizare;

2. modificarea echipamentului principal;

3. modificarea liniei de producție în întregime sau a rezultatelor așteptate ale unei măsuri de investiție aferente proiectelor de investiții asumate de Ford.

Nu este considerată modificare a specificațiilor tehnice simpla înlocuire a anumitor materiale, bunuri, echipamente individuale sau procese tehnologice, în special pentru a se asigura utilizarea unei tehnologii de vârf, cele mai bune practici în domeniu ori aducerea unei îmbunătățiri în procesul de producție sau asupra calității produsului, dacă structura și rezultatul așteptat ale respectivului proiect de investiții nu sunt modificate;

r) proiectele de investiții - fiecare în parte este denumit proiectul de investiții - înseamnă:

1. proiectul de investiții destinat producerii de automobile;

2. proiectul de investiții destinat producerii de motoare;

s) proiectul de investiții destinat producerii de automobile - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 494 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea de automobile noi; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3; Modificări (1)

ș) proiectul de investiții destinat producerii de motoare - proiectul în care urmează a se investi, în valoare nominală, o sumă totală de 181 milioane euro, în echivalent lei, pentru producerea motoarelor; valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile este prevăzută în anexa nr. 3; Modificări (1)

t) raportul de investiție - raportul final, întocmit de beneficiar și asumat de Ford, auditat din punct de vedere tehnic și economic de o firmă independentă recunoscută în domeniu, prezentat furnizorului și care va fi transmis Comisiei Europene;

ț) societatea controlată - societatea pe acțiuni, înregistrată la registrul comerțului sub numărul de ordine J16/3150/1994, CUI R6488696, cu sediul social în municipiul Craiova, șos. Caracal, km 3, județul Dolj, cod 200748, care este direct sau indirect controlată de Ford Motor Company începând cu data transferului de proprietate a acțiunilor potrivit contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni. Orice schimbare a situației juridice a societății controlate, cum ar fi a sediului, denumirii, naturii juridice, structurii acționariatului sau a oricărui alt element esențial al societății controlate va fi notificată de îndată de către Ford sau de către beneficiar, iar o copie a certificatului de înregistrare de la registrul comerțului cu privire la respectiva modificare va fi prezentată furnizorului;

u) valoarea actualizată - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile, rezultată din aplicarea la suma nominală a ratei de referință, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007; valorile actualizate sunt utilizate exclusiv pentru calculul intensităților exprimate în echivalent subvenție brută;

v) valoarea nominală - suma ajutorului de stat individual, respectiv a cheltuielilor eligibile la care nu se aplică rata de referință, stabilită de Comisia Europeană, de 5,42%, de la data notificării cazului N767/2007.

CAPITOLUL III Scopul ordonanței de urgență

Art. 8. - Modificări (1)

Potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, furnizorul acordă beneficiarului ajutor de stat individual în valoare nominală totală de până la 143 milioane euro, în echivalent lei la cursul de schimb valabil la data efectuării plății tranșelor de ajutor de stat, sub condiția realizării celor două proiecte de investiții.

Art. 9. - Modificări (1)

Beneficiarul și Ford implementează și finalizează cele două proiecte de investiții pentru a beneficia de ajutorul de stat.

Art. 10. -

Nivelul maxim al ajutorului de stat individual acordat beneficiarului, exprimat în valoare actualizată, precum și cel al intensității aferente fiecărui proiect de investiții nu depășesc plafoanele prevăzute în Decizia Comisiei Europene.

Art. 11. -

Ajutorul de stat individual se acordă pentru implementarea fiecărui proiect de investiții în amplasament, după cum urmează:

a) ajutor de stat în valoare nominală de până la 94,45 milioane euro pentru proiectul de investiții destinat producerii de automobile, în echivalent lei; Modificări (1)

b) ajutor de stat în valoare nominală de până la 48,55 milioane euro pentru proiectul de investiții destinat producerii de motoare, în echivalent lei. Modificări (1)

Art. 12. -

Obiectivul acordării ajutorului de stat individual pentru proiectele de investiții constă în susținerea dezvoltării Regiunii Sud-Vest a României, în conformitate cu Harta ajutoarelor de stat regionale pentru România, aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. N2 din 24 ianuarie 2007.

CAPITOLUL IV Beneficiarul ajutorului de stat individual

Art. 13. -

Având în vedere prevederile din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, beneficiarul ajutorului de stat individual reprezintă societatea definită prin următoarele elemente:

a) societatea controlată, care implementează și finalizează cele două proiecte de investiții pentru care se acordă ajutorul de stat individual;

b) persoana juridică, obiect al modificărilor situației juridice ce intervin potrivit art. 7.2 și anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, care deține și/sau exploatează amplasamentul.

Art. 14. -

În cazul modificării situațiilor juridice ce intervin potrivit art. 7.2 și anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare, Ford prezintă de îndată furnizorului următoarele documente justificative privind modificările intervenite:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul beneficiarul, în care să se menționeze următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai beneficiarului, domeniul de activitate principal și toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale beneficiarului;

b) certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în original sau în copie legalizată, eliberate în condițiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

c) document din care să rezulte deschiderea de către beneficiar a unui cont separat în care se efectuează operațiunile legate de ajutorul de stat individual;

d) împuternicire care atestă persoana desemnată să reprezinte beneficiarul în relația cu furnizorul în legătură cu ajutorul de stat individual, precum și înlocuitorul de drept al acesteia;

e) orice alte documente cu relevanță pentru modificările intervenite în structura juridică a societății.

Art. 15. -

După primirea documentelor prevăzute la art. 14, furnizorul solicită Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului confirmarea modificărilor intervenite în situația juridică a beneficiarului, potrivit art. 7.2 și anexei nr. 3 din contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni.

CAPITOLUL V Proiectele de investiții

Art. 16. - Modificări (1)

Furnizorul acordă ajutorul de stat individual exclusiv pentru realizarea de către beneficiar, în amplasament, a proiectelor de investiții menționate în prezenta ordonanță de urgență.

Art. 17. - Modificări (1)

Ford și beneficiarul realizează în amplasament proiectele de investiții, respectiv proiectul de investiții destinat producerii de automobile și proiectul de investiții destinat producerii de motoare.

Art. 18. - Modificări (1)

Descrierea și caracteristicile proiectelor de investiții au făcut obiectul notificării ajutorului de stat aprobat prin Decizia Comisiei Europene.

SECȚIUNEA 1 Proiectul de investiții destinat producerii de automobile


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...